Prevence sexuálního zneužívání dětí

Úvod do problematiky s ohledem na církevní společenství

List papeže Františka Božímu lidu z 20. srpna 2018 hovoří o utrpení, které „mnoho mladistvých prožilo kvůli sexuálnímu zneužívání, zneužívání moci a zneužívání svědomí ze strany velkého množství kněží a zasvěcených osob“. Konstatuje: „Při pohledu do minulosti není žádné úsilí ve snaze prosit o odpuštění nebo napravit spáchané škody dostatečné. A při pohledu do budoucnosti nebude nikdy málo toho, co lze podniknout pro vytvoření prostředí, ve kterém je možné nejen se těchto situací vyvarovat, ale také znemožnit, aby se takové skutky kryly a přetrvávaly. […] Jedinou možností, jak můžeme reagovat na toto zlo poznamenávající tolik životů, je proto vidět v něm výzvu, která se týká nás všech jako Božího lidu.“ Výzvu k modlitbě, pokání a k „úsilí o vykořenění této kultury zneužívání z našich společenství“.


Bylo by naivní nebo nepravdivé, kdybychom si my, čeští křesťané, mysleli, že se toto zlo a toto do nebe volající utrpení vyhnuly našemu společenství. Odhalení nás teprve čekají. Dříve nebo později však přijdou. A my nebudeme moci mlčet. Budeme prosit o odpuštění. Budeme se ptát, zda jsme reagovali včas a dostatečně. Budeme hledat způsoby, jak onomu zneužívání účinně předcházet. Katolická teologická fakulta k tomu chce přispět. Pro začátek kurzem celoživotního vzdělávání „Prevence sexuálního zneužívání dětí“, který 4. února 2019 poskytne základní uvedení do této problematiky. Je určen těm, kdo ve své pastorační nebo profesní činnosti v církevním prostředí přicházejí do styku s dětmi a mohou se setkat s oběťmi sexuálního násilí nebo s jeho pachateli. Přednášet bude P. ThLic. Marek Drábek, OPræm, DiS., absolvent specializovaného školení na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě a doktorand naší fakulty, který se sám věnuje doprovázení těchto obětí.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan


O kurzu


Kurz celoživotního vzdělávání uvede posluchače do problematiky sexuálního zneužívání dětí (Child sexual abuse – CSA), prevence a péče o oběti. Kurz pomůže posluchačům pochopit také specifika dopadu sexuálního zneužívání dítěte v kontextu církevního společenství. Prostor bude věnován rovněž otázkám církevního práva a také právních norem ČR. Na závěr se posluchači seznámí se zásadami duchovního doprovázení obětí.


Absolvent kurzu se sice nestane odborníkem v oblasti sexuálního zneužívání dětí, ale bude citlivější na tuto problematiku ve svém okolí a bude schopen se v ní základně orientovat. Kurz je rozvržen do osmi hodin. Kurz je uzavřen krátkým společným kolokviem.


Rozvržení témat kurzu

 1. Definice CSA, základní terminologie

 2. Dopad CSA na oběti

 3. První pomoc obětem

 4. Agresoři

 5. Problematika CSA v církvi

    a. 

  Vývoj přístupu ze strany církve

    b. 

  Jak reagovat na oznámení CSA dle církevního práva

 6. Právo ČR vztahující se k CSA

 7. Prevence CSA a hranice v pomáhajícím vztahu

 8. Doprovázení obětí CSA


Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kdo ve své pastorační nebo profesní činnosti v církevním prostředí přicházejí do styku s dětmi. Všichni tito pracovníci (vysvěcení duchovní, pastorační pracovníci, učitelé, vychovatelé, apod.) se totiž mohou setkat s oběťmi sexuálního násilí nebo s jeho pachateli.


Osvědčení

Absolventi kurzu obdrží certifikát vystavený Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.


Garant kurzu

Garantem kurzu je P. ThLic. Marek František Drábek, OPraem, DiS., který absolvoval specializovaný kurz ochrany nezletilých před sexuálním zneužíváním na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě. Problematikou se dlouhodobě zabývá i v pastorační praxi.


Konání

Kurz bude probíhat 4. února 2019 v prostorách Katolické teologické fakulty (Thákurova 3, 160 00 Praha 6). Na vyžádání je možné uspořádat i v jiném dohodnutém termínu. Kurz je možné uspořádat také na jiném místě za předpokladu, že objednavatel kurzu zajistí přiměřený počet účastníků (alespoň 10) a vhodné prostory pro výuku. Máte-li zájem upořádat kurz mimo KTF nebo v jiném termínu kontaktujte P. Marka Drábka OPraem ( ).


Cena kurzu

Cena kurzu činí 500,- Kč.


Přihláška a platba

Přihláška musí být na studijní oddělení doručena 14 dní před konáním kurzu. Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla, specifický symbol: 5091. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.

V případě, že se kurz koná mimo KTF UK objednavatelé zaplatí cestovné a další náklady spojené s cestováním (strava, případně ubytování).


Plakát ke stažení zde.

Vyhlášení kurzu zde.

Přihláška ke stažení a další kontaktní údaje ke kurzům CŽV zde.Poslední změna: 28. listopad 2018 10:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty