Noemi Bravená

PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.

katedra pastorálních oborů a právních věd


Kontakt:


IS studium


Životopisná data

*1976

Vzdělání

 • 2010–2016 Pedagogická fakulta UK v Praze, st. program pedagogika (Ph.D.)

 • 2009–2011 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, obor etika (PhDr.)

 • 2004 Husitská teologická fakulta UK v Praze (HTF UK) st. program teologie, specializace praktická teologie (ThDr.)

 • 2001–2009 HTF UK: st. program teologie, specializace systematická teologie (Th.D.)

 • 1997–2003 HTF UK: st. program učitelství pro střední školy, obor učitelství náboženství, etiky a filozofie (Mgr.)

 • 1996–2001 HTF UK: st. program teologie, obor husitská teol. a psychosociální vědy (Mgr.)  

     

Hlavní oblasti vědeckého zájmu

Teologie a filozofie pro děti, s dětmi a dětí, náboženská, teologická a morální kompetence dítěte a mládežníka, náboženská didaktika a hermeneutika, katechetika, homiletika pro děti, empirická teologie a filozofie, katechetika, performativní pedagogika, transcendování dětí v rámci edukace obratu a psychologie přesahu, etická výchova, duchovní péče, novozákonní teologie, teologické systémy 20. století, existencialismus.

Bibliografie

 • „Nezabývej se jen sám sebou…“ Přesah a jeho význam pro socializaci a formování dítěte jako osobnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. 180 s.  ISBN 978-80-7290-773-1.

 • Today’s Czech Family and Care for Child’s Transcendence In Józef Stala, Elzbieta Osewska. Modern Family: Local and European Perspectives. Krakow: The Pontifical University of John Paul II, 2015. 332 s., s. 319- 332. ISBN 978-83-7438-440-7.

 • Philosophising and theologising with, for and of children as a way to an integrated development of childrens transcending within the post-communist society and the place of these methods within the reform efforts of turning to child in the Czech education in: Petra Freudenberger-Lötz / Gerhard Büttner (Ed.), Children's voices - Theological, philosophical and spiritual perspectives. Kassel: Kassel University Press, 2015. 171s., s. 65-85 ISBN: 978-3-86219-922-8.

 • Theologisieren mit religionsfernen Kindern zum Thema Engel. In Büttner, G.; Kraft, F. Jahrbuch für Kindertheologie: "He! Ich habe viel Stress! Ich hasse alles“ : Theologisieren mit Kindern aus bildungs- und religionsfernen Milieus.  Stuttgart: Calwer Verlag, 2014. 158 s., s. 69-75. ISBN 978-3-7668-4320-3.

 • Teologická kompetence dětí. In Testimonium fidei. Časopis pre teológii a katechetiku. ZEC: Univerzita Mateja Bela v Banském Bystrici, Banská Bystrica, 2014. roč. 2, č. 1. 179 s. , s. 109 – 116. ISSN 1339-3685.

 • Specifika kázání pro dětské posluchače. In Liguš, J.; Butta, T.; Kolář, P. a kol. Studie z homiletiky: Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. L. Marek: Brno, 2014. s. 269-284, 314s. ISBN 978-80-87127-69-8.

 • Hejlová, Helena; Opravilová, Eva; Uhlířová, Jana; Bravená, Noemi. Nahlížení do světa dětí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 224 s., ISBN 978-80-7290-640-6.

 • Problematika života a smrti v práci s dětmi. In Stala, J., Bravená, N. Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci. Formacja socjalna. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2013. 271 s.,  s. 151 – 160  ISBN 978-83-7438-369-1.

 • Dítě teologem. Nábožensko-pedagogická reflexe dětského prožívání transcendence. In Mireia Ryšková, Mlada Mikulcová. Myšlení o transcedenci. Praha: Mervart, 2013. s. 199–220. ISBN 978-80-7465-088-8.

 • Helus, Zdeněk; Bravená, Noemi; Franclová, Marta: Perspektivy učitelství. Praha: PedF UK, 2012. 126 s. ISBN 978-80-7290-596-6.

 • II. Pädagogische Anregungen : "Glück, was ist Glück ... bloß eine kleine goldene Fliege?" - Wie tschechische Kinder über das Glück sprechen. In Bucher, A. A.; Büttner, G.; Freudenberger-Lötz, P.; Schreiner, M. . Jahrbuch für Kindertheologie: "Gott gehört so ein bisschen zur Familie" : Mit Kindern über Glück und Heil nachdenken. Stuttgart: Calwer Verlag Stuttgart, 2011. s. 171–183. ISBN 978-3-7668-4193-3.

 • Bravená, Noemi; Máhrik, Tibor; Štefeček Ján. Etické mosty: Interdisciplinární pohled do etických výzev současnosti v oblasti filosofie, teologie a technologie (Kierkegaard, Bonhoeffer a nanotechnologie). Toronto Kierkegaard Circle, Toronto: Trinity College, University of Toronto,  2011. 318 s. ISBN 978-0-9809365-6-8.

 • Soren Kierkegaard`s Impact On Theological Heritage of Dietrich Bonhoeffer. Stimulation and Chalenges for Present. In Králik Roman, Khan Abrahim H., Máhrik Tibor, Turčan Ciprián (eds.) In the Shadow of Kierkegaard : V tieni Kierkegaarda. The Central European Research Institute of Soren Kierkegaard (FF UKF Nitra). Toronto: Trinity College, University of Toronto, 2011. 345 s., s. 91-109. ISBN 978-80-8094-883-2.

 • Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě : Zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera. in Pontes Pragenses. sv. 56, 1. vyd. Brno: L. Marek, 2010. 190 s. ISBN 978-80-87127-23-0.

 • Kirche und Jugendliche. Sind junge Leute durch die Kirche noch ansprechbar? in: De Gruchy, J. W.; Plant, S.; Tietz, Ch. (ed.): Dietrich Bonhoeffers Theologie heute. Ein Weg zwischen Fundamentalismus und Säkularismus. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2009 s. 305 – 318. ISBN 978-3-579-07138-1.

 • Bonhoefferova Etika a jednání pro druhého. In: Evanjelikálny teologický časopis, roč. 5. sv. 1. Banská Bystrica : PF UMB - KETM, 2009, s. 24-35. ISSN 1336-1783.

Další odborná činnost

Badatelské, studijní a výukové pobyty v zahraničí

 • 07–08/2013 Universität Hamburg, Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft, Institut der Weltreligionen (Německo, stáž)

 • 05/2011 Religionspädagogisches Institut Loccum (Německo, vědecko-výzkumný pobyt)

 • 02/2011 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko, výukový pobyt)

 • 2005–2006 Eberhard-Karls Universität, Tübingen (Německo, vědecko-výzkumný pobyt 2 semestry)

 • 2002–2003 Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg (Německo, studijní pobyt 2 semestry)

 • 1998–2000 Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg (Německo, studijní pobyt 3 semestry)

 • 07–08/1997 Biblisch-Therapeutische Seelsorge, Bad Wildbad (Německo stáž)

Odborné působení

 • 2012–dosud akademický pracovník na KTF UK, Katedra pastorálních oborů a právních věd

 • 2006–dosud akademický pracovník na HTF UK, Katedra praktické teologie

 • 2003–2006 odborná asistentka na HTF UK, Katedra biblistiky a judaistiky

Granty a projekty

 • 2017 – PROGRES Q1: Teologie jako způsob interpretace historie, tradice a současné společnosti, řešitelka podprojektu s názvem Představy předškolních dětí o duši a jejich rozvíjení – příspěvek k teologii dětí, KTF UK)

 • 2016–2017 Fond vzdělávací politiky MŠMT, projekt na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků s názvem Rozvoj ICT kompetencí studentů učitelství a jejich didaktické práce s metodami kritického myšlení v aplikaci na aktuální společenská témata (spoluřešitelka, HTF UK)

 • 2013–2015 grant GAUK č. 242213: Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol (spolupracovník)

 • 2012–2016 PRVOUK P 01:  Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury (spoluřešitel za KTF UK)

 • 2012–2013 grant UNCE 204008/2012: Transcendence a její interpretace v teologii a umění (spoluřešitel – junior)

 • 2012–2013 Stipendium Husovy nadace pro začínající vědce

 • 2011–2015 PRVOUK P 15: Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání (spolupracovník – doktorand PedF UK)

 • 2010 výzkumný záměr Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, č. MSM 002160862 „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“ (spolupracovník – doktorand, PedF UK)

 • 2010–2013 grant GAUK č. 330411: Transcendování a jeho význam pro socializaci a formování dítěte jako osobnosti (řešitelka)

 • 2009–2010 grant GAUK 118609: Osobní svobody a bonum commune - Analýza díla Teorie spravedlnosti Johna Rawlse z pohledu křesťanské etiky (spolupracovník, 2009)

 • 2009–2010 grant GAUK č. 68608: „Kto je z vas bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň“ Jn 8:7 (Historicko-etický výzkum o možných elementech kolaborácie Církvi s komunistickým režimom na Slovensku (spolupracovník)

 • 2008 grant GAUK č. 18308: Zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera (řešitelka)

 • 1999 Adolf Loges Stiftung (Universität Heidelberg, Německo): Seelsorgeverständnis bei Dietrich Bonhoeffer (řešitelka)

Členství (výběr)

 • 2017 Verein für Konstruktivismus in Theologie und Religionsdidaktik

 • 2017 Česká asociace pedagogického výzkumu

 • 2017 Centrum pro aplikovanou etiku KTF UK

 • 2016 – dosud Česká pedagogická společnost

 • 2010 – dosud Netzwerk Kindertheologie Deutschland

 • 2010 – dosud Child Theology Network (CTN)

 • 2005–2006 Přípravný výbor studentských ekumenických bohoslužeb, Praha 1

 • 2003–2010 Ekumenické fórum křesťanských žen  

 • 2000–2002 Referentka Komise mládeže při Ekumenické radě církví v České republice, Praha

 • 2000–2002 National correspondent ekumenické mládeže České republiky v mezinárodní organizaci Ecumenical Youth Council of Europe

Poslední změna: 30. listopad 2017 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám