• Student
 • Státní rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouška

Probíhající rigorózní řízení na KTF UK (termíny zkoušek, složení komisí, aktuální uchazeči)


Rigorózní řízení na KTF UK

 • Dle zákona č. 111/1998 Sb., mohou SRZ konat pouze absolventi českých vysokých škol, kteří získali titul „Mgr.“

 • Státní rigorózní zkouška není součástí studia.

 • Státní rigorózní zkoušku lze na fakultě konat v té oblasti studia, jež odpovídá magisterskému studijnímu programu, který je na fakultě uskutečňován.

 • Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Obě části zkoušky se konají v jednom dni. Obhajoba rigorózní práce předchází ústní zkoušce. Ústní zkouška se koná jen v případě, že uchazeč úspěšně obhájí rigorózní práci.

 • Obsah ústní zkoušky odpovídá svým zaměřením obsahu státní závěrečné zkoušky konané na fakultě v odpovídajícím magisterském studijním programu. Vědomosti mají prokazatelně přesahovat vědomosti státní závěrečné zkoušky. Ústní zkouška se skládá z dvou specializací, které si uchazeč zvolil při podání přihlášky. Jedna z nich je zvolena tak, aby bezprostředně odpovídala názvu a základní osnově zamýšlené rigorózní práce.

  • Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti. (Obhájená diplomová práce může být zkušební komisí uznána jako rigorózní práce v případě, že byly posudky vzniklé v souvislosti s obhajobou diplomové práce kladné a pochvalné, a také k tomu, zda již byla celá diplomová práce nebo její podstatná část publikována.)

 • SRZ lze konat nejdéle do 4 let ode dne podání přihlášky. Uchazeč má nárok na jeden opravný termín.

 • Po vykonání státní rigorózní zkoušky se udělují akademické tituly stanovené zákonem (PhDr., v oblasti teologie se uděluje akademický titul „licenciát teologie“ – ThLic.).


Akreditované obory na KTF UK

 • Katolická teologie

 • Teologické nauky

 • Dějiny křesťanského umění

 • Dějiny evropské kultury


 • Absolventi doktorského studia si mohou požádat o uznání disertační práce jako práce rigorózní a zároveň o uznání státní doktorské zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky (čl. 8, odst. 2 Rigorózního řádu UK). Uchazeči podávají „Žádost o uznání“, ve které uvedou, že žádají o uznání disertační práce a SDZ, a hradí poplatek 5 500 Kč. O vyhovění/nevyhovění žádosti rozhodne komise pro Státní závěrečné zkoušky v nejbližším možném termínu konání Státních závěrečných zkoušek daného oboru.


Přihláška k rigoróznímu řízení

 • povinné přílohy přihlášky ke stažení


 • formulář přihlášky, včetně přílohy "Údaje o specializacích"

  PŘIHLÁŠKA ke SRZ v oboru Katolická teologie

  PŘIHLÁŠKA ke SRZ v oboru Teologické nauky

  PŘIHLÁŠKA ke SRZ v oboru Dějiny křesťanského umění

  PŘIHLÁŠKA ke SRZ v oboru Dějiny evropské kultury

 • stručný životopis doplněný o seznam publikační a další vědecké činnosti


 • sdělení názvu a základní osnovy (zamýšlené) rigorózní práce


 • doklad o získání titulu „magistr“ - ověřené kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, absolvent zahraniční vysoké školy úředně ověřenou kopii nostrifikace


 • doklad o zaplacení poplatku 5.500,-- Kč za úkony spojené s přijetím přihlášky k SRZ, hodnocením rigorózní práce a s konáním této zkoušky


 • Přílohou přihlášky může být žádost uchazeče o to, aby děkan pověřil akademického pracovníka, který se písemně vyjádří k názvu, k základní osnově zamýšlené rigorózní práce a seznámí uchazeče s pravidly o používání zařízení a informačních technologií potřebných pro přípravu k státní rigorózní zkoušce (přiloží k žádosti doklad o zaplacení úplaty 1.000,-- Kč).


Odevzdání rigorózní práce

 • Rigorózní práce se předkládá ve 3 exemplářích (1x v pevné vazbě, 2x v kroužkové vazbě), včetně abstraktu v českém a anglickém jazyce.

 • Současně uchazeč vloží práci a abstrakty v elektronické podobě do SIS. (Rigorózní práce se svým rozsahem rovná nebo překračuje požadovaný rozsah na diplomové práce na KTF UK, který je stanoven na 60 – 90 normostran. Studenti doktorského oboru Katolické teologie předkládají teze disertační práce v rozsahu 50 normostran).

 • Pozor: Elektronická podoba práce musí být ve formátu *.PDF/A. Návod na uložení souboru ve formátu *.PDF/A naleznete zde.


Zkušební okruhy pro jednotlivé obory


Doručení přihlášek a příloh

 • Osobně: Oddělení vědy KTF UK (č. dveří 1059) – konzultační hodiny

 • Písemně na adresu:

  Vědecké oddělení KTF UK

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00


Poplatek za rigorózní řízení

 • Výše poplatku:

  • 5.500,- Kč (Rigorózní řízení)

  • 1.000,- Kč (Služby konzultanta)


 • Poplatek uhraďte na účet KTF UK: 32034061/0100

 • U platby uveďte variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla

 • Do zprávy pro příjemce: jméno uchazeče/Rigorózní řízení


Poslední změna: 20. leden 2023 13:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám