Mezinárodní doktorandská konference "Obsah – Forma", 23. 3. 2017

Odkaz v rámci dokumentu English Odkaz v rámci dokumentu italiano


Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů


Obsah Forma


„...obsah sám si vytváří a požaduje formu, vnitřek si tvoří svůj vnějšek, umělecká myšlenka si dává přímo své vtělení.“

Jan Patočka

23. 3. 2017Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia dějin umění, teologie, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.


Téma konference „Obsah − Forma“, s podtitulem citujícím jednoho z nejvýznamnějších filosofů 20. století, bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. Jednotlivé konferenční příspěvky mohou pojednávat o tvorbě v oblasti výtvarného umění, teologie, kulturní-historie, literatury, hudby apod. S odkazem na slova Jana Patočky by měl příspěvek reflektovat vztah obsahu a formy. Vše má svůj obsah a formu, které se vzájemně ovlivňují a podmiňují, ať už se to týká děl výtvarných, literárních, hudebních nebo teologických idejí. Příspěvky by se měly zaměřit na otázku, jak obsah určuje výslednou formu a zároveň jak forma díla ovlivňuje obsah, zda ho může posouvat jiným směrem, ozřejmit, podtrhnout, či naopak ho může potlačit. Příspěvky se mohou také zabývat otázkou, zda je v moci autora určit pro konkrétní obsah vnější formu nebo zda si každý obsah svou formu vybírá sám, v návaznosti na citovaný Patočkův výrok ze souboru statí „Umění a čas.“ Téma umožňuje reflektovat přístup autora při samotném vzniku díla, stejně tak i pohled pozdějších badatelů na již vzniklé dílo.


Materiály ke stažení:


Sborník příspěvků:

Jednotlivé příspěvky účastníků konference budou vydány v recenzovaném sborníku, který vyjde v nejbližším možném termínu po skončení konference.


Sborníky z minulých konferencí:

ExternĂ­ odkaz Sborník Staré a Nové. Staré jako východisko, či překážka, 2016 (sborník v tisku)

Odkaz v rámci webu Sborník Vidět - Slyšet - Číst - Rozumět, 2015

Odkaz v rámci webu Sborník Cultural Transfer. Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou, 2014


Kontakt:

Mail 
English version:


International conference for doctoral students


Content – Form


"...content generates its shape itself, and requires form; the interior creates its exterior; the artistic idea gives rise directly to its embodiment.”

Jan Patočka

23th March 2017This international conference is intended for all Czech and international doctoral students on full-time or part-time study programmes in the fields of art history, theology, literature, music, and other cultural and historical disciplines. The aim of the conference is to enable students to present the results of their research so far, to introduce new and current insights based on their work on their dissertation, to compare their methodological approaches, and thus to support their research activities.


The theme of the conference, “Content and Form”, with its subtitle quoting one of the most prominent philosophers of the 20th century, has been deliberately chosen so as to attract as wide a range of doctoral students from humanities study programmes as possible, and to provide sufficient scope for the choice of theme and approach. Papers presented at the conference can discuss works in the fields of the visual arts, theology, cultural history, literature, music, and so on. Reflecting the quotation from Jan Patočka, papers should deal with the relationship between content and form. Everything has its content and form, and they influence and determine each other, whether we are dealing with artistic, literary, musical, or theological works or ideas. Papers should focus on how the content determines the eventual form, and, at the same time, how the form of a work influences the content; whether it can shift it in a different direction, clarify it, underline it, or, on the contrary, whether it can suppress it. Papers may also consider the question of whether it lies in the artist’s power to determine the exterior form for a specific content, or whether every content chooses its form itself, as indicated in the statement quoted above from Patočka’s collection of essays Umění a čas (Art and Time). The theme allows papers to examine the artist’s approach to creating a work at any phase of the genesis of the work, or to consider later views and the development of opinions on a work that has been created.Conference proceedings:

The organisers undertake to publish the conference proceedings as soon as possible after the conference is over.


Proceedings from past conferences:

Poceedings Old and New. Are Old Works of Art a Starting-Point or an Obstacle?, 2016 (in press)

Odkaz v rámci webu Proceedings See − Hear – Read − Understand, 2015

Odkaz v rámci webu Proceedings Cultural Transfer. Art Exchange between Italy and Central Europe, 2014


Contact

Mail 

Versione italiana:


Il convegno internazionale degli studenti partecipanti ai corsi di dottorato di ricerca


Il contenuto – La forma

"...il contenuto stesso cra e richiede la forma, l´interno crea il suo esterno, il pensiero artistico si dà direttamente la propria incarnazione".

Jan Patočka

23 marzo 2017Il convegno internazionale è aperto a tutti gli studenti cechi e stranieri partecipanti ai corsi di dottorato di ricerca in storia dell´arte, in teologia, in letteratura, in musica e in altre  specializzazioni di carattere storico-culturale. L´ obiettivo dell´iniziativa è di concedere agli studenti un forum dove possono presentare i risultati delle ricerche svolte e le scoperte fatte in corso di preparazione delle tesi di dottorato di ricerca e inoltre di offrirgli la possibilità di confrontare diversi approcci metodologici a sostegno delle loro attività scientifiche.


Il tema della conferenza intitolata "Il contenuto - la forma", con il motto che cita uno dei più importanti filosofi del novecento è stato scelto intenzionalmente per ispirare il maggior numero possibile di studenti del dottorato di ricerca nell ambito di scienze umane e per concedere il massimo spazio per la concretizzazione e per la stesura dell’argomento. I singoli interventi possono riguardare opere di arti visive, scritti di teologia, di storia della cultura, opere letterarie e musicali. L’intervento dovrebbe riflettere in concordanza con le parole di Jan Patočka il rapporto tra il contenuto e la forma. Il contenuto e la forma interagiscono e si influenzano reciprocamente in tutte le opere indifferentemente dalla loro appartenenza ai diversi generi dell’arte o in generale della creatività e del pensiero umano. Gli interventi quindi dovrebbero cercare risposte alla questione di come un certo contenuto prevede una certa forma finale e nello stesso tempo di come la forma dell’opera influenza il contenuto, se può spostarlo in una direzione diversa, chiarirlo, metterlo in evidenza o se può invece sopprimerlo. Gli interventi possono anche porsi la domanda, se l‘autore è in grado di prestabilire per un certo contenuto una forma esterna o se ogni contenuto prevede già una forma, sempre nell’ambito definito dall’affermazione di Patočka, citata sopra e provveniente dall‘antologia „L’arte e il tempo“. Il tema permette di seguire sia l’approcio dell’autore nel processo creativo, che la visione dell’opera già creata nelle opere di scienziati e ricercatori che se ne sono occupati piu tardi.Gli atti del convegno

L´organizzatore si impegna a pubblicare in tempi brevissimi dopo la chiusura del convegno i rispettivi atti.


Gli atti degli convegni precedenti

ExternĂ­ odkaz Gli tati del convegno Il Vecchio e il nuovo. Il Vecchio: un punto di partenza o un ostacolo?, 2016 (in corso di stampa) 

Odkaz v rámci webu Gli atti del convegno Vedere - Sentire - Leggere - Capire, 2015

Odkaz v rámci webu Gli atti del convegno Cultural transfer. Lo scambio artistico tra l´Italia e l´Europa centrale, 2014Contatto:

Mail Poslední změna: 4. leden 2017 15:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

+420 220 181 244, fax +420 220 234

+420 220 181 400

+420 220 181 383

+420 220 181 384

+420 220 181 241

+420 220 181 583


Jak k nám