Bližší informace


Zápis a důležité termíny

Zápis je povinný pro každého studenta doktorského studia. Datum je stanoveno na konkrétní dny v měsíci září podle harmonogramu akademického roku. Zápis lze provést v nepřítomnosti studenta pouze s ověřenou plnou mocí. Pro zápis v náhradním termínu student předkládá žádost na vědecké oddělení."


Individuální studijní plán (ISP) a další formuláře

Doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění


Doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Církevní a obecné dějiny


Doktorský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie


Formuláře pro všechny studenty doktorského studia

Souborná zkouška

V průběhu studia, zpravidla na konci druhého ročníku, skládá student soubornou zkoušku, jež má dvě části: ústní oborovou zkoušku a obhajobu předložené písemné práce. Souborná zkouška se řídí aktuálním opatřením děkana a je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“; klasifikaci „prospěl/a“ komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li písemnou práci. Ústní zkoušku a obhajobu práce lze opakovat jen jednou. Pokud zkušební komise rozhodla, že uchazeč práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Složení souborné zkoušky je podmínkou pro připuštění ke státní doktorské zkoušce. Její nesložení je důvodem pro ukončení studia.

Souborná zkouška je obsahem a rozsahem shodná se státní rigorózní zkouškou: pokud student složil státní rigorózní zkoušku (ThLic.), tato se uznává jako ústní oborová zkouška, jež je součástí postupové zkoušky; pokud student obhájil rigorózní práci, tato se uznává jako obhajoba předložené písemné práce, jež je součástí postupové zkoušky. Studentům je připomínána kanonická zásada (Apoštolská konstituce Jana Pavla II. Sapientia Christiana čl. 49 § 2), podle níž je před získáním akademické hodnosti „doktor teologie“ nutné dosáhnout akademickou hodnost „licenciát teologie“ (ve zkratce „ThLic.“ uváděné před jménem). Ten je dle § 46 odst. 5 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách získán složením rigorózní zkoušky.


Tématické okruhy pro soubornou zkoušku

Přihláška k souborné zkoušce


Státní doktorská zkouška

Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné vědecké činnosti. Musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Téma disertační práce upřesňuje spolu se studentem školitel, který metodicky vede její zpracování.


Aktuální opatření děkana k doktorské zkoušce

Státní doktorská zkouška - tematické okruhy pro studijní obor Katolická teologie (Th.D.)

Státní doktorská zkouška - tematické okruhy pro obor Církevní a obecné dějiny (Ph.D.)

Přihláška ke státní doktorské zkoušce - studijní obor Katolická teologie (Th.D.)

Přihláška ke státní doktorské zkoušce - studijní obor Církevní a obecné dějiny (Ph.D.)

Přihláška ke státní doktorské zkoušce - studijní obor Dějiny křesťanského umění (Ph.D.)

Oborové rady

Doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (KTF UK) - předseda

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (FF UP)

prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. (FF UP)

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. (KTF UK)

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (KTF UK)

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. (FF UK)

prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. (Centrum medievistických studií UK a AVČR)

doc. Ing. Pavol Černý, Dr. (FF UP)

doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. (AVU)

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. (KTF UK)

doc. PhDr. Josef Štulc (NPÚ)


Doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Církevní a obecné dějiny

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (KTF UK) - předseda

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. (KTF UK)

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR)

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (KTF UK)

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. (Centrum medievistických studií UK a AV ČR)

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (KTF UK)

doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (KTF UK)

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D. (Strahovská knihovna)

PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (Historický ústav FF JU)


Doktorský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF UK) - předseda

prof. ThDr. Martin Prudký, Th.D. (ETF UK)

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (KTF UK)

doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (KTF UK)

doc. Dr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU)

doc. Dr.theol. Michal Opatrný (TF JU)

doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JU)

PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. (KTF UK)

David Vopřada, Dr. (KTF UK)


Usnesení

Rok 2009

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 14.10.2009 (Doktorský studijní program teologie)

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 2.6.2009 (Doktorský studijní program teologie)


Rok 2008

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 4.11.2008 (Doktorský studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury)

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 22.10.2008 (Doktorský studijní program historické vědy)

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 5.11.2008 (Doktorský studijní program teologie)

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 25.6.2008 (Doktorský studijní program teologie)

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 26.2.2008 (Doktorský studijní program teologie)


Rok 2007

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 31.10.2007 (Doktorský studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury)

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 31.10.2007 (Doktorský studijní program historické vědy)

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 23.10.2007 (Doktorský studijní program teologie)

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 26.6.2007 (Doktorský studijní program teologie)


Rok 2006

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 23.10.2006 (Doktorský studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury)

Usnesení zasedání oborové rady ze dne 23.10.2006 (Doktorský studijní program historické vědy)


Poslední změna: 10. listopad 2017 16:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám