Stefan Scholz

  Mgr. Stefan Scholz, Ph.D.

  Ústav dějin křesťanského umění


  Kontakt:


  IS studium


  materiály ke stažení


  Životopisná data


  • 1995–2000 studium oborů historie a rané dějiny, hospodářské a sociální dějiny na Vídeňské univerzitě (diplomová práce Raně a vrcholně středověké dějiny Hainburgu nad Dunajem a celého regionu na pomezí Dolního Rakouska, Slovenska a Maďarska)

  • 1996–1999 stipendijní studijní pobyt na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy s tematickým zaměřením Raně a vrcholně středověké vlastnické tribunové kostely na šlechtických sídlech českého venkova a příslušné křesťanské pohřební areály

  • 2001–2002 historik, archeolog a stavební historik města Hainburg nad Dunajem

  • od 2003 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze

  • 2003–2005 proděkan pro vnější a zahraniční vztahy Katolické teologické fakulty UK v Praze

  • od 2008 doktorandské studium na Vídeňské univerzitě v oboru historie (disertační práce Die sieben mitteleuropäischen Kontexte der Geschichte von Hainburg an der Donau /Sedm středoevropských kontextů dějin Hainburgu nad Dunajem)

  • 2005–2006 přednáškový cyklus na Ústavu dějin umění Vídeňské Univerzity zajištěný fondem Socrates-Erasmus (Mittelalterliche pfarrliche Sakralzentren im Rahmen der Christianisierung)

  • od 2011 doktorandské studium na Karlově univerzitě v Praze na téma: Methodische Studie zu dem bilateralen Forschungsprojekt „Gegenseitige Beziehungen der Sakralarchitektur des 13. Jahrhunderts in den böhmischen und österreichischen Ländern“ (Metodická studie k bilaterálnímu výzkumnému projektu „Vzájemné vztahy sakrální architektury 13. století v českých a rakouských zemích“)  Hlavní oblasti vědeckého zájmu


  • Vývoj topografického vztahu místa pohřbívání, osídlení a kultu v pravěku, starověku a v rané době dějinné

  • Interdiscipilnární výzkum zaniklých farních center na českém venkově, v raně středověkých protourbánních sídelních aglomeracích i vrcholně a pozdně středověkých městech střední Evropy

  • HISTORICKÉ KOŘENY STŘEDOEVROPSKÉ INTEGRACE V ČESKO-RAKOUSKO-ZÁPADOMAĎARSKO/SLOVENSKÉM KULTURNÍM PROSTORU (Koiné) 13. STOLETÍ (zpracování podprojektů: Vzájemné vztahy sakrální architektury 13. století v českých a rakouských zemích a obzvlášť ve zeměpanských městech, dálkový obchod, kristianizační proces, lidová zbožnost a mentalita, pohřební praxe a kult)

  • Duchovní pouta mezi českými a rakouskými zeměmi ve středověku a raném novověku jako kulturně antropologický proces dlouhého trvání  Bibliografie

  Publikace


  • Stefan SCHOLZ: Probleme der früh- und hochmittelalterlichen Geschichte von Hainburg an der Donau, Dipl.arbeit Univ. Wien. Prag/Hainburg an der Donau 2000

  • Susanne C. PILS / Stefan SCHOLZ: Österreichischer Städteatlas. Stadtmappe Hainburg. Wien 2002


  Články, kapitoly v týmových publikacích

  • Österreichischer Städteatlas. Stadtmappe Hainburg. Vídeň 2002 – s S. C. Pils

  • Hainburg. In: Dehio Kunstführer, Niederösterreich Sud. Vídeň 2003 – s R. Woldronem

  • Der historische Kontext des profanen und sakralen Bauschaffens unter den letzten Babenbergern

   und König Přemysl Otakar II. (1252–1278) in Hainburg an der Donau. In: Aleš Mudra / Michaela Ottová / Jan Royt (ed.): Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana. Praha 2005, s. 443–464

  • Gegenseitige Beziehungen der Profan- und Sakralarchitektur des 13. Jahrhunderts in den böhmischen und österreichischen Ländern – Präsentation eines bilateralen Forschungsprojekts. Teil I: Grundbedingungen, historischer Kontext und Negativdefinition der Methodik der interdisziplinären Erforschung der altesten Steinarchitektur in den hochmittelalterlichen Städten Mitteleuropas.In: Forum urbes medii aevi III. Vrcholně středověká zděná architektura ve střední Evropě. Brno 2006, s. 38–74

  • Současné problémy interdisciplinárního výzkumu středověké farní organizace a zejména farních center nejstarších měst v rakouském markrabství/vévodství z hlediska vývoje moderního historiografického bádání. In: Jan Hrdina / Blanka Zilynská (ed.): Colloquia mediaevalia Pragensia 8. Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku. Praha (Filosofia) 2007, s. 55–90

  • Heimo der Krieger und Ascherich der Missionar. Einer der sieben Kontexte der Geschichte von Hainburg an der Donau. Válečník Heimo a misionář Ascherich. Jeden ze sedmi středoevropských kontextů dějin Hainburgu nad Dunajem. In: Erobern, Entdecken, Erleben im Römerland Carnuntum. Katalog der Niederösterreichischen Landesausstellung 2011. Schallaburg 2011, s. 230–237

  • Die Überwindung des (Un)möglichen. In: Der Wasserturm – 10 Jahre danach. München 2012, s. 11–14

  • Die Verbindungen Südböhmens mit Oberösterreich als ein Prozess von langer Dauer. In: Alte Spuren, Neue Wege. Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beitrage, s. 103–116. Linz 2013

  • Stefan SCHOLZ: Dvě zaniklé monumentální sakrální stavby 13. století v Hainburgu nad Dunajem. První část: Středoevropská (dez)integrace v zrcadle vývoje interdisciplinárního výzkumu, historického vědomí a památkové péče o středověké dědictví nejvýchodnějšího města Rakouska. In: Magdaléna NESPĚŠNÁ-HAMSÍKOVÁ / Jana PEROUTKOVÁ / Stefan SCHOLZ (ed.): Ecclesia docta. Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana (=Opera facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XXIII). Praha 2016, 226-261


  Edice


  • Markéta JAROŠOVÁ / Jiří KUTHAN / Stefan SCHOLZ (ed.): Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310-1437): internationale Konferenz aus Anlaß des 660. Jubiläums der Gründung der Karlsuniversität in Prag, 31. März - 5. April 2008 = Prague and Great Cultural Centres of Europe in the Luxembourgeois Era (1310-1437): international conference on the occasion of the 660th anniversary of the foundation of Charles University in Prague, 31st March - 5th April 2008. Praha 2008

  • Magdaléna NESPĚŠNÁ-HAMSÍKOVÁ / Jana PEROUTKOVÁ / Stefan SCHOLZ (ed.): Ecclesia docta. Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana (=Opera facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XXIII). Praha 2016

  • Daniela BŘÍZOVÁ / Jiří KUTHAN / Stefan SCHOLZ (ed.): Kaiser Karl IV. Die böhmischen Länder und Europa. Internationale Konferenz aus Anlaß des 600. Jubiläums der Geburt Karls IV. Prag, 9. Mai 2016–12. Mai 2016/Emperor Charles IV. Lands of the Bohemian Crown and Europe. International Conference on the occasion of the anniversary of the birth of Charles IV. Prague, 9 May 2016–12 May 2016. Praha 2017


  Autorsky připravené výstavy


  • 2009–2010

  • Příprava a vědecké zajištění výstavy v zámku v Marcheggu „Es ist ein gutes Land … Von König Ottokar II. bis zu den Fürsten Palffy ab Erdod“ (Přemysl Otakar II. 1260 – Jahr der Entscheidung und die Folgen in Mitteleuropa) Královské město Marchegg – dějiště a kamenný svědek první středoevropské integrace za krále Přemysla Otakara II. (bilaterální vědecká spolupráce na výstavě k 750. výročí bitvy u Kressenbrunnu pořádané dolnorakouským městem Marchegg od 27. 3. 2010)

  • 2010–2011

  • Vědecká příprava a realizace modulu 4 „Efemérní a trvalé dobývání a vrcholně středověká kolonizace“ na Dolnorakouské zemské výstavě od 16. dubna do 15. listopadu 2011 „Erobern. Entdecken. Erleben im Römerland Carnuntum“ („Dobývání, objevování, prožívání v římské krajině Carnuntum“ v Kulturfabrik v Hainburgu nad Dunajem (554 438 návštěvníků)  Výběrový seznam překladů odborných monografií:


  • Jiří KUTHAN: Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis. Praha/České Budějovice 2005

  • Jiří KUTHAN: Splendor et Gloria Regni Bohemiae: Kunstwerke als Herrschaftszeichen und Symbole der Staatsidentität. Praha 2007

  • Taťána PETRASOVÁ / Roman PRAHL (edd.): Mnichov - Praha: výtvarné umění mezi tradicí a modernou = München - Prag: Kunst zwischen Tradition und Moderne. Praha 2012

  • Augustinus GRÖGER / Monica BUBNA-LITIC / Miroslav KUNŠTÁT / Hana NAVRÁTILOVÁ: Liber evangeliorum : knižní malba Beuronské umělecké školy = die Buchmalerei der Beuroner Kunstschule. Praha 2016  Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
  print
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám