• Aktuality

AktualityEvaluace

4. ledna 2017


Řádné zasedání AS KTF UK 25. 1. 2017

Pravidelné zasedání AS KTF UK ve 13.00 hodin v P10.

14. prosince 2016
2017x01

PARAGONE 2017

soutěž o cenu prof. Milana Tognera

4. ročník celostátní studentské soutěže (Ostrava)

18. ledna 2017
Vyšla nová kniha Dr. Davida Vopřady - "La mistagogia del commento al Salmo 118 di Sant'Ambrogio".

La mistagogia del commento al Salmo 118 di Sant'Ambrogio. Il testo si presenta come una analisi al "Commento al Salmo 118" di sant'Ambrogio, finalizzata a spiegare il modo in cui si manifesta il mistero di Cristo nei sacramenti, nella vita liturgica e nella vita sociale dei fedeli, rivolgendo un'attenzione particolare anche al contesto socio-culturale del IV secolo.

19. října 2016

Velké ženy ve Visesgradském regionu: Nový projekt ÚDKU

Cílem projektu je představit významné ženy střední Evropy 13. století, pocházející většinou z královských rodů, a to se zaměřením na uměleckou tvorbou, která byla spojena s jejich působením, stejně jako na jejich kult, který se rozvinul zejména po jejich smrti. Tyto ženy sehrály zásadní roli v politických i kulturních dějinách střední Evropy a jejich význam dalece přesahoval hranice jednotlivých státních útvarů již za jejich života.

27. září 2016VENI SANCTE 3/10/2016 - slavnostní zahájení akademického roku

Přijďte společně se studenty, pedagogy a zaměstnanci KTF UK prosit o Ducha svatého pro následující akademický rok 2016/2017 při bohoslužbě „VENI SANCTE“ v chrámu Matky Boží před Týnem.

Po bohoslužbě následuje pro studenty prvních ročníků imatrikulace v Karolinu.

6. září 2016


Ohlédnutí za korunovací Karla IV.

V roce 1347 se římský král Karel Lucemburský a francouzská princezna Blanka z Valois stali českým králem a českou královnou. 3. a 4. září 2016 se pokusili historici Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR slavnostní událost věrně zrekonstruovat včetně kajícné poutě na Vyšehrad v předvečer korunovace.

5. září 2016


Vyšla nová kniha Mlady Mikulicové, PhD. - Jeskyně pokladů

Raně středověký spis Jeskyně pokladů se těšil v křesťanském Orientu velké oblibě, pravděpodobně pocházel ze Sýrie z okruhu školy svatého Efréma. Arabská verze z 9. století, jejíž překlad přinášíme, je zasazena do rámce pseudoklementinských spisů. Kniha vypráví biblické dějiny s apologetickým cílem vyložit starozákonní události jako první dějství spásy člověka skrze Božího Syna a Adamova potomka, Ježíše Krista. Jeskyně s Adamovým tělem a rajským dědictvím zlata, kadidla a myrhy představuje v druhém dějství Kristův hrob jako místo vykoupení z dědičné viny.

17. srpna 2016


Nová DOXA je tu!

Nové číslo zpravodaje Katolické teologické fakulty.

Redakce si v něm položila otázku, která je pro fakultu i její studenty skutečně klíčová: K čemu je vůbec teologie? Jak uvádí editorial, otázka se zrodila z vědomí rizika teologicky „lhostejné“ církve, jež neprojevuje o teologii zájem a považuje ji „za nadstavbu nad vlastní stavbou církve“, a to přes to, že „se v církvi na všech rovinách teologizuje“. Takto „bezcharakterní“ církev by ale byla, jak ukazují autoři textů rubriky Focus, církev bezduchá – totiž, bez Ducha, Ducha ignorující.

10. srpna 2016


Vyšla nová kniha - "Katolický pohled na náboženskou spiritualitu"

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. přináší úvod do teologické reflexe vztahu křesťanství k jiným náboženským tradicím v katolické perspektivě. Představuje dějiny tohoto vztahu a definuje teologický základ křesťanského přístupu k náboženské pluralitě. Stranou neponechává ani současné teologické přístupy a některé otevřené otázky, s nimiž se setkáváme v rámci mezináboženského dialogu (zjevený charakter, spásonosnost a pravdivost různých náboženských identit).

3. srpna 2016Fakultní sbor ACANT přijímá nové členy

Za aktivní účast ve sboru je možno obdržet zápočet z předmětu Duchovní hudba ve sborové praxi.

4. července 2016


Vyšlo nové číslo AUC Theologica o tržním hospodářství

Ročník 6, číslo 1

Téma: Tržní hospodářství

1. července 2016


CRASHFEST 10.6.2016-1.7.2016

Šestý ročník projektu CRASHTEST. Jde o jakousi zátěžovou zkoušku, v níž se studenti kurátoři prvně potkávají se studenty umělci při tvorbě společné výstavy. Garantem projektu je Milan Pech, vedoucí výběrového kurátorského semináře CRASHTEST na Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě univerzity Karlovy v Praze.

26. května 2016


Prof. Petr Slavíček převzal Cenu Neuron

Prof. Petr Slavíček převzal včera Cena Neuron pro mladé vědce do 40 let. Kromě toho, že má vlastní výzkumnou skupinu se špičkovými výsledky (Laboratoř teoretické fotodynamiky na FCHI), má za sebou prof. Slavíček také prestižní publikace například v Nature Chemistry a , ale i nedávnou obhajobu bakalářské práce na Katolické teologické fakultě na téma Zázraky českých středověkých světců.

24. května 2016


Výstava TVÁŘ, PŘÍBĚH ZTRACENÍ A TOUHA ZNOVUNALÉZÁNÍ

Výstava Tvář a příběh ztracení a touha znovunalézání.

Odbornými garanty a spolutvůrci celého konceptu jsou profesor Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy, přední český znalec středověkého a raně novověkého umění, a Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK, který se dlouhodobě věnuje otázce oboustranného vztahu a živého působení starého a současného umění.

24. května 2016The Emergence of Structuralism and Formalism - the international conference

Námětem konference jsou dva významné proudy současné filosofie matematiky, strukturalismus a formalismus. Na jedné straně oba směry sdílejí určitá společná ideová východiska (shodují se např. v tom, že matematika není intuitivní), na straně druhé se liší v názoru, zda matematika má nebo nemá vlastní předmět. Formalisté chápou matematiku jako pouhou manipulaci se znaky, tj. jako disciplínu, která nemá vlastní předmět, zatímco mnozí  strukturalisté ji pojímají jako vymezenou vlastním předmětem, jímž je příslušná struktura. Cílem konference shromáždit přední badatele obou proudů a vytvořit tak příležitost pro společnou reflexi zásadních problémů týkajících se povahy matematiky, jejích hlavních obtíží a metod.

11. května 2016


Reportáž z prezentace knih o Karlu IV.

U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. se Univerzita Karlova podílí na vydání několika knih připomínajících jejího zakladatele. Patří mezi ně především monografie Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel, kterou napsali profesoři Jiří Kuthan a Jan Royt. Autorem exkluzivní fotografické knihy Karolus Quartus je přední český fotograf Martin Frouz, za odborného přispění historika umění prof. Jana Royta. Ten je autorem i knihy Praha Karla IV. A konečně anglický překlad významné publikace Fyzická charakteristika osobnosti Karla IV. popisující život Karla IV. z pohledu antropologicko-lékařského průzkumu ostatků prof. Emanuelem Vlčkem připravil prof. Jan Bartoníček.

10. května 2016
Fotografie z přednášky prof. E. Echeverri 3.5.2016

Přednáška 3.5.2016: prof. E. Echeverria: Integrální ekologie. Teologické základy encykliky Laudato si´.

4. května 2016


Doc. Mireia Ryšková obdržela stříbrnou medaili UK.

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 obdržela paní doc. Mireia Ryšková stříbrnou medaili Univerzity Karlovy. Gratulujeme!

29. dubna 2016

Staré a Nové. Doktorandská konference 28.4.2016

Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia dějin umění, teologie, literatury, hudby

i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, přinést aktuálních a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.

13. dubna 2016


Věda na UK - rozhovor s doc. Mireiou Ryškovou

O Bibliodramatu i nejožehavějších otázkách současnosti s paní doc. Mireiou Ryškovou z katedry biblických věd KTF UK v rozhovoru pro Vědu na UK!

Video na YT najdete ZDE:

30. března 20162. filmový večer KTF UK 15.3.2016 Promítaný film: Údolí včel

Druhý filmový večer na KTF UK nejen pro studenty.

23. února 2016


Vyšlo nové číslo zpravodaje Katolické teologické fakulty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v těchto dnech přistupuje ke svým studentům, absolventům, přátelům i širší veřejnosti s novým, v pořadí třetím číslem zpravodaje Doxa, který má napomoci tomu, aby byla fakulta zřetelněji přítomna v prostředí univerzity, společnosti i katolické církve – aby ji čtenáři mohli lépe poznat a aby jí mohli, budou-li chtít, pomáhat.

Již pohled na obálku, které vévodí motiv Milosrdného Samaritána od Františka Tichého (1949), ukazuje, že klíčová rubrika Focus je tentokrát věnována Božímu milosrdenství. Redakce tím reaguje na skutečnost, že 8. prosince 2015 započal tzv. Svatý rok, který vyhlásil papež František.

16. února 2016


UK-AŽ - Discovery služba Univerzity Karlovy byla spuštěna

Byl spouštěn vyhledávač UKAŽ - Discovery služba Univerzity Karlovy.

10. února 2016


Vernisáž výstavy Dana Vernera bude 1.3.2016 od 16:00 hodin

Výstava Dana Vernera.

Vernisáž proběhne 1. 3. v 16:00 hodin.

10. února 2016


Seminář Masmediální komunikace 22.-25.2.2016

Seminář masmediální komunikace 22.-25.2.2016.

Přihlásit se je možné do 21. února 2016.

6. února 2016
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

+420 220181244, FAX: +420 220181234

+420 220181400

+420 220181383

+420 220181384

+420 220181241


Jak k nám