Dějiny evropské kultury Bc., NMgr.


Bakalářský studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny evropské kultury

Základní charakteristika


Studijní obor je složen ze čtyř „modulů“ – historického, uměleckohistorického, literárního a filozoficko-teologického. Cílem historického  modulu je podat přehled vývoje politických, hospodářských, sociálních, církevních a kulturních dějin Evropy a evropeizovaného prostoru se zvláštním zřetelem k poměrům v českých zemích a ve střední Evropě. Tento historický základ je propojen s modulem uměleckohistorickým, který posluchače seznámí s dějinami výtvarného umění (architektury, sochařství, malířství, kresby, grafiky, uměleckého řemesla, módy) od antiky po současnost. Široké spektrum výběru jednotlivých předmětů je zaměřeno především na umění doby středověku, novověku a umění 19. a 20. století. Součástí tohoto modulu je také obor památková péče – její historie, legislativa a současné problémy. Součástí výukového plánu bude i funkce státní správy a kulturních institucí, dále legislativa a management v kulturní sféře. Literární modul je orientován mimo jiné na vztah literatury k historickým událostem a vazbám k výtvarnému umění. Pozornost bude věnována i písemné a ústní komunikaci (základy eseje a rétoriky). Cílem filozoficko-teologického segmentu (modulu) bude ukotvit výše naznačené moduly v oblasti duchovní sféry a podat výklad duchovních základů evropské civilizace. Zahrnuje základy filozofie, úvod do teologie, biblistiky a liturgiky.


Obor podá souhrnný přehled kulturně-historického vývoje, současně umožní specializovat se na určitou epochu, a to napříč širokým spektrem jednotlivých modulů. Přínos navrhované studijního oboru spočívá v jeho komplexnosti a zároveň flexibilitě.


Cílem studia bude studenty kvalitně připravit buď na pokračující magisterský studijní program, nebo k okamžitému výkonu povolání, pro které je předpokladem dobrá znalost historie, dějin výtvarného umění a literatury, ale i oborů příbuzných (viz uplatnění získaného vzdělání).
Uplatnění získaného vzdělání      Absolvent se může uplatnit jako pomocný odborný nebo technický pracovník ve vědeckovýzkumných institucích a na vysokých školách. Absolvent je připraven pro práci v kulturních institucích (muzea, galerie, aj.), kde je schopen vykonávat práci asistenta kustoda uměleckých sbírek nebo lektora. Dokáže se pohybovat ve státní sféře, ale také ve sféře soukromého výstavnictví a komerčních galerií, popř. aukčních síní. Bude moci pracovat v historických knihovnách a archivech. Absolvent se svými teoretickými a metodickými znalostmi uplatní v institucích zaměřených na ochranu památek. Je připraven vykonávat praktické činnosti zejména v oblasti dokumentace, správy a ochrany památkového fondu, Nalezne uplatnění v příslušných orgánech státní správy zabývajících se ochranou kulturního dědictví i soudobou tvorbou až po úroveň ministerstev (ministerstvo kultury a ministerstvo zahraničí). Absolvent je připraven pro práci v úřadech a kulturně-historických institucích. Může se uplatnit v různých médiích (knižní trh, tisk, televize, rozhlas, film, internet ap.), jako asistent redaktora či editora odborných periodik a vydavatelství odborné literatury, v literárních muzeích, nebo všude tam, kde se vyžaduje dobrá práce s textem. Může se uplatnit jako kritik nebo komentátor, podílet se na osvětové činnosti. Rovněž nalezne uplatnění v cestovním ruchu, jako odborný průvodce a organizátor v cestovních kancelářích. Nalezne uplatnění v celém spektru institucí podílejících se na managementu, financování a animaci kultury, v kulturních a výchovně vzdělávacích zařízeních, v útvarech vzdělávání zájmových, společenských, církevních i politických organizací.
Průběh a organizace studia


Průběh a organizace studia jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy, který je přístupný na fakultní internetové stránce věnované vnitřním předpisům.Doporučený studijní plán


Student si zapisuje ve shodě s harmonogramem akademického roku v době předběžných zápisů (mimo 1. ročník) povinné, povinně volitelné a volitelné předměty podle svého výběru, nejlépe však ve shodě s doporučeným studijním plánem. Z volitelných předmětů budou otevřeny pouze ty, ve kterých bude v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů. Volitelné předměty s menším počtem zapsaných nebudou v tomto akademickém roce otevřeny, pokud děkan nestanoví jinak. V době řádného zápisu je pak student povinen akceptovat korekci svého předběžného zápisu.


Změnu zápisu předmětů může student provést v průběhu prvních dvou výukových týdnů příslušného semestru na studijním oddělení.


Student má právo zapsat si předmět vyučovaný na Univerzitě Karlově v Praze, pokud splnil podmínky k jeho zápisu, a poté se účastnit jeho výuky a podrobovat se kontrole studia tohoto předmětu. Kredity z těchto předmětů se započítávají jako volitelné.


Minimálním počtem kreditů nutným pro zápis do druhého úseku studia je 30, do třetího 60 a do čtvrtého 90. Úsekem studia je akademický rok. Před poslední částí státní závěrečné zkoušky musí student absolvovat všechny povinné, povinně volitelné dle předepsaných skupin a volitelné předměty dle vlastního výběru; celkový počet kreditů musí dosahovat minimálně 180, z toho minimálně 106 kreditů za povinné předměty, minimálně 56 kreditů za povinně volitelné předměty a minimálně 18. kreditů za volitelné předměty.


Zápočet předmětu VAR001 Metodika bakalářské práce získá student od vedoucího práce poté, co vedoucí katedry (ústavu) schválil téma bakalářské práce.


Pro absolvování bakalářského studijního oboru je zapotřebí složit stanovený počet zkoušek a zápočtů dle předepsaného studijního plánu. Zkoušky i zápočty jsou uskutečňovány formou písemnou nebo ústní. Státní závěrečná zkouška se skládá z více částí. Ústní část státní závěrečné zkoušky je složena ze tří profilujících předmětů. Student musí povinně složit zkoušku z předmětu Historie a pomocné vědy historické. Z následujících dvou předmětů– Dějiny umění a Literární věda –  si musí zvolit jeden. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce o rozsahu minimálně 40 normostran.Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty