Lukáš Nosek

ThLic. Lukáš Nosek, Th.D.Katedra fundamentální a dogmatické teologie


Kontakt:

informační systém UK


Studium

 • 2014–2017  Pontificio Istituto di Studi Arabi e d´Islamistica v Římě, obor: klasický arabský jazyk, islamologie a mezináboženský dialog (dosud neukončeno)

 • 2012–2014 Dar Comboni for Arabic Studies v Káhiře, obor: klasický arabský jazyk, islamologie a mezináboženský dialog (BAS., 2014)

 • 2011–2012 Pontificio Istituto di Studi Arabi e d´Islamistica (nultý ročník) a Pontificio Istituto Orientale (studente ospite, lingua araba, introduzione all´islam).

 • 2009–2010 Pontificio Istituto Orientale (Řím) (studente ospite, teologia orientale, spiritualita orientale).

 • 2007–2011 Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský program: katolická teologie, ve specializaci dogmatická teologie: licenciát teologie (ThLic., 2009), doktorát teologie (Th.D., 2011)

 • 2002–2007 Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: katolická teologie (Mgr., 2007)


Účast na grantových výzkumech

 • 2010 – Specifický vysokoškolský výzkum Univerzity Karlovy v Praze č. 260 101: Prolegomena a prosopologie k dějinám institucí teologického výzkumu a výuky, hl. řešitel: Vojtěch Novotný, řešitel: Pavel Jäger, Lukáš Nosek (výsledek: www.cdct.cz)

 • 2009/10 – Renovabis. Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa. Projekt-Titel: Stip. Herrn Lukas Nosek /oriental. Theologie, Promotion, Orientalisches Institut Rom – Direktstudium. Projektnummer: CZ017747

Bibliografie

1. Monografie a kandidátské práce:
a) Monografie (připravované):

 • NOSEK, Lukáš. Eklesiologie Antonína Salajky (1901–1975) [připravovaná monografie pro nakl. Karolinum, Praha]

 • NOSEK, Lukáš. Korán křesťanským pohledem. Pokus o dílčí srovnání islámu a křesťanství [připravovaná monografie pro nakl. Paulínky, Praha]

b) Kandidátské práce (diplomová, rigorózní, doktorská):

 • NOSEK, Lukáš. Il Corano come la parola di Dio é increata. Secondo l´argomentazione d´Abū Bakr al-Bāqillānī (m. 1013/403), licenciátní práce z islamologie, PISAI, Roma, 95 s. [dosud neobhájená]

 • NOSEK, Lukáš. Eklesiologie Antonína Salajky (1901–1975) (disertační práce obhájená na KTF UK) Praha 2009, 186 s., vč. příloh, vedoucí práce: doc. PhLic. V. Novotný Th.D., oponenti: prof. C. V. Pospíšil Th.D., doc. J. Vogel Th.D.

 • NOSEK, Lukáš. Život a dílo Antonína Salajky (1901–1975). Prolegomena k teologické analýze. Příspěvek k dějinám katolické dogmatické teologie (rigorózní práce obhájená na KTF UK) Praha 2009, 235 s., vč. příloh, oponenti: prof. C. V. Pospíšil Th.D., PhLic. V. Novotný Th.D..

 • NOSEK, Lukáš. Christologická a soteriologická analýza v díle Synopsis theologiae dogmaticae specialis od ThDr. Vojtěcha Šandy (diplomová práce obhájena na KTF UK) Praha 2007, 94 s., vedoucí práce: prof. C. V. Pospíšil Th.D., oponent: PhLic. V. Novotný Th.D. – nominace na Bolzanovu cenu UK za r. 2007.


2. Původní práce a práce v recenzovaných sbornících
a) Článek v odborném periodiku

 • NOSEK, Lukáš. Deskripce islámské víry. Věnováno památce prof. Rudolfa Macúcha, in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXVIII (2017) [v tisku].

 • NOSEK, Lukáš. Arabica Christiana: několik tematických zastavení, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství, r. IX-X, 2015-16 [v tisku].

 • NOSEK, Lukáš. Úvod a komentář k „Jak dosáhnout pravdy o náboženství od moudrého Hunajna Ibn Isháqa, nestoriánského lékaře“, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství, r. IX-X, 2015-16 [v tisku].

 • NOSEK, Lukáš. Vademecum pro dialog a hlásání Ježíše Krista muslimům v České republice, in: Cesty katecheze [v tisku].

 • NOSEK, Lukáš.  Manuál pro zdravý pohled na islám. Pokus o aplikaci závěrů deklarace Nostra Aetate čl. 3, in: Salve 26 (2016) 2, s. 157-183.

 • NOSEK, Lukáš. Mnišská komunita al-Chalíl a jezuita Paolo Dall´Oglio. Kontext a edice dokumentu „O povolání mnišské komunity v muslimském světě“ (Úvodní studie, představení dokumentu a poznámkový aparát k překladu Lukáš Nosek, překlad dokumentu z italské edice Jan Pitřinec), in: Salve 26 (2016) 2, s. 129-143.

 • NOSEK, Lukáš. Prolegomena ke studiu arabského křesťanství. Identita – prvopočátky – současný obraz, in: Salve 26 (2016) 2, s. 9-36.

 • NOSEK, Lukáš. Koncept milosrdenství v Koránu, in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXVII (2016) č. 1, s. 43–60.

 • NOSEK, Lukáš. Extra Christum et Spiritum nulla salus est. Postoj církve k islámu (nejen) podle deklarace Nostra Aetate, in: Salve 25 (2015) 4, s. 87–101.

 • [NOSEK] Lukáš, Velikonoce v Káhiře, in: Teologické texty 25 (2014) 1, s. 41.

 • NOSEK, Lukáš. Papežský institut arabistických studií a islamologie, in: Teologické texty 23 (2012) [v tisku].

 • NOSEK, Lukáš. [Vzpomínka na O. Mádra, v části Nová svoboda], in: Teologické texty 23 (2012) 1, s. 49-50.

 • NOSEK, Lukáš. Pojetí studia křesťanského Východu podle Antonína Salajky (1901-1975), in: Acta Universitatis Carolinae Theologica 1 (2011) 2, 75-94.

 • JÄGER Pavel – NOSEK Lukáš. Internetové stránky Centra dějin české teologie KTF UK, in: Teologické texty 22 (2011) 3, 160-161.

 • NOSEK Lukáš - VOPŘADA David. „Rodové kořeny“ – dilema katolického křesťana, in: Teologické texty 21 (2010) 4, 191-197.

 • NOSEK, Lukáš. Karel Slavíček a Ippolito Desideri - Dva osudy jezuitských misionářů v Číně a Tibetu, in: Teologické texty 21 (2010) 1, 25-28.

 • NOSEK, Lukáš. Portrét prof. Antonína Salajky jako slavisty (1901–1975) – Ke 35. výročí úmrtí, in: Slovanské studie XIII. / Studia Slavica XIII. [2009] 229-239.

 • NOSEK, Lukáš. O smrti a vzkříšení v dokumentu MTK, in: Teologické texty 20 (2009) 4, 207-208.

 • JÄGER, Pavel – NOSEK, Lukáš – PETRÁČEK, Tomáš. Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti Ecole biblique v Jeruzalémě, in: Salve 18 (2009) 3, 55-116.

 • NOSEK, Lukáš. Vojtěch Šanda jako dogmatik, in: Studia theologica XI (2009) č. 2-léto [36], s. 50-60.

 • NOSEK, Lukáš. K diskuzi o diakonátu, in: Teologické texty 20 (2009) 2, 93-94.

b) Článek ve sborníku

 • NOSEK, Lukáš. Med divokých včel. Prvky vztahu dogmatu a spirituality, in: Martin BEDŘICH, Zdeněk JANČAŘÍK (eds.): Stařec a med. Jaroslavu Medovi kosmdesátinám, Praha: Portál, 2012, s. 90-123.

c) Kapitola v monografii

 • NOSEK, Lukáš. Duchovní syn Velehradu: Antonín Salajka, in: Karel SLÁDEK a kol., Řeckokatolická církev v českých zemích. Dějiny, identita, dialog, Červený Kostelec: nakl. Pavel Mervart, 2013, s. 155-184.

 • NOSEK, Lukáš. Františkánské stopy v teologickém díle Josefa Pospíšila, in: Petr HLAVÁČEK et alii: Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení. Europaeana Pragensia 4 – Historia Franciscana IV, Praha: FF UK & Filosofia, 2012, s. 179-217.


3. Různé závažné práce
a) slovníková hesla

 • NOSEK, Lukáš. ŠANDA, Vojtĕch (Adalbert Sanda), in: Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon, Band Band XXXI (Ergänzungen XVIII), Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2010, s. 1179-1184 (ISBN 978-3-88309-544-8) [počet znaků: 11 763 + spolupráce na překladu František Slába]. viz také: (http://www.bautz.de/bbkl).

b) recenze v odborných publikacích

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Denisa Červenková, Katolický pohled na náboženskou pluralitu, Praha: Karolinum, 2016, s. 199, ISBN 978-80-246-3327-5, in: Studia theologica (2017), v tisku

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Petráček Tomáš, Adaptace, rezistence, rezignace. Církev, společnost a změna v novověkých dějinách, Ostrava, Moravia Press 2014, in: Acta Universitatis Carolinae Theologica 4 (2014) 2, s. 325-327.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Petráček Tomáš, Sekularizace a katolicismus v českých zemích. Specifické rysy české cesty od lidové církve k nejateističtější zemi světa, Ostrava: Moravapress, 2013, 134 stran, ISBN 978-80-87853-05-4, in: Teologické texty 25 (2014) 2, s. 107-108.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Torrell Jean-Pierre, Fenomén „Katolická teologie“, Krystal OP, Praha 2013, 167 str., ISBN 978-80-87183-52-6, in: Teologické texty 25 (2014) 2, s. 106-107.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Mezinárodní teologická komise, Teologie dnes: Perspektivy, principy a kritéria, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, ISBN 978-80-244-3278-6, 74 str., in: Teologické texty 25 (2014) 2, s. 106.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Petráček Tomáš, Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize, Praha: Vyšehrad, 2012, s. 352, ISBN: 978-80-7429-248-4, in: Teologické texty 24 (2013) 3, s. 163-165.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Brož Prokop, Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Eklesiologie J. A. Möhlera, Praha: Karolinum, 2011, s. 340, ISBN 978-80-246-1892-0, in: Acta Universitatis Carolinae Theologica 2 (2012) 2, s. 127-130.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Müller Gerhard Ludwig, Dogmatika pro studium a pastoraci, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2010, 888 str., ISBN 978-80-7195-259-6, in: Teologické texty 22 (2011) 4, 215-219.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Veber Tomáš: Teolog – polemik. Antonín Lenz (1829-1901). Počátky teologické antropologie v českých zemích v 19. století (2. svazek řady Scientia), České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta, 2008, s. 96 (vč. příloh), ISBN 978-80-7394-147-5, in: Teologické texty 21 (2010) 4, 222-223.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Futera František, Augustin Schubert (1902-1942), Praha: ONYX a Česká provincie řádu sv. Augustina, 2008, s. 112 (vč. příloh), ISBN 80-86788-57-1, in: Teologické texty 21 (2010) č. 1, s. 52-54.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Ambros Pavel, Svoboda k alternativám. Kontinuita a diskontinuita křesťanských tradic (řada: Prameny spirituality, sv. VIII.), Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2008-2009, s. 846, ISBN 978-80-7412-017-6, in: Teologické texty 21 (2010) č. 1, s. 50-52.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Sládek Karel, Vladimír Solovjov: mystik a prorok. Osobnost a dílo Vladimíra Solovjova pohledem (nejen) české reflexe (řada: Studijní texty Centra Aletti, sv. XLII), Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2009, s. 186, ISBN 978-80-7412-021-3, in: Studia theologica XI (2009) 4-zima, [38], 98-102.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Mezinárodní teologická komise, Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné, in: Teologické texty 20 (2009) 4, 218.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Wolf Václav, Pražská univerzitní teologie v 17. století, in: Salve 19 (2009) č. 2, s. 145-149.


4. Popularizace
a) psané příspěvky

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Jiří Gebelt a kol., Ve stínu islámu. Menšinová náboženství na Blízkém Východě, Praha, Vyšehrad 2016, ISBN 978-80-7429-692-5, 444 s., in: Katolický týdeník (2017), v tisku.

 • NOSEK, L. E., Země pyramid, mešit a kostelů, in: Katolický týdeník r. XXVIII (2017) č. 17 – 25. dubna – 1. května (Perspektivy s. 7)

 • NOSEK, L. E., Mít v živé paměti: Církev se dívá s úctou také na muslimy, in: Magazín Christnet, zveřejněno 24. 8. 2016 (viz http://christnet.cz/clanky/5766/mit_v_zive_pameti_cirkev_se_diva_s_uctou_take_na_muslimy.url )

 • NOSEK, Lukáš, odpověď pro časopis Universum na téma „Je možná integrace muslimů v Evropě?“, in: Universum. Revue české křesťanské akademie, 2016, č. 1, s. 6.

 • NOSEK, Lukáš, Egypt musí ještě urazit dlouhou cestu, in:  Katolický týdeník, č. 6 (2.-8. února) 2016, s. 5,

 • NOSEK, Lukáš. Proč spolu bojují šíité a sunnité?, in: Katolický týdeník, č. 3 (12.-18. ledna) 2016, příloha Perspektivy, s. 8.

 • cyklus veřejných dopisů Od Nilu na Vrabčák. Díl první až šestnáctý, in: Hřivna. Zpravodaj semilské farnosti (2013-2014) – Příloha.

 • cyklus veřejných dopisů Z Vrabčáku k Nilu. Díl první až dvacátý, in: Hřivna. Zpravodaj semilské farnosti (2012-2013) – Příloha.

 • NOSEK, Lukáš. Dvě Teologické komise při Sboru ordinářů ČSR v l. 1970-1973 a 1975-1983, in: Brázda. Časopis nepomucenských alumnů (2009-10) č. 3, s. 22-26.

 • [Psaná kronika: ] NOSEK, Zdeněk Eda - SCHOVÁNEK, Jan st. – ZAKOUCKÝ, Jan – NOSEK, Lukáš Eda; [Archivace výsledků:] MUDr. BALCAR, Ivo - Ing. KODEJŠOVÁ, Václava – NOSEK, Zdeněk Eda – JANDA, Jiří st. – NOSEK, Lukáš Eda – Ing. KODEJŠ, Zdeněk - PhDr. KLIKAR, Luboš – HYŠKA, Josef: CD-ROM: Historie Golf Club Semily 1962-2001, Semily: GC Semily, 2008.

 • NOSEK, Lukáš. Jsme poutníky – pojďme putovat!, in: Hřivna [zpravodaj semilské římskokatolické farnosti] (2008) 8. 9. 2008 – 21. 9. 2008, s. 2-3.

b) překlady

z arabštiny:

 • „Jak dosáhnout pravdy o náboženství od moudrého Hunajna Ibn Isháqa, nestoriánského lékaře“, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství, r. IX-X, 2015-16 [v tisku].

 • Taha Husajn, in: Brázda. Časopis nepomucenských alumnů 2015-2016, č. 3, s. 19-21.

 • Arabská kultura mezi kulturami (překlad z arabského originálu), in: Brázda. Časopis nepomucenských alumnů 2015-2016, č. 2, s. 16-17.

 • O Káhiře (překlad z arabského originálu), in: Brázda. Časopis nepomucenských alumnů 2015-2016, č. 1. s. 17-18.

 • O arabském stolování (překlad z arabského originálu), in: Brázda. Časopis nepomucenských alumnů 2014-2015, č. 3,. s. 15-17.

 • Dívka a šejch (překlad z arabského originálu), in: Brázda. Časopis nepomucenských alumnů 2014-2015, č. 2, s. 17-18.

c) popularizační besedy a přednášky (výběr, řazeno chronologicky)

 • Praha – Malá Strana: „Kázání“ na 5. ekumenické studentské slavnosti pořádané ČCH dne 25. ledna 2011 u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů, místo: sv. Jan Křtitel Na Prádle, Malá Strana – Praha.

 • Hradec Králové: „Uzdravování rodových kořenů“, přednáška pro akademický studentský farní klub Salaš v Hradci Králové, 16. února 2011.

 • Vysoké Tatry (zájezd): přednáška pro účastníky zájezdu do Vysokých Tater na téma „Mariánské místo modlitby v Litomanovej“, cca 45 minut, dne 22. srpna 2011

 • Semily: beseda pro římskokatolickou farnost Semily s názvem „Nejen o Egyptu“, 90 minut, 23. 12. 2012.

 • Semily: beseda pro římskokatolickou farnost Semily s názvem „O Egyptu a mém studiu“, 90minut, 9. 6. 2013.

 • Semily: komentovaná projekce fotografií v Kině Jitřenka s názvem „Egypt pohledem křesťana“, 75minut, 28. 6. 2013.

 • Malá Fatra (zájezd): beseda pro účastníky zájezdu do Malé Fatry s názvem „O Egyptu, islámu a mém studiu“, 90minut, 26. 8. 2013.

 • Semily: beseda pro římskokatolickou farnost Semily s názvem „O Egyptu a jeho současnosti“, 60minut, 22. 12. 2013.

 • Praha - Žižkov: beseda s komentovanou projekcí fotografií pro římskokatolickou farnost Praha Žižkov s názvem „O Egyptu nejen islámském“, 90minut, 10. 6. 2014.

 • Semily: beseda pro římskokatolickou farnost Semily s názvem „O misionářích a jejich úkolech v muslimském světě“, 60minut, 15. 6. 2014.

 • Hradec Králové: beseda s komentovanou projekcí fotografií pro Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci králové s názvem „O podobách egyptského křesťanství a dialogu křesťanů s muslimy“, 90minut, 24. 6. 2014

 • Semily: beseda s komentovanou projekcí fotografií v městském kině Jitřenka v Semilech s názvem „Islám pohledem křesťana“, 90minut, 27. 6. 2014

 • Kolín: popularizační přednáška se závěrečnou besedou pro Římskokatolickou farnost v Kolíně s názvem „O islámu trochu jinak“, 120minut, 13. 8. 2014

 • Kolín: popularizační přednáška s besedou pro Římskokatolickou farnost v Kolíně s názvem „O islámu trochu jinak“, 60minut, 14. 8. 2014

 • Kolín: beseda s komentovanou projekcí fotografií pro římskokatolickou farnost v Kolíně konanou v chrámu sv. Bartoloměje s názvem „Islám pohledem křesťana“, 120minut, 17. 8. 2014

 • Jáchymov – Mariánská: popularizační přednáška s besedou pro účastníky zájezdu do Krušných Hor s názvem „O arabském jaru a současném islámském světě“, 75minut, 25. 8. 2014

 • Český Brod: beseda s komentovanou projekcí fotografií ve farním centru římskokatolické farnosti v Českém Brodě, s názve „Islám pohledem křesťana“, 60minut, 14. 9. 2014

 • Kostelec nad Černými Lesy: beseda s komentovanou projekcí fotografií ve farním centru v Kostelci nad Černými Lesy s názvem „Islám a křesťané. Dialog, sdílení života, problémy a výhledy“, 90minut, 19. 9. 2014

 • Uhlířské Janovice: beseda s komentovanou projekcí fotografií ve farním centru v Uhlířských Janovicích s názvem „Islám pohledem křesťana“, 120minut, 21. 9. 2014

 • Řím – Pontificio Collegio Nepomuceno: beseda s komentovanou projekcí fotografií v Pontificio Collegio Nepomuceno v Římě, pro kolektiv sester z Kongregace Milosrdných Sester sv. Karla Boromejského s názvem „O mém studiu v Egyptě“, 90minut, 16. 10. 2014

 • Semily - popularizační přednáška s komentovanou prezentací v městském kině Jitřenka v Semilech s názvem „Večer o křesťanství a islámu“, 90minut, 26. 6. 2015

 • Kutná Hora - popularizační přednáška v rámci Svatojakubských oslav v Kutné Hoře ve farním sále na římskokatolické faře Kutná Hora, název: „Vztah křesťanství a islámu: lidsky a akademicky“, 60minut, 26. 7. 2015.

 • Praha – Dejvice: popularizační přednáška s besedou pro Arcibiskupský seminář v Praze v Dejvicích, s názvem „Muhammad, Korán a křesťanský pohled“, dne 4. ledna 2016, cca 75 min.

 • Řím - popularizační přednáška pro seminaristy z Pontificio Collegio Nepomuceno v Římě, s názvem „Úvod do islámské podoby mystiky – súfismu“, dne 10. května 2016, cca 60 min.

 • Semily - popularizační přednáška s komentovanou prezentací v městském kině Jitřenka v Semilech s názvem „Arabské křesťanství“, 75minut, 24. 6. 2016.

 • Praha - hostem na XVI. Setkání české dominikánské rodiny, dne 15. října 2016 v dominikánském klášteře u sv. Jiljího v Praze, v rámci besedy „Hlásání křesťanství jiným náboženstvím, zejména muslimům“, spolu s fr. Pavlem Mayerem OP, cca 120 min.

 • Praha - aktivní účast na popularizační besedě k tématu Arabské křesťanství (host s Michalem Řoutilem, Ph.D., a Bronislavem Ostřanským Ph.D.), konaném  v Dominikánské 8, dne 9.3.2017, cca 90 min

 • České Budějovice – hostem studentského semináře na Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích na téma „Statut koránu v polemice středověké islámské teologie“, cca 75 min 

 • České Budějovice – popularizační přednáška pro studenty, pedagogy a veřejnost organizovanou Katedrou filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích na téma „Arabské křesťanství“, cca 75 minut

 • Olomouc – hostem Stálého studia České dominikánské provincie, dne 29. 4. 2017, přednáškový blok s názvem: „Islám v ČR – výzva pro pastoraci“, cca 3x 60min.

d) edice a přípravy

 • Mnišská komunita al-Chalíl a jezuita Paolo Dall´Oglio. Kontext a edice dokumentu „O povolání mnišské komunity v muslimském světě“ (Úvodní studie, představení dokumentu a poznámkový aparát k překladu Lukáš Nosek, překlad dokumentu z italské edice Jan Pitřinec), in: Salve 26 (2016) 2, s. 129-143.

 • Příprava, sepsání jednotlivých studií a korektury mono-tématického čísla Salve o arabském křesťanství (2/16), cca září 2015 až srpen 2016


5. Členství:

a) Odborné instituce:

 • od října 2009 externím členem Centra dějin české teologie při KTF UK

 • od 1. října 2011 řádným členem České christologické a mariologické akademie

 • od 6. března 2017 členem Centrum Pro Oriente Christiano při KTF UK

b) Redakční rady:

 • od ledna 2017 členem redakce časopisu Salve. Revue pro teologii a duchovní život

c) externí odborná spolupráce:

 • od listopadu 2016 externím spolupracovníkem redakce Katolického týdeníku


Poslední změna: 19. červen 2018 12:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty