Program pro výuku náboženství Já jsem Dobrý pastýř

Kurz představuje koncept, principy, metodické postupy a materiály pětiletého programu pro výuku náboženství dětí, které vyrůstají v křesťanském prostředí nebo s ním mají alespoň nějaký kontakt. Autorkou programu je italská teoložka Sofia Cavalletti, která pro něj napsala sérii metodických příruček a pracovních knih s názvem Io sono il Buon Pastore na základě svých zkušeností s katechezí dětí známou pod názvem Katecheze Dobrého pastýře. Kurz představí českou verzi tohoto programu, uspořádání základních témat pro porozumění křesťanské víře, způsob jejich podání dětem a vhodné didaktické materiály – sérii pracovních listů, schémat i trojrozměrných pomůcek.


Účastníci budou moci nabyté znalosti a pomůcky uplatnit ve výuce náboženství ve farním prostředí a na 1. stupni základní školy. Předpokládá se, že účastníky kurzu budou křesťané, kteří žijí ze své víry a mají o ní základní znalosti. Nejsou nutné zkušenosti s výukou dětí. Již aktivním učitelům náboženství a katechetům kurz poskytne nové podněty a postupy a ucelený program, který mohou vyzkoušet. Obsah programu odpovídá požadavkům církve formulovaným ve Všeobecném direktoriu pro katechezi.


Obsah kurzu

  • Náboženská výchova dětí podle Všeobecného direktoria pro katechezi: principy, cíle, obsahy, metody

  • Vyučování náboženství ve škole – vztah k RVP ZŠ; vztah mezi výukou náboženství a katechezí

  • Teologická východiska náboženské výchovy dětí

  • Dítě ve věku 6 – 11 let: potřeby a specifika, spiritualita dítěte a jeho náboženský potenciál

  • Prezentace konceptu programu Já jsem Dobrý pastýř pro výuku náboženství (pětiletý program)

  • Uvedení do tematických celků:

1. Setkání s Bohem v rodině, v kostele, v církvi

2. Liturgický rok

3. Události ze života Ježíše Krista spojené s jeho vtělením a tajemství Boží Trojice

4. Výchova k modlitbě

5. Ježíšovo učení o Božím království

6. Velikonoční událost a tajemství Ježíšovy smrti a vzkříšení

7. Gesta a znamení v liturgii

8. Křest

9. Mše svatá

10. Dějiny Božího království (stvoření, vykoupení, paruzie)

11. Mravní výchova vycházející z Ježíšova učení

12. Svátost smíření a svátost nemocných

13. Významné okamžiky dějin Božího království: potopa, Abrahám, Mojžíš; typologie

14. Povolání a svátosti manželství a kněžství.


Garant

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.


Vyučující

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (KTF UK Praha)

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. (CMTF UP Olomouc)


Místo a čas konání

KTF UK, Praha 6 - Dejvice, Thákurova ul. 3

Učebna P1


4 soboty:

16. ledna 2021

30. ledna 2021

13. února 2021 

5. června 2021Období pro podání přihlášky

do 30. listopadu 2020


Období výuky

Celý akademický rok 2020/2021


Počet hodin

32 h

4 soboty x 8 h


Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 kurzu.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Číslo kurzu: 6254

Cena kurzu: 2000 Kč

Podání přihlášky:


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.


Poslední změna: 15. září 2020 17:14 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty