Jakub Šenovský

Mgr. et Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historieKontakt:


IS studiumŽivotopisná data


 • 2006-2009 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obor Filosofie; ukončeno 2009 s titulem Bakalář. Bakalářská práce na téma Kynismus a Diogenés ze Synopé

 • 2009-2011 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – studium navazujícího magisterského oboru Obecná antropologie se specializacemi lingvistická a sociální antropologie (diplomní specializace), filosofická antropologie; ukončeno 2011 prací Husitská oikonomie. Titul Mgr.

 • 2011–2015: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – studium doktorského oboru Integrální studium člověka – Obecná antropologie se specializací na filosofickou antropologii. Ukončeno 2015 prací Člověk, intelekt a číslo v myšlení Mikuláše Kusánského. Titul: Ph.D.

 • 2009–2016: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy – studium magisterského oboru Katolická teologie. Ukončeno 2016 prací Transcendentální zkušenost Karla Rahnera jako východisko reflexe věrohodnosti křesťanství. Titul: Mgr.Hlavní oblasti zájmu


 • Novoplatonismus, renesanční filosofie, novověká a současná kontinentální filosofie, filosofie vědy; antropologie a filosofie náboženství, sociální teorie poznání.


Granty

 • 2012 – člen řešitelského kolektivu specifického vysokoškolského výzkumu „Limity transcendence“ v rámci Centra fenomenologického výzkumu (pod vedením doc. Aleše Nováka, Ph.D.), jehož výsledky byly publikovány v kolektivní německé monografii Grenzen der Transzendenz a v Ročence pro filosofii a fenomenologický výzkum;

 • 2014 – člen řešitelského kolektivu specifického vysokoškolského výzkumu „Nietzsche a (ne)přátelé“ (pod vedením doc. Aleše Nováka, Ph.D.), jehož výsledky byly publikovány v Supplementu IV Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum (Nietzsche a (ne)přátelé).

 • 2016 – člen řešitelského kolektivu projektu „Život, zlo a lidskost“ (pod vedením doc. Aleše Nováka, Ph.D.), jehož výsledky byly předneseny na konferenci „Malum: filosofické interpretace zla“ na FHS UK.

 • 2018 – člen řešitelského kolektivu projektu „Český a římský král Václav IV. doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu“ (pod vedením prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc., Dr.h.c.).


Bibliografie


 • Metafyzické předpoklady empirického projektu Mikuláše Kusánského v Idiota de staticis experimentis; in Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, č. 2, r. 3 (s. 140-151), Olomouc 2012

 • Die intellektuelle Transzendenz bei Nikolaus von Cues; in Novak, A. (Hrsg.), Grenzen der Transzendenz, Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2013

 • Absolutno, moudrost a překonání zásady sporu v Idiota de sapientia Mikuláše Kusánského in Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014, Togga, Praha 2014

 • Intelektuální transcendence Mikuláše Kusánského, in Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014, Togga, Praha 2014

 • Metafyzické předpoklady empirického projektu Mikuláše Kusánského v Idiota de staticis experimentis, in: Novák, A. (vyd.) Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014, Togga, Praha 2014

 • Nietzsche a Ježíš Kristus, in Nietzsche a (ne)přátelé, Supplementum Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum, Togga, Praha 2015

 • Zápas o šíři smysluplnosti skutečnosti u Hérakleita a Aristotela, in: Benyovszky, L. (vyd.) Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum VI/2016, Togga, Praha 2017

 • Místo zla v řádu veškerenstva u Aurelia Augustina“ in: Benyovszky, L. (vyd.) Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum VII/2017, Praha 2018

 • Nietzsche a Akvinský. Otázka resentimentu v Theologické sumě, in: Chavalka, J., Sikora, O. (eds.): Nietzsche o ctnosti, Filosofia, Praha 2018.

 • Viklefovy teze a jejich revoluční potenciál, in: ARS, Bratislava 2018.Účast na konferencích


 • Aktivní účast na „Mezinárodní vědecké konferenci studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd“, kterou pořádala Pedagogická fakulta UP v Olomouci (22. 5. 2012); přednesen příspěvek Metafyzické předpoklady empirického projektu Mikuláše Kusánského v Idiota de staticis experimentis;

 • Aktivní účast na veřejné prezentaci výsledků výzkumu „Limity transcendence“ na UK v Praze (30. 10. 2012); přednesen příspěvek Intelektuální transcendence u Mikuláše Kusánského;

 • Aktivní účast na workshopu „Natura et Cultura II“ na FHS UK v Praze (31. 10. 2014); přednesen příspěvek Zápas o šíři smysluplnosti skutečnosti u Hérakleita a Aristotela

 • Aktivní účast na konferenci „Malum: filosofické interpretace zla“ na FHS UK v Praze (16. 2. 2017). Přednesen příspěvek Místo zla v řádu veškerenstva u Aurelia Augustina.

 • Aktivní účast na konferenci „Nietzschův Zarathustra: Ctnost, která obdarovává“ na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice (17. 10. 2017). Přednesen příspěvek Nietzsche a Akvinský. Otázka resentimentu v Theologické sumě.

 • Aktivní účast na konferenci „Democracy on the Brink: International workshop“ pořádané Multikulturním centrem Praha (31. 10. 2017). Přednesen příspěvek Hannah Arendt’s Origins of Totalitarianism and the Emergence of „New Nationalisms“.

 • Aktivní účast na na workshopu „Václav IV.: Doba, duchovní proudy a umění“, KTF UK v Praze (21. listopadu 2018). Přednesen příspěvek "Revoluční potenciál Viklefova myšlení".

Poslední změna: 2. prosinec 2019 15:16 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty