Aktuality


 • Stipendium na roční pobyty v Bavorsku do 1. 12. 2018

 • Aktualizováno 19.10.: Nabídky měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy nebo akademiky na Univerzitě Hamburk v roce 2019. Fakultní termín (předběžně) do 12.11.

 • Nabídky stipendijních pobytů do 17.10., 10.12.2018, 3.1.2019 (dle zemí)

 • Dne 19. listopadu 2018 v době od 9 do 11 hodin proběhne v Karolinu prezentace Dr. Zimmermana a diskuse se členy akademické obce.

  Téma: Masaryk Distinguished Chair v Izraeli Zástupci fakulty a zájemci o účast na semináři se mohou hlásit do 1. listopadu 2018

 • 22. 11. 2018 v 12:00 hodin je termín odevzdání přihlášek na: Studijní pobyty pro absolventy nejméně bakalářského studia a letní kursy hebrejštiny.

  Nabídku stipendijních pobytů do Izraele včetně podrobných informací o výběrovém řízení a podmínek přijetí naleznete na stránkách Akademické informační agentury (AIA)


Nabídky v rámci UK

Nabídky stipendijních pobytů

Na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky:

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR. Viz: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/43_mezinarodni_smlouvy-rozpis_kvot/. Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:


 • Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

 • Studijní záměr

 • Studijní průměr


Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/ Vyplněné přihlášky a další doklady se stanoveným pořadím studentů je třeba zaslat na Rektorát UK – Odbor zahraničních vztahů do níže uvedených termínů.

 • Do 17. 10. 2018: Rusko

 • Do 10. 12. 2018 : Makedonie, Chorvatsko, Egypt, Slovinsko, Švédsko

 • Do 03. 01. 2019: Itálie, Řecko

U letních škol do Chorvatska a Slovinska neproplácí MŠMT cestovné.


Podpora internacionalizace na UK


Tento poměrně mladý program byl poprvé spuštěn na jaře roku 2018. Celkem v rámci jarního kola bylo podpořeno 42 výjezdů studentů a 12 letních škol UK. Hned začátkem akademického roku (1.října) nás čeká další již 2. kolo tohoto programu. Otevření nového kola přináší i změny spojené s podáváním žádosti do programu. Podmínky udělení podpory, jakožto i podmínky podávání žádosti, jsou detailně specifikovány v novém Opatření č. 35/2018. Program podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace UK s ohledem na cíle stanovené příslušnými strategickými dokumenty UK i jednotlivých fakult a dalších součástí. Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.


Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství, studentské konference či jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí:

 • výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.);

 • krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

 • podporu organizace mezinárodních letních škol, které nemají hospodářskou povahu - organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace. Podpora se nevztahuje na – jazykové kurzy – na letní jazykové školy, zpětnou refundaci – není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou, CEEPUS - pro proplácení je využíván ukazatel D, Fond Mobility – není možné žádat o finanční podporu z Podpory internacionalizace a FM na stejný program. Délka pobytů, na kterou je požadováno financování, je zpravidla do 3 týdnů. Žádosti do programu lze podávat prostřednictvím interních soutěží UK , a to od 1. října do 31. října 2018. Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte na .


Informační poradenské a sociální centrum


Informační, poradenské a sociální centrum UK (IPSC) připravuje semináře pro studenty i zaměstnace UK. Více informací zde Nutná registrace zde


Semináře: Možnosti studia v zahraničí


 • Semináře jsou pro studenty UK zdarma a registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

 • Více informací a harmonogram všech seminářů v zimním semestru najdete zde.

 • Nutná předchozí registrace na stránkách ISPCAkademická informační agentura


 • Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím. Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí.

 • Aktualizovanou nabídku stipendií naleznete na stránkách AIA a to buď na stránce „Výběrová řízení“ anebo „Rozpis kvót“ . Univerzita Karlova má pro akademický rok 2019/2020 vypsané kvóty do následujících zemí:

 • Rusko: 31.10.2018

 • Itálie, Řecko: 15.1.2019

 • Švýcarsko: 16.11.2018

 • Čína: 31.12.2018

 • Slovensko: 28.2.2019

 • Izrael: 22.11.2018

 • Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Švédsko: 28.12.18

 • Německo (celá řada stipendia přes DAAD) s uzávěrkou 15.11.2018

 • Peru, Maďarsko, Rakousko: (Program AKTION) 30.11.2018

 • Můžete se také hlásit na skupinové studijní cesty do Německa s uzávěrkou 1.11.2018Nové programové výzvy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Dům zahraniční spolupráce zprostředkovává v rámci 3.etapy 2014 - 2021 Program Vzdělávání. Vysoké školy s ECHE se mohou hlásit do těchto projektových aktivit: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit a projekty na podporu inkluzivního vzdělávání. Vyhlášení prvních výzev se plánuje na konec roku 2018. Informace k programu sledujte na stránkách DZS. V Aj verzi k dispozici zde.


Zájemci se mohou přihlásit k odběru elektronických Newsletterů DZS na této adrese: http://www.dzs.cz/cz/o-dzs/newsletter/?


Evropský sbor solidarity


Program Evropský sbor solidarity se dále zaměřuje na solidární projekty, národní iniciativy, ve kterých se skupina mladých lidí věnuje společnému lokálnímu zájmu.

Podrobnosti ke stažení

Termíny pro předkládání žádostí:

 • Dobrovolnická partnerství: 13.9.2018

 • Dobrovolnické projekty: 16.10.2018

 • Solidární projekty: 16.10.2018

 • Pracovní místa a stáže: 16.10.2018


Kontakt:


Co v tuto chvíli již můžete udělat?

 • Vybrat si typ projektu, který bude odpovídat potřebám Vašim i/nebo Vašeho okolí a zamyslet se nad cílem a záměrem projektu.

 • Zažádat si o akreditaci, případně si ověřit, zda máte akreditaci z programu Erasmus+ nutnou pro hostování nebo vysílání dobrovolníků.

 • Novinky můžete sledovat na našem Facebooku.Nabídka členství v ESN CU Prague

Studentský spolek dobrovolníků organizuje nejrůznější aktivity pro zahraniční studenty. Čeští studenti se mohou zapojit například do buddy programu, získat kontakty a zlepšit například své jazykové dovednosti.

podrobnosti zde


Praktické stáže

V rámci programu Erasmus+ je stále možné se hlásit na zahraniční praktické stáže. Nabídka platí pro všechny řádně zapsané studenty KTF UK všech oborů.


Bližší informace zde


Nabídky stáží v Českých centrech

Řada nabídek stáží na Českých centrech!

Odkaz na nabídku na internetových stránkách Českých center najdete zde.

Souhrnnou nabídkou stáží (ve formě odkazů) v přiloženém dokumentu (aktualizováno 9. 10. 2018)USA


Fulbrightovy programy

 • 1.10. - Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můzete na kratkodoby pobyt 2-6 tydnů pozvat odborníka z USA.

 • 1.11. - Fulbright core program Podrobnosti

 • 1.11. - Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii Podrobnosti


Po celý akademický rok můžete zvát v rámci Inter-country travel na jedno-vicedenni hostování v rámci konference, prednášky nebo workshopu Fulbrightovy stipendisty, kteři behem tohoto roku pobývaji v Evropě. Podrobnosti


Zvát na přednášky samozřejmě můžete i stavajíci stipendisty Fulbrightova programu, kteří budou tento rok v ČR Podrobnosti

Rádi Vám poskytneme dalsi informace a zodpovime dotazy, telefonicky nebo e-mailem. PřehledKucera Scholarship

Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení pro stipendijní studijní pobyt na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v akademickém roce 2019/2020 v rámci Kucera Scholarship. Stipendium pokrývá náklady na školné, ubytování a stravu v kampusu a univerzitní pojištění a pro studenty UK jsou k dispozici dvě semestrální místa/jedno roční místo.


 • Výběrové řízení je určeno pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia, je však možné vybrat si pouze kurzy na úrovni undergraduate.

 • K výběrovému řízení předloží studenti v angličtině životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil), motivační dopis, konkrétní studijní plán (výběr kurzů), doporučující dopis z katedry, aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (v ČJ nebo AJ), celkový studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti na úrovni B2 a kopii pasu.

 • Fakulta nominuje maximálně dva studenty. Termín pro dodání dokumentů na OZV RUK je 15. 11. 2018.
Velká Británie

University of Oxford –„Ertegun Graduate Scholarship programme in the humanities“

Nabídka stipendií na University of Oxford –„Ertegun Graduate Scholarship programme in the humanities“. Bližší informace naleznete na: http://www.ertegun.ox.ac.uk

Zájemci o stipendium se mohou ucházet zde: http://www.graduate.ox.ac.uk/ertegun

Brožura ke staženíRakousko - Stipendia AKTION

Stipendia AKTION ČR - Rakousko - Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia. Žádosti o 1 až 5 měsíční stipendia je možné podat do 31.října 2018 (na letní semestr 2018/2019).


Stipendia jsou určena studentům pro přípravu diplomové a disertační práce v délce 1 – 5 měsíců (výjimka platí pro studenty lékařských oborů v magisterských programech, kteří nezpracovávají diplomovou práci) a akademickým pracovníkům pro realizaci konkrétního vědeckého výzkumu pro výzkumné pobyty v délce max. 3 měsíců.


Formulář žádosti o stipendium je k dispozici na webové adrese: www.scholarships.at


Detailní informace pro uchazeče s postupem, jak se o stipendium ucházet naleznete zde: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/


Měsíční stipendium při pobytech v Rakousku činí:

 • 1.050 € pro studenty

 • 1.150 € pro VŠ učitele


Vídeň kolem roku 1900


Universität Wien pořádá "Zimní školu pro kulturní studia" se zaměřením na období "Fin de siècle"

Dvoutýdenní program kombinuje přednášky dopolední předních odborníků z akademické sféry a odpolední bohatý kulturní program (návštěvy muzejí, vycházky).letáček ke stažení Přihláška Pozvánka


 • deadline přihlášek 30. listopadu 2018.

 • cena € 1,250 + € 19.70 (nezahrnuje ubytování)

 • 1. - 15. února 2019


Německo

Baden-Württemberg-Stipendium

Dosud nebyla využita místa na pobyt v Heidelbergu na letní semestr 2018/2019, nabízíme možnost se dodatečně na tento pobyt přihlásit.

Heidelberg nabízí stipendium nadace Baden-Württemberg ve výši 500 EUR měsíčně (max. na 5 měsíců).


Požadované přílohy:

 • strukturovaný životopis v němčině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)


Rektorátní termín pro podání přihlášek je do 15. listopadu 2018. Fakultní termín předběžně do 29. října 2018.


Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku

Výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


 • Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20 je 1. prosince 2018.Nabídky měsíčních stipendijních pobytů na Universität Hamburg


Univerzita Hamburk nabízí doktorandům nebo akdemikům Univerzity Karlovy na základě meziuniverzitní spolupráce 6 jednoměsíčních stipendijních výzkumných pobytů.


 • Nástup u těchto pobytů je možný v období únor - prosinec 2019.

 • Výše stipendia pro doktorandy je 1200 EUR/měs. Stipendia mohou být i kratší, v tom případě se stipendium odvíjí od denní sazby (54 EUR/den).

 • Výše stipendia pro akademiky je 1400 EUR/měs. Stipendia mohou být i kratší, v tom případě se stipendium odvíjí od denní sazby (70 EUR/den).


Požadované přílohy:

 • Strukturovaný životopis (jen u doktorandů)

 • Předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga (u akademiků zvací dopis)

 • Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)

 • Studijní průměr (jen u doktorandů)


Nominace za fakultu budou zaslány na rektorát. Rektorátní termín je do 16. listopadu 2018. Fakultní termín předběžně do 12. listopadu 2018.


Stipendia pro postdoktorandy

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) v Mohuči nabízí stipendia pro postdoktorandy (historie, teologie a příbuzné obory). Délka pobytu je 6 až 12 měsíců. Výše stipendia je 1,800 € měsíčně.

Podrobnosti v angličtině a němčině. Bližší informace naleznete na:

http://www.ieg-mainz.de/en/fellowships

Česko-bavorská agentura


Podpora mobility z a do České republiky – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty. Uzávěrka žádostí je do vyčerpání finančních prostředků. Bližší informace zde

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Collegium Carolinum zvou na 3. Česko-bavorské vysokoškolské fórum, které proběhne ve dnech 28. – 30. 11. 2018 na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána a dalších místech v Mnichově. K setkání na téma „Dějiny a příběhy mezi Mnichovem a Prahou“ zveme vědce, pedagogy, studenty a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska.

Další informace a přihlášku najdete v září 2018 na stránkách www.btha.cz.

Dobrovolnický rok v Německu


Přeshraniční kulturní Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee hledá dobrovolnici či dobrovolníka se zájmem o kulturu a česko-německou spolupráci. Chceš si rozšířit obzory, naučit se jazyk, spolupořádat kulturní akce a přispět tak k oživení přeshraničních vztahů? Pak je to příležitost právě pro tebe!


Koho CeBB hledá:


 • spolehlivé mladé lidi ve věku 18 až 30 let, kteří ovládají němčinu na komunikativní úrovni

 • kreativní nadšence s vlastními nápady


Co CeBB nabízí:


 • kapesné ve výši 152,5 EUR měsíčně

 • kreativní činnost v mladém kolektivu

 • získání zkušeností během vytváření a realizace kulturních projektů v přeshraničním prostředí

 • bezplatný jazykový kurz

 • ubytování vzdálené jen 5 minut chůze


Začátek roční dobrovolné služby je předběžně 2. 1. 2019, případně na domluvě s koordinátorem v CeBBu Davidem Verešem. Zájemci mohou zasílat svůj životopis a motivační dopis v českém a německém jazyce na mailovou adresu . Podrobné informace o nabídce dobrovolnického místa zde.


Intenzivní kurzy němčiny v Heidelbergu

Pořádá: Heidelberger Pädagogium

Rozsah: 80 hodin kontaktní výuky / měsíc

Cena: 310 - 340 € (nezahrnuje náklady na ubytování)

Podrobnosti

Leták ke stažení

Brožura ke stažení


Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

 • Masaryk Distinguished Chair je společném programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

 • Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům ze všech jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany IDC Herzliya, úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu.

 • Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2018. Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině prosím zasílejte na e-mailovou adresu:

 • Dne 19. listopadu 2018 v době od 9 do 11 hodin proběhne v Karolinu prezentace Dr. Zimmermana a dále diskuse se zástupci členů akademické obce. Zástupci fakulty a zájemci o účast na semináři se mohou hlásit do 1. listopadu 2018 na e-maily: a .


Protugalsko

Nabídka zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+


Zahraniční oddělení univerzity v Portu hledá stážisty na 6 měsíců. Zájemci, kontaktujte: Magda Resende Ferro

Email: mferro@porto.ucp.pt

Bližší informace zde


Itálie

Università Ca' Foscari


Nabídka stáže v rámci programu Erasmus+

Zahraniční oddělení univerzity v Benátkách hledá stážisty na 3-6 měsíců

Bližší informace zde


Università degli Studi di Perugia

University of Perugia nabízí 17 doktorských programů.

Každý program má stipendia vyhrazené pro zahraniční studenty. Všechny aktivity probíhají převážně v angličtině. Znalost italštiny není proto vyžadována.


Stipendium je 13 638,47 € ročně po dobu tří let. Může být zvýšeno až o 50% po období strávené na univerzitách mimo Itálii. Ve druhém a třetím roce je rovněž možno čerpat až 1363,84 € ročně na mobilitu a výzkumné aktivity. Výzva k podání přihlášek bude uveřejněna v červenci 2018.


Popisy jednotlivých doktorských programů:

https://www.unipg.it/en/courses/phd-program


Adresa pro podání přihlášek:Poslední změna: 23. říjen 2018 10:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty