Administrativní postup

1. Před odjezdem

Studenti, jež byli vybráni ke studijnímu pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, se řídí pokyny zahraničního oddělení KTF a Evropské kanceláře UK.


NOMINACE

KTF zašle partnerským univerzitám informace o nominovaných studentech. Partnerské univerzity pak studenty sami kontaktují s dalšími pokyny, případně lze tyto pokyny dohledat na internetových stránkách univerzit.


PŘIHLÁŠKA V ON-LINE APLIKACI

Je třeba doplnit všechny chybějící údaje v on-line aplikaci a přihlášku uzavřít kliknutím na ikonu se zelenou šipkou. Prostřednictvím aplikace je dále možné sledovat stav přihlášky, vytisknout příslušné formuláře ve formátu PDF, ověřovat data a výši zaslaného stipendia apod. Do aplikace student rovněž zanáší schválený studijní plán jak na zahraniční univerzitě, tak na KTF.


STUDIJNÍ PLÁN / LEARNING AGREEMENT

Náplň studia v zahraničí by měla odpovídat studiu na KTF tak, aby mohl být zahraniční pobyt uznán jako nedílná součást studia. Studijní plán se může skládat z předmětů povinných, povinně volitelných nebo volitelných. V případě, že absolvovaný předmět v zahraničí nemá konkrétní ekvivalent v rámci akreditovaného studijního programu, je možné jej uznat jako předmět volitelný.

V on-line aplikaci je třeba vyplnit požadované informace o předmětech, které hodláte v zahraničí studovat, a případně doplnit ekvivalenty z nabídky Vašeho oboru na KTF, jež si chcete nechat uznat. Poté lze z on-line aplikace studijní plán vytisknout.


Minimální požadavky na počet kreditů získaných během pobytu:

Student sestavuje studijní plán tak, aby obsahoval předměty v hodnotě  ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) kreditů, které po přepočtu na kreditní systém UK budou odpovídat 20 kreditům za semestr v rámci bakalářského studijního programu, nebo 15 kreditům za semestr v rámci magisterského studijního programu.


PŘIHLÁŠKA

Ve chvíli, kdy je v on-line aplikaci přihláška připravena k tisku, odesílá zahraniční odd. přihlášku na partnerskou univerzitu.


O přijetí na studijní pobyt informuje partnerská instituce studenta zpravidla zasláním akceptačního dopisu a/nebo zasláním potvrzené přihlášky. Dokumenty jsou většinou doručeny na adresu studenta. Pokud budou doručeny na fakultu nebo Evropskou kancelář, Erasmus koordinátor bude studenta neprodleně informovat pro následující vyřízení finančních dokumentů.


Pozor, řada partnerských institucí vyžaduje vlastní přihlášky a formuláře, které jsou zásadní pro úspěšné přijetí studenta. Častá je též on-line registrace. Podobně se mohou výrazně lišit i termíny na podávání přihlášek do programu Erasmus. Je proto nezbytné, aby si student dobře všechny požadavky zahraniční univerzity ověřil a ve spolupráci s fakultním koordinátorem programu Erasmus zajistil včas všechny potřebné podklady.


ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA (OLS)

V případě, že hlavním jazykem studijního pobytu je některý z jazyků dostupných v tzv. OLS (Online Linguistic support), je student povinen provést vlastní online jazykové hodnocení před a po ukončení studijního pobytu. Tato podmínka se nevztahuje na rodilé mluvčí a pro jasně odůvodněné případy. Pro nižší úroveň než B2 je systémem automaticky přidělen povinný online jazykový kurz od EU, jehož doporučená minimální účast je 2 hodiny týdně. Účastník s vyšší úrovní se do OLS online jazykového kurzu může přihlásit i z vlastní iniciativy. V tomto případě se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k co nejlepšímu využití této služby. Přístup do online systému získá účastník na požádání v Evropské kanceláři v podobě jazykové licence.


ÚČET V BANCE

Přiznané stipendium bude studentovi převedeno na jeho eurový účet, který student uvede v online Erasmus přihlášce. Tento účet může být aktivován u jakékoli banky v ČR.


Vyplnění čísla účtu (v případě jiné banky než KB a.s. také IBAN a SWIFT kódu) do online Erasmus přihlášky studenta je jednou z podmínek vystavení Účastnické smlouvy a převodu stipendia.Jedna z možností je aktivace ročního studentského účtu u KB a.s.


AKCEPTAČNÍ DOPIS

Doklad o přijetí, který partnerská univerzita zasílá studentovi / na zahraniční odd. KTF, pokud dostala všechny požadované materiály.

Na základě tohoto dopisu je studentovi přiznáno stipendium na dobu pobytu v zahraničí.


ROZHODNUTÍ O PŘIZNÁNÍ STIPENDIA

Po doručení přihlášky potvrzené přijímající institucí a akceptačního dopisu může být studentovi přiznáno účelové stipendium na podporu studia v zahraničí. Účelové stipendium je studentovi přiznáno na základě Rozhodnutí děkana.

Za akceptační dopis není možné považovat e-mailovou zprávu.


ÚČASTNICKÁ SMLOUVA

Ve chvíli, kdy je studentovi vystaveno rozhodnutí o přiznání stipendia a v on-line aplikaci je vyplněno číslo účtu (případně další nutné údaje), připraví Evropská kancelář účastnickou smlouvu a vyzve studenta e-mailem, aby se dostavil k podpisu. K této návštěvě student potřebuje:


a) Přihlášku UK a studijní plán potvrzené ze strany KTF i zahraniční univerzitou


b) Akceptační dopis


c) Rozhodnutí o přiznání stipendia


Po podpisu finanční dohody bude studentovi odesláno stipendium na účet.


STIPENDIUM

Výše stipendia se určuje podle délky pobytu v zahraničí, tedy podle délky semestru na dané zahraniční univerzitě. Výpočet se provádí podle dat uvedených v on-line aplikaci.


REGISTRACE ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ KRIZOVÝM SITUACÍM

V souladu s opatřením rektora č. 33/2016 je vyjíždějící student povinen zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro danou zemi, zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD), poskytnout univerzitě platné kontaktní údaje, na nichž bude k zastižení i v zahraničí, a spojení na kontaktní/blízkou osobu. Emailová adresa pro případ krizové sitace je , podrobnější informace zde https://www.cuni.cz/UK-7729.html.
2. Během studia v zahraničí


Na začátku studia na zahraniční univerzitě je možné změnit původně schválený studijní plán. Konečné změny by měly být provedeny nejpozději do měsíce po začátku semestru na dané univerzitě. Změny se provádějí opět v on-line aplikaci, kde je třeba smazat či přidat nové předměty, a to stejným způsobem, jako při tvorbě původního studijního plánu.


Provedení změn je třeba oznámit zahraničnímu oddělení ve chvíli, kdy studijní plán získá definitivní podobu. Zahraniční oddělení vytiskne formulář Změny v protokolu o studijním plánu a zajistí požadované podpisy.


Je důležité, aby se předměty v on-line aplikaci přesně shodovaly s předměty, které student opravdu absolvuje!

3. Po návratu


Podle závazků vyplývajících z Účastnické smlouvy musí student po návratu předložit Evropské kanceláři Odboru pro zahraniční vztahy RUK následující dokumenty a vyplnit závěrečnou hodnotící zprávu a dotazník:


 • Kopie přehledu dosažených studijních výsledků:

  (tzv. Výpis výsledků - Transcript of records, Datenabschrift, Relevé de notes) vydaný a podepsaný přijímající institucí.


  Datum doručení: do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.


 • Dokument potvrzující období studia v zahraničí:


  (Confirmation of Erasmus Study Period) (potvrzení vydané a podepsané přijímající institucí, obsahující účel a délku pobytu). Formulář vymezující nezbytné náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D Účastnické smlouvy.


  Datum doručení: do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku. V případě zkrácení studijního pobytu, vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia.


 • Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva má dvě součásti. Vyplňuje se jednak do nové celoevropské databáze (tzv. systém Mobility Tool/EU Survey). Pokyny k vyplnění zprávy student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází po skončení studijního pobytu v zahraničí. Dále student vyplní Dotazník (Erasmus+ zprávy z mobilit studentů) pro národní agenturu programu Erasmus DZS (Dům zahraniční spolupráce).


 • Uznání studijních výsledků: dle Opatření rektora č. 34/2015 student požádá o uznání studijních výsledků po obdržení transkriptu studijních výsledků ze zahraničí. Předmětem uznávání je klasifikační a kreditové hodnocení absolvovaného studia v zahraničí. Uznané studijní výsledky jsou společně s evidencí zahraničního pobytu zaznamenány ve Studijním informačním systému UK (SIS).Všechny tištěné dokumenty pro ukončení studijního programu a závěrečné zprávy z pobytu eviduje Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK. Jejich přijetí může student ověřit ve webové aplikaci.


Poslední změna: 10. červenec 2018 10:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty