Katolická teologie Ph.D.


  Doktorský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie

  Základní charakteristika

  Doktorský studijní obor „Katolická teologie“ je součástí studijního programu „Teologie“ (P6141). Je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je čtyři roky. Předmětem studia jsou zejména otázky Božího bytí a působení, jakož i různé otázky lidského a společenského života posuzované z hlediska božího zjevení, křesťanské tradice a hodnot, které s tím souvisí. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci. Ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností umožňuje toto studium i přípravu studentů k vysoce specializovaným službám v katolické církvi.


  Obor „Katolická teologie“ se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje. Tyto specializace vyhlašuje po projednání ve vědecké radě děkan. Otevřena je zpravidla taková specializace, pro kterou je mezi kmenovými pracovníky fakulty habilitovaný školitel.


  V akad. roce 2017/2018 jsou otevírány tyto specializace:

  a) biblické vědy

  b) fundamentální teologie a dogmatická teologie

  c) teologická etika a spirituální teologie

  d) liturgika, katechetika a pastorální teologie

  e) kanonické a konfesní právo

  f) patristika a dějiny dogmatu


  Doktorský studijní program fakulta uskutečňuje vždy jak prezenční, tak i kombinovanou formou studia.

  Uplatnění získaného vzdělání

  Vzdělání v doktorském studijním programu „Teologie“ poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku na teologických fakultách, církevních a veřejných středních školách, pro odbornou práci na specializovaných církevních pracovištích (kněžské semináře, řeholní domy, řídící církevní úřady, pastorační a poradenská specializovaná centra), v redakcích, nakladatelstvích a tiskových agenturách, v humanitárních a neziskových organizacích.

  Podmínky pro přijetí

  Uchazeč o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu „Teologie“, obor „Katolická teologie“, je absolventem především oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského. Předpokládá se zpravidla znalost teologie v rozsahu magisterského studijního programu, latiny, řečtiny a dvou světových jazyků. Uchazeč musí úspěšně absolvovat přijímací řízení. Spolu s přihláškou předkládá uchazeč také žádost o bližší oborové zaměření studia („specializace“). Žádost obsahuje i návrh tématu a cílů vlastního výzkumu.

  Průběh a organizace studia

  Studium v doktorském studijním programu se řídí Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze a Opatřením děkana č. 10/2011 k Pravidlům pro organizaci studia.


  Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který stanoví zejména specializaci, téma a cíle studentova výzkumu, objem a formy studia, způsob ověřování výsledků studia, jejich časovou posloupnost a všechny další předepsané studijní povinnosti.


  Studium sleduje a hodnotí oborová rada ustanovená podle platných předpisů. Činnost oborové rady řídí předseda, kterého volí ze svého středu její členové. Oborová rada zejména:

  • navrhuje děkanovi školitele a konzultanta,

  • schvaluje individuální studijní plán navržený školitelem a jeho každoroční aktualizaci,

  • schvaluje téma disertační práce navržené školitelem,

  • schvaluje pravidelné, nejdéle však roční hodnocení navržené školitelem

  • schvaluje tématické okruhy pro postupovou zkoušku; ty jsou na KTF UK identické s tématickými okruhy pro rigorózní zkoušku.


  Studium je řízeno školitelem, kterého na návrh oborové rady jmenuje děkan. Školitel zejména

  • vede studenta při formulování tématu a cílů výzkumu,

  • sestavuje spolu se studentem individuální studijní plán pro celou standardní dobu studia i jeho každoroční aktualizaci, a předkládá ho oborové radě,

  • upřesňuje téma disertační práce a metodicky vede její zpracování,

  • sleduje studium studenta a průběh jeho vědecké práce,

  • navrhuje oborové radě pravidelné, nejdéle však roční hodnocení studenta,

  • navrhuje prostřednictvím oborové rady děkanovi případné ustanovení konzultanta, který by studentovi pomohl v určitém věcném nebo časovém úseku jeho vědecké práce.


  Doktorský studijní program uskutečňuje fakulta vždy jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. Úprava podmínek kombinovaného studia, tj. podíl prezenční a distanční formy, je stanovena v rámci individuálního studijního plánu.

  Studijní povinnosti


  Individuální studijní plán doplňuje případné nedostatky v předchozí přípravě, prohlubuje znalosti ve zvolené specializaci a napomáhá při přípravě disertační práce. Jeho základními součástmi jsou:


  Semináře vlastní specializace: Student absolvuje každý rok standardní doby studia dva semestrální semináře vlastní specializace. Semináře jsou zaměřeny na společnou četbu a diskusi vybraných stěžejních textů dané specializace, na studium významné speciální otázky, diskusi vědeckých projektů souvisejících s přípravou disertací. Seminář je zakončen klasifikovaným zápočtem. Seznam seminářů a jejich vedoucích je konkretizován každý rok na prvním zasedání oborové rady podle potřeb doktorandů. Seminář vlastní specializace vede školitel.


  Individuální studijní povinnosti: Oborová rada stanoví na návrh školitele individuální studijní povinnosti studenta, jejichž cílem je doplnění jeho vzdělání, zkvalitnění jeho vědecké a výzkumné činnosti, příprava na postupovou a na státní doktorskou zkoušku, pedagogická praxe.


  Postupová zkouška: V průběhu studia, zpravidla na konci druhého ročníku, skládá student soubornou zkoušku, jež má dvě části: ústní oborovou zkoušku a obhajobu předložené písemné práce. Písemná práce má rozsah cca 100 stran a obsahově souvisí s připravovanou disertační prací. Souborná zkouška je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“; klasifikaci „prospěl/a“ komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li písemnou práci. Ústní zkoušku a obhajobu práce lze opakovat jen jednou. Pokud zkušební komise rozhodla, že uchazeč práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Složení souborné zkoušky je podmínkou pro připuštění ke státní doktorské zkoušce. Její nesložení je důvodem pro ukončení studia.


  Souborná zkouška je obsahem a rozsahem shodná se státní rigorózní zkouškou: pokud student složil státní rigorózní zkoušku, tato se uznává jako ústní oborová zkouška, jež je součástí postupové zkoušky; pokud student obhájil rigorózní práci, tato se uznává jako obhajoba předložené písemné práce, jež je součástí postupové zkoušky. Studentům je připomínána kanonická zásada (Apoštolská konstituce Jana Pavla II. Sapientia Christiana čl. 49 § 2), podle níž je před získáním akademické hodnosti „doktor teologie“ nutné dosáhnout akademickou hodnost „licenciát teologie“ (ve zkratce „ThLic.“ uváděné před jménem). Ten je dle § 46 odst. 5 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách získán složením rigorózní zkoušky.


  Příprava disertační práce: Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné vědecké činnosti. Musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Téma disertační práce upřesňuje spolu se studentem školitel, který metodicky vede její zpracování. Předpokládaný rozsah práce činí 200 stran.

  Kontrola studia

  Kontrola studia probíhá v souladu s individuálním studijním plánem.


  Zápočet ze zapsaného předmětu může student konat nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín.


  Jestliže student absolvuje část svého studia v zahraničí nebo na jiné domácí teologické fakultě a dosáhne tam dílčích atestací, může je oborová rada uznat jako atestace předepsané individuálním studijním plánem.


  Student každoročně ve stanoveném termínu vypracuje a školiteli předloží písemnou zprávu o výsledcích své činnosti.


  Návrh pravidelného, nejdéle však ročního hodnocení studenta připravuje školitel; zohledňuje přitom výsledky dílčích zkoušek a atestací, průběh a dosažené výsledky vědecké práce.

  O návrhu školitele se usnáší oborová rada, která konstatuje, že student:

  • plní individuální studijní plán; takto je hodnocen i student, který z důvodů hodných zvláštního zřetele individuální studijní plán splnil neúplně,

  • bez závažných důvodů neplní některé části individuálního studijního plánu,

  • nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu; tato okolnost je důvodem pro ukončení studia.

  Řádné ukončení studia

  Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Státní doktorská zkouška se skládá z jedné části.


  Jmenování předsedy a členů komise pro státní doktorskou zkoušku a předsedy a členů komise pro obhajobu disertační práce, jejich jednání a průběh obhajoby se řídí platnými předpisy.


  Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se klasifikuje „prospěl/a“ – „neprospěl/a“ a lze je opakovat jen jednou. Klasifikace „prospěl/a“ je udělena právě tehdy, vysloví-li se takto v neveřejném hlasování nadpoloviční většina členů komise pro státní doktorskou zkoušku a členů komise pro obhajobu disertační práce.


  V průběhu státní doktorské zkoušky student zodpoví dvě otázky, jimiž je zkoumán širší kontext tématu disertační práce.

  Oborová rada

  prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF UK) - předseda

  prof. ThDr. Martin Prudký, Th.D. (ETF UK)

  doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (KTF UK)

  doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (KTF UK)

  doc. Dr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU)

  doc. Dr.theol. Michal Opatrný (TF JU)

  doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JU)

  PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. (KTF UK)

  David Vopřada, Dr. (KTF UK)


  Poslední změna: 23. říjen 2018 15:17 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty