Časopis DOXA

Řecké slovo δόξα (doxa) má mj. tyto základní významy: sláva, nádhera, majestát; jas, lesk, záře; pověst, vážnost, uznání; mínění, názor, domněnka, zdání; domýšlivost, nadutost, pýcha. Katolická teologická fakulta chce pomocí zpravodaje Doxa informovat o tom, jak se pro slávu trojjediného Boha a dobro církve věnuje poznání Ježíše Krista, v němž je svět stvořen a veden k završení, a toho, jak křesťanská víra utvářela dějiny lidstva a jeho kulturu. Nechceme vystupovat domýšlivě, ani budit falešné zdání. Usilujeme nicméně o to, abychom získali dobrou pověst a byli proto bráni vážně, s přátelskou náklonností a uznalostí, s účinnou podporou všeho druhu. Zvláště se obracíme k přátelům a absolventům, kteří jsou naší „radostí a slávou“ (Flp 4,1).


DOXA je zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Fakulta vás chce jeho prostřednictvím informovat o svých „radostech a nadějích, smutcích a úzkostech“. Chce spolu s vámi hledět do minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a tak je s vámi sdílet.


Co to znamená, řekneme-li Katolická teologická fakulta? Označujeme tak instituci, jež svou objektivitou překračuje všechny jednotlivce, kteří jsou s fakultou spojeni, i jejich prostý součet. Míněna je část veřejnoprávní univerzity (dle civilního práva) a samostatná právnická osoba, jíž dává subjektivitu Apoštolský stolec a jež je proto vůči místní církvi exemptní (dle kanonického práva). Takto naše fakulta trvala i v dobách, kdy se k ní nikdo nehlásil a kdy nemohla plnit své poslání.


Teologická fakulta byla v r. 1347–1348 předmětně vymezena jako ta část pražské univerzity, jež se věnuje reflexi víry katolické církve. Dnes tak činí jednak na základě toho, co katolická církev jako adresátka Božího zjevení sama je a v co věří, jednak na základě studia kulturních projevů, jež si tato víra v průběhu dějin dala.


Když vám předkládáme zpravodaj Doxa, činíme to proto, abychom vás informovali o tom, kdo jsme a jak se snažíme plnit poslání, jež nás spojuje. A také proto, abychom vás požádali o přízeň a pomoc. Již nyní za ni děkujeme.


Vojtěch Novotný


vedoucí redaktor

Aktuální číslo: DOXA 5/2016

Doxa – sláva, nádhera, majestát; jas, lesk, záře; pověst, vážnost, uznání; mínění, názor, domněnka, zdání; domýšlivost, nadutost, pýcha. Jediné řecké slovo, a tolik kladných, neutrálních i záporných významů! Všechny byly brány v potaz, když se rodila Doxa: zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejíž nové číslo právě vyšlo a jež je k dispozici čtenářům.Blíží se čas vánoční, kdy se nad lidmi, kteří obklopují nepatrného, nenápadného Ježíše, rozezní andělský chvalozpěv: doxa en hypsistois theó, sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14). A to je také čas, kdy k vám přicházíme se zpravodajem Doxa.


Andělé, Boží poslové, ohlašovali narození Spasitele. Jejich působení patří do kontextu Božího zjevení. Bůh Otec je první kazatel: vyslovuje mocí Ducha a s pomocí Panny Marie vtělené Slovo. Syn Ježíš Kristus, zosobněné Evangelium, vnesl Otcovu zvěst do světa, který je prostoupen zlem a utrpením, a zvěstoval mu radostnou zvěst o Boží milosrdné náklonnosti k lidem. Duch Kristův pak vštěpuje Otcovo Slovo do srdcí tvorů. Andělé i lidé jsou tak přidružováni k působení samotného Boha. Slova a skutky, jimiž svědčí o Bohu a jeho Pomazaném, mají být projevem toho, že se oni sami stávají slovem a obrazem Božím, zjevností Ducha lásky, který pojí Otce a Syna. Celé křesťanství se tak jeví jako jedna jediná, Bohem i lidmi společně sdílená radostná zvěst.


O těchto skutečnostech můžete spolu s námi uvažovat, až budete číst příspěvky, které jsme shromáždili v rubrice Focus. Je věnována tématu „kazatelna“ a potažmo i „kázání“. S ní je spojeno, jako obvykle, i vyobrazení na obálce: Ježíš Kristus ohlašuje lidem evangelijní blahoslavenství. Vyprávění o absolventech fakulty i připomínka Jana Merela jsou pak vlastně dokladem „proudění Slova“, které již bylo zmíněno. Příběh Karla Havlíčka Borovského v kontrapunktu dokládá, že zvěstovatelé, nejsou-li svatí, zastírají evangelium, které se snaží hlásat, a ztěžují druhým cestu k Bohu. Ostatní rubriky pak hovoří o tom, čím žije naše fakulta.


Přeji vám, vážení čtenáři, radost z Hospodina. Kéž k ní přispěje i tato naše Doxa!


Vojtěch Novotný

vedoucí redaktor


Chcete-li se do Doxy začíst, můžete tak učinitDokument ke stáhnutĂ­  zde.
Časopis DOXA ke stažení


Dokument ke stáhnutĂ­ 1/2015

Dokument ke stáhnutĂ­ 2/2015

Dokument ke stáhnutĂ­ 3/2016


Dokument ke stáhnutĂ­ 4/2016

Dokument ke stáhnutĂ­ 5/2016Poslední změna: 12. prosinec 2016 23:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám