Aplikovaná etika

  • Studijní program: Aplikovaná etika

  • Typ studijního programu: navazující magisterský

  • Forma studia: kombinovaná

  • Standardní doba studia: 2 roky


Zaměření studia

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná etika poskytuje vědomosti a kompetence, jež umožňují vnímat a řešit současná hodnotová i morální dilemata. Studijní plán obsahuje předměty, jež předkládají filosofická, antropologická a sociální východiska etické reflexe, a předměty, jež uvádějí do jejích základních předmětných oblastí: bioetika, lékařská etika, etika hospodářství, politická etika, etika životního prostředí a etika v mezikulturním a mezináboženském dialogu. Výběrem povinně volitelných předmětů studenti uplatňují svůj osobní zájem o četbu textů velkých myslitelů i odalší oblasti etiky (např. etické otázky umělé inteligence, etika migrace a migrační politiky, dějiny sociálního učení církve apod.). Volitelné předměty si vybírají z nabídky celé univerzity. Forma studia vychází vstříc těm, kdo potřebují sladit vzdělávání s péči o rodinu, se zaměstnáním či s jiným studiem: kontaktní výuka se koná jednou za čtrnáct dní v sobotu, jinak si student práci rozvrhuje sám. Studium se řádně ukončuje státní zkouškou. Absolvent získává titul magistr.


Uplatnění absolventa

Studiu navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná etika se většinou věnují osoby, které již nalezly své profesní uplatnění a chtějí ho ještě spojit se schopností samostatné kritické reflexe etických problémů. Mimo to absolvent může působit zejména v těchto oblastech: utváření a uskutečňování etických kodexů ve státním, veřejném i soukromém sektoru (činnost tzv. etických pověřenců a práce etických komisí); formulace koncepty společenské odpovědnosti firem; nestátní a neziskové organizace plnící ve veřejném prostoru kontrolní roli (tzv. „watch-dog“, „public policy“, „think tank“ a „advocacy“ organizace); výuka aplikované etiky na gymnáziích, středních a vyšších odborných školách.


Obecné informace

Naše fakulta je moderní akademickou institucí s tradicí sahající až k založení Univerzity Karlovy v letech 1347–1348. Její název odkazuje k původnímu oborovému vymezení. Dnes je křesťanskáná víra předpokládána u teologů, zatímco od studentů jiných oborů je žádána otevřenost vůči tomuto jevu jako faktu, který měl a má podstatný vliv na dějiny lidstva, jeho uměleckou tvorbu, etické uvažování a sociální uspořádání.


Úspěšnost přijetí se v posledních pěti letech pohybovala mezi 70–80%. Více než 59% zapsaných studentů tvoří ženy.

Míra zaměstnanosti absolventů je velmi vysoká. Počet těch, kteří nenašli zaměstnání do jednoho roku od ukončení studia, se v posledních pěti letech pohyboval mezi 0–1,5%.


Výuka je spojena se soudobými formami vzdělávání. Zprostředkovává poznání na mezinárodní úrovni a vybavuje studenty dovednostmi potřebnými pro pracovní uplatnění. Ti se také přímo zapojují do vědeckých, organizačních a reprezentačních aktivit, což jim poskytuje zkušenost zodpovědnosti a spolupráce, a ovšem i příjem formou účelových stipendií.


Pestrá nabídka předmětů, z nichž si studenti volí dle svého zájmu v souladu se studijními plány zvoleného programu a evropským kreditním systémem (ECTS), je spojena s kvalifikovanými vyučujícími, předními osobnostmi daných oborů v České republice. Internacionalizaci posilují finanční programy, které poskytují široké možnosti zahraniční mobility, například v rámci programu Erasmus+.


Fakulta je relativně malá, což ji zbavuje nepříjemné anonymity a umožňuje osobní vztahy mezi studenty a vyučujícími i individuální péči o potřeby každého člena akademické obce.


Tomu odpovídá inovované zázemí učeben i společných prostor, knihovna s rozsáhlým fondem a stále rozvíjené užití informačních a komunikačních technologií.


Sídlíme v klidné a dobře dostupné části Prahy – v budově, jež patří Arcibiskupství pražskému a v níž jsou umístěny také další instituce.


Na veřejnoprávní vysoké škole je studium bezplatné (poplatky se týkají jen těch, kdo studium prodlužují o více než rok nebo předchozí vysokoškolské studium nedokončili). Ubytování a stravu si student zajišťuje na kolejích a menzách nebo v privátu. Obědvat lze v nedalekých menzách ČVUT.


Fakulta poskytuje zvláštní péči studentům se specifickými potřebami (zrakové, luchové či pohybové postižení, specifické poruchy učení, porucha autistického spektra, jiné obtíže). Do prostor fakulty i v nich je zřízen bezbariérový přístup. Část učeben obsahuje vybavení pro studenty s postižením zraku a/nebo sluchu. Zprostředkovat lze kontakt s psychology. Katolická církev jmenovala fakultního kaplana, který nabízí službu liturgie, zpovědi, naslouchání, doprovázení.


Mimoškolní zájmové aktivity jsou u nás podporovány.

Přijímací zkouška

Kontakt: Ing. Michaela Kristová, tel.: +420220181383, e-mail:


Uchazeč musí prokázat ukončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském studijním programu a úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou.

Obsah přijímací zkoušky

  a. 

Uchazeč obdrží text vybraný z odborné literatury (teologická etika) ve zvoleném cizím jazyce (výběr z angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny) a ve zkušební místnosti bude mít čas (cca 15 minut), aby text přečetl a připravil si odpovědi na otázky pod textem. Otázky se vztahují k porozumění textu a obecným znalostem. Při přípravě nelze používat slovník ani jiné pomůcky. Před komisí odpovídá česky na otázky pod textem. (max. 10 bodů)

  b. 

Uchazeč uvede, kterou knihu z doporučené literatury nastudoval, a komise prověří pochopení a znalost, které se vztahují ke zvolené knize. (max. 10 bodů)

  c. 

Dále je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče (uchazeč si k přijímací zkoušce přinese seznam přečtené literatury). Pohovor se zaměří na uchazečovu představu o specializaci v rámci navazujícího magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce. (max. 10 bodů)


Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 30

Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 15

Doporučená literatura

Uchazeč přečte k přijímací zkoušce jednu knihu z oboru filosofické a sociální etiky, například jednu z níže uvedených publikací:

  • ANZENBACHER, A: Úvod do etiky, Praha: Zvon 1994

  • ANZENBACHER, A. Křesťanská sociální etika. 2. vyd. Brno: CDK, 2015

  • HUBER Wolfgang: Etika: základní otázky života, Praha: Vyšehrad 2016

  • SOKOL, J., Etika a život, Praha: Vyšehrad, 2010

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky

Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.


Poslední změna: 20. prosinec 2022 21:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám