Katechetický kurz

(číslo kurzu 5528)

Kurz připraví účastníka pro katechetickou službu všech typů, zvláště pro katechezi dětí různého věku. Základem kurzu je především zevrubné studium Katechismu katolické církve s odkazy na nejdůležitější dokumenty církve (zvláště dokumenty II. vatikánského koncilu). Posluchač bude v každém předmětu výkladem uveden do dané části KKC a samostudiem se seznámí jednak s vlastním textem KKC, jednak se stručnou monografií, jež mu umožní lépe porozumět příslušnému tématu. Rozvinutím kurzu je série teoretických a praktických předmětů uvádějících do různých aspektů katechetické služby.


Garantem kurzu je Benedikt Tomáš Mohelník, OP, Th.D.


Místo a čas konání

Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6

Výuka bude probíhat o sobotách ve čtrnáctidenním rytmu od 8.30 do 15.30 hod. po dobu 2 let. Celkem jde o 40 sobot po 5 hodinách (à 60 min), celkem o 200 hodin výuky. Dále proběhne dvoudenní intenzivní školení o bezpečnosti práce s dětmi. Pro další samostudium budou připraveny studijních texty.


Učebna P14


Termíny výuky Katechetického kurzu v roce 2019/2020:

V roce 2019: 5. 10., 19. 10., 9. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12.

V roce 2020: 11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 25. 4., 16. 5., 30. 5., 6. 6.


Termíny výuky Katechetického kurzu v roce 2020/2021:

V roce 2020: 3.10., 17.10., 24.10., 7.11., 14. 11., 28.11., 12.12.

V roce 2021: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 10.4., 17.4., 24.4., 15.5., 29.5.Období pro podání přihlášky

do 29. září 2019


Cena kurzu:

2000,- Kč za akademický rok


Podmínky přijetí do kurzu

 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, studijní předpoklady

 • Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti)

 • Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe)

 • Přijetí všech iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)

 • Základní náboženské znalosti


Časový a obsahový plán programu:

1. ročník

 • Úvod do katechetického kurzu, ThLic. Lenka Jeřábková, Th.D., 2 hodiny

 • Úvod do katechismu katolické církve, Mgr. Michal Němeček, 3 hodiny, Zk.

 • Křesťanská modlitba, ThLic. Irenej Šiklar OP, 10 hodin, Zk.

 • Věřím – věříme: Fundamentální teologie, ThLic. David Bouma, Th.D., 10 hodin, Zk.

 • Úvod do Písma Svatého, Mgr. Angelo Scarano, Th.D. S.S.L., 15 hodin, Zk.

 • Starý Zákon, ThLic. PhDr. Pavla Edita Herciková Th. D., 10 hodin, Zk.

 • Nový Zákon, doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L., 10 hodin, Zk.

 • Víra církve, prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (garant), 20 hodin, Zk.

 • Katecheze, ThLic. Petr Smolek, 10 hodin, Zk.

 • Katechetické praxe 2, Bc. Tereza Novotná, 10 hodin


2. ročník

 • Sedm svátostí, Tomáš B. Mohelník, Th.D., 10 hodin, Zk.

 • Svátostná ekonomie: Liturgie, PhDr. Radek Tichý, Ph.D. et S.L.D., 20 hodin, Zk.

 • Život v Kristu, MUDr. Lukáš Jan Fošum, Th.D., 10 hodin, Zk.

 • Církevní dějiny, doc. PhDr. PaeDr. Marek Šmíd, Ph.D., 10 hodin, Zk.

 • Psychologie a pedagogika, Mgr. Jana Uhrová, 10 hodin, Zk.

 • Evangelizace, Bc. Josef Prokeš, 5 hodin

 • Příprava na svátosti, ThLic. Petr Smolek, 5 hodin

 • Vstupy do škol, Mgr. Eliška Vrbová, 5 hodin

 • Katechetické reálie, ThLic. Lenka Jeřábková, Th.D., 5 hodin

 • Katechetické praxe 2, Bc. Tereza Novotná, 10 hodin

 • Bezpečnost práce s dětmi (Školení táborových vedoucích), ČBK, 2 dny


Podmínky absolvování kurzu a atestace předmětů

Podmínkou absolvování kurzu je absolvování 2/3 docházky v každém studijním roce.


Předměty, které jsou v přehledu označeny Zk, jsou uzavřeny ústní atestací, není-li stanoveno jinak. Každý ročník bude zahrnovat tři souborné zkoušky z tematicky sdružených předmětů, a to následujícím způsobem:

1. ročník:

 • Skupina předmětů Biblistika (Úvod do Písma, Starý zákon, Nový zákon)

 • Skupina předmětů Věrouka (Věřím – Věříme: fundamentální teologie, Víra církve, Křesťanská modlitba)

 • Skupina předmětů Katechetika (Úvod do KKC, Katecheze + absolvování objemu předepsaných Katechetických praxí 1 a odevzdání písemných výstupů z nich)


2. ročník:

 • Písemný test z církevních dějin

 • Skupina předmětů Svátosti, svátostná ekonomie a život v Kristu (Sedm svátostí, Svátostná ekonomie: liturgie, Život v Kristu)

 • Obhajoba písemné práce pro obor Didaktika katecheze, kterou budou hodnoceny praktické předměty Psychologie a pedagogika, Evangelizace, Příprava na svátosti, Vstupy do škol, Katechetické reálie a Katechetické praxe 2)


Zkoušky budou komisionální a hodnoceny Prospěl(a) / Neprospěl(a). K postupu do 2. ročníku je třeba dosáhnout 2/3 účasti a prospět u všech tří atestací. Každá atestace má jeden opravný termín.


Podrobné informace o kurzu

najdete zde.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Podání přihlášky je možné POUZE eletronicky:

 • Přihlášku je možné vyplnit na odkazu zde a odeslat ji prostřednictvím aplikace. Přihlášku není potřeba tisknout. Variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován automaticky po dokončení přihlášky.

 • Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.

 • Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platbě připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.


Poslední změna: 14. září 2020 17:17 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty