Uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Kdo žádá o uznání ?


  • Absolventi nebo studenti zahraničních vysokých škol za účelem dalšího studia na vysokých školách v ČR


  • Absolventi zahraničních vysokých škol, kteří nejsou státnímu příslušníky členských zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarské konfederace nebo jejich rodinnými příslušníky


  • Občané ČR, absolventi zahraničních vysokých škol za účelem zaměstnání ve veřejné nebo státní správě nebo za účelem zapsání akademického titulu získaného v zahraničí do občanského průkazu nebo cestovního dokladu
ŽÁDOSTI O NOSTRIFIKACI JSOU OD 1. 9. 2016 ZPOPLATNĚNY


Je-li žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle § 89 zákona o vysokých školách podána veřejné vysoké škole, vybírá veřejná vysoká škola dle ustanovení odst. 2 § 90a poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, který činí 3 000 Kč. Poplatek je příjmem veřejné vysoké školy, platí se na její účet.Možnosti uhrazení poplatku za nostrifikaci:


1. Úhrada převodem na účet Univerzity Karlovy: 190-907907399/0800, vedený u České spořitelny; IBAN CZ66 0800 0001 9009 0790 7399, BIC-Swift GIBACZPX


Jako variabilní symbol prosím uveďte své datum narození ve tvaru DD-MM-RR, do poznámky přidejte jméno a příjmení ve tvaru uvedeném v pase či občanském průkazu.


Platba je možná v CZK i v zahraniční měně.


Prosím dbejte na to, aby na účet univerzity dorazila plná částka ve výši 3000 Kč (případné bankovní poplatky hradí vždy žadatel)2. Platba v hotovosti na pokladně rektorátu UK (Ovocný trh 5/560, 116 36 Praha 1, místnost 501 v 5. patře, paní Sikorová) - platba je možná pouze v CZK (českých korunách).Pokladní hodiny:


Po 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00


Út 10:00 - 12:00


St 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00


Čt 10:00 - 12:003. Platba online – v CZK i v zahraniční měně: bude zprovozněno později


Je-li v průběhu řízení zjištěno, že rektor není věcně příslušný k rozhodování o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, např. z důvodu, že UK neuskutečňuje obdobný studijní program, poplatek 3000 Kč není žadateli účtován a v případě jeho uhrazení na účet univerzity mu bude vrácen.Zastavení řízení o žádosti z důvodu nedostatků žádosti, které žadatel ani po vyzvání neodstraní (nejčastěji jde o absenci podkladů rozhodných pro posouzení žádosti), není důvodem pro navrácení poplatku.


Zamítnutí žádosti z důvodu existence podstatných rozdílů mezi porovnávanými studijními programy nezakládá žadateli právo na vrácení poplatku.
Kde mohu podat žádost o uznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace?


S platností od 1. 1. 2017 se všechny žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání určené Univerzitě Karlově budou podávat pouze na této adrese:


Rektorát Univerzity Karlovy


Ovocný trh 5/560


116 36 Praha 1


vzor písemné žádosti


Co má být předloženo?


Kromě písemné žádosti se požadují tyto doklady:


  • originál nebo úředně ověřená kopie diplomu, nebo adekvátního dokladu o řádném ukončení studia vydaného zahraniční vysokou školou


  • úředně ověřená kopie výpisu vykonaných zkoušek nebo dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplement)


  • úřední překlady obou dokladů do českého jazyka (překlad se nevyžaduje v případě, že originál dokladů je v angličtině)


  • plná moc, pokud je žadatel/ka zastoupen/a zmocněncem (vzor plné moci) ) – doporučujeme v žádosti nebo v plné moci uvést telefonický / mailový kontakt na zmocněnce


  • vysoké školy mohou požadovat i doplňující informace např. o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělání nebo podrobné informace o náplni vysokoškolského studia


  • případně rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznánoZ kterých zemí je nutno nostrifikovat diplomy za účelem studia?


Ze všech zemí kromě Slovenské republiky. Na základě článku 17) Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky „O vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělávání vydávaných v České republice a Slovenské republice“ (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2001 Sb. m.s.) platí diplomy vydané ve Slovenské republice na území České republiky bez dalšího úředního ověření (uznání), tzn., že v případě slovenských diplomů se nevydává žádné rozhodnutí ani osvědčení o rovnocennosti. Z Afganistanu, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Gruzie, Maďarska, Moldavie, Polska, Slovinska, Tádžikistánu a Turkmenistánu žadatelé žádají o uznání na MŠMT, z ostatních států na veřejných vysokých školách, které uskutečňují stejný nebo obdobný studijní program.


Do kdy je nutno předložit nostrifikované diplomy za účelem studia na KTF UK?


Pro navazující a doktorské studium uchazeč předloží doklad o rovnocennosti vzdělání (nostrifikaci bakalářského nebo magisterského studia) nejpozději do konce září. Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží až po předložení dokladu a poté může být ke studiu zapsán.
Další informace ohledně uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace na UK


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: