V co věří křesťané? (I.)

Vyznání víry, tzv. Krédo (lat. credo - věřím) tvoří základní souhrn víry, kterou vyznávají křesťané. Dělí se na tři části tak, že postupně mluví o třech božských osobách a díle stvoření, vykoupení a posvěcení (srov. KKC 190). Tento kurz je věnován výkladu jednotlivých článků víry, v níž jsou křesťané pokřtěni a která proměňuje celý jejich život.


Probíraná látka je rozdělena do tří na sebe navazujících let s tím, že každý rok se do kurzu hlásí samostatně a není nutné absolvovat všechny tři části. Přednášky v průběhu prvního roku budou věnovány otázkám biblické, fundamentální a trinitární teologie, protologie a teologické antropologie na základě první části Nicejsko-konstantinopolského vyznání, tj.


Věřím v jednoho Boha,

Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země,

všeho viditelného i neviditelného.Garant kurzu

Mgr. Zuzana Matisovská


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Sobota; 9:00-12:00 hod.

učebna P6


Období pro podání přihlášky

od 31. března do 13. září 2020


Období výuky

celý akademický rok 2020/2021


Počet hodin

32 h


Přehled jednotlivých přednášek

Jednotliví vyučující budou k přednáškám v nejbližší době doplněni.


1. 10. října 2020 – Úvod:

9.00 – 10.20: Co je Vyznání víry? // doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

10.40 – 12.00: Víra jako odpověď člověka na Boží zjevení // ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.


2. 21. listopadu 2020 – Jeden Bůh:

9.00 – 10.20: Zjevení Boha na Sinaji // doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.

10.40 – 12.00: Kontinuita a novost obrazu Boha v Novém zákoně // Mgr. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.


3. 5. prosince 2020 – Obraz Boha:

9.00 – 10.20: Bůh dnes - křesťanský obraz Boha v dialogu s dnešním člověkem

10.40 – 12.00: Teodicea – Bůh a problém zla // doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.


4. 16. ledna 2021 – Bůh jako Trojice:

9.00 – 10.20: Biblická nauka o Trojici // doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

10.40 – 12.00: Formulace trinitárního dogmatu, trinitární hereze // Jan Houkal, Th.D.


5. 27. února 2021 – Trojice a my:

9.00 – 10.20: Imanentní a ekonomická Trojice // prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

10.40 – 12.00: Praktický význam nauky o Trojici // ThLic. Pavel Frývaldský, Th.D.


6. 13. března 2021 – Bůh Stvořitel:

9.00 – 10.20: Proč a jak Bůh tvoří svět? // ThLic. PhDr. Pavla Edita Herciková Th. D.

10.40 – 12.00: Stvoření světa u církevních otců // doc. David Vopřada, Dr.


7. 27. března 2021 – Člověk jako vrchol stvoření:

9.00 – 10.30: Člověk jako Boží obraz // ThLic. Irenej Šiklar OP

10.40 – 12.00: Milost a hřích


8. 22. května 2020 – Svět viditelný i neviditelný:

9.00 – 10.20: Angelologie // Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D.

10.40 – 12.00: Zodpovědnost za stvoření - křesťan a ekologie // ThLic. Petr Štica, Th.D.


Součastí kurzu jsou doplňující studijní materiály dostupné ke stažení prostřednictvím portálu Moodle. Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování uzavřené 13. září 2020.


a) Podmínky pro zájemce o univerzitu třetího věku

Podmínkou pro zapsání se do kurzu v rámci univerzity třetího věku je dosažení důchodového věku.


Číslo kurzu: 6223

Cena kurzu: 900 Kč


b) Podmínky pro zájemce o celoživotní vzdělávaní

Číslo kurzu: 6215

Cena kurzu: 1000 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 14. září 2020 15:10 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty