Martin Kovář

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:


IS studium
Životopisná data


 • 1984–1989 studium oboru český jazyk a literatura – dějepis na Filozofické fakultě UK v Praze

 • 1990 Filozofická fakulta UK v Praze, titul PhDr.

 • 2001 Filozofická fakulta UK v Praze, titul Ph.D. (disertační práce

  K vnitropolitickému vývoji a zahraniční politice stuartovské Anglie v době  restaurace /1658–1689/)

 • 2002 Filozofická fakulta UK v Praze, titul doc. (habilitační práce Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji a charakteru britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století)

 • 1989–1990 studijní pobyt na Katedře obecných dějin a pravěku Filozofické fakulty UK v Praze

 • 1990–1993 pedagog na Gymnáziu a Střední pedagogické škole v Nové Pace

 • 1993–1995 pedagog Katedry hospodářských dějin, NF VŠE v Praze

 • 1995–2002 pedagog Ústavu světových dějin Filozofické fakulty UK v Praze

 • od 2002 docent, ředitel Ústavu světových dějin Filozofické fakulty UK v Praze

 • od 2012 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze

 • od 2014 prorektor Univerzity Karlovy v Praze pro vnější vztahy


Hlavní oblasti vědeckého zájmu

 • Moderní politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny Anglie, respektive Velké Británie

 • v 16.–21. století

 • Problematika britského parlamentarismu a konstitucionalismu

 • Dějiny Britského impéria a Commonwealthu

 • Světové dějiny 19. a 20. století, proces evropské integrace a transatlantické vztahy


Výběr z bibliografie


Ia. Monografie, autorské encyklopedické publikace


 • 1/ Město a hry. Příběh londýnských olympiád (= Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis). Praha (nakladatelství FF UK a TOGA) 2012 (ISBN 978-80-7308-396-0), 519 s.

 • 2/ Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století. Edice Historie. Praha (nakladatelství ISV) 2004 (ISBN 80-86642-23-2), 272 s. + 18 s. obr. příloh.

 • 3/ Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603–1689. Edice Historická řada. Praha (nakladatelství Libri) 2001 (ISBN 80-7277-059-4), 360 s.

 • 4/ Anglie posledních Stuartovců 1658–1714. Edice Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia CLIII. Praha (nakladatelství Karolinum) 1998 (ISBN 80-7184-671-6), 272 stran + 23 s. obr. příloh.Ib. Učebnice, populární publikace, samostatné publikace menšího rozsahu


 • 1/ Zrození velmoci. Anglie na cestě k velmocenskému postavení (1603–1746). Edice Dějiny do kapsy,

 • svazek č. 9/I. Praha (nakladatelství Triton) 2007, 192 s. – se Stanislavem Tumisem

 • 2/ Dějiny evropské integrace II. Edice Dějiny do kapsy, svazek č. 23/II. Praha (nakladatelství Triton) 2006 (ISBN 978-80-7254-939-9), 160 s. – s Václavem Horčičkou

 • 3/ Dějiny evropské integrace I. Edice Dějiny do kapsy, svazek č. 23/I. Praha (nakladatelství Triton)

 • 2005 (ISBN 80-7254-731-3), 160 s. – s Václavem Horčičkou


II. Články, kapitoly v týmových publikacích


 • Zima, T. - Kovář, M. (eds.), Všechno nejlepší, Karle! Sedmisté výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. na Univerzitě Karlově, Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 210 stran, ISBN 978-80-246-3546-0

 • Kovář, M., Brexit. Nejen "bitva o Británii", ale i o Evropu, in: Bárta, M. - Kovář, M. - Foltýn, O. (eds.), Na rozhaní. Krize a proměny současného světa, s. 88-100, Praha, Vyšehrad 2016, ISBN 978-80-7429-357-3

 • Sozialrevolution oder Erhaltung des konservativen Status quo? Die britische Labour Party und ihr Versuch, in den Jahren 1945–1949 einen Welfare State zu schaffen. In: František Stellner (ed.): Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates. Frankfurt am Main (Peter Lang GmbH – Internationaler Verlag der Wissenschaften) 2012 (ISBN 978-3-631-63701-2)

 • Der britische Welfare State: die ersten Versuche um seine Revision. Die 2abouristen und die Torys in der Zeit der Geburt „einer Nation“ und des kulminierenden Kalten Kriegs (1949–1951) In: František Stellner (ed.): Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates. Frankfurt am Main (Peter Lang GmbH – Internationaler Verlag der Wissenschaften) 2012 (ISBN 978-3-631-63701-2)

 • Smutný kolaps v pravý čas. Pád, který zachránil Británii. In: Miroslav Bárta / Martin Kovář a kolektiv: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha (Academia) 2011 (ISBN 978-80-200-2036-9), s. 507–525

 • Martin Kovář a kolektiv: Londýn. Kulturně-historický průvodce. Praha (Academia) 2011 (ISBN 978-80-200-2008-6), 520 s.

 • The “Czechoslovak Year” of 1938 – Myths and Reality. Contribution to the Analysis and Interpretation of the Politics of Appeasement, the Munich Crisis and Its Consequences. In: F. Stellner, u. a.: Die wirtschaftlichen und polititischen Auswirkungen der Meilensteine 1848–1968 – The Economic and Political Implications of the Milestones of 1848–1968. Praha (Oeconomica) 2010 (ISBN 978-80-245-1672-1), s. 169–177 – s Jaromírem Soukupem

 • Olympijský Londýn. Budování „nového Jeruzaléma“ a „Hry naděje“. In: Dějiny a současnost, Kulturně historická revue, ročník XXXII, č. 2/2010 (ISSN 0418-5129), s. 30–33

 • Artist versus Dictatorship. Some Remarks on the Reflection of Spanish Anti-Frankist’s Work in the Communist Czechoslovakia. In: Prague Papers on the History of International Relations. Prague / Vienna 2010/1 (ISSN 1803-7356), s. 155–162

 • How to Kill Heydrich. Some Remarks to the Czechoslovak Contribution to the Defeat of Nazi Germany in the World War II on the Big Screen. In: The Twentieth Century – Dvacáté století, 2010/2 (ISSN 1803-750X), s. 107–123 – s Jaromírem Soukupem

 • The “Balfour Formula” and the Imperial Conference of 1926. In: Prague Papers on the History of International Relations. Prague / Vienna 2009 (ISSN 1803-7356, ISBN 97B-80-7308-296-3), s. 595–600 – s Jaroslavem Valkounem

 • Nepřátelé či spojenci? Příspěvek ke studiu britsko-německých vztahů před první světovou válkou. In: Německé hospodářské dějiny. Acta Oeconomica Pragensia, Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, ročník 16, č. 1, Praha 2008 (ISSN 0572-3043), s. 66–73

 • Kudy chodil Jack… Příspěvek k reflexi „viktoriánského mýtu“ o Jacku Rozparovači (nejen) v dnešní Anglii (Velké Británii). In: 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. K vydání připravil Milan Řepa. Praha (Historický ústav) 2008 (ISBN 978-80-7286-139-2), s. 434–441

 • Velká Británie na přelomu tisíciletí (1991–2007). In: Kenneth O. Morgan a kolektiv: Dějiny Británie. Praha (nakladatelství Lidové noviny) 2008 (ISBN 978-80-7106-432-9), s. 516–531

 • Anglie „krále Šalamouna“. In: John Fletcher a William Shakespeare. Dva vznešení příbuzní. Praha (Národní divadlo) 2008 (ISBN 978-80-7258-277-8), s. 116–131

 • „Nikdy sme sa nemali tak dobre“. Premeny britského sociálneho štátu v rokoch 1951–1964. In: História. Revue o dejinách spoločnosti, ročník 8, číslo 2, marec – apríl 2008 (ISSN 977-1335-83100-3), s. 21–24 – se Stanislavem Tumisem

 • Britský štát blahobytu. K dějinám Veľkej Británie v rokoch 1945–1951. In: História. Revue o dejinách spoločnosti, ročník 8, číslo 1, január – február 2008 (ISSN 977-1335-83100-3), s. 17–21 – s Jaromírem Soukupem

 • Fascism and Anti-Semitism as a Part of Political Extremism in Great Britain in the 1920s and 1930s. In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague economic and social history papers. Prague 2007–2008 (ISBN 978-80-7308-232-1), Vol. 8, s. 141–148

 • Haldaneova mise jako interpretační problém: Pokus o „změnu kurzu“ či projev tradiční politiky Velké Británie vůči spojencům na evropském kontinentě? In: Inter laurum et olivam, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1–2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Karolinum, Praha 2007 (ISSN 0567-8293), s. 811–820

 • K úloze veřejnosti a mimoparlamentních skupin v politickém životě Velké Británie v éře sira Roberta Walpola (1721–1742). In: Eva Semotanová (ed.): Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Kolektivní monografie. Svazek I. Praha (Historický ústav) 2007 (ISBN 978-80-7286-105-7), s. 97–111

 • Hollarův anglický mikrosvět. Proměny ostrovního státu v době puritánské revoluce, občanské války a stuartovské restaurace. In: Alena Volrábová (ed.): Václav Hollar (1607–1677) a Evropa mezi životem a zmarem. Praha (Národní galerie v Praze) 2007 (ISBN 978-80-7035-361-5), s. 24–30

 • Hollar’s English Micro-World. Transformations of England in the Years of Puritan Revolution, Civil War and Restoration. In: Alena Volrábová (ed.): Wenceslaus Hollar (1607–1677) and Europe between Life and Desolation. Prague (National Gallery in Prague) 2007 (ISBN 978-80-7035-362-2), s. 25–31

 • Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939–1951. In: Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc. Půlstoletí hospodářských dějin. Acta Oeconomica Pragensia, Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, ročník 15, č. 7/2007. Praha 2007 (ISSN 0572-3043),  s. 257–271 – s Jaromírem Soukupem

 • Great Britain, Germany, Russia and the „Eastern Question“ as an Important Factor in the Relations of these Three Powers on the Eve of the First World War (The Contribution to the History of International Relations in the 19th and the 20th Centuries). In: Deutsch-Russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert. Hhrsg. von František Stellner unter Mitarbeit von František Bahenský und Radek Soběhart. Prag 2007 (ISBN 978-80-86277-59-2), s. 143–148

 • Príbeh jedného fašistu. In: História. Revue o dejinách spoločnosti, ročník 7, číslo 1, január – február 2007 (ISSN 977-1335-83100-3), s. 25–28

 • Sir Oswald Mosley, British Union of Fascists and British Political Elites in Interwar Britain. In: Prague Papers on the History of International Relations. Prague / Vienna 2007 (ISBN 978-80-7308-208-6), s. 457–462

 • „Hry s ďáblem a svítání v pravý čas“ aneb Proměny světové kinematografie v šedesátých letech dvacátého století. In: Česko-slovenská historická ročenka 2007. Brno 2007 (ISBN 978-80-210-4497-5, 978-80-87192-01-6, ISBN 1214-8334), s. 217–228

 • Slavná revoluce – historie mocenského převratu i interpretační problém moderních anglických (britských) dějin. In: Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. Acta Historica et Museologica Silesianae Opaviensis, 7/2007. Opava 2007 (ISBN 978-80-7248-448-5), s. 125–133

 • Generální stávka ve Velké Británii v roce 1926. Příspěvek k dějinám ostrovního státu mezi dvěma světovými válkami. In: Svět historie – Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi. Liberec 2007 (ISBN 978-80-7372-214-2), s. 101–112

 • Vzpomínka na pátý listopad. Ke čtyřstému výročí Spiknutí střelného prachu. In: Historický obzor, ročník 16, číslo 11–12, listopad – prosinec 2005 (ISSN 1210-6097), s. 242–249 – se Stanislavem Tumisem

 • Nepokoje“. Příspěvek k analýze rozhodující fáze boje Irů za nezávislost na Velké Británii v letech 1916/19–1922. In: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ročník 1. Praha 2004 (ISBN 80-7308-094-X), s. 65–83

 • On the Nature and the System of British Politics and Parliamentarism in the First Part of the Reign of George II of Hanover (1727–1742). In: Prague Papers on History of International Relations. Prague 2001 (ISBN 80-7308-016-8), s. 27–44

 • K vnitropolitickému vývoji a problémům stuartovské Anglie ve 30. letech 17. století. In: Pocta docentu Vladimíru Nálevkovi. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2 – 1998, Studia Historica IL. Praha (Karolinum) 2001 (ISBN 80-246-0293-8), s. 41–49

 • Král versus parlament. K formování a fungování parlamentní opozice vůči Karlu I. Stuartovi v letech 1625–1629. In: Pocta profesoru Janu Kuklíkovi. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1 – 1998, Studia Historica XLVIII. Praha (Karolinum) 2000 (ISBN 80-246-0141-9), s. 115–124

 • Valdštejnův Jičín (Architektonický rozvoj města v letech 1620 –1634). In: Historický obzor, ročník 11, číslo 1–2, leden-únor 2000, s. 2–8 (ISSN 1210-6097)

 • Alžbětinská Anglie. Stabilizace nového režimu (1561–1567). In: Historický obzor, ročník 10, číslo 11–12, listopad-prosinec 1999 (ISSN 1210-6097), s. 250–256

 • První léta alžbětinské Anglie. In: Historický obzor, ročník 10, číslo 3–4, březen-duben 1999 (ISSN 1210-6097), s. 50–55

 • Poslední léta stuartovské monarchie (1707–1714). In: Historický obzor, ročník 9, číslo 3–4, březen-duben 1998 (ISSN 1210-6097), s. 57–64

 • Anglie královny Anny. Ve víru vnitropolitických zápasů a války o dědictví španělské (1702–1708). In: Historický obzor, ročník 8, číslo 9–10, září-říjen 1997 (ISSN 1210-6097), s. 194–200

 • Z anglických dějin 17. století. Anglie za vlády Viléma III. Oranžského I a II. In: Historický obzor, ročník 7, číslo 3–4, březen-duben 1996, s. 56–63; ročník 7, číslo 7–8, červenec-srpen 1996 (ISSN 1210-6097), s. 157–161

 • Z anglických dějin 17. století. Světla a stíny restaurace. In: Historický obzor, ročník 6, číslo 7–8, červenec-srpen 1995 (ISSN 1210-6097), s. 151–158

 • Z anglických dějin 17. století. Od protektorátu k restauraci. In: Historický obzor, ročník 6, číslo 2, únor 1995 (ISSN 1210-6097), s. 26–30

 • Albrecht z Valdštejna – hospodář a podnikatel. In: Historický obzor, ročník 5, číslo 9, září 1994 (ISSN 1210-6097), s. 194–199

 • Třicetiletá válka I a II. In: Historický obzor, ročník 4, číslo 12, prosinec 1993, s. 269–275; ročník 5,číslo 1, leden 1994 (ISSN 1210-6097), s. 2–6

 • Britská koloniální politika v Africe za druhé Gladstonovy vlády (1880–1885). In: Pocta Aleši Skřivanovi. Sborník příspěvků jeho žáků k 50. narozeninám. Praha 1994 (ISBN 80-901845-0-2), s. 28–34

III. Edice

 • 1/ Martina Soukupová / Ivan Jakubec / Martin Kovář (ed.): Role státu v německém hospodářství 20. století II. Praha (FF UK v Praze) 2010 (ISBN 978-80-7308-398-4), 260 s.

 • 2/ Martina Soukupová / Martin Kovář (ed.): Role státu v německém hospodářství 20. století I. Praha (FF UK v Praze) 2009 (ISBN 978-80-7308-323-6), 194 s.

 • 3/ Martin Kovář / František Stellner (ed.): Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana (= Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1–2003, Studia Historica LV). Praha (nakladatelství Karolinum) 2005 (ISBN 80-246-0833-2), 550 s.

 • 4/ Martin Kovář / František Stellner (ed.): K hospodářským dějinám 20. století. Acta oeconomia Pragensis. Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, ročník 13, č. 3/2005. Praha 2005 (ISSN 0572-3043), 423 s.

 • 5/ Dvacáté století – The Twentieth Century. Časopis Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha (FF UK) 2009 (ISSN viz jednotlivá léta)

 • 6/ Martin Kovář / Vladimír Nálevka (ed.): Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK Praha, ročník I–III. Praha (nakladatelství Desk Top, FF UK) 2004–2006 (ISBN viz jednotlivá léta)

 • 7/ Martin Kovář / Václav Drška / Aleš Skřivan / František Stellner (ed.): Prague Papers on History of International Relations. Ročenka Semináře novověkých dějin Ústavu světových dějin FF UK Praha, ročník I–IX. Praha (nakladatelství Desk Top, FF UK) 1997–2005 (ISBN viz jednotlivá léta)


Studijní a přednáškové pobyty na zahraničních univerzitách, v archivech a knihovnác


Centro de Estudios, Ciudad de la Luz – Alicante, Universität Bayreuth, Freie Universität Berlin, Universidad Libre Bogotá, University of Cambridge, Universität Hamburg, Karls-Ruprecht-Universität Heidelberg, Universität Konstanz, Uniwersytet Jagielloński, Krakow, Universidad de Antioquia – Medellín, The British Library – London, The National Archives – London Kew, Universitaria Remington – Medellín, Universitá di Milano, Universität München, Universität Passau, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Universität Wien, Universität Würzburg


Účast na řešení grantů, výzkumných záměrů

A) Granty:

2011-2009

A) GA ČR

Hlavní řešitel projektu Role státu v německém hospodářství 20. století (č. GA ČR 409/09/H024; 2009-2011)

B) Vedoucí projektů GA UK

1) Č. 609812 – Jaroslav Valkoun (od 2012)

Postoje Velké Británie a jejích dominií ke konstitucionálním otázkám v rámci Britského impéria v letech 1917-1931

2) Č. 666012 – Jaroslav Fiala (od 2012) Sandinistická revoluce, studená válka a politická transformace Nikaraguy

3) Č. 326411 – Jan Koura (od 2011)

Analýza role Řecka a Turecka v amerických strategiích zadržování v letech 1946-1964

4) Č. 379611 – Daniel Srch (od 2011)

Rudí z Hollywoodu – komparace americké protikomunistické a československé protiamerické propagandy v letech 1948-1953

5) Č. 96910 – Dušan Radovanovič (od 2010)Komparace proměn sociálních elit ve Velké Británii a v Německu v první polovině 20. století

C) Granty NF VŠE

1) KOVÁŘ, Martin: Komparace alternativních přístupů řešení Velké hospodářské krize ve Velké Británii, Německu a Československu, spoluřešitel grantu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, manuskript, Praha 2005, 30 stran rkp.

2) KOVÁŘ, Martin: Velká Británie, Irsko a Evropská unie (Komparativní studie specifického přístupu „ostrovních států“ k EU), hlavní řešitel grantu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, Manuskript, Praha 2004, 30 stran rkp.

D) Ostatní

1) KOVÁŘ, Martin: Hospodářský, architektonický a kulturní rozkvět města Jičína v době vzestupu Albrechta z Valdštejna (1621-1634), hlavní řešitel grantu Research Support Scheme of the Open Society Institute / Higher Education Support Programme of Central European University Number 81/1996, Manuskript, Praha 1998, 171 stran rkp.

B) Výzkumné záměry:

1) KOVÁŘ, Martin: spoluřešitel výzkumného záměru České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, okruh III: České země uprostřed novověké Evropy (19. a 20. století), blok III C: Evropské souvislosti českého vývoje, téma III C 2: Československo, Rakousko a fašismus (nacismus) v meziválečné Evropě, Praha 2005-2011

2) KOVÁŘ, Martin: spoluřešitel výzkumného záměru MSM: J13/98: 112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin – Obraz reality ležící vně i uvnitř české společnosti v jejím kolektivním vědomí, dílčí úkol: Reflexe evropského liberálního a konzervativního vnímání politiky v české společnosti ve druhé polovině 19. století, Praha 2003-2004
Poslední změna: 7. říjen 2018 07:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty