Ekonomické řízení a podnikání jako cesta k zodpovědnosti


Číslo kurzu: 6540


Počet hodin

24 h


Den a čas

Čtvrtek 15:30 – 17:45 hod.


Termíny výuky

(prosinec–březen)

3. 12., 10. 12., 17. 12. 2020, 18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3. a 18. 3. 2021


Termín pro podání přihlášky

18. 11. 2020


Podrobný popis

Druhý cyklus „Ekonomické řízení a podnikání jako cesta zodpovědnosti" je zaměřen na ekonomické a podnikatelské aspekty řízení a na správu majetku, ale vnímá je důsledně z pohledu toho, čemu mají sloužit. Za cíl usilování považuje prosperitu a dobré dílo, nikoliv majetek nebo peníze samotné. Za zdroj prosperity považuje lidi, vize a nápady, úsilí a čas. Majetek a peníze se stávají zdrojem prosperity jen tehdy, jsou-li zdrojem, který slouží dobrému účelu a dobré vizi. V takovém případě je třeba se o ně starat s péčí řádného hospodáře, jako se měl biblický správce starat o svěřené hřivny. Správné hospodaření je cestou zodpovědnosti. Pokud dobrému účelu neslouží, stávají se překážkou, rozptýlením a starostí. Stávají se bohatstvím, které brání vejít do království Božího.


první části tohoto cyklu přednášek bude ambicí objasnit posluchačům základní účetní a ekonomické pojmy, základní účetní výkazy, chápat ekonomické transakce a procesy, vnímat různé zdroje a kategorie majetku z účetního a ekonomického hlediska. Bude předvedeno sledování a plánování výnosů a nákladů, příjmů a výdajů, řízení cash-flow, výnosnosti, návratnosti, produktivity. Majetek bude představen podle jednotlivých účetních kategorií a způsobů využití. Budou presentovány základní ekonomické a finanční nástroje, produkty, operace, účetní a daňové souvislosti. Kurz ukáže, jak se v nich orientovat, jak provádět a chápat základní analýzy, jak rozumět ekonomickému významu hlavních účetních kategorií a vztahům mezi nimi, co lze od finančních nástrojů očekávat, co lze s jejich pomocí zjistit a získat a jak s jejich pomocí dělat špatné i správné závěry. Kurz se dotkne problematiky oceňování, a to jak oceňování jednotlivých aktiv, tak oceňování a hodnocení investičních příležitostí, podniků, akcií.


Druhá část cyklu se bude věnovat smyslu, možnostem, přínosům a rizikům podnikání. Představí různé druhy podnikání dle oborů, dle charakteru řízení, dle velikosti a dle struktury vlastníků, ale především představí podnikání jako službu a postavení podnikatele jako služebníka, který slouží poslání, klientům, zaměstnancům. Představí důležitost podnikatelských vizí a cílů, důležitost znalosti trhu a hráčů na trhu, konkurence a alternativních možností dosahování cílů, alternativních produktů a služeb, důležitost partnerství, synergií, motivace a inspirace. Naučí nepodceňovat nezbytnost dobrého a detailního porozumění produktům a službám, které mají být nabízeny a prodávány a ilustruje nemožnost dosáhnout trvalé prosperity prodejem něčeho, o čem toho sami moc nevíme a čemu sami nevěříme. Naučí rozlišovat „core byznys" a vedlejší aktivity a ukáže, kdy mohou být vedlejší aktivity a činnosti dobrem, a kdy naopak rozptylují a ohrožují úspěšnost hlavní činnosti. Představí z podnikatelského hlediska přístup k různým zdrojům, z nichž nejvzácnějším jsou lidé, informace a čas, a nejsnáze dostupným zdrojem nemovitý a movitý majetek a finance. Ukáže možnosti, jak financovat podnikatelské aktivity a doloží, že získat finanční zdroje na životaschopný projekt je snadné, a pokud se zajistit peníze nedaří, je to zpravidla problém podhodnocení nákladů, nadhodnocení výnosů, nerealistické očekávání výnosnosti investic a podcenění reálnosti podnikatelských záměrů. Kurz představí bankovní služby, kapitálový trh, způsoby sdružování kapitálu, vyhledávání investičních příležitostí a kapitálových partnerů, základní formy investic na zelené louce, akvizic, investic a fúzí. V rámci kurzu se představí kapitálový trh a záludnosti investic do akcií a jiných finančních nástrojů. Předvede způsob rozhodování o investicích a hodnocení podnikatelských příležitostí, analýzy rizik a způsoby jejich eliminace a řízení, shrne důležité předpoklady podnikatelských úspěchů a chyby v rozhodování, které zaručeně vedou k neúspěchu.


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty