Stipendia

SEMESTRÁLNÍ A KRÁTKODOBÁ VÝZKUMNÁ STIPENDIA


Stipendium je určeno pro pobyty v Rakousku a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách  a to pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v délce 1 - 5 měsíců. O stipendium se mohou ucházet studenti všech vědeckých oborů. Stipendium je možné obdržet pouze 1x během pregraduálního a 1x během postgraduálního studia a nelze je prodloužit. Studenti musí být v době podání žádosti nejméně v 1. semestru magisterského studia. Věková hranice není stanovena. Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost.


Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny (každopádně uvedeno téma vědecké práce včetně jejího obsahu), uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ kde chtějí pobyt uskutečnit (Příslib přijetí viz níže) a musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny).


Termíny pro podávání žádostí:


březen  - na zimní semestr


říjen -  na letní semestr 


Doporučuje se plánovat pobyt na celé kalendářní měsíce - v opačném případě je třeba zaplatit ubytování za všechny příslušné kalendářní měsíce.Formulář Žádosti o stipendium je k dispozici na webové adrese:www.scholarships.at


(cca 3 měsíce před termínem pro podávání žádosti)


Před zahájením vyplňování formuláře žádosti je nutná registrace. Do formuláře je následně možné opakovaně vstupovat a průběžně vyplňovat údaje, provádět úpravy a přikládat přílohy.


Žádost včetně všech příloh se vyplňuje německy nebo anglicky. Součástí žádosti jsou také následující přílohy, které se k žádosti připojí naskenované prostřednictvím kolonky "Uploads":


 • příslib přijetí rakouského vysokoškolského pedagoga, u něhož uchazeč hodlá studovat/bádat  "Betreuungszusage/statement of academic supervisor", který si uchazeč zajistí individuálně (odkazy na seznamy rakouských vysokoškolských institucí jsou viz výše) a je možno zajistit více než jeden; tento formulář je třeba zaslat spolu s životopisem a Vaším studijním záměrem příslušným pedagogům k vyplnění a po obdržení potvrzeného a podepsaného formuláře jej naskenovat k žádosti. Pokud do termínu podání žádosti není příslib k dispozici, připojí se k žádosti korespondence s pedagogem hostitelské VŠ a příslib zašle co nejdříve na adresu DZS - AKTION ČR - Rakousko; formulář je k dispozici také u elektronického formuláře žádosti;

 • doporučení od dvou různých pedagogů KTF "Empfehlungsschreiben/letter of recommendation"; formulář je k dispozici také u elektronického formuláře žádosti;

 •  studijní výsledky:

  a) za ukončenou etapu kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s překladem do němčiny/angličtiny nebo

      DIPLOMA SUPPLEMENT

  b) za celou neukončenou etapu terciárního vzdělávání přehled studijních výsledků potvrzený studijním oddělením KTF v anglickém jazyce, nebo v češtině s překladem do nj/aj (ne kopie indexu);

     

  Pro potřeby výběrového řízení není třeba překlady dokumentů nechat úředně ověřovat!


 • evidenční formulář uchazeče o stipendium programu AKTION ČR - Rakousko v češtině; v případě studentů bude formulář akceptován pouze tehdy, pokud bude opatřen razítkem a podpisem pracovníka zahraničního oddělení KTF; formulář ke stažení naleznete také u elektronického formuláře žádosti. 

Za podanou je považována pouze ta žádost, která byla odeslána klikem na ikonu "Antrag einreichen"/"application submitting" (o úspěšném podání žádosti bude uchazeč vyrozumněn prostřednictvím automaticky vygenerovaného emailu). Kompletně vyplněnou on-line žádost prosím vytiskněte včetně příloh (pomocí ikonky pdf vlevo nahoře) a zašlete spolu s originálem výše uvedeného evidenčního formuláře uchazeče o stipendium na adresu programu DZS - AKTION ČR - Rakousko, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 (přijímají se žádosti s poštovním razítkem nejpozději k příslušnému termínu pro podávání žádosti).


Výběrové řízení proběhne na základě předložených dokladů (základní verzí pro hodnocení je on-line žádost) do konce dubna a do poloviny prosince 2017. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách programu. Výběr provádí odborná česko-rakouská komise (zástupci ministerstev školství a univerzit obou zemí) na základě kvality podaných žádostí a dle rozsahu prostředků, které budou k dispozici.

Na stipendium není právní nárok. Rozhodnutí komise je konečné a nebude jednotlivě zdůvodňováno. Zpráva o výsledku výběrového řízení bude uchazečům zaslána formou emailového sdělení. Definitivní rozhodnutí o přijetí vybraného uchazeče na rakouskou univerzitu přísluší rakouské straně.


Stipendisté jsou povinni zdržovat se v místě hostitelské univerzity.


Během stipendijního pobytu není dovoleno vykonávat v Rakousku výdělečnou činnost.


Závěrečná zpráva:

Každý stipendista je povinen zaslat elektronicky regionální kanceláři OeAD před vyplacením posledního stipendia podepsanou zprávu z pobytu potvrzenou rakouským školitelem; rovněž zaslat kompletní resp. doplněnou zprávu kanceláři programu AKTION v Praze na aktion@dzs.cz, a to nejpozději měsíc po ukončení stipendijního pobytu. 


Měsíční stipendium při pobytech v Rakousku činí:

1.050 € pro studenty

1.150 € pro VŠ učitele


Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje na požádání ubytování v ceně 220 - 470 € (za poplatek 18 €).


Stipendisté z České republiky jsou v Rakousku osvobozeni od poplatku za studium.


Všichni studenti v Rakousku jsou v povinni uhradit tzv. ÖH Beitrag, tj. členský příspěvek studentské organizaci - Österreichische HochschülerInnenschaft - zahrnující i příspěvek na úrazové pojištění. Celková výše členského příspěvku činí 17,50 €.Informace o rakouských univerzitách: http://www.studienwahl.at/

Informace o stipendiích v Rakousku:   http://www.grants.at/; http://www.oead.at/


Úřední hodiny: AKTION ČR - Rakousko út a pá 9:00 - 12:00, st a čt 13:00 - 16:00, případně podatelna - denně od 9:00 - 15:00 hod.
Poslední změna: 9. březen 2020 10:31 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty