Obor Církevní a obecné dějiny - Ph.D.


  Doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Církevní a obecné dějiny

  Základní charakteristika

  Doktorský studijní program „Historické vědy, obor „Církevní a obecné dějiny“ (KKOV 7105 V 061) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti  církevních i obecných dějin. Důraz je kladen na propojení jednotlivých historických disciplín, zvláště s dějinami umění a pomocnými vědami historickými.  Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci.

  Obor „církevní a obecné dějiny” se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje. Tyto specializace vyhlašuje po projednání ve vědecké radě děkan. Otevřena je zpravidla taková specializace, pro kterou je mezi kmenovými pracovníky fakulty habilitovaný školitel.


  Obor se dále člení na tyto specializace:

  • církevní a obecné dějiny starověku

  • církevní a obecné dějiny středověku

  • církevní a obecné dějiny raného novověku

  • církevní a obecné dějiny 19. a 20. století

  Uplatnění získaného vzdělání

  Vzdělání v doktorském studijním programu „Historické vědy“ poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných církevních a obecných dějin na teologických, filozofických, pedagogických či podobných fakultách nebo pro odbornou práci na specializovaných historických pracovištích (Historický ústav AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, archivy, muzea a další podobné instituce).

  Podmínky pro přijetí

  Uchazeč musí být absolventem magisterského studijního programu Historické vědy, Teologie, Obecné teorie a dějin umění a kultury nebo příbuzných oborů. Požaduje se znalost dějin v rozsahu magisterského studijního programu Historické vědy. Uchazeč musí úspěšně absolvovat přijímací řízení. Spolu s přihláškou předkládá návrh svého disertačního projektu a žádost o bližší oborové zaměření studia, tj. specializaci.

  Studijní povinnosti

  Obecné údaje

  Studium v doktorském studijním programu se řídí Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze, Opatřením rektora č. 19a/2006, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro organizaci studia na KTF a Opatřením děkana č. 1/2007 k Pravidlům o organizaci studia.


  Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Individuální studijní plán stanoví zejména specializaci, téma a cíle studentova výzkumu, objem a formy studia, způsob ověřování výsledků studia, jejich časovou posloupnost a všechny další předepsané studijní povinnosti. Studium sleduje a hodnotí oborová rada ustanovená podle § 47 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a čl. 23 odst. 5 a 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský studijní program fakulta uskutečňuje vždy jak prezenční, tak i kombinovanou formou studia. Úprava podmínek kombinovaného studia, tj. podíl prezenční a distanční formy, bude stanovena v rámci individuálního studijního plánu.


  Studium má tyto základní součásti:

  Pro absolventy teologických oborů:

  1. přednáška z obecných dějin nebo z dějin umění (1 semestr)

  2. přednáška z českých dějin nebo historiografie (1 semestr)


  Pro absolventy historických oborů:

  1. přednáška z dogmatiky nebo písma sv.(1 semestr)

  2. přednáška z liturgiky nebo kanonického práva (1 semestr)


  Přednášky jsou zakončeny neklasifikovanou komisionální zkouškou


  Pro absolventy historických i teologických oborů společně:

  1. Specializační seminář I (1 semestr)

  2. Specializační seminář II (1 semestr)

  3. Doktorský seminář (4 semestry)


  Semináře jsou zakončeny zápočtem.


  Další povinnosti: doktorand musí během studia publikovat v odborném časopise alespoň jednu práci na téma odlišné od tématu disertace. Dále musí publikovat v odborném časopise alespoň jednu recenzi. Je požadována zkouška z těchto jazyků: latina, němčina, druhý světový jazyk (angličtina, francouzština, španělština, italština, ruština).


  Kontrola studia

  Probíhá v souladu s platným individuálním studijním plánem. Zkoušku ze zapsaného předmětu může student konat nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín. Výsledky zkoušky jsou klasifikovány “prospěl/a” – “neprospěl/a”. Jestliže student absolvuje část svého studia v zahraničí – což bude v maximální míře podporováno – a dosáhne tam dílčích atestací, může je oborová rada uznat jako zkoušky předepsané individuálním studijním plánem. Student každoročně ve stanoveném termínu vypracuje a školiteli předloží písemnou zprávu o výsledcích své činnosti. Návrh pravidelného, nejdéle však ročního hodnocení studenta připravuje školitel; zohledňuje přitom výsledky dílčích zkoušek a atestací, průběh a dosažené výsledky vědecké práce.

  Ukončení studia

  Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Státní doktorská zkouška se skládá z jedné části zahrnující tři předměty: 1. církevní dějiny, 2. světové dějiny, 3. české dějiny. Zkouška musí prokázat zevrubnou znalost dějin i odborné literatury. Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Předpokládaný rozsah práce činí 200-400 stran. Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

  Oborová rada

  prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D.- předseda

  prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

  prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

  PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

  PhDr. Petr Koura, Ph.D.

  Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.

  prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

  prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

  doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. Th.D.

  prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. DSc.

  doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

  prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.

  PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

  doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

  prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

  Dr. David Vopřada  Poslední změna: 10. září 2018 14:37 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty