Antonín I. Hrdina

  Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem.

  katedra pastorálních oborů a právních věd


  Kontakt:


  IS studium  Školy, kvalifikace, práce

  • 2008 jmenován profesorem

  • 2004 doktorát právních věd (Katolická univerzita Lublin)

  • 2002 - přednáší na Katolické teologické fakultě UK v Praze

  • 2002 habilitace v oboru právních dějin (Katolická teologická fakulta UK)

  • 2000 licenciát kanonického práva (Fakulta práva, kanonického práva a správy KUL)

  • 1996 - soudce Interdiecézního církevního soudu České provincie v Praze

  • 1995 - přednáší na Fakultě právnické ZČU v Plzni

  • 1988 doktorát práv  (Právnická fakulta UK)

  • studoval katolickou teologii a civilní i církevní právo

  Bibliografie


  Monografie

  • HRDINA, Antonín Ignác. Náboženská svoboda v právu České republiky. Praha: Eurolex Bohemia s. r. o., 2004, 265 s.

  • HRDINA, Ignác Antonín, Vztahy státu a církve v České republice v letech 1990 – 1999, Praha: Eurolex Bohemia s. r. o., 2007 ISBN 80-7379-005-X


  Původní práce a práce v recenzovaných sbornících

  • HRDINA, Ignác Antonín. Problém vlastnického práva k nemovitostem na tzv. inkorporovaných farách. Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, l995, vol. 134, no. 2, p. l58-165 (též na www.casopispravnik.juristic.cz)

  • HRDINA, Ignác Antonín. Problém vlastnického práva k nemovitostem na tzv. inkorporovaných farách. Revue církevního práva, 1995, vol. l, no. 1, p. 7-16

  • HRDINA, Ignác Antonín. Kanonické uzavření manželství v českém právním řádu. Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 1996, vol. 135, no. 5, p. 417-424 (též na www.casopispravnik.juristic.cz)

  • HRDINA, Ignác Antonín. K pojmu „řeholní kanovník“. Revue církevního práva, 1996, vol. 3, no. 1, p. 11-17

  • HRDINA, Ignác Antonín, Graciánův Dekret ve zkratce, Revue církevního práva,  vol. 7 (1997), no. 2, p. 91-108, ISSN 1211-1635

  • HRDINA, Ignác Antonín. Když se řekne „kanonické právo“. Dialog Evropa XXI, čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 1997, vol. 8, no. 2-3, p. 2-5

  • HRDINA, Ignác Antonín, Postavení českých teologických fakult v rámci státních univerzit, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, vol. 137 (1998), no. 6, p. 554-557, ISSN 0231-6625 (též na www.casopispravnik.juristic.cz)

  • HRDINA, Ignác Antonín. K vybraným aspektům zákonnosti v církvi. Revue církevního práva, 1998, vol. 10, no. 2, p. 81-90

  • HRDINA, Ignác Antonín.Tridentský dekret „Tametsi“. Revue církevního práva, 1998, vol. 11, no. 3, p. 233-237

  • HRDINA, Ignác Antonín. Konference vyšších řeholních představených v normách obecného kanonického práva. Acta Canoniae Strahoviensis, 1999, no. 2, p. 8-14

  • HRDINA, Ignác Antonín. Církevní sňatek po novele zákona o rodině. Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 1999, vol. 138, no. 3, p. 261-266 (též na www.casopispravnik.juristic.cz)

  • HRDINA, Antonín, KAVKA, Jan, Ještě o rytířích, řádech a právu, Právní rozhledy, vol. 7 (1999), no. 2, p. 78-79, ISSN 1210-6410

  • HRDINA, Ignác Antonín. Církevní soudy – k čemu dnes? Vita nuova (Nový život), měsíčník Cyrilometodějské ligy pro kulturu a život z víry, Řím 1999, vol. 51, no. 4, p. 54-57 (l. část) a no. 5, p. 77-81 (2. část)

  • HRDINA, Ignác Antonín. Canonici regulares a právní postavení jejich domů v platném kanonickém právu. Acta Canoniae Strahoviensis, 1999,  no. 4, p. 9-12

  • HRDINA, Ignác Antonín. Církevní restituční vykřičník. Revue církevního práva, 1999, vol. 12, no. 1, p. 69-78

  • HRDINA, Ignác Antonín and KAVKA, Jan. K právní kontinuitě řeholních společností. Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 1999, vol. 138, no. 6, p. 585-591 (též na www.casopispravnik.juristic.cz)

  • HRDINA, Ignác Antonín. Církevní soudy – k čemu dnes? Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 1999, vol. 138, no. 4, p. 342-352 (též na www.casopispravnik.juristic.cz)

  • HRDINA, Ignác Antonín. Kdo jsou řeholní kanovnice? Acta Canoniae Strahoviensis, 1999, no. 6, p. 11-15

  • HRDINA, Ignác Antonín. K „Návrhu ústavy katolické církve“. Teologické texty, 1999, vol. 10, no. 2, p. 64-65

  • HRDINA, Ignác Antonín. Konference vyšších řeholních představených v českých zemích. Acta Canoniae Strahoviensis, 1999,  no. 3, p. 4-7

  • HRDINA, Ignác Antonín, Canonici regulares a právní postavení jejich domů v platném kanonickém právu, Acta Canoniae Strahoviensis, 1999,  no. 4, p. 9-12, bez ISSN

  • HRDINA, Ignác Antonín. 700 let od promulgace Dekretálů Bonifáce VIII. Revue církevního práva, 2000, vol. 15, no. 1, p. 47-55

  • HRDINA, Ignác Antonín.Základní práva člověka a křesťana v právním řádu katolické církve. Teologický sborník, 2000, no. 2, p. 50-52

  • HRDINA, Ignác Antonín. Pojem a význam exempce v platném řeholním právu. Acta Canoniae Strahoviensis, 2000, vol. 11, no. 5, p. 7-10

  • HRDINA, Ignác Antonín. Manželství v současném českém i kanonickém právu. Revue církevního práva, 2000, vol. 16, no. 2, p. 91-104

  • HRDINA, Ignác Antonín. Manželství v současném českém i kanonickém právu. Dialog Evropa XXI, čtvrtletník  křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 2000, vol. 10, no. 1-2, p. 51-59

  • HRDINA, Ignác Antonín, Soud nad církevním soudcem, Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, vol. 139 (2000), no. 4, p. 421-422, ISSN 0231-6625 (též na www.casopispravnik.juristic.cz)

  • HRDINA, Ignác Antonín. Quinque volumina. In Bibliotheca Strahoviensis 4-5, Praha: Strahovská knihovna, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2001. p. 83-89

  • HRDINA, Ignác Antonín. Jurisdikční primát papeže v kodexech kanonického práva. In Hanuš, Jiří. První sněm celosvětové církve. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 200l. p. 68-70

  • HRDINA, Ignác Antonín. Kanonické právo na téma komunismus. In Fiala, Petr and Hanuš, Jiří. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. p. 120-124

  • HRDINA, Ignác Antonín. Normativní úprava institucí diecézní synody a partikulárních sněmů v kodexech z roku 1917 a 1983. Dialog Evropa XXI, čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 2001, vol. 11, no. 1-4, p. 8-14

  • HRDINA, Ignác Antonín. Právní jistota křesťana v církvi: k poctě Prof. JUDr. ThDr. Miroslava Zedníčka. Revue církevního práva – Church Law Review, 2001, vol. 20, no. 3, p. 187-199

  • HRDINA, Ignác Antonín. Impedimentum ligaminis. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 2002. 39 s.

  • HRDINA, Ignác Antonín. Základní práva člověka a křesťana v právním řádu katolické církve. In Hanuš, Jiří. Křesťanství a lidská práva. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, p. 76-79

  • HRDINA, Ignác Antonín. Státem uznaná mlčenlivost duchovních v právním řádu České republiky. In Mikulicová, Mlada a Kubín, Petr, Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – svazek VI., Univerzita Karlovy v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2004, p. 394-402

  • HRDINA, Ignác Antonín. Náboženská svoboda v právním řádu České republiky. Dialog Evropa XXI, revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 2004, vol. 14, no 1-4, p. 50-59.

  • HRDINA, Ignác Antonín. Inkorporace farnosti řeholnímu domu v kodexech kanonického práva 1917 a 1983. Dialog Evropa XXI, revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, 2004, vol. 14, no. 1-4, p. 76-82.

  • HRDINA,  Antonín Ignác, Soudcovská nezávislost v platném kanonickém právu, Revue církevního práva – Church Law Review, vol. 32 (2005), no. 3, p. 203-215, ISSN 1211-1635

  • HRDINA, Ignác Antonín, KAVKA, Jan, Obecné a zvláštní v pojetí Ústavního soudu. Nad sdělením ÚS č. 13/2006 Sb., Právník, časopis pro teoretické otázky státu a práva, vol. 145 (2006), no. 6, p. 723-729, ISSN 0231-6625

  • HRDINA, Ignác Antonín, K některým aspektům svobody křesťana z pohledu obecné teorie práva, Studia theologica (IF !), vol. 8 (2006), no. 2 (24), p. 53-61, ISSN 1212-8570

  • HRDINA, Antonín Ignác, Bonum et aequum – pohled do právních dějin. K životnímu jubileu Prof. JUDr. ThDr. Miroslava Zedníčka, Revue církevního práva – Church Law Review, vol. 34 (2006), no. 2, p. 107-118, ISSN 1211-1635

  • HRDINA, Ignác Antonín, Ochrana rodiny a manželství v rodinném právu, Dialog Evropa XXI, revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, vol. 16 (2006), no. 1-2, p. 85-89, ISSN 1210-8332

  • HRDINA, Antonín Ignác, Kauza katedrála, Revue církevního práva – Church Law Review, vol. 35 (2006), no. 3, ISSN 1211-1635

  • HRDINA, Ignác Antonín, Sto let od zahájení prací na úplné kodifikaci kanonického práva,  Právněhistorické studie, 2006, no. 38-39 (v tisku)


  Učebnice a učební texty

  • HRDINA, Ignác Antonín. Učební text k výuce základů sekulárního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Praha: Klášter premonstrátů na Strahově, 1995. 88 s.

  • HRDINA, Antonín. Kanonické právo, zvláštní část. Plzeň: Fakulta právnická Západočeské univerzity, 1996. 201 s.

  • BALÍK S. and HRDINA, Antonín. Kanonické právo, dějiny, teorie, obecná část. Plzeň: Fakulta právnická Západočeské univerzity, 1997, 212 s.

  • HRDINA Antonín. Texty ke studiu kanonického práva. Plzeň: Fakulta právnická Západočeské univerzity, 1998. 256 s.

  • HRDINA, Antonín. Sylabus římského práva soukromého. Dobrá Voda u Pelhřimova: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002, 71 s.

  • HRDINA, Antonín. Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia s.r.o., 2002, 436 s.

  • HRDINA, Antonín, Sylabus římského práva soukromého, Dobrá Voda u Pelhřimova: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002, 71 s., ISBN 80-86473-09-0  

  • HRDINA, Ignác Antonín, Texty ke studiu konfesního práva I. Evropa a USA, Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006, 321 s., ISBN 80-246-1095-7

  • HRDINA, Ignác Antonín, Texty ke studiu konfesního práva III. Československo, Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006, 345 s., ISBN 80-246-1289-5

  • HRDINA, Ignác Antonín, Texty ke studiu konfesního práva II. Český stát, Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007 (v tisku, cca 350 s.)


  Různé odborné práce

  • HRDINA, Ignác Antonín. Graciánův Dekret ve zkratce. Revue církevního práva, 1997, vol. 7, no.2, p. 91-108

  • HRDINA, Antonín a KAVKA Jan. Ještě o rytířích, řádech a právu. Právní rozhledy, 1999, vol. 7, no. 2, p. 78-79

  • HRDINA, Ignác Antonín. Soud nad církevním soudcem. Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2000, vol. 139, no. 4, p. 421-422 (též na www.casopispravnik.juristic.cz)

  • HRDINA, Antonín Ignác. Jan Pavel II. a lidská práva. Revue církevního práva – Church Law Review 2004, vol. 28, no. 2, p. 119-120


  Přednášky typu „invited speaker“

  • HRDINA, Ignác Antonín. Postavení českých teologických fakult v rámci státních univerzit. Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 1998, vol. 137, no. 6, p. 554-557 (též na www.casopispravnik.juristic.cz)

  Ostatní publikace, recenze, novinové články...

  • HRDINA, Antonín. Pohled do vranské farnosti dvacátého století. Zrcadlo /ed. Obecní úřad Vrané nad Vltavou/, 2001, vol. 130, no. 11, p. 8-11 /1. část/,vol. 131, no. 12, p. 13-16 /2. část/; 2002, vol. 132, no. 6, p. 18-22 /3. část/; 2003, vol. 134, p. 12-14 (4. část), vol. 135, p. 20-21 /5. část/, vol. 136, p. 17-19 (6.  část)

  • HRDINA, Antonín Ignác. Prezentace knihy J. R. Tretery „Stát a církve v České republice“. Revue církevního práva – Church Law Review, 2002, vol. 21, no. 1/02, p. 51-53

  • HRDINA, Ignác Antonín. Demokracie v církevním právu. Katolický týdeník 2004, vol. XV, no. 23, p. 2

  • HRDINA, Ignác Antonín. Pavel Krafl, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku. Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2004, vol.  143, no. 7, p. 741-743

  • HRDINA, Ignác Antonín. Pavel Krafl, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku. Revue církevního práva – Church Law Review, 2004, vol. 27, no. 1, p. 48-50

  • HRDINA, Ignác Antonín. Antoni Debiński: Rzymskie prawo prywatne; Kompendium, Varšava: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003, 394 s. Právník, teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2003, vol. 143, no. 11, p. 1151n.

  • HRDINA, Ignác Antonín. Glosa k článku Zpočátku to bylo jako v pohádce. Katolický týdeník 2004, vol. XV, no. 49, p. 6

  • HRDINA, Ignác Antonín. Důvody neplatnosti manželství (Existuje církevní rozvod a může civilně rozvedený katolík uzavřít druhý církevní sňatek?). Katolický týdeník 2005, vol. XVI, no. 3, p. 3


  Publikované překlady


  · z latiny  • Canones Apostolorum (výňatky)


   Nomocanon Ioannis Scholastici (výňatky)


   Collectio decretorum pontificum Romanorum authore Dionysio Exiguo (výňatky)


   Capitula Martini Bracarensis (výňatky)


   Breviatio canonum Fulgentii Ferrandi (výňatky)


   Concordia canonum Cresconii episcopi Africani (výňatky)


   Capitula Angilrami (výňatky)


   Capitularia Benedicti Levitae (výňatky)


   Collectio Pseudoisidoriana (výňatky)


   Canones Poenitentiales (podstatná část)


   Constitutio Constantini ad Sylvestrum papam


   Dictatus Papae Gregorii VII (výňatky)


   Decretale Venerabilem Innocentii papae III (1202)


   Decretale Novit Innocentii papae III (1204)


   Declaratio Albrechti ad Bonifatium Papam (1303)


   Decretum Gratiani abbreviatum


   Constitutio Rex pacificus Gregorii papae IX (1234)


   Constitutio Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Bonifatii papae VIII (1298)


   Constitutio Quoniam nulla Joannis papae XXII (1317)


   De regulis iuris in VI° Bonifatii VIII (1298)


   Decretum Tametsi Ss.Tridentini concilii (1563) (část)


   Constitutio Pastor aeternus Vaticani concilii I (1870)


   Constitutio Apostolica Pastor bonus Joannis Pauli papae II (1988) (výňatky)


   Constitutio Apostolica Pro supremi qua nova dioecesis in Bohemia Pilznensis erigitur (1993)   Výše uvedené překlady jsou publikovány in: Texty ke studiu kanonického práva. Plzeň: Fakulta právnická Západočeské univerzity, 1998, ISBN 80-7082-419-0


  • Constitutiones Ordinis  canonicorum regularium Praemonstratensium, Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 1999, bez ISBN

  • Appendices ad Constitutiones Ordinis Praemonstratensis, Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 1999, bez ISBN

  • „Formula Gelasiana“ ex Decreto Gratiani sumpta


   Decretum Quaesitum est ab Sacrae Congregationis S. Officii, quo solvuntur dubia de nomen dantibus partibus communistarum vel ipsorum actioni patrocinantibus (1949)


   Decretum Postremo hoc tempore  Sacrae Congregationis S. Officii, quo schismatica „Actio Catholica“ in Cecoslovachia damnatur (1949)


   Motu proprio de legatis apostolicis Sollicitudo Pauli papae VI (podstatná část)


   Constitutio Apostolica Spirituali mililtum curae Joannis Pauli papae II (1996)   Výše uvedené překlady jsou publikovány in: Texty ke studiu kanonického práva. Plzeň: Fakulta právnická Západočeské univerzity, 1998, ISBN 80-7082-419-0  • Constitutio Apostolica Praescriptionum sacrosancti Pauli papae VI (1977)


   Constitutio Apostolica Qui divino Pauli papae VI (1977)


   Decretum Quidam episcopi  Congregationis pro clero (1982)   Výše uvedené překlady jsou publikovány in: Texty ke studiu konfesního práva III. Československo, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2006, ISBN 80-246-1289-5  • Litterae Innocentii III. papae super privilegiis regni Bohemiae (1204)


   Litterae Innocentii III. papae super regali dignitate Premyslai I (1204)


   Litterae Innocentii III. papae quibus petitio Premyslai I de metropoli Pragae erigenda abnegatur (1204)


   Compositio et concordia de statu ecclesiae in Bohemia – „concordatum de monte Schatzberg“ (1221-1223)


   Litterae super jure consecrationis regum Bohemiae archiepiscopo Moguntinensi competente (1228)


   Prima confirmatio libertatum ecclesiae Pragensis a rege Premyslao Otacaro (1253)


   Secunda confirmatio libertatum ecclesiae Pragensis a rege Premyslao Otacaro (1262)


   Výše uvedené překlady jsou publikovány in:Texty ke studiu konfesního práva II. Český stát, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství karolinum, 2007 (v tisku)               


  · z němčiny

  • Juridisches Vademecum zum Gebrauch der Prälaten. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2003, bez ISBN

  • Konkordát mezi Svatým stolcem a Německou říší z roku 1933


   Encyklika Mit brennender Sorge Pia XI.


   Verfassung des Souveränen Malteser-Ritter-Ordens. Hospital-Orden vom hl. Johannes von Jerusalem gennant von Rhodos gennant von Malta (část)


   Výše uvedené překlady jsou publikovány in: Texty ke studiu konfesního práva I. Evropa a USA, Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006, ISBN 80-246-1095-7


  • „Salzkontrakt“ mezi Urbanem VIII. a Ferdinandem III z roku 1630


   První sekularizační reskript Josefa II. z roku 1782


   Patent Josefa II. o zrušení exempce klášterů z roku 1782


   Dvorní dekret Josefa II. proti zneužívání kostelů z roku 1784


   Výše uvedené překlady jsou publikovány in: Texty ke studiu konfesního práva II. Český stát, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2007 (v tisku)

  · ze slovenštiny


  • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 27. októbra 1993 o zmiernení niektorých majetkových krívd sposobených cirkvám a náboženským společnostiam


   Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou


   Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených sboroch Slovenskej republiky


   (Výše uvedené překlady jsou publikovány in: Texty ke studiu konfesního práva I. Evropa a USA, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2006, ISBN 80-246-1095-7  • Vládné nariadenie zo dňa 2. septembra 1937, ktorým sa zrušuje zátvor cirkevného majetku a verejných fondov a dozor na cirkevný majetok, nariadené ministrami s plnou mocou pre správu Slovenska


   Vyhláška ministra zahraničných vecí v dohodě s ministrom školstva a národnej osvety zo dňa 7. septembra 1937


   Stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu SSR [o trestnom činu marenia dozoru nad cirkvami] z 3. 6. 1971


   Výše uvedené překlady jsou publikovány in: Texty ke studiu konfesního práva III. Československo, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2006, ISBN 80-246-1289-5


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
  print
  Sdílet na: