Univerzita třetího věku


  Kontakt:

  Informace o kurzech poskytuje studijní oddělení:

  tel. 220 181 383


  Poslechtěně si rozhovor o našich kurzech CŽV a Univerzity třetího věku na radiu Proglas

  Základy katolické teologie II

  (číslo kurzu 189)

  Kurz přirozeně navazuje na kurz Základy katolické teologie I, aniž by bylo nutné jeho absolvování. Posluchači obdrží vhled do dalších předmětů přednášených na KTF UK a získají tak např. základní informace z dogmatiky, práva, církevních dějin nebo křesťanského umění. Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, příslušnost k církvi není vyžadována. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách. Kurz se uskuteční v období říjen 2018 až květen 2019. Výuka bude probíhat vždy v sobotu dopoledne ve dvou přednáškových blocích od 9:00 do 12:00. Celkový počet vyučovacích hodin je 32.


  Garantem kurzu je ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D..


  Místo konání

  sál Pastoračního střediska AP, Kolejní 4, Praha 6 (zadní trakt budovy KTF UK – kostel sv. Vojtěcha)


  Období pro podání přihlášky

  1. června 30. září 2018


  Cena kurzu

  • 600,- Kč v případě, že má uchazeč právo na starobní důchod

   variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 1891.

  • 800,- pro další uchazeče bez nároku na starobní důchod

   variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 1892.

  Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.


  Přihláška do kurzu:

  Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, na obálce označte“ U3V“ nebo doručte osobně na Studijní oddělení KTF UK v úředních hodinách. Přihláška ke stažení zde.


  Přehled jednotlivých přednášek

  • 13. října 2018: Staré jazyky

   9.0010.25: Úvodní poznámky ke staroslověnštině / Josef Bartoň

   10.3512.00: Úvod do latiny / Markéta Koronthályová

  • 3. listopadu 2018: Fundamentální a dogmatická teologie

   9.0010.25: Úvod do ekleziologie / Prokop Brož

   10.3512.00: Základy eschatologie / Vojtěch Novotný

  • 8. prosince 2018: Biblické věd

   9.0010.25: Novozákonní exegeze / Angelo Scarano

   10.3512.00: Pavlovské listy / Mireia Ryšková

  • 12. leden 2019: Kanonické právo

   9.0010.25: Dějiny kanonického práva / Miloš Szabo

   10.3512.00: Kanonické právo / Ignác Hrdina

  • 9. únor 2019: Katechetika

   9.0010.25: Katechetika / Ludvík Dřímal

   10.3512.00: Katechetika v praxi / Marie Zimmermannová

  • 9. březen 2019: Církevní dějiny

   9.0010.25: Úvod do patrologie / David Vopřada

   10.3512.00: Církevní dějiny novověku / Tomáš Petráček

  • 6. duben 2019: Morálka a náboženská etika

   9.0010.25: Úvod do antropologie / Karel Sládek

   10.3512.00: Křesťanská lékařská etika / Jaromír Matějek

  • 4. květen 2019: Křesťanské umění

   9.0010.25: Dějiny renesančního umění / Magdaléna Nespěšná Hamsíková

   10.3512.00: Italské renesanční umění / Martin Zlatohlávek


  Dějiny antického starověku a antického umění

  (číslo kurzu 4098)

  Kurz prezentuje základy dějin antických civilizací starověkého Středomoří (Řecko, Řím, Etrurie apod.), cílem kurzu je porozumění základním problémům existence antických starověkých kultur a rovněž významu těchto civilizací pro dnešního člověka, zvláštní pozornost je věnována aspektům zkoumaným klasickou archeologií. Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, příslušnost k církvi není vyžadována. Kurz bude probíhat ve středu od 15.30 do 17:00 v učebně P12.


  Místo konání

  Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6


  Období pro podání přihlášky

  1. června 30. září 2018


  Cena kurzu

  • 600,- Kč v případě, že má uchazeč právo na starobní důchod

   variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 40981.

  • 800,- pro další uchazeče bez nároku na starobní důchod

   variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 40982.

  Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.


  Přihláška do kurzu:

  Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, na obálce označte“ U3V“ nebo doručte osobně na Studijní oddělení KTF UK v úředních hodinách. Přihláška ke stažení zde.


  Přehled jednotlivých přednášek:

  přednášející: PhDr. Martin Trefný, Ph.D.


  • 10. října: Nástin historického vývoje antických civilizací

   egejská doba bronzová, Řecko geometrického až helénistického období, Etrurie a Řím od počátku villanovské kultury až do rozdělení Římské říše

  • 31. října 2018: základy antického myšlení

   mytologie, kult, filosofie, historie

  • 14. listopadu 2018: urbanismus a architektura v antickém Řecku, Etrurii a Římě I.

   město, veřejné prostory

  • 28. listopadu 2018: urbanismus a architektura v antickém Řecku, Etrurii a Římě II.

   soukromé prostory, pohřební architektura

  • 20. února 2019: každodenní život antických středomořských civilizací

   zemědělství, řemeslo, obchod, sport, hry a zábava, vzdělávání, bydlení

  • 6. března 2019: umění a umělecké řemeslo v řeckém, etruském a římském světě I.

   sochařství, hrnčířství a keramické výrobky

  • 20. března 2019: umění a umělecké řemeslo v řeckém, etruském a římském světě II.

   toreutika, nástěnné malířství, sklo, šperk

  • 3. dubna 2019: vztah antického Středomoří a střední Evropy v době železné

   výrobky řecké a etruské provenience ve střední Evropě doby železné, dálkové kontaktní

   trasy mezi střední a jižní Evropou


  Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury

  (číslo kurzu 4099)

  Cílem kurzu je porozumění a pochopení prehistorického vývoje území Čech a Moravy, resp. širší střední Evropy. Vhodnou formou budou prezentovány dějiny hmotné kultury, dějiny pohřbívání, variabilita pravěkých sídel, sociální struktura, vznik řemesel, obchodu apod. Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, příslušnost k církvi není vyžadována. Kurz bude probíhat ve středu od 17.00 do 18:30 v učebně P12.


  Místo konání

  Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6


  Období pro podání přihlášky

  1. června 30. září 2018


  Cena kurzu

  • 600,- Kč v případě, že má uchazeč právo na starobní důchod

   variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 40991.

  • 800,- pro další uchazeče bez nároku na starobní důchod

   variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 40992.

  Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.


  Přihláška do kurzu:

  Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, na obálce označte“ U3V“ nebo doručte osobně na Studijní oddělení KTF UK v úředních hodinách. Přihláška ke stažení zde.


  Přehled jednotlivých přednášek:

  přednášející: PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

  • 10. 10. 2018: nástin chronologického členění českého a moravského pravěku

   starší doba kamenná, mladší doba kamenná, pozdní doba kamenná, doba bronzová, doba železná, doba římská a stěhování národů

  • 31. 10. 2018: charakter pravěkého náboženství

   kult a kultovní areály, náboženské projevy v hmotné kultuře

  • 14. 11.2018: dějiny sídlení

   základní typy sídelních forem, vývoj obytných prostor

  • 28. 11. 2018: dějiny pohřbívání

   vývoj pohřebního rituálu, jednotlivé formy pohřbů

  • 20. 2. 2019: každodennost pravěkých komunit Čech a Moravy

   obživa, zemědělství, řemeslo

  • 6. 3. 2019: komunikace a interregionální obchodní spojnice pravěké Evropy

   obchod, středomořské importy, suroviny, apod.

  • 20. 3. 2019: hmotná kultura pravěkých komunit I.

   keramika, nástroje, zbraně,

  • 3. 4. 2019: hmotná kultura pravěkých komunit II.

   šperk, oděv


  Velcí mistři italské malby

  (číslo kurzu 4722)

  Cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními osobnostmi italské renesanční a raně barokní malby. Každá přednáška bude zaměřena na jednoho význačného umělce, jeho život, uměleckou tvorbu a obsah a význam jeho malířských děl. Kurz je určen pro seniory z řad široké veřejnosti. Kurz bude probíhat každý čtvrtek 15.3017.00 v učebně P8 (první patro budovy KTF UK).


  Místo konání

  Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6


  Období pro podání přihlášky

  1. června 30. září 2018


  Cena kurzu

  • 600,- Kč v případě, že má uchazeč právo na starobní důchod

   variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 47221.

  • 800,- pro další uchazeče bez nároku na starobní důchod

   variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 47222.

  Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.


  Přihláška do kurzu:

  Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, na obálce označte“ U3V“ nebo doručte osobně na Studijní oddělení KTF UK v úředních hodinách. Přihláška ke stažení zde.


  Přehled jednotlivých přednášek (čt 15.3017.00):

  přednášející: PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.

  • 4. 10. 2018: Sandro Botticelli

  • 11. 10. 2018: Leonardo jako malíř I.

  • 18. 10. 2018: Leonardo jako malíř II.

  • 25. 10. 2018: Leonardo a kresba

  • 1. 11. 2018: Michelangelo jako architekt

  • 8. 11. 2018: Michelangelo jako sochař

  • 15. 11. 2018: Malíř Michelangelo I.

  • 22. 11. 2018: Malíř Michelangelo II.

  • 29. 11. 2018: Malíři sixtýnské kaple

  • 6. 12. 2018: Raffael Santi I.

  • 13. 12. 2018: Raffael Santi II

  .

  • 21. 2. 2019: Tizian

  • 28. 2. 2019: Veronese

  • 7. 3. 2019: El Greco

  • 14. 3. 2019: Agnolo Bronzino

  • 21. 3. 2019: Allesandro Allori

  • 28. 3. 2019: Manýristé

  • 4. 4. 2019: Bolognská škola

  • 11. 4. 2019: Guido Reni

  • 18. 4. 2019: Caravaggio I.

  • 25. 4. 2019: Caravaggio II.


  Vyhlášení jednotlivých kurzů zde.


  Poslední změna: 23. září 2018 21:36 
  print
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty