Teologické kurzy 2017/2018


Kurzy celoživotního vzdělávání

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy pro akademický rok 2017/2018 vyhlašuje tyto kurzy celoživotního vzdělávání.

Anatoce jednotlivých kurzů naleznete zde. Kurzy se konají v období zimního i letního semestru dle rozvrhu denního a kombinovaného studia v budově KTF.


Přihlášení

Přihláška ke stažení zde. Přihlášky se odevzdávají na studijním oddělení KTF UK.

Termín pro přihlášení na zimní semestr akad. roku 2017/2018 je 30. 9. 2017.

Termín na přihlášení do kurzu Katecheze dobrého pastýře je 31. 10. 2017.

Termín pro letní semestr akad. roku 2017/2018 je 12. 2. 2018.


Platba

Poplatek za kurzy je 500,- Kč. Poplatek za Kurz Katecheze dobrého pastýře je 1.350,- Kč. Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol (= číslo kurzu). Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Pastorální kurzy

 • Evangelizace

  Cílem semináře je hlubší pochopení velmi frekventovaných pojmů „evangelizace“, „nová evangelizace“ a „misie“, pochopení okolností, v nichž se evangelizace děje a zkoumání procesu uvěření jako součinnosti Božího a lidského konání, které je součásti životního příběhu člověka. V semináři bude rozebírána struktura víry, proces přijetí zvěsti evangelia a vnější okolnosti, za kterých se proces uvěření děje. Kurz je určen pro širokou veřejnost.


 • Katecheze dobrého pastýře

  Cílem kurzu je uvedení do konceptu katechetické metody Katecheze Dobrého pastýře, která je určena dětem ve věku od 3 do 12 let. Tento kurz je zaměřen na věkovou skupinu dětí 3 – 6 let a je podmínkou pro uvedení do katecheze starších dětí. Kurz je určen studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů zaměřených na katechezi a náboženskou výchovu, kněžím, katechetům, rodičům, vychovatelům, učitelům mateřských škol, zařízení pro rodiče s dětmi apod. Cílem kurzu je umožnit absolventům kurzu nabídnout program Katecheze Dobrého pastýře ve farnosti jako součást pastorační nabídky rodinám, nebo s jeho pomocí vychovávat děti ve víře v rodinách.

  Poplatek za kurz je 1.350,- Kč. Termín pro přihlášení je 31.10.2017.


 • Pastorace zvláštních skupin

  Kurs přibližuje pastorační přístup k lidem v obtížných situacích, kteří potřebují celostní péči, tedy nejen pomoc poradenskou,lékařskou nebo psychologickou, ale také péči pastorační. Jsou to např. těžce nemocní, umírající, osoby v závislostech, rozvedení a ovdovělí, pracovníci v pomáhajících profesích, charitních a sociálních zařízeních, oběti násilí a podvodů, lidé s psychickými poruchami apod. Jednotlivé skupiny osob a jejich životní situace jsou stručně charakterizovány a je hledána adekvátní pastorační odpověď na jejich situaci.


 • Nové didaktické metody náboženské pedagogiky

  Kurz uvádí do nových metod náboženské pedagogiky a seznamuje s jejich prováděním.Bibliodrama

Bibliodrama je jedna z interaktivních, kreativních metod práce s biblickým textem, jež využívá postupů zážitkové pedagogiky, skupinové práce a biblické exegese. Jejím hlavním cílem je osobní setkání člověka s biblickým poselstvím, a to na rovině zkušenosti. Nejde tedy primárně o poznání racionální, nýbrž existenciální, o konfrontaci osobních zkušeností jednotlivce se zkušenostmi ostatních členů skupiny a s hodnotami uloženými v biblickém textu.


Seminář probíhá formou sobotních blokových setkání 3x za semestr – termíny budou upřesněny po dohodě s účastníky kurzu. Každý semestr se pracuje s novými biblickými texty, tzn. že během obou semestrů je zpracováno přibližně 5 témat se závěrečným dramatickým ztvárněním textu. Předpokládá se pouze otevřenost vůči biblickému poselství, ochota ke skupinové práci a k práci kreativními metodami (výtvarnými, dramatickými, pohybovými, literárními apod.). Konfesní příslušnost ani znalost bible nejsou podmínkou účasti na semináři. Znalost bibliodramatické práce je využitelná v pastorační, pedagogické i sociální praxi.


kurzy starých jazyků

 • Latinský jazyk 1, 2, 3, 4

 • Novozákonnnní řečtina 1, 2, 3, 4

 • Úvod do novozákonnnní řečtiny 1 a 2

 • Úvod do latinského jazyka 1 a 2


Kurzy Vás uvedou do základní gramatiky a slovní zásoby těchto jazyků. Jsou určeny pro absolventy středních škol s maturitou i pro vysokoškoláky. Přihlásit se mohou i začátečníci.


Kurzy Latinský jazyk a Novozákonní řečtina se konají v období zimního i letního semestru vždy 90 minut týdně dle rozvrhu denního studia v budově KTF.

Kurzy Úvod do novozákonní řečtiny a Úvod do latinského jazyka probíhají o sobotách dle harmonogramu kombinovaného studia oboru Teologické nauky.


Teologické kurzy

 • Církevní dějiny starověku

 • Četba řeckých novozákoních textů

 • Četba patristického textu 2

 • Ekleziologie

 • Ekumenismus

 • Eschatologie

 • Knihy básnické a sapienciální

 • Knihy prorocké a apokalyptické

 • Novozákonní epištoly 1, 2

 • Patrologie 1

 • Pentateuch a dějepisné knihy 1, 2

 • Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1, 2

 • Teologická antropologie

 • Teologie svátostí 1, 2

 • Úvod do křesťanství 1, 2

 • Úvod do latinského jazyka

 • Úvod do Písma 1, 2

 • Úvod do teologie

 • Všeobecná teologická etika

 • Vybraná témata systematické teologie 1


kurz Kanonického práva

Program je koncipován jako dvousemestrální vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí v oblasti kanonického práva a skládá se ze tří předmětů:

1. Kanonické právo 1

2. Kanonické právo 2

3. Konfesní právo


Kurz je určen k získání dalších odborných znalostí v oboru. Předpokladem k účasti je alespoň znalost teorie a filosofie práva; jiné právní vzdělání je výhodou.


Vyhlášení kurzů Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2017/2018 naleznete zde.


Poslední změna: 4. říjen 2017 10:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám