Miroslav Šmied

Mgr. Miroslav Šmied, Ph.D.


Ústav dějin křesťanského umění


Kontakt:


IS studium

Životopisná data


 • 2001–2002 pedagog na ZŠ Stříbrná Skalice 

 • 2002–2010 studium oboru historie a dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze 

 • 2005 uděleno stipendium ceny Gottfrieda von Herdera – Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. Hamburg 

 • 2005–2006 stipendijní pobyt na Universität Wien – Institut für Kunstgeschichte 

 • od 2006 asistent vedoucího Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

 • 2010 obhájena diplomová práce s názvem Šíření kultu Karla Velikého v době vlády Karla IV. na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze   

 • 2010–2017 doktorandské studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

 • od 2010 vědecký pracovník a pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v PrazeHlavní oblasti vědeckého zájmu


 • Románské a gotické sakrální umění v kontextu evropského vývoje dějin umění a kultury

 • Výzkum patrocinií středověkých kostelů

 • Architektura 19. století v Čechách

 • Historie oboru dějiny uměníGranty


 • Ústav dějin křesťanského umění KTF UK a Filozofická fakulta UK - Výzkumný záměr „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes,“ (identifikační kód MSM0021620827) (příprava obrazové fotodokumentace a technické zpracování dat), 2005–2009

 • Ústav dějin křesťanského umění KTF UK a Centrum medievistických studií - „Centrum základního výzkumu – Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost (evropské souvislosti českého tématu),“ (projekt č. LC 521). (příprava obrazové fotodokumentace a technické zpracování dat), 2005–2009, 2006 – 2008

 • Ústav dějin křesťanského umění KTF UK a Centrum medievistických studií, Filosofickým ústavem AV ČR, v.v.i., Ústavem pro jazyk český AV ČR, v.v.i. – Oddělení vývoje jazyka - Centrum excelence „Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období“ č. P405/12/G148, který udělila Grantová agentura ČR (spoluřešitel projektu), 2012–2019

 • Ústav dějin křesťanského umění KTF UK a Centrum medievistických studií Národní galerií v Praze, Filozofickou fakultou UK v Praze a Akademií věd ČR, v.i.i. - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Název projektu „Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300“ (identifikační kód projektu: DF11P01OVV007). MŠMT (spoluředitel projektu), 2011–2015

 • Ústav dějin křesťanského umění KTF UK - Univerzitní výzkumná centra – UNCE s projektem nazvaným „Transcedence a její interpretace v teologii a umění,“ (204008/2012) MŠMT,(spoluředitel projektu), 2012–2017

 • Ústav dějin křesťanského umění KTF UK PRVOUK – „Teologie jako způsob interpretace dějin kultury“ (P01) MŠMT, (spoluředitel projektu), 2011–2015

 • Ústav dějin křesťanského umění KTF UK Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Název projektu: „Lesk a sláva českého království. Kořeny české státní a národní identity“ (identifikační kód projektu: DF13P01OVV017) Ministerstvo kultury, (spoluřešitel a administrativní koordinátor grantového projektu), 2012–2019


Bibliografie


Monografie

 • 1/ Praga sacra. K vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. a jejím duchovním kořenům Praha (NLN) , 336 s.

 • (ISBN: 978-80-7422-559-8) v tisku

 • 2/ Ars et Ecclesia. České středověké umění pohledem katolického dějepisectví. Praha (NLN) 2017, (v tisku)

 • 3/ Exily a úkryty v české krajině. Exilová útočiště v Čechách a na Moravě v průběhu dlouhého 19. století

 • (v tisku)I. Učebnice, populární publikace, samostatné publikace menšího rozsahu

 • Kostel svatého Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice / Kirche St. Jakobus der Altere in Rovná bei Stříbrná Skalice. Praha 2013 (ISBN 80-260-3986-0) 52s. – s Milenou Hauserovou, Tomášem Kocourkem a Štěpánem Svobodou


II. Články, kapitoly v týmových publikacích

 • 1/Příspěvek k ikonografii výzdoby kostela sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici – Rovné.

 • In: Jan John/ Miroslav Kovář (ed.): Opracování kamene. (=Sborník muzea Středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti při katedře Archeologie Západočeské univerzity v Plzni 3). Praha / Plzeň 2006, s. 105–116. (ISBN 80-87025-09-1)

 • 2/Ediční řada: Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. In: Miroslav Šmied (ed.): Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2003 – 2013. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XIII.) Praha 2013, s. 344–352. (ISBN 978-80-7422-247-7)

 • 3/Centrum obrazové dokumentace Evropského kulturního dědictví. In: Miroslav Šmied (ed.): Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2003 – 2013. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XIII.) Praha 2013, s. 354–361. – společně s Jiřím Kuthanem.

  (ISBN 978-80-7422-247-7)

 • 4/Svatý Jindřich a svatá Kunhuta, bamberští světci v Praze jako duchovní reprezentanti imperiálních ambicí českých králů. (Die hll. Heinrich und Kunigunde – die Bamberger Heiligen in Prag als geistliche Repräsentanten der Grossmachtsambitionen der Böhmenkönige.) In: Miroslav Šmied/ František Záruba (ed.): Svatá Anežka česká a velké ženy její doby. Die heilige Agnes von Böhmen und die grossen Frauengestalten Ihrer Zeit. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XIV.) Praha 2013, s. 166–183. (ISBN 978-80-7422-242-9)

 • 5/Znázornění Nebeského Jeruzaléma ve výzdobě kostela sv. Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice v kontextu benediktinské výtvarné kultury 12. Století. In: Markéta Jarošová/ Radka Těšínská – Lomičková (ed.): Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XV.) Praha 2013, s. 184–205.

 • 6/Katolické dějepisectví a historie oboru Dějiny křesťanského umění v Čechách. (Katolische Geschichtsschreibung und die Geschichte des Fachbereichs „Geschichte der christlichen Kunst“) In: Miroslav Šmied/ František Záruba (ed.): Ve službách českých knížat a králů. Kniha k poctě profesora Jiřího Kuthana. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XVI.) Praha 2013, s. 13–27. (ISBN 978-80-7422-248-1)

 • 7/Děti – Ludvík a Anna ve vladařské reprezentaci krále Vladislava Jagellonského. (Die Kinder – Ludwig und Anna als Bestandteil der Herscherrepräsentation König Vladislav Jagiellos) In: Miroslav Šmied/ František Záruba (ed.): Ve službách českých knížat a králů. Kniha k poctě profesora Jiřího Kuthana. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XVI.) Praha 2013, s. 318–333. (ISBN 978-80-7422-248-1)

 • 8/Pražský světící biskup Dr. Antonín Podlaha v díle medailéra Josefa Šejnosta. (Prager Weihbischof Dr. Antonín Podlaha im Werke des Medailleurs Josef Šejnost) In: Miroslav Šmied/ František Záruba (ed.): Ve službách českých knížat a králů. Kniha k poctě profesora Jiřího Kuthana. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XVI.) Praha 2013, s. 366–378. (ISBN 978-80-7422-248-1)

 • 9/ Výzdoba a vybavení kostela. In: Milena Hauserová / Tomáš Kocourek / Štěpán Svoboda / Miroslav Šmied (ed.): Kostel svatého Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice / Kirche St. Jakobus der Ältere in Rovná bei Stříbrná Skalice. Praha 2013 s. 23 – 33 (ISBN 80-260-3986-0)

 • 10/Sakrální architektura In: Michaela Ottová / Petr Jindra (ed.): Obrazy krásy a spásy . Katalog výstavy Gotika v jihozápadních Čechách (společně s Veronikou Bártovou, Jiřím Kuthanem, a Františkem Zárubou) Katalogová hesla: Horažďovice, klášterní kostel sv. Michaela archanděla a Švihov, špitální kostel sv. Jana Evangelisty In: Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách. Plzeň 2013, s. 66 – 109, zejména 83 a 105.

 • 11/ Svatý Burghard – würzburský biskup strážcem přechodu přes Apeniny. In: Magdalena Nová / Marie Opatrná (ed.): Cultural Transfer Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou. Praha 2014s. 61 – 65. (ISBN 978-80-87922-02-6)

 • 12/ Svatý Palmacius – trevírský patron na Karlštejně. In: Miroslav Šmied / František Záruba (ed.): Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. Narozeninám profesora Jana Royta (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XX.) Praha 2015, s. 124 – 145.(ISBN 978-80-7422-382-2)

 • 13/ Relikvie Svatého Víta v Praze. Symbol duchovních a politických vazeb českých zemí k Říši ve středověku. In: Ecclesia docta. Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana. Magdalena Nespěšná Hamsíková / Jana Peroutková / Stefan Scholz (ed.): NLN Praha 2016, str. 62–79. (ISBN 978-80-7422-451-5)

 • 14/ Proměna starého benediktinského opatství v moderní aristokratické sídlo. Ke stavebním úpravám Sázavského kláštera v 19. století. (The Transformation of an Old Benedictine Abbey into a Modern Aristocratic Residence. The Building Alterations to Sázava Monastery in the 19Th Century.) In: Staré a nové. Staré jako východisko nového, či překážka? Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů / Old and New Are Old Works of Art a Staring-point or an Obstacle? The proceedings of the international conference for Doctoral Students Magdalena Nová – Marie Opatrná (ed.): KTF UK Praha 2016, str. 315–322.

 • 15/ Relikviářová deska z kláštera sv. Martina v Trevíru a její role při dostavbě katedrály sv. Víta v Praze. In: (The Reliquary Panel in the Monastery of St. Martin in Trier and Its Role in the Reconstruction of St. Vitus´Cathedral in Prague) In: Obsah – Forma Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů / Content – Form The proceedings of the international conference for Doctoral Students Magdalena Nová – Marie Opatrná (ed.): KTF UK Praha 2017, s. 230 – 236.

III. Edice


 • Korunovační řád českých králů / Ordo ad coronandum regem Boemorum. Praha 2009 (vydala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou ve vydavatelství Togga) společně s Jiřím Kuthanem.

  (ISBN 978-80-7308-266-6, 978-80-87258-09-5), 436 s.

 • Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2003 – 2013. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XIII.) Praha 2013. (ISBN 978-80-7422-247-7)

 • Svatá Anežka česká a velké ženy její doby. Die heilige Agnes von Böhmen und die grossen Frauengestalten Ihrer Zeit. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XIV.)  Praha 2013. společně s Františkem Zárubou (ISBN 978-80-7422-242-9)

 • Ve službách českých knížat a králů. Kniha k poctě profesora Jiřího Kuthana. (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XVI.) Praha 2013.společně s Františkem Zárubou (ISBN 978-80-7422-248-1)

 • Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. Narozeninám profesora Jana Royta (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol. XX.) Praha 2015. společně s Františkem Zárubou (ISBN 978-80-7422-382-2)


IV.  Redakční práce

 • 1/ Jiří Kuthan: Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Kunstwerke als Herrschaftszeichen und Symbole der Staatsidentität (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. VI). Praha 2007 (ISBN 978-80-87082-06-5), 624 s. – příprava a redakce obrazové části publikace

 • 2/ Jiří Kuthan: Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. VII). Praha 2008 (ISBN 978-80-87082-07-2), 592 s. (české vydání) –příprava a redakce obrazové části publikace

 • 3/ Markéta Jarošová / Jiří Kuthan / Stefan Scholz (ed.): Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310–1437). Internationale Konferenz aus Anlas dees 660. Jubilaums der Grundung der Karlsuniversität in Prag, 31. 3.–5. 4. 2008. Prague and Great Cultural Centres of Europe in the Luxemburgeois Era (1310–1437). International Conference on the occasion of the 660th anniversary of the foundation of Charles University in Prague, 31st March – 5th April 2008. (= Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. VIII.) Praha 2008 (ISBN 978-80-87258-10-1) – příprava a redakce obrazové části publikace

 • 4/ Markéta Jarošová (ed.): Professori Josef Cibulka ad honorem. Sborník příspěvků přednesených na symposiu „Život a dílo profesora Josefa Cibulky“ dne 14. 12. 2007. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (= Opera Facultatis theologiae katholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. IX). Praha 2009 (ISBN 978-80-87258-11-8) – příprava a redakce publikace

 • 5/ Radka Lomičková (ed.): Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní sympozium, Kutná Hora 18.–20. září 2008. Sedletz. Geschichte, Architektur und Kunstschaffen im Sedletzer Kloster im mitteleuropäischen Kontext um die Jahre 1300 und 1700. 18.–20. September 2008 (= Opera Facultatis theologiae katholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. X). Praha 2009 (ISBN 978-80-97258-22-4) – příprava a redakce obrazové části publikace

 • 6/ Jiří Kuthan: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl I. Král a šlechta. Praha (vydala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou ve vydavatelství Togga) 2010 (ISBN 978-80-7308-313-7; ISBN 978-80-87258-12-5), 616 s. – příprava a redakce obrazové časti publikace

 • 7/ Jiří Kuthan / Jan Royt: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2011 (ISBN 978-980-7422-090-6) – příprava a redakce obrazové části publikace

 • 8/ Jiří Kuthan: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl II. Města, církev, korunní země. Praha (Nakladatelství Lidové noviny) 2013

 • 9/ Jiří Kuthan: Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura. (=Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Vol XVIII.) Praha (nakladatelství Lidové noviny) 2014 (ISBN 978-80-7422-334-1),

  360 s. (příprava a redakce obrazové části publikace)

 • 10/ Jiří Kuthan: Aristokratická sídla v českých zemích 1780 – 1914

  Praha (nakladatelství Lidové noviny) 2014 (ISBN 978-80-7422-332-7), 711 s. (příprava a redakce obrazové části publikace

Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty