Dějiny křesťanského umění Ph.D.


  Doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění

  Základní charakteristika

  Doktorský studijní program „Obecná teorie a dějiny umění a kultury”, obor „Dějiny křesťanského umění (KKOV 8109 V 001)“,  je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti dějin výtvarného umění umožňující soustředění zvláštního zájmu na souvislosti s dějinami a tradicemi křesťanství. Důraz je kladen na interdisciplinární propojení dějin umění s příbuznými obory jako je historie, církevní dějiny, pomocné vědy historické, archeologie, křesťanská ikonografie a liturgie. Standardní doba studia je tři roky. Předmětem studia je problematika výtvarného umění různých epoch s možným důrazem na souvislosti a spojitosti s křesťanstvím. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci.

  Obor “dějiny křesťanského umění ” se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje. Tyto specializace vyhlašuje po projednání ve vědecké radě děkan. Otevřena je zpravidla taková specializace, pro kterou je mezi kmenovými pracovníky fakulty habilitovaný školitel.


  V akad. roce 2017/2018 jsou otevírány tyto specializace:

    a. 

  křesťanské umění středověku

    b. 

  křesťanské umění novověku

    c. 

  umění 19. a 20. století

    d. 

  ikonografie křesťanského umění

  Uplatnění získaného vzdělání

  Vzdělání v doktorském studijním programu „Obecná teorie a dějiny umění a kultury” poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných dějin umění na filozofických či teologických fakultách, pro odbornou práci na specializovaných uměleckohistorických pracovištích (Ústav dějin umění AV ČR, Památkové ústavy, odborná oddělení Národní galerie či regionálních galerií, popřípadě obdobné instituce zahraniční), v redakcích, nakladatelstvích či v oblasti znalectví uměleckých děl.

  Podmínky pro přijetí

  Uchazeč o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu “Obecná teorie a dějiny umění a kultury”, obor “Dějiny křesťanského umění”, je absolventem oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského. Předpokládá se zpravidla znalost dějin umění v rozsahu magisterského studijního programu, dvou světových jazyků a základů latiny. Uchazeč musí úspěšně absolvovat přijímací řízení. Spolu s přihláškou předkládá uchazeč také žádost o bližší oborové zaměření studia (“specializace”). Žádost obsahuje i návrh tématu a cílů vlastního výzkumu.

  Průběh a organizace studia

  Studium v doktorském studijním programu se řídí Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze, Opatřením rektora č. 19a/2006, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na KTF a Opatřením děkana č. 1/2007 k Pravidlům o organizaci studia.

  Studijní povinnosti

  Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele zpravidla za účasti konzultanta. Individuální studijní plán stanoví zejména specializaci, téma a cíle studentova výzkumu, objem a formy studia, způsob ověřování výsledků studia, jejich časovou posloupnost a všechny další předepsané studijní povinnosti. Studium sleduje a hodnotí oborová rada ustanovená podle § 47 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a čl. 23 odst. 5 a 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský studijní program fakulta uskutečňuje vždy jak prezenční, tak i kombinovanou formou studia. Úprava podmínek kombinovaného studia, tj. podíl prezenční a distanční formy, bude stanovena v rámci individuálního studijního plánu; očekává se minimálně účast na seminářích vlastní specializace.


  Studium má tyto základní součásti: a) semináře společného základu; b) semináře  vlastní specializace; c) individuální studijní povinnosti; d) příprava disertační práce. S konkrétní náplní studijních povinností budou studenti seznámeni na začátku svého studia.


  Kontrola studia probíhá dle platného předpisu a v souladu s platným individuálním studijním plánem. Na konci druhého ročníku skládá student postupovou zkoušku ze dvou předmětů, ústní oborové zkoušky a obhajoby předložené písemné práce, která je na úrovni státní rigorózní zkoušky. Její složení je podmínkou pro postup do třetího ročníku a připuštění ke státní doktorské zkoušce. Jestliže student postupovou zkoušku nesloží, může pokus opakovat o rok později. Pokud student složil státní rigorózní zkoušku, tato se uznává jako ústní postupová zkouška. Pokud student obhájil rigorózní práci, tato se uznává jako obhajoba postupové písemné práce, jež je součástí postupové zkoušky.


  Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

  Oborová rada

  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (KTF UK) - předseda

  prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

  prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

  doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc.

  prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.; Dr.h.c.

  doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

  doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

  prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. DSc.

  prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.

  doc. PhDr. Josef Štulc

  prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

  doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.  Poslední změna: 10. září 2018 14:12 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty