Přijímací řízení

Obecné informace o přijímacím řízení

V souladu s čl. 15 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy upravuje přijímání ke studiu na fakultě včetně přezkumného řízení Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy.


Přihlášky k doktorskému studiu přijímá vědecké oddělení Katolické teologické fakulty UK. Formulář přihlášky lze vyplnit elektronicky (zde) nebo na předepsaném tiskopise. K přihlášce se pevně připojí originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacím řízení nebo neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací. Je nutné jasně a zřetelně udat adresu trvalého bydliště a případnou adresu kontaktní, na kterou mají být zasílány pozvánky k přijímacím zkouškám a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.


K přihlášce je třeba přiložit:

a) platný doklad o zaplacení poplatku (variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky, variabilní symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol: 011)


b) pokud již uchazeč dokončil vysokoškolské vzdělání, přiloží ověřenou kopii magisterského diplomu; v případě cizinců s výjimkou slovenských státních příslušníků musí být předložen doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání; v případě, že uchazeč ještě neukončil potřebné vzdělání, přinese ověřenou kopii k přijímacím zkouškám


c) příloha č. 1: strukturovaný životopis opatřený podpisem včetně přehledu dosavadní odborné činnosti uchazeče (seznam publikační a vědecké činnosti, odborné stáže, účast na konferencích apod.)


d) příloha č. 2: resumé obhájené diplomové práce (v případě odevzdání přihlášky před obhajobou resumé obhajované diplomové práce);


e) příloha č. 3: podepsaný návrh projektu disertační práce podle předepsané formální struktury (téma a teze disertační práce, postavení problému, vědecká otázka, hypotéza, výzkumná metoda, časový harmonogram, prameny a seznam odborné literatury; pro studijní program Teologie: téma, jeho význam, cíle, metoda, bibliografie, harmonogram)


f) příloha č. 4: podepsaná žádost o specializaci uvnitř daného oboru na předepsaném formuláři


g) příloha č. 5: uvedení jazyka, z kterého bude skládána přijímací zkouška na předepsaném formuláři s podpisem (neplatí pro studijní program Historické vědy, obor Církevní a obecné dějiny). Pro studijní program Teologie lze tuto přílohu nahradit oficiálním osvědčením o úspěšném absolvování zkoušky ze světového jazyka na úrovni B2 a vyšší


h) příloha č. 6: písemné svědectví o praxi náboženského života (srov. čl. 15 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) vydané po 1. 10. 2017 (neplatí pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění).


Každá z příloh č. 1–5 začíná vždy na nové straně A4, je označena v záhlaví číslem přílohy (slovy: „příloha č. 1“ apod.), jménem uchazeče a oborem, na který se uchazeč hlásí. Listy jednotlivých příloh nejsou sešity ani do pevné vazby, ani nejsou spojeny sešívací sponkou.


V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, bude přijímací řízení zastaveno.


Místo podání přihlášky:

Katolická teologická fakulta UK

Vědecké oddělení

Thákurova 3

160 00 Praha 6


Administrativní poplatek:

550,- Kč při podání přihlášky pouze na tištěném formuláři;

500,- Kč při podání elektronickou formou


Komerční banka účet č. 32034061/0100

variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky

variabilní symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla

specifický symbol: 011


Termín podání přihlášky:

30. 4. 2018


Den otevřených dveří:

17. 1. 2018, ve 14:00 hod.


Posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

Dokument ke stažení zde.

Assessment of foreign secondary and tertiary education in the admissions procedure of Charles University

Document to download.


Přílohy a odkazy:

Formulář pro přílohu č. 4

Formulář pro přílohu č. 5

přihláška pro uchazece mimo UK

přihláška pro uchazeče z UK

Obor katolická teologie – zkušební okruhy


Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1) a písemné svědectví o praxi náboženského života, které kněžím, kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 15 odst. 3 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy).


Uchazeč předkládá spolu s přihláškou také žádost o specializaci uvnitř daného oboru; v akad. roce 2018/2019 nabízí Katolická teologická fakulta tyto specializace:

a) biblické vědy

b) fundamentální teologie a dogmatická teologie

c) teologická etika a spirituální teologie

d) liturgika, katechetika a pastorální teologie

e) kanonické a konfesní právo

f) patristika a dějiny dogmatu


Uchazeč je absolventem magisterského studijního programu teologie, obor katolická teologie, nebo magisterského studijního programu obdobného.


Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru (max. 100 bodů):

 • ústní zkouška z teologických znalostí na úrovni odpovídající státní závěrečné zkoušce konané v magisterském studijním oboru katolická teologie, a to v částech: Písmo svaté a biblická teologie; fundamentální a dogmatická teologie; morální teologie (max. 40 bodů)

 • návrh projektu disertační práce (max. 40 bodů) - hodnotí se přesnost formulace, znalost literatury k problematice, inovativní přístup

 • dosavadní publikační a vzdělávací činnost v oboru (max. 10 bodů) - hodnotí se zejména odborná publikační činnost (články, monografie), účast na konferencích, zahraniční stáž na univerzitě nebo v jiné odborné instituci

 • ústní zkouška z jednoho světového jazyka (hodnotí se především slovní zásoba z oblasti teologie); pokud uchazeč předložil oficiální osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky ze světového jazyka na úrovni B2 a vyšší, bude mu komisí bez dalšího přidělen plný počet bodů (max. 10 bodů)


Maximální počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.


Řádný termín přijímacích zkoušek: 4. 6. 2018

Náhradní termín přijímacích zkoušek: 22. 6. 2018

(Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 5 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termín ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Čl. 6, odst. 3 ŘPŘ.


Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku s ostatními dokumenty (viz výše bod 1). Uchazeč o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijním oboru Dějiny křesťanského umění, je absolventem především oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského, případně příbuzných oborů. Předpokládá se zpravidla znalost dějin umění v rozsahu magisterského studijního programu, dvou světových jazyků a základů latiny. Uchazeč musí úspěšně absolvovat přijímací řízení.


V akad. roce 2018/2019 nabízí Katolická teologická fakulta tyto specializace:

a) křesťanské umění středověku

b) křesťanské umění novověku

c) umění 19. a 20. století

d) ikonografie křesťanského umění


Přijímací zkouška:

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jehož předmětem je ověření historických a jazykových znalostí a posouzení návrhu disertační práce a uchazečovy představy o speciálním zaměření studia. Uchazeč musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Maximální počet dosažitelných bodů je 100. Hodnotí se:

 • úroveň písemného projevu disertačního projektu (max. 20 bodů) + ústní prezentace projektu (max. 10 bodů) + orientace v problematice projektu (max. 15 bodů) - hodnotí se přesnost formulací, znalost literatury k problematice, inovativní přístup

 • orientace v oboru (max. 15 bodů)

 • orientace v literatuře projektu (max. 20 bodů)

 • výsledky dosavadní vědecké práce a praxe v oboru (max. 10 bodů) - hodnotí se publikační činnost (články, monografie), účast na odborných konferencích, zahraniční stáž na univerzitách nebo jiných odborných institucích

 • znalosti světového jazyka z oblasti dějin umění (max. 10 bodů)


Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.


Řádný termín přijímacích zkoušek: 11. 6. 2018

Náhradní termín přijímacích zkoušek: 29. 6. 2018

(Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 5 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termín ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Čl. 6, odst. 3 ŘPŘ.)


Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Církevní a obecné dějiny

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz výše bod 1) a osvědčení o osobní integritě, které kněžím, kandidátům kněžství a zasvěceným osobám vystaví jejich ordinář či vyšší řádový představený, ostatním pak duchovní, který je osobně zná, nebo určený kněz pracující na fakultě (srov. čl. 15 odst. 3 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).


Uchazeč je především absolventem magisterského studijního programu Historické vědy nebo Teologie nebo Obecná teorie a dějiny umění a kultury, případně příbuzných studijních oborů. Požaduje se znalost dějin v rozsahu magisterského studijního programu Historické vědy. Dále se předpokládá znalost latiny a dvou světových jazyků.


V akad. roce 2018/2019 nabízí Katolická teologická fakulta tyto specializace:

a) církevní a obecné dějiny starověku

b) církevní a obecné dějiny středověku  

c) církevní a obecné dějiny raného novověku

d) církevní a obecné dějiny 19. a 20. století


Přijímací zkouška:

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jehož předmětem je ověření historických a jazykových znalostí a posouzení návrhu disertační práce a uchazečovy představy o speciálním zaměření studia. Uchazeč musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Maximální počet dosažitelných bodů je 100. Hodnotí se:

 • úroveň písemného projevu (max. 20 bodů) + ústní prezentace projektu (max. 10 bodů) + orientace v problematice projektu (max. 15 bodů) - hodnotí se přesnost formulací, znalost literatury k problematice, inovativní přístup

 • orientace v oboru (max. 15 bodů)

 • orientace v literatuře projektu (max. 20 bodů)

 • výsledky dosavadní vědecké práce a praxe v oboru (max. 10 bodů)- hodnotí se publikační činnost (články, monografie), účast na odborných konferencích, zahraniční stáž na univerzitách nebo jiných odborných institucích

 • znalosti německého jazyka z oblasti církevních a obecných dějin (max. 10 bodů)


Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.


Řádný termín přijímacích zkoušek: 7. 6. 2018

Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25. 6. 2018

(Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 5 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termín ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Čl. 6, odst. 3 ŘPŘ.)


Poslední změna: 22. listopad 2018 14:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty