Martin Trefný

PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění


Kontakt:


IS studiumŽivotopisná data


 • 1992-2000 Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Klasická-pravěká archeologie.

 • 2000 Mgr. Univerzita Karlova v Praze

 • 2000 Středočeské muzeum Roztoky u Prahy -archeolog

 • 2000-2007 Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium

 • od 2003 - dosud  Podřipské muzeum Roudnice n/L-ředitel muzea, archeolog

 • 2006-2014  Západočeská univerzita v Plzni-externí vyučující 

 • 2008  PhD. – Univerzita Karlova v Praze

 • 2009 Universita degli studi di Bologna-výzkum kelto-etruského osídlení na lokalitě Monterenzio Vecchio

 • 2009-2010 Národní muzeum v Praze, Odd. pravěku a antického starověku, kurátor sbírek starší doby železné

 • od 2010 Universita degli studi di Milano-výzkum etruských Tarquinií

 • 2012  PhDr. - Univerzita Karlova v Praze

 • od 2012 Univerzita Hradec Králové-odborný asistent, výuka v oborech starší doba železná v Čechách a ve střední Evropě, Dějiny antické hmotné kultury, Etruská archeologie                     Hlavní oblasti zájmu

Archeologie doby železné v Evropě a ve Středomoří.

Řecké vázové malířství.

Etruská archeologie.


Bibliografie


Klasická archeologie a archeologie interregionálních vztahů

 • Trefný, M.1995: Two Roman bronze fibulae brooches in the collections of the Institute for Classical Archeology Prague, Studia Hercynia 1. 68-70.

 • Trefný, M. 2000: Zlatá amforka z Roudnice, Vlastivědný sborník Podřipsko 10. 121-124.      

 • Bouzek, J., Musil, J., Hayerová, A., Titz, P., Trefný, M. 2002, Czech excavations in Beirut, Martyrs‘ Square (Bey 069), Sondage A, Part I, General Survey. Pottery and other small finds of Hellenistic, Early Roman and Medieval periods, Glass and metal objects, Eirene 38, 2002, 7-166.

 • Trefný, M. 2002: Bronzefunde aus der Býčí skála Höhle und ihre Beziehungen zum Südostalpengebiet. In: Fernkontakte in der Eisenzeit, Liblice. 360-378.             

 • Bouzek, J., Musil, J., Hayerová, A., Maříková, J., Titz, P., Trefný, M.  2003: Czech excavations in Beirut, Martyrs Square II, Adenda to part I, Studia Hercynia, 41-146.

 • Trefný, M. 2007: Nálezy antické provenience z Litoměřicka a Roudnicka, Studia Hercynia X, 122-130.         

 • Trefný, M. 2007: Několik poznámek k některým kostěným a parohovým nálezům z výšinné polohy Rubín (Dolánky, obec Kaštice, okr. Louny) v severozápadních Čechách a z jejího okolí, Archeologie ve středních Čechách 11, 363-371.         

 • Trefný, M.- Korený, R. 2007: Dvě na kruhu točené nádoby z období stěhování národů z Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník III, 27-34.         

 • Trefný, M. 2008: Attická červenofigurová keramika z laténského sídliště v Praze-Ruzyni, poloha Jiviny, Archeologické rozhledy, 114-126.         

 • Trefný, M.-Polišenský, T. 2008: Nové nálezy řecké červenofigurové keramiky a dalších artefaktů souvisejících s jižními vlivy na časně laténském sídlišti v Praze-Pitkovicích, Archeologie ve středních Čechách 12, 477-492.

 • Bouzek, J.-Musil, J.-Trefný, M. 2008: Pistiros 2007 report of the Czech mission, Studia  Hercynia XII, 94-97.

 • Nováček, K. (ed.) with contributions of  T. Chabr, D. Filipský, L. Janíček, K. Nováček, K. Pavelka, P. Šída, M. Trefný, P. Vařeka, 2008: Research of the citadel at Arbil, Kurdish autonomous region, Iraq-First season, Památky archeologické 99, 259-302.

 • Trefný, M. 2010: K několika sponám z výšinné polohy Rubín u Loun v severozápadních Čechách. In: V. Furmánek-E. Miroššayová (eds.), Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra,  317-328.

 • Hanykýř V. - Kloužková A. - Trefný M. - Polišenský T. 2010: Hodnocení vlastností a mikrostruktury keramických střepů z časně laténského sídliště, Sborník z konference konzervátorů – restaurátorů, Uherské Hradiště 2010, Technické muzeum v Brně, 55 – 61.

 • Trefný, M.–Belaňová, P. 2010: Několik poznámek k nálezu keramické misky s vnitřní reliéfní výzdobou ze sbírky Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci, Archeologie ve středních Čechách 14.

 • Trefný, M. – Kloužková, A. – Chytráček, M. – Hanykýř, V. 2011: K problému původu napodobenin řecké keramiky z Plzně-Roudné a Chržína, Archeologické rozhledy 63, 151-161.

 • Trefný, M. 2011:  Attická keramika jako významný doklad jižního importu v prostředí pozdně halštatských až časně laténských Čech, Památky Archeologické 102, 271-306.

 • Trefný, M.-Musil, J. 2010: Roman transport amphora in the collection of Regional museum and gallery at Česká Lípa, Studia Hercynia 14, 46-51.

 • Trefný, M. – Čečrdle, J. 2011: Pottery from a small "Classical" collection in the Regional museum of Slaný, Studia Hercynia 15, 39-48.

 • Trefný, M. – Korený, R. – Frána, J. 2012: K problematice halštatských mís s perlovitě vybíjeným okrajem v Čechách, Archeologické rozhledy 64, 320-332.

 • Trefný, M. – Thér, R. – Tichý, R. – Dohnálková, H. 2012: On a fragment of a ceramic beaked flagon from the late hallstatt to early la tene settlement in Tuněchody (okr. Chrudim) in eastern Bohemia, Archäologisches Korrespondenzblatt 42, 335-350.

 • Trefný, M. Čečrdle, J. – Musil, J. 2012: Classical Antiquity collection in the Regional Museum at Slaný II, StudiaHercynia 16, 39-41.

 • Trefný, M. 2012: Athénská červenofigurová a černofirnisová keramika. In: Valentová, J.-Tisucká, M.-Belaňová,P. (eds.), Ve stínu Olympu. Praha, 69-89.

 • Trefný, M. 2012: Čechy a střední Evropa v pozdní době halštatské až časné době laténské a jejich vztah k oblasti antického Středomoří. In: Valentová, J. - Tisucká,  M. - Belaňová, P. (eds.): Ve stínu Olympu. Praha, 21-43.

 • Trefný, M.-Chytráček, M.-Hanykýř, V.-Kloužková, A. 2012: Importe und Nachahmungen attischer Keramik in Böhmen als Indikator für Fernkontakte, Wege und Transport: Beiträge zur Sitzung der AG Eisenzeit während der 80. Verbandstagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V. in Nürnberg 2010,131-144.

 • Trefný, M. 2013: Antické vázy ze sbírek některých českých muzeí, univerzit a zámků. Roudnice nad Labem.

 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2013: Imitace keramické nádoby jižního původu z laténského sídliště v Praze-Pitkovicích, Archeologie ve středních Čechách 17, 129-136.

 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2013: Několik poznámek k možným lokálním imitacím řecké keramiky na pozdně halštatském až časně laténském sídlišti v Praze-Pitkovicích, Archeologie ve středních Čechách 17, 653-659.              

 • Trefný, M. 2014: Boemia e Italia settentrionale nel VI e V sec. a. C. Nuovi dati e prospettive della ricerca. In: Les celtes et le nord de l'Italie : premier et second âges du fer : actes du XXXVIe colloque international de l'AFEAF,327-339.

 • Romano, S. – Trefný, M. 2015: Notes upon the distribution of spectacle fibula between Central Europe and Balkan Peninsula in the Late Bronze and beginnings of the Early Iron Age, Aristonothos 9, 197-225.

 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2014: The first find of a Greek transport amphora in the Late Hallstatt / Early La Tène Bohemia and its significance for the archaeology of interregional contacts, Moravské křižovatky: střední Podunají mezi pravěkem a historií, 273-284.

 • Trefný, M. – Thér, R. 2015: Červenofigurová číše Malíře heidelberské vázy č. 211 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a technika její malované výzdoby, Živá archeologie 17, 32-36.

 • Trefný, M. 2015: Greek and Etruscan pottery in the collection of the North Bohemian Museum in Liberec, Eirené 51, 239-268.

 • Trefný, M. 2016: Několik úvah k některým typům bronzových nádob v Čechách, Praehistorica 33/1-2, 425-433.

 • Trefný, M. 2016: Tarquinia and the Celts? Some thoughts on several examples of material culture in the Tarquinian territory and its vicinity, Živá archeologie 18, 72-78.

 • Trefný, M. 2016: Nejstarší písmo na našem území u mladolaténských Keltů? In: J.Nekvapil (ed.): Kultura psaní v Dějinách. Pardubice, 16-29.

 • Trefný, M. 2016: Poznámky k některým halštatským sponám z Čech. In: J. Juchelka (ed.): Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Opava-Brno, 143-158.

 • Kozáková, R. – Trefný, M. – Postránecká, K. 2016: UsIng Pollen analysIs to detect microscopical traces of the original contents of an Etruscan beaked flagon from ostrov U stříbra (okr. taChov / CZ) near PIlsen. Archäologisches Korrespondenzblatt 46, 75-87.

 • Trefný, M. 2016: Antiquity pottery in the collection of chateau Častolovice, Archeologie východních Čech 11, 5-15.

 • Trefný, M. – Jennings, B. 2017 (ed.): Inter-regional contacts during the first millenium B.C. in Europe. Proceedings from the session organized during the 19th meeting of European Association of Archaeologists, held in Pilsen (5th- 9th September 2013). Hradec Králové.

 • Trefný, M. 2017: Notes on Eastern Elements of the Hallstatt Culture in Bohemia. In: Miroššayová, E. – Pare, Ch. – Stegman-Rajtár, S. (Hrsg): Das Nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit. Archaeolingua 38. Budapest.

 • Trefný, M. 2017: Imports as indicators of interregional routes in Early Iron Age Bohemia. In: Fines Transire 26. Rahden/Westf., 231-246.

 • Cihla, M. – Václavík, F. R. – Trefný, M. 2017: Primární vizuální průzkum lomu poblíž nekropole Monterozzi v Tarquiniích. Auriga LIX/2, 63-76.

 • Trefný, M. 2018: Úvod do studia hmotné kultury a každodennosti řecké, etruské a římské antiky. Hradec Králové.

 • Pravěká a raně středověká archeologie:

 • Limburský, P., Pleinerová, I., Sankot, P., Trefný, M., Veselá, A., Vojtěchovská, I. 2001: Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Rozokách u Prahy v roce 2000, Středočeský vlastivědný sborník 19, 79-80.        

 • Trefný, M.-Cihla, M. 2003: Karel Rozum-život a dílo zakladatele Podřipského muzea a lidové zvyky na Podřipsku. Roudnice nad Labem.

 • Trefný, M. 2004: Knovízský objekt z výšinné lokality Viničky u Poplz na Libochovicku, Vlastivědný sborník Kralupska 1, 101-108.     

 • Trefný, M. 2005: Pravěké nálezy z území města Roudnice n/L, Podřipský muzejník I, 3-24.         

 • Trefný, M. 2005: Žárový hrob z katastru obce Černěves, Podřipský muzejník I, 25-27.         

 • Trefný M. 2006: Archeologická činnost Podřipského muzea v období 2004-2006, Podřipský muzejník II, 3-30.

 • Rytíř, L., Trefný, M. 2007: Výzkum ohrazeného areálu u Ledčicích v roce 2006. In: Krištuf, P.-Šmejda, L.-Vařeka, P. 2007: Opomíjená archeologie. Plzeň.     

 • Novák, R., Trefný, M., Janíček, L. 2007:  První etapa analytických povrchových sběr v rámci projektu AKP. In: Krištuf, P.-Šmejda, L.-Vařeka, P. 2007: Opomíjená archeologie. Plzeň.         

 • Trefný, M.-Janíček, L. 2007: Archeologické nálezy ze sbírky Základní školy v Doksanech, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník III, 3-26.      

 • Trefný, M. 2007: Raně středověké hroby z Kyškovic, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník III, 35-41.    

 • Trefný, M.-Kovářová, T. 2008: Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Krabčic, okr. Litoměřice, Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Most, 53-64.       

 • Krištuf, P.-Rytíř, L.-Trefný, M. 2008: Výzkum mohyly v „Beřkovické oboře“, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Most, 253-267.

 • Janíček, L.-Trefný, M. 2008: Povrchový průzkum pole východně od kostela sv. Matouše ve Ctiněvsi, okr. Litoměřice, Zprávy ČAS-Suplément 71, 8-9.

 • Trefný, M. – Janíček, L. 2008: Archeologické nálezy z pole východně od kostela sv. Matouše a z dalších poloh na katastru Ctiněvsi, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník 4, 3-24.

 • Trefný, M.-Chroustovský, L.-Janíček, L.-Krištuf, P. 2008: Archeologický výzkum výšinné polohy Sovice, k.ú. Vetlá, okr. Litoměřice, Zprávy ČAS-Suplément 71, 7-8.

 • Krištuf, P.-Rytíř, L.-Trefný, M. 2008: Výzkum mohyly v „Beřkovické oboře“, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, Zprávy ČAS-Suplément 71, 24-25.

 • Trefný, M-Dobeš, M. 2008: Pohřebiště ze střední až mladší doby bronzové ve Straškově, okr. Litoměřice, Archeologie ve středních Čechách 12, 205-243.  

 • Trefný, M-Dobeš, M. 2010: K problému interpretace objektů s kruhovými žlaby na pohřebišti ze starší až mladší doby bronzové ve Straškově, okr. Litoměřice. In: V. Furmánek-E. Miroššayová, Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra, 329-340.

 • Gojda, M.-Křivánek, R.-Meduna, P.-Rytíř, L.-Trefný, M. 2010: Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích, Archeologické rozhledy 62, 134

 • Trefný, M.-Chroustovský, L.-Kotyza, O. 2010: Polykulturní výšinné sídliště na vrchu Sovice u Vetlé na Podřipsku. Plzeň.

 • Trefný, M.-Polišenský, T. 2010: Laténské hroby z Prahy Pitkovic, Archeologie ve středních Čechách 14.

 • Trefný, M.- Janíček, L. 2010: Druhá etapa analytických povrchových sběrů v rámci projektu archeologie krajiny Podřipska. In: P. Krištuf-P. Vařeka (eds.), Opomíjená archeologie 2007-2008, Plzeň, 12-21.

 • Trefný, M. – Chroustovský, L. – Janíček, L. 2010: Výšinná poloha Sovice (k.ú. Vetlá, okr. Litoměřice) ve světle archeologického výzkumu v letech 2007-2008. In: P. Krištuf – P. Vařeka (eds.) Opomíjená archeologie 2007-2008, Plzeň, 22-33.

 • Trefný, M. – Kotyza, O. 2010: Archeologický výzkum neolitického a lužického sídliště v poloze „U nádraží“ k.ú.  Hoštka, okr. Litoměřice, Podřipský muzeník V/VI, 3-19.

 • Chytráček, M. – Danielisová, A. – Trefný, M. – Slabina, M. 2010: Zentralisierungsprozesse und Siedlungsdynamik in Böhmen (8.-4. Jh. v. Chr.). In: D. Krausse (Hrsg.), „Fürstensitze“ und Zentralorte der frühen Kelten. Abschlusskolloquium des DFG-Schwerpunktprogramms 1171 in Stuttgart, 12.-15. Oktober 2009. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg.

 • Voráček, E. – Hasil, J. – Trefný, M. – Vašek, Z. – Čepelák, J. – Hubený, D. 2010: Vražkov-dějiny obce. Hostivice.

 • Kotyza, O. – Trefný, M. 2010: Výzkum polykulturní lokality v poloze „U nádraží“ v Hošťce, okr. Litoměřice, Zprávy ČAS-Supplément 78, 10.

 • Baloun, L. – Trefný, M. – Švejcar, O. 2010: Kruhový pohřební objekt ze střední doby bronzové z Nymburka, Zprávy ČAS-Supplément 78.

 • Gojda, M. – Trefný, M. a kol. 2011: Archeologie krajiny pod Řípem. Plzeň.

 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2011: Halštatské sídliště v Čestlicích, poloha „v Moklinách“, okr. Praha-východ, Archeologie ve středních Čechách 15, 335-347.

 • Polišenský, T. –Trefný, M. 2011: Pozdně halštatské až časně laténské sídliště v Praze-Křeslicích, Archeologie ve středních Čechách 15, 819-858.

 • Trefný, M. – Jiráň, L. 2012: Lužické pohřebiště v Chodounech u Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice. Praha.

 • Švejcar, O. – Baloun, L.  Trefný, M. 2012: Pohřební areál ze střední doby bronzové z Nymburka a problematika struktur tvořených kruhovými žlaby v Čechách, archeologické rozhledy 64, 443-465.

 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2012: Mladolaténské sídlištní objekty z Prahy-Křeslic, Archeologie ve středních Čechách 16, 297-306.

 • Trefný, M., 2013: Objekty s kruhovými žlaby. Mohyly či ploché rovinné areály?,             Archeologie západních Čech 5, 125-135.

 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2012: Depot bronzových předmětů z knovízského sídliště v Praze-Benicích, Archeologie ve středních Čechách 16/ 2, 741-753.

 • Trefný, M.  –  Krištuf, P.  – Průchová, E. – Chroustovský, L, 2012:  Kostrový hrob z mladší doby římské ze Ctiněvsi, okr. Litoměřice, Archeologické výzkumy s severozápadních Čechách v letech 2009-2010. Most, s. 71-84.

 • Trefný, M. – Švejcar, O. 2012: Nové nálezy únětické kultury na Roudnicku, Podřipský muzejník 7, 3-27.

 • Farský, M. - Waldhauser, J. - Šteffl, J. - Trefný, M. 2014: Detektorové nálezy artefaktů z doby bronzové a železné v Krušných horách, Archeologie ve středních Čechách  18/1 171-176.

 • Trefný M. – Polišenský, T. 2014:  Sídliště ze starší doby železné v Praze-Pitkovicích        Archeologie ve středních Čechách 2014/18,691-744.

 • Trefný, M.- Slabina, M. 2015:  K nejdůležitějším aspektům architektury, hmotné kultury a k významu halštatského hradiště v Minicích (Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník), Archeologické rozhledy 67,45-78.

 • Kozáková, R. - Kyselý, R. - Trefný, M. - Drábková, K. - Kočár,P. - Frolíková, D. – Kočárová, R. - Moravcová, K. 2017: Food offerings, flowers, a bronze bucket and a waggon: a multidisciplinary approachregarding the Hallstatt princely grave fromPrague-Letňany, Czech Republic, Archaeological and AnthropologicalSciences

 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2017: Praha-Benice (okr. hlavní město Praha)-depot výrobků a koláčového ingotu. In: Chvojka, O. – Jiráň, L. – Metlička, M. a kol.: Nové české depoty doby bronzové. České Budějovice-Praha-Plzeň, 131-132.

 • Trefný, M. 2017: Hallstatt elite burials in Bohemia from the perspective of interregional contacts. In: Schumann, R. – van der Vaart-Verschoof, S. (eds.): Connecting elites and regions. Perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe. Leiden, 109-126.

 • Trefný, M. 2017: Hallstatt elite burials in Bohemia from the perspective of interregional contacts. In: Schumann, R. – van der Vaart-Verschoof, S. (eds.): Connecting elites and regions. Perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe. Leiden, 109-126.

 • Cihla, M. – Trefný, M. – Drda, P. – Hradil, D. – Hradilová, J. 2017: Non- invasive material and traceological research of the stone head from Celtic settlement Závist near Prague. In: J. Hradilová – D. Hradil (eds.): Painting as a story. Prague, 141-149.

 • Trefný, M.2017: New wagon grave of the Bylany culture from Roudnice nad Labem in northwestern Bohemia and the question of extensive necropoli- " landscapes of the dead " In: R. Karl – J. Leskovar (eds.): Interpretierte Eisenzeiten. Linz, 141-150.

 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2017: Die Bedeutung der Mikroregion des Pitkovicer Baches für die Siedlungsarchäologie der älteren Eisenzeit. In: Stories that made the Irona Age. Prague, 375-391.

 • Trefný, M. – Polišenský, T. – Kovářová, K. 2018: Kamenné závaží z pozdní doby halštatské až časné doby laténské z Prahy-Křeslic. Archeologie ve středních Čechách 22, 931-938.

 • Trefný, M. (ed.) 2018. The Early Iron Age in Central Europe. Hradec Králové.Organizace konferencí


 • 2015-The Early Iron Age in Central Europe, Univerzita Hradec Králové

 • 2016-Klasické rozhovory/Colloquia classica

 • 2017- The Early Iron Age in Central Europe, RGZM Mainz/ Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

 • 2018- červen, Klasické rohovory/Colloquia classica, KTF UK PrahaAktivní účast na konferencích

 • 2013

 • European Association of Archaeologists, Pilsen, CZ

 • 14th International Conference Keltové / Die Kelten / Celts 2014-Bučovice, CZ

 • Clash of Cultures, Piran SLO

 • 2014

 • XIII. mezinárodní konference Popelnicových polí a doba halštatská, Opava CZ

 • 15th International Conference Keltové / Die Kelten / Celts 2014-Klement A

 • Das Nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit, Košice SK

 • Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách, Pardubice CZ

 • 2015

 • The Early Iron Age in Central Europe, Hradec Králové CZ

 • -Connecting elites, Leiden NL

 • 2016

 • Klasické rozhovory/Colloquia classica, Hradec Králové CZ

 • 14. mezinárodní konference Popelnicových polí a doba halštatská, Kutná Hora CZ

 • Interpretierte Eisenzeiten, Linz A

 • 51° Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria Italia tra Mediterraneo ed Europa: mobilità, interazioni e scambi. Forlì IT

 • 2017

 • The Early Iron Age in Central Europe, Nürnberg DE

 • Klasické rozhovory/Colloquia classica, Praha CZ

 • Griechische Vasen als Kommunikationsmedium, Wien A

 • 6. mezioborová konference ALMA se zaměřením na výzkum, technologii, historii a restaurování výtvarného umění, Brno CZ

 • 2018

 • 11. Tagung des österreichischen CVA‐Arbeitskreises, Wien A

 • Klasické rozhovory/Colloquia classica, Praha CZ

 • Popelnicová pole a doba halštatská, Smolenice SK

 • Interpretierte Eisenzeiten, Linz A

 • Archeológia v Československu v rokoch 1918 – 1948, Bratislava SKPoslední změna: 3. leden 2019 11:12 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty