bližší informace o pgs studiu


Doktorské studium

1. Přijímací řízení

Přihlášky k doktorskému studiu přijímá vědecké oddělení Katolické teologické fakulty UK v Praze. Formulář přihlášky lze vyplnit elektronicky (www.is.cuni.cz/studium/ → Elektronická přihláška ke studiu) nebo na předepsaném tiskopise. K přihlášce se pevně připojí originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení; bez tohoto dokladu v případě neidentifikovatelnosti platby v účtárně nebude přihláška registrována. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacím řízení nebo neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací. Je nutné jasně a zřetelně udat adresu trvalého bydliště a případnou adresu kontaktní, na kterou mají být zasílány pozvánky k přijímacím zkouškám a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Žádosti, přihlášky nebo jiné dokumenty nejsou v žádném případě přijímány po termínu.


K přihlášce je třeba přiložit:


  a. 

platný doklad o zaplacení poplatku (var. symbol: číslo elektronické přihlášky, var. symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol: 011);


  b. 

pokud již uchazeč dokončil vysokoškolské vzdělání, přiloží ověřenou kopii magisterského diplomu; v případě cizinců s výjimkou slovenských státních příslušníků musí být předložen doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání; v případě, že uchazeč ještě neukončil potřebné vzdělání, přinese ověřenou kopii k přijímacím zkouškám;

  c. 

příloha č. 1: strukturovaný životopis opatřený podpisem včetně přehledu dosavadní odborné činnosti uchazeče (seznam publikační a vědecké činnosti, odborné stáže, účast na konferencích apod.);

  d. 

příloha č. 2: resumé obhájené diplomové práce (v případě odevzdání přihlášky před obhajobou resumé obhajované diplomové práce);

  e. 

příloha č. 3: podepsaný návrh projektu disertační práce podle předepsané formální struktury (téma a teze disertační práce, postavení problému, vědecká otázka, hypotéza, výzkumná metoda, časový harmonogram, prameny a seznam odborné literatury; pro studijní program Teologie: téma, jeho význam, cíle, metoda, bibliografie, harmonogram);

  f. 

příloha č. 4: podepsaná žádost o specializaci uvnitř daného oboru na předepsaném formuláři, formulář ke stažení je dostupný na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-806.html#2;

  g. 

příloha č. 5: uvedení jazyka, z kterého bude skládána přijímací zkouška na předepsaném formuláři s podpisem (neplatí pro studijní program Historické vědy, obor Církevní a obecné dějiny), formulář ke stažení je dostupný na http://www.ktf.cuni.cz/KTF-806.html#2 . Pro studijní program Teologie lze tuto přílohu nahradit oficiálním osvědčením o úspěšném absolvování zkoušky ze světového jazyka na úrovni B2 a vyšší;

  h. 

příloha č. 6: osvědčení o osobní integritě (srov. čl. 16 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) vydané po 1. 10. 2016 (platí pouze pro studijní program Teologie, obor Katolická teologie).


Příloha č. 4 Příloha č. 5
Každá z příloh č. 1-6 začíná vždy na nové straně A4, je označena v záhlaví číslem přílohy (slovy: „příloha č. 1“ apod.) jménem uchazeče a oborem, na který se uchazeč hlásí.


V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.


Všechny doktorské studijní programy uskutečňuje fakulta prezenční i kombinovanou formou studia.


Místo podání přihlášky:


Katolická teologická fakulta UK

Vědecké oddělení

Thákurova 3

160 00 Praha 6


Elektronická přihláška ke studiu

Přijímací řízení do doktorského studia pro akad. rok 2017/2018

Obor katolická teologie - zkušební okruhy


Administrativní poplatek: 540,- Kč při podání přihlášky na tištěném formuláři; 540,- Kč při podání elektronickou formou


Komerční banka účet č. 32034061/0100

variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky

var. symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla

specifický symbol: 011


Termín podání přihlášky: 30.4.2017* DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM HISTORICKÉ VĚDY, STUDIJNÍ OBOR CÍRKEVNÍ A OBECNÉ DĚJINY

Základní charakteristika

Doktorský studijní program Historické vědy (P7105), studijní obor Církevní a obecné dějiny (7105V061) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti církevních i obecných dějin. Důraz je kladen na propojení jednotlivých historických disciplín, zvláště s dějinami umění a pomocnými vědami historickými. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci. Obor se dále člení na tyto specializace:

 • církevní a obecné dějiny starověku

 • církevní a obecné dějiny středověku

 • církevní a obecné dějiny raného novověku

 • církevní a obecné dějiny 19. a 20. století

Uplatnění získaného vzdělání

Vzdělání v doktorském studijním programu Historické vědy poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných církevních a obecných dějin na teologických, filozofických, pedagogických či podobných fakultách nebo pro odbornou práci na specializovaných historických pracovištích (Historický ústav AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, archivy, muzea a další podobné instituce).

* DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM TEOLOGIE, STUDIJNÍ OBOR KATOLICKÁ TEOLOGIE

Základní charakteristika

Doktorský studijní obor Katolická teologie (P6141) je součástí studijního programu Teologie (6141V020). Je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je čtyři roky. Předmětem studia jsou zejména otázky Božího bytí a působení, jakož i různé otázky lidského a společenského života posuzované z hlediska božího zjevení, křesťanské tradice a hodnot, které s tím souvisí. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci. Ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností umožňuje toto studium i přípravu studentů k vysoce specializovaným službám v katolické církvi. Studijní obor Katolická teologie se dle bližšího zaměření dále člení na specializace:

 • biblické vědy

 • fundamentální teologie a dogmatická teologie

 • teologická etika a spirituální teologie

 • liturgika, katechetika a pastorální teologie

 • kanonické a konfesní právo

 • patristika a dějiny dogmatu


Uplatnění získaného vzdělání

Vzdělání v doktorském studijním programu „Teologie“ poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku na teologických fakultách, církevních a veřejných středních školách, pro odbornou práci na specializovaných církevních pracovištích (kněžské semináře, řeholní domy, řídící církevní úřady, pastorační a poradenská specializovaná centra), v redakcích, nakladatelstvích a tiskových agenturách, v humanitárních a neziskových organizacích.

* DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ, STUDIJNÍ OBOR DĚJINY KŘESŤANSˇÉHO UMĚNÍ

Základní charakteristika

Doktorský studijní program „Obecná teorie a dějiny umění a kultury” (P8109), studijní obor „Dějiny křesťanského umění“ (8109V001), je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti dějin výtvarného umění umožňující soustředění zvláštního zájmu na souvislosti s dějinami a tradicemi křesťanství. Důraz je kladen na interdisciplinární propojení dějin umění s příbuznými obory jako je historie, církevní dějiny, pomocné vědy historické, archeologie, křesťanská ikonografie a liturgie. Standardní doba studia je tři roky. Předmětem studia je problematika výtvarného umění různých epoch s možným důrazem na souvislosti a spojitosti s křesťanstvím. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci.

Obor “Dějiny křesťanského umění” se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje.

 • křesťanské umění středověku

 • křesťanské umění novověku

 • umění 19. a 20. století

 • ikonografie křesťanského umění


Uplatnění získaného vzdělání

Vzdělání v doktorském studijním programu "Obecná teorie a dějiny umění a kultury" poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných dějin umění na filozofických či teologických fakultách, pro odbornou práci na specializovaných uměleckohistorických pracovištích (Ústav dějin umění AV ČR, Památkové ústavy, odborná oddělení Národní galerie či regionálních galerií, popřípadě obdobné instituce zahraniční), v redakcích, nakladatelstvích či v oblasti znalectví uměleckých děl.2. Zápis a důležité termíny

Zápis je povinný pro každého studenta doktorského studia. Datum je stanoveno na konkrétní dny v měsíci září podle harmonogramu akademického roku. Zápis lze provést v nepřítomnosti studenta pouze s ověřenou plnou mocí. Pro zápis v náhradním termínu student předkládá žádost na vědecké oddělení."


3. Individuální studijní plán (ISP) a další formuláře

* Studijní informace pro studenty doktorského studia

Změna tématu disertační práce, školitele, konzultantů


4. Souborná zkouška

V průběhu studia, zpravidla na konci druhého ročníku, skládá student soubornou zkoušku, jež má dvě části: ústní oborovou zkoušku a obhajobu předložené písemné práce. Souborná zkouška se řídí aktuálním opatřením děkana a je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“; klasifikaci „prospěl/a“ komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li písemnou práci. Ústní zkoušku a obhajobu práce lze opakovat jen jednou. Pokud zkušební komise rozhodla, že uchazeč práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Složení souborné zkoušky je podmínkou pro připuštění ke státní doktorské zkoušce. Její nesložení je důvodem pro ukončení studia.

Souborná zkouška je obsahem a rozsahem shodná se státní rigorózní zkouškou: pokud student složil státní rigorózní zkoušku (ThLic.), tato se uznává jako ústní oborová zkouška, jež je součástí postupové zkoušky; pokud student obhájil rigorózní práci, tato se uznává jako obhajoba předložené písemné práce, jež je součástí postupové zkoušky. Studentům je připomínána kanonická zásada (Apoštolská konstituce Jana Pavla II. Sapientia Christiana čl. 49 § 2), podle níž je před získáním akademické hodnosti „doktor teologie“ nutné dosáhnout akademickou hodnost „licenciát teologie“ (ve zkratce „ThLic.“ uváděné před jménem). Ten je dle § 46 odst. 5 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách získán složením rigorózní zkoušky.


Tématické okruhy pro soubornou zkoušku

Přihláška k souborné zkoušce


5. Státní doktorská zkouška

Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné vědecké činnosti. Musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Téma disertační práce upřesňuje spolu se studentem školitel, který metodicky vede její zpracování.


Aktuální opatření děkana k doktorské zkoušce

Státní doktorská zkouška - tematické okruhy pro studijní obor Katolická teologie (Th.D.)

Státní doktorská zkouška - tematické okruhy pro obor Církevní a obecné dějiny (Ph.D.)

Přihláška ke státní doktorské zkoušce - studijní obor Katolická teologie (Th.D.)

Přihláška ke státní doktorské zkoušce - studijní obor Církevní a obecné dějiny (Ph.D.)

Přihláška ke státní doktorské zkoušce - studijní obor Dějiny křesťanského umění (Ph.D.)

6. Oborové rady

* DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY, STUDIJNÍ OBOR DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (KTF UK) - předseda

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (FF UP)

prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. (FF UP)

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. (KTF UK)

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (KTF UK)

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. (FF UK)

prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. (Centrum medievistických studií UK a AVČR)

doc. Ing. Pavol Černý, Dr. (FF UP)

doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. (AVU)

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. (KTF UK)

doc. PhDr. Josef Štulc (NPÚ)

* DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM HISTORICKÉ VĚDY, STUDIJNÍ OBOR CÍRKEVNÍ A OBECNÉ DĚJINY

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (KTF UK) - předseda

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. (KTF UK)

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR)

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (KTF UK)

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. (Centrum medievistických studií UK a AV ČR)

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (KTF UK)

doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (KTF UK)

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D. (Strahovská knihovna)

PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (Historický ústav FF JU)

* DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM TEOLOGIE, STUDIJNÍ OBOR KATOLICKÁ TEOLOGIE

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF UK) - předseda

prof. ThDr. Martin Prudký, Th.D. (ETF UK)

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (KTF UK)

doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (KTF UK)

doc. Dr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU)

doc. Dr.theol. Michal Opatrný (TF JU)

doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JU)

PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. (KTF UK)

David Vopřada, Dr. (KTF UK)

* Usnesení

* Rok 2012
* Rok 2011
* Rok 2010

Poslední změna: 19. září 2017 12:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám