Katolická teologie Mgr.


Magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie

Základní charakteristika

Magisterský studijní obor Katolická teologie je součástí studijního programu Teologie (KKOV 6141T). Standardní doba studia je 5 let, forma studia je prezenční. Studijní obor je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti katolické teologie. Základní předměty jsou probírány v nutném rozsahu; ve své hlavní artikulaci pokrývají zejména oblast filosofie, biblistiky, systematické teologie a pastorálních oborů. Předměty podpůrné umožňují rozvinutí teoretických poznatků a zvládnutí aplikace vědeckého bádání v praxi, zejména pastorační, katechetické a pedagogické.


V souladu s apoštolskou konstitucí Sapientia Christiana směřuje celý komplex předmětů k recepci a interpretaci křesťanského zjevení a toho, co je s ním spojeno; systematickému vysvětlování těchto skutečností; řešení základních a aktuálních problémů lidského osobního i společenského života v jejich světle; zvažování těchto skutečností ve vztahu k novým vědeckým poznatkům a k sociálně-kulturní situaci. Ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, umožňuje studijní obor zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí duchovní i laické pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech jejího působení. Rovněž absolventy připravuje k dalšímu samostatnému vědeckému bádání, zejména v navazujících doktorských studijních programech.


Uplatnění získaného vzdělání

Vzdělání v oboru Katolická teologie poskytuje intelektuální předpoklady pro výkon duchovenské činnosti ve farnostech, samostatnou pastorační práci ve všech institucích katolické církve, specializované formy pastorace v církevních institucích, výuku náboženství a etiky na základních a středních školách a působení ve státních, společenských i soukromých organizacích včetně publicistiky (redakce novin, časopisů a knih; rozhlas a televize), při kterém je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy.

Podle § 14 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, získává absolvent odbornou kvalifikaci učitel náboženství.

Průběh a organizace studia

Průběh a organizace studia jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy, který je přístupný na fakultní internetové stránce věnované vnitřním předpisům.

Studijní povinnosti

a) Forma studia


Studium probíhá prezenční formou. Studenti mají možnost individuálních konzultací osobním rozhovorem s vyučujícím, telefonicky nebo via e?mail. Výuka probíhá od pondělí do pátku; v akademickém roce se předpokládá cca 29 výukových týdnů dělených do dvou semestrů (14+15). Zkoušky jsou pořádány v obdobích, která stanoví harmonogram akademického roku.
b) Zápisy


Ve shodě s harmonogramem akademického roku si student zapisuje v době předběžných zápisů (mimo 1. ročník) povinné, povinně volitelné a volitelné předměty podle svého výběru – nejlépe však ve shodě s doporučeným studijním plánem, který předkládá promyšlený a bezpečný způsob, jak studium řádně absolvovat. Pokud děkan nestanoví jinak, otevírají se z volitelných předmětů pouze ty, ve kterých je v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů. V době řádného zápisu je pak student povinen akceptovat korekci svého předběžného zápisu.


Změnu zápisu předmětů může student provést v průběhu prvních dvou výukových týdnů příslušného semestru na studijním oddělení. Pokud splnil podmínky zápisu, má studující právo zapsat si vedle povinných předmětů studijního plánu oboru „Katolická teologie“ i jakýkoli další předmět vyučovaný na Univerzitě Karlově v Praze, účastnit se jeho výuky a podrobovat se kontrole plnění souvisejících studijních povinností. Kredity z těchto předmětů se započítávají jako volitelné.c) Studijní plán


Student musí absolvovat všechny povinné předměty stanovené jednotným studijním plánem. Doporučený studijní plán uvádí pro každý ročník návrh ideálního výběru povinných předmětů. Pro postup do druhého úseku studia musí student získat minimálně 30 kreditů, do třetího minimálně 60 kreditů, do čtvrtého minimálně 90 kreditů, do pátého minimálně 160 kreditů, do šestého minimálně 240 kreditů. Úsekem studia je akademický rok. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných studijních povinností pro tuto část státní závěrečné zkoušky. Před poslední částí státní závěrečné zkoušky musí student absolvovat všechny povinné, povinně volitelné a volitelné předměty v celkové hodnotě minimálně 300 kreditů za celou dobu studia:


A) Povinné předměty v celkovém počtu 225 kreditů.


B) Povinně volitelné předměty v celkovém počtu minimálně 45 kreditů, z toho:


– nejméně 5 kreditů za zkoušku z cizího živého jazyka


– nejméně 40 kreditů za semináře, přičemž musí absolvovat alespoň jeden seminář v každém z následujících oborů: filosofie, biblistika, dogmatická teologie, morální teologie, liturgika a patrologie.


C) Celkem 30 kreditů je ponecháno volnému výběru, které student volí z jakýchkoliv předmětů Univerzity Karlovy v Praze, nejlépe však z dosud neabsolvovaných předmětů z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů Katolické teologické fakulty.
d) Státní závěrečná zkouška


Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jež se skládá ze čtyř ústních komisionálních zkoušek (Písmo svaté a biblická teologie, Dogmatická teologie, Morální teologie, Pastorální teologie – liturgika / Psychologie - pedagogika) a z obhajoby diplomové práce. Pořadí skládání částí státních závěrečných zkoušek není předepsáno.


Písmo svaté – Student má prokázat znalost Písma Starého i Nového zákona jako celku. Vedle toho musí znát i jednotlivé části Písma a prokázat schopnost jejich výkladu; zvláštní důraz je kladen na spisy Nového zákona.


Dogmatická teologie – Student má prokázat znalost stěžejních obsahů dogmatické teologie.


Morální teologie – Student má prokázat znalost stěžejních obsahů morální teologie.


Pastorální teologie liturgika / Psychologie – pedagogika – Student si zvolí jeden z nabízených modulů a podle zvoleného zaměření prokáže znalost stěžejních obsahů předepsaných disciplin.


Diplomová práce – Student představuje a obhajuje vlastní diplomovou práce o rozsahu minimálně 60 normostran. Téma práce musí navazovat na předměty studijního plánu.
Doporučený studijní plán

Doporučený studijní plán blíže specifikuje časové rozložení daného studijního programu. Pro každý ročník uvádí návrh ideálního výběru povinných kurzů, vhodný výběr povinně volitelných a volitelných kurzů.Na tento studiní program navazuje doktorský studijní program Katolická teologie.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty