Meziuniverzitní dohody

Výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v v kalendářním roce 2019


Přímá meziuniverzitní spolupráce Většina meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními partnerskými univerzitami, podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post-doktorandů. Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.


Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická.


Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete na www.cuni.cz/UK-1608.html

 

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení o účast v akademické mobilitě:

  • vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),

  • doktorandi všech fakult UK.


Finanční zajištění pobytu Na cestovné přispívá fakulta UK dle interních pravidel, hostitelská univerzita přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety). Výše příspěvků je odlišná v každé zemi a řídí se i aktuálními finančními možnostmi dané univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, musí si vědec zajistit dodatečný zdroj financování.

Náležitosti žádosti Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost v jednom originálu (prosíme nesešívat) zahrnující:Pokyny k výběrovému řízení

Podrobné informace naleznete zde.


Náležitosti žádostí


Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost ve dvou originálech (prosíme nesešívat) zahrnující:


  1. Přihláška - Academic visitor Application

  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro akademiky pro studenty

  3. Zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele

  4. Odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).Žádost splňující veškeré náležitosti schvaluje vedoucí pracoviště/katedry. V celofakultním výběrovém řízení rozhodne o nominacích proděkan pro zahraniční vztahy. 


Termín pro odevzdání přihlášek na kalendářní rok 2019:

Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi odevzdávejte na Oddělení pro zahraniční vztahy, 1. patro, kancelář K1059. Fakultní uzávěrka žádostí je 1. 11. 2018

(Rektorátní uzávěrka je 16.11.2018).


Povinnosti účastníků mobility


  1. nahlásit sjednaný termín pobytu na Oddělení pro zahraniční vztahy KTF (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně),


  2. neprodleně nahlásit případné storno pobytu na Oddělení pro zahraniční vztahy KTF, aby OZV RUK mohlo nabídnout uvolněné místo jiným zájemcům,


  3. do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty a podepsaný vedoucím pracoviště/katedry  jej předložit Oddělení pro zahraniční vztahy KTF, které jej dále postoupí OZV RUK.


Poslední změna: 25. září 2018 13:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty