Královské dílo

KRÁLOVSKÉ DÍLO

Nový projekt Ústavu dějin křesťanského umění KRÁLOVSKÉ DÍLO zahrnuje elektronický katalog fotografií s odborným popisem, který představuje zakladatelské počiny a umělecké donace z dob, kdy v Čechách a na Moravě, popřípadě v dalších zemích, které byly součástí českého středověkého státu, vládli panovníci z dynastie Přemyslovců (do r. 1306), Lucemburků (1310–1437) a Jagellonců (1471–1526). Katalog doprovází specializované mapy přinášející systematický přehled panovnických fundací. Mapy umožňují zobrazit královská města, hrady a kláštery spojené s jednotlivými panovnickými osobnostmi, dále význačné komunikace, panovnické cesty apod.

Projekt vznikl za podpory programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), Lesk a sláva českého království – Kořeny české státní a národní identity. Databáze je určena pro rychlé a přehledné vyhledávání. Je určena nejen pro studenty a akademické pracovníky Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK, ale i pro širší veřejnost a pro vzdělávací procesy na všech úrovních.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: