Státní rigorózní zkouška


 • Státní rigorózní zkouška není součástí studia.

 • Státní rigorózní zkoušku lze na fakultě konat v té oblasti studia, jež odpovídá magisterskému studijnímu programu, který je na fakultě uskutečňován.

 • Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Obě části zkoušky se konají v jednom dni. Obhajoba rigorózní práce předchází ústní zkoušce. Ústní zkouška se koná jen v případě, že uchazeč úspěšně obhájí rigorózní práci.

 • Obsah ústní zkoušky odpovídá svým zaměřením obsahu státní závěrečné zkoušky konané na fakultě v odpovídajícím magisterském studijním programu. Vědomosti mají prokazatelně přesahovat vědomosti státní závěrečné zkoušky. Ústní zkouška se skládá z dvou specializací, které si uchazeč zvolil při podání přihlášky. Jedna z nich je zvolena tak, aby bezprostředně odpovídala názvu a základní osnově zamýšlené rigorózní práce.


  • Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti. (Obhájená diplomová práce může být zkušební komisí uznána jako rigorózní práce v případě, že byly posudky vzniklé v souvislosti s obhajobou diplomové práce kladné a pochvalné, a také k tomu, zda již byla celá diplomová práce nebo její podstatná část publikována.)


 • SRZ lze konat nejdéle do 4 let ode dne podání přihlášky. Uchazeč má nárok na jeden opravný termín.

 • Po vykonání státní rigorózní zkoušky se udělují akademické tituly stanovené zákonem (PhDr., v oblasti teologie se uděluje akademický titul „licenciát teologie“ – ThLic.).


V současné době je na KTF UK akreditováno rigorózní řízení v oboru:

 • Katolická teologie

 • Dějiny křesťanského umění

 • Dějiny evropské kultury


 • Absolventi doktorského studia si mohou požádat o uznání disertační práce jako práce rigorózní a zároveň o uznání státní doktorské zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky (čl. 8, odst. 2 Rigorózního řádu UK). Uchazeči podávají přihlášku, ve které uvedou, že žádají o uznání disertační práce a SDZ, a hradí poplatek 5 500 Kč.Povinné přílohy přihlášky


povinné přílohy přihlasky ke stažení


Přihláška se podává v termínech stanovených harmonogramem akademického roku.


 • formulář přihlášky, včetně přílohy údaje o specializacích

 • stručný životopis doplněný o seznam publikační a další vědecké činnosti

 • sdělení názvu a základní osnovy (zamýšlené) rigorózní práce

 • doklad o získání titulu „magistr“ - ověřené kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, absolvent zahraniční vysoké školy úředně ověřenou kopii nostrifikace

 • doklad o zaplacení poplatku 5.500,-- Kč za úkony spojené s přijetím přihlášky k SRZ, hodnocením rigorózní práce a s konáním této zkoušky

 • Přílohou přihlášky může být žádost uchazeče o to, aby děkan pověřil akademického pracovníka, který se písemně vyjádří k názvu, k základní osnově zamýšlené rigorózní práce a seznámí uchazeče s pravidly o používání zařízení a informačních technologií potřebných pro přípravu k státní rigorózní zkoušce (přiloží k žádosti doklad o zaplacení úplaty 1.000,-- Kč).


PŘIHLÁŠKA ke SRZ v oboru Katolická teologie

PŘIHLÁŠKA ke SRZ v oboru Dějiny křesťanského umění

PŘIHLÁŠKA ke SRZ v oboru Dějiny evropské kulturyRigorózní práce


 • Rigorózní práce se předkládá ve 3 exemplářích (1x v pevné vazbě, 2x v kroužkové vazbě), včetně abstraktu v českém a anglickém jazyce.


 • Současně uchazeč vloží práci a abstrakty v elektronické podobě do SIS. (Rigorózní práce se svým rozsahem rovná nebo překračuje požadovaný rozsah na diplomové práce na KTF UK, který je stanoven na 60 – 90 normostran. Studenti doktorského oboru Katolické teologie předkládají teze disertační práce v rozsahu 50 normostran).


Doručení přihlášek a příloh


 • Písemně na adresu:

  Vědecké oddělení KTF UK

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00Instrukce pro uhrazení poplatků za rigorózní řízení


 • Výše poplatku:

  • 5.500,- Kč (Rigorózní řízení)

  • 1.000,- Kč (Služby konzultanta)


 • Poplatek uhraďte na účet KTF UK: 32034061/0100


 • U platby uveďte variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla


 • Do zprávy pro příjemce: jméno uchazeče/Rigorózní řízení


Rigorózní řízení na KTF UK


Jméno uchazeče

Obor

Zahájení řízení

Ukončení

řízení

Mgr. Hana Benešová

Katolická teologie

22.12.2016

Mgr. Magda Bušková

Katolická teologie

24.2.2017

Mgr. Veronika Vránová

Dějiny křesťanského umění

5.3.2018

5.6.2018 (neprospěla)

PhDr. Mgr. ThDr. Edita Miriam Mendelová

Katolická teologie

22.3.2019

PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.

Katolická teologie

22.5.2019

Mgr. et Mgr. Jiří Dosoudil

Katolická teologie

24.5.2019

Mag. theol. Ján Zoričák

Katolická teologie

25.5.2019Termíny a složení komisí SRZ (podzimní termín 2019)

Katolická teologie:


Předsedkyně:

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.

KTF UK

Členové:

prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

KTF UK

ThLic. David Bouma, Th.D.

KTF UK

doc. David Vopřada, Dr.

KTF UK

Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

TF JČU

Termín:

2. 10. 2019


Dějiny křesťanského umění

Dějiny evropské kulturyPoslední změna: 13. září 2019 11:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty