Viktor Kubík

  doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

  ORCID: 0000-0001-8389-684X


  E-mail:


  +420 220 181 309


  Study Informational System (SIS)


  Room 1070a


  Courses taught in Italian

  Education

  • 1989-1991: studies at the Faculty of Education in Univeristy of South Bohemia in České Budějovice

  • 1991-1998: studies of Art History, Department of Art History, Faculty of Arts Charles University in Prague

  • 1998-2006: doctoral studies at Department of Art History Faculty of Arts, Charles University in Prague


  Work Experience

  • 1995-1998: Private secondary school of art and industry in Písek / Soukromá střední umělecko průmyslová škola v Písku

  • 1996-dosud: Private Higher Vocational School of Film in Písek / Soukromá vyšší odborná škola filmová v Písku

  • 1997-1999: Private secondary art school in Písek

  • 2002-2005: Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. v Praze

  • 2002: Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

  • since 2003: Institute of Christian Art History, Catholic Theological Faculty, Charles University

  • 2004-2014: Faculty of Education (Department of Art Education) in Univeristy of South Bohemia in České Budějovice

  • since 2004: International Film Studies Písek / Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (a private college)

  • since 2016: The Academy of Fine Arts in Prague


  Study stays - a selection of the most important ones

  • Firenze: Universita degli studi, Deutsches Kunsthistorisches Institut in Florenz (1993, 1995-96, 1998-1999, 2001, 2011, 2015)

  • Roma: Istituto Storico Ceco di Roma, Sta Croce in Gerusalemme – Biblioteca Sesoriana, Archivio di stato, Biblioteca Apostolica Vaticana (1998, 2000, 2005-2006, 2007)

  • Paris: Bibliotheque nationale de France, INHA (2009)

  • Venezia:  Fondazione Giorgio Cini, Biblioteca Marciana (1997)

  • Wien: Österreichische Nationalbibliothek (2013, 2018)

  • München: Zentralinstitut für Kunstgeschichte (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)


  Areas of specialization

  • Medieval book painting from the early Middle Ages to the late Gothic period with partial overlaps into the Renaissance, focusing on the relations between the Czech lands and Europe

  • Methods and terminology in Art History

  Participation in research projects:

  • 1996 – 1997: National Gallery in Prague, Dr. O. Pujmanová – Stretti: Katalog výstavy Italské renesanční umění z českých sbírek, obrazy a sochy

  • 1998 – 2004: Grant MŠ Program „Posílení výzkumu a vývoje na vysokých školách.“ Spolupráce v Centru pro středověkou kulturu a umění při Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze (výzkum knižní malby 13. – 16. století ve střední a jižní Evropě). Řešitel prof. PhDr. J.Homolka.

  • 1999 – 2004: heuristický výzkum a soupisový katalog severočeského středověkého umění, knižní malba (projekt GAČR: 2001-2003, Gotické umění v severních a severozápadních Čechách, řešeno společně s Ústavem pro dějiny umění FF UK, s Museem města Ústí nad Labem a UJEP Ústí nad Labem).

  • 2003 – 2005: Centrum základního výzkumu „Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost (evropské souvislosti českého tématu) (identifikační kód LC 05 A 36 nebo CMS: LC 521)      

  • 2007 – 2009: vědecký pracovník Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky(výzkumný projekt AV ČR: Avignon a malířství v Čechách v 1.polovině 14.století

   v rámci oddělení středověkého umění vedeného PhDr.K.Benešovskou)

  • 2005 – 2010: Výzkumný záměr MŠMT „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“ (MSMT 0021620827) v rámci IV.sekce vedené Prof. J. Kuthanem výzkum středověké knižní malby, řešeno spolu s ÚDKU KTF UK, ÚDU FF UK a CMS AV ČR

  • 2011 – 2015: Projekt NAKI: „Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300“ (DF 11P010V V007) v rámci sekce ÚDKU KTF vedené prof. J. Kuthanem, výzkum středověké knižní malby, řešeno spolu s AV ČR a NG v Praze (2011-2015). 

  • 2012 – 2014: Czech Science Foundation (GAČR): „Ars montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620)“ (reg. č. P409/12/0546) v rámci sekce ÚDU FF UK vedené dr. P. Mackem, výzkum knižní malby, řešeno spolu s Katedrou historie FF UJEP v Ústí / Labem (2012-2014).

  • 2012 – 2015: Projekt NAKI (program výzkumu národní a kulturní identity): „Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ (DF 12P010VV046) v rámci sekce vedené prof. J.Roytem, výzkum středověkých rukopisů, řešeno spolu s NG v Praze a KH FF UJEP v Ústí / Labem (2012-2015)

  • 2012 – dosud: Projekt GAČR: „Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období“ (reg.č. P405/12/G148) v rámci sekce ÚDKU KTF UK vedené prof. J.Kuthanem a ÚJČ AV vedené Dr. M.Homolkovou – Transmise biblického textu, řešeno spolu s CMS FÚ AV, ÚDKU KTF UK, ÚJČ AV (2012-2018)

  • 2013 – 2017: Czech Science Foundation (GAČR): „Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích“ (reg. Č. P409/13/39192S) v rámci ÚDU AV ČR – navrhovatel Dr. Klára Benešovská (2013-2017).

  • 2019 – : Czech Science Foundation (GAČR): Obrazy v době Přemyslovců: kontexty a formy“ (reg. Č. P19-21654 S) v rámci ÚDU AV ČR – řešitel Dr. Jan Klípa (2019-2021)


  Select bibliography

  I. Monographs

  • Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby, Praha 2018 (ISBN: 978-80-7422-662-5).

  • Příručka ke studiu středověké ornamentiky. Italské rukopisy (1200-1330) a byzantské rukopisy 10. – 13.století, České Budějovice 2008 (ISBN 978-80-87082-09-6)

  • Tomáš Halama – furor divinus, katalog výstavy (Český Krumlov, Galerie Doxa 26.7.-25.10. 2002), České Budějovice 2002.

  • Boloňský brevíř ze Státní knihovny ČR v Praze (UK VII F 26) a české knižní malířství kolem poloviny 14. století, nepublikovaná diplomová práce na FF UK v Praze, Praha 1998

  .


  II. Articles in journals

  • Poznámky k Triptychu kardinála Stefaneschiho a jeho mecenášství ve vztahu k Giottovi i dobové knižní a deskové malbě, in: Studie o rukopisech XLVII (2017), s. 3-24 (ISSN: 0585-5691).

  • Úvodní poznámky k typologii lineární ornamentiky I. Antické, byzantské, předrománské a raně románské rukopisy (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 6), in: Studie o rukopisech XLVI, 2016, s. 167-303 (ISSN: 0585-5691).

  • Typologie kaligrafických iniciál jako východisko ke studiu kreslené ornamentiky (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 5), in: Studie o rukopisech XLV, 2015, s. 93-209 (ISSN: 0585-5691).

  • Recense: proměna středověkého sochařství – Peter Kováč, Zrození genia. Giovanni Pisano a Toskánsko mezi gotikou a renesancí (4. svazek edice Stavitelé katedrál), Praha 2013, in: Dějiny a současnost, XXXVII., 3 / 2015, s. 45 (ISSN: 0418-5129).

  • Poznámky ke gotické knižní malbě z jádra jihozápadních Čech, in: Studie o rukopisech, XLIV, 2014, s. 155-200 (ISSN: 0585-5691).

  • Recense - Peter Kováč, Zrození genia (4. sv. Stavitelé katedrál), Praha 2013, in: Dějiny a současnost, 2014

  • Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů II. Gotické rukopisy a počátky renesanční iluminace (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 4), in: Studie o rukopisech, XLIII, 2013, s. 29-205. (ISSN: 0585-5691).

  • Na okraj k problémům Pařížského Dalimila a knize Pavola Černého: Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba, in: Studie o rukopisech, XLII, 2012, s. 163-170.     

  • Recense: Pavol ČERNÝ, Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2010. In: Studia medievalia bohemica 3 (2011), s. 151-153 (ISSN: 1804-0977).

  • Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů I. Pozdně antické, předrománské, byzantské a románské rukopisy (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 3), in: Studie o rukopisech, XLI, 2011, s. 113-241 (ISSN: 0585-5691).

  • Peter Kováč, Úsvit renesance (3.sv. Stavitelé katedrál), Praha 2010 – recense, in: Dějiny a současnost, 5/ 2011, s. 46 (ISSN: 0418-5129).

  • Poznámky k „českým typům akantů“ (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 2), in: Studie o rukopisech, XL, 2010, s. 109-223 (ISSN: 0585-5691).         

  • Peter Kováč, Úsvit renesance (3.sv. Stavitelé katedrál), Praha 2010 – recense, in: Dějiny a současnost, 5/ 2011, s. 46 (ISSN: 0418-5129).

  • Poznámky k původu stylu, dataci a lokalisaci Pařížského fragmentu latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila (NK XII E 17), in: Studie o rukopisech, XXXIX, 2009 (2010), s. 33-72 (ISSN: 0585-5691).

  • Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby. 1)Úvodní poznámky a základní typy akantu, in: Studie o  rukopisech, XXXVII-XXXVIII, 2007-8, s. 65-99 (ISSN: 0585-5691). 

  • A.Merhautová – D.Třeštík, Kodex vyšehradský. Praha 2006 a P.Černý (ed.), Du bon du coeur, Olomouc 2006 – recense, In: Umění, 2007, s.336-338 (ISSN: 0049-5123).

  • Žádné plyšové hračky, In: Atelier čís.20, 10.10. 2002, s.7.


  Articles in scientific proceedings and chapters in collective publications

  • Poznámky k evropskému kontextu české knižní malby doby husitské, in: Markéta Jarošová ed.: Inter Arma Silent Musae? Kulturní odkaz husitství v evropském a národním kontextu (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium vol. XXXIII), Praha (KTF UK) 2019, s. 72-122 (ISBN: 978-80- 7422-715-8).

  • Paralely tvorby Ulricha Creutze v knižní malbě severozápadních Čech v kontextu studia pozdní gotiky a renesance, in: Michaela Ottová / Aleš Mudra (eds.): Mýtus Ulrich Creutz.Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517), Praha – Litoměřice 2017, 112-125, kat. hesla: s. 253-257 (kat. 36-37: Graduál a Žaltář františkánů z Kadaně) (ISBN: 978-80-7308-734-0).

  • Ordo ad coronandum regem boemorum: Korunovační řád českých králů, in: Ivana Kyzourová / Vít Vlnas eds., Karel IV. a české královské korunovace (Charles IV and Bohemian Royal Coronations), Praha 2016, s. 41-47, kat. hesla: s. 24-25 (kat. Kodex vyšehradský – Korunovační evangelistář Vratislava I., Vyšehrad Codex – Coronation Evangelistary of Vratislaus I), s. 34-35 (kat. Zbraslavská kronika z Jihlavy, The Zbraslav Chronicle of Jihlava), s. 48-49 (kat. Přibík Pulkava z Radenína: Kronika česká a Korunovační řád Karla IV., Přibík Pulkava of Radenín: The Chronicle of Bohemia and the Coronation Order of Charles IV), s. 82-83 (kat. Karolínský francko-saský evangeliář z Prahy, Franco-Saxon Carolingian Evangeliary from Prague), s. 104-105 (kat. Misál Jana ze Středy, Missal of Jan of Streda), s. 106-107 (kat. Pontifikál Albrechta ze Šternberka, Pontifical of Albrecht of Sternberk), s. 118-119 (kat. Zlomek evangelia sv. Marka, Fragment of the Gospel of Mark), s. s. 120-121 (kat. Pontifikál Pierra de Colombiers, kardinála ostijského, Pontifical of Pierre de Colombiers, Cardinal of Ostia) (ISBN: 978- 80-86161-83-9).

  • Poznámky k možnostem obsahové interpretace akantové ornamentiky ve vývoji systému výzdoby středověkých rukopisů, in: Richard Biegel / Lubomír Konečný / Michaela Ottová / Roman Prahl eds., Ikonografie: témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta, Praha 2016, s. 99-109 (ISBN: 978-80-246-2513-3).

  • Ornamentika Viaticu a její význam pro Čechy a Evropu, in: Marta Vaculínová / Pavel Brodský / Kateřina Spurná eds.: Liber viaticus Jana ze Středy. Komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního musea v Praze, Praha 2016, s. 169-204 (ISBN: 978-80-200-2553-1)

  • Poznámky k typologii mecenátu středověké knižní malby z hlediska modelů dobové bibliofilie, in: Magdaléna Nespěšná Hamsíková / Jana Peroutková / Stefan Scholz eds, Ecclesia docta. Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana, Praha 2016, s. 361-379 (ISBN: 978-80-7422-451-5).

  • Knižní malba v Krušnohoří, in: Jan KLÍPA / Michaela OTTOVÁ eds.: Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Praha 2015, s. 97-105, kat. hesla: s. 134-135 (kat. I-7. Ročovský graduál), s. 146-148 (kat. I-16. Bible mincmistra Zmrzlíka ze Svojšína – Litoměřicko-Třeboňská bible), s. 166-167 (kat. I.25. Antifonář z Bíliny), s. 187 (kat. II-8. Právní knihy magdeburského práva – tzv. Míšeňské právní knihy), s. 206-209 (kat. II-22. Velký litoměřický graduál), s. 288-289 (kat. III-16. Dvousvazkový antifonář literátského bratrstva z Ústí nad Labem), s. 336-337 (kat. IV-24. Graduál pro Balthasara z Thunu), s. 354-355 (kat. V-6. Dvousvazkový lounský graduál Pavla Mělnického), s. 398 (kat. V-36. Slavětínský graduál), s. 428 (kat. VI-13. Graduál Jakuba z Plzně – tzv. Nešťastný mostecký kancionál), s. 500-501 (kat. VIII-13. Církevní rukopisy užitkové kvality z Kadaně), s. 628-629 (kat. X-16. Osecký žaltář), s. 632 (kat. X-18. Statuta a privilegia cisterciáckého řádu) (ISBN: 978-80-7035-583-1).

  • Mezi malbou a kresbou aneb svérázný model bibliofilie prvního utrakvistického humanisty Šimona ze Slaného, in: Alena Volrábová (ed.): Ars linearis V., 2015, s. 12-17 (ISBN: 978-80-7035-587-9).

  • Profil regionálních vazeb z hlediska dochovaných středověkých a raně novověkých rukopisů v širším regionu Krušnohoří, in: Aleš Mudra / Michaela Ottová eds., Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha (FF UK) 2014, s. 53-92 (ISBN: 978-80-7308-537-7).

  • K obsahové interpretaci ornamentiky antických a raně středověkých rukopisů (jako východiska pro gotickou iluminaci), in: Miroslav Šmied / František Záruba eds., Obrazy uctívané, obdivované a interpretované. Sborník k 60. narozeninám profesora Jana Royta (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium vol. XX), Praha (KTF UK) 2015, s. 75-98 (ISBN: 978-80-7422-382-2).

  • Poznámky ke vztahům kamenosochařské a iluminátorské ornamentiky lucemburské gotiky (aneb na okraj k výzdobě severního portálu chrámu Panny Marie Týnské), in: Jan Chlíbec / Zoe Opačič eds., Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha (Artecactum – Ústav dějin umění AV ČR) 2015, s. 194-207 (ISBN: 978-80-86890-75-3).

  • Ornamentika Liber viaticu a její význam pro Čechy a Evropu, in: Pavel Brodský et al., Liber viaticus Jana ze Středy. Faksimile s komentářem, Praha 2015

  • Knižní kultura a iluminace (kap. V.), in: Dušan Foltýn / Jan Klípa / Pavlína Mašková / Petr Sommer / Vít Vlnas eds., Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 (katalog výstavy NG v Praze), Praha 2014, s. 184-193 (kat. I.20 – s. 42-43, kat. V.1-2, V.10-17, V.21-22, V.24, V.26-29, V.32-36, s. 194-254).  

  • Profil regionálních vazeb z hlediska dochovaných středověkých a raně novověkých rukopisů v širším regionu Krušnohoří regionálních vazeb, in: Michaela Ottová et al., Trans montes. Umělecká výměna v regionu Krušnohoří, České Budějovice 2014, s. 11-49

  • Knižní malba v jihozápadních Čechách, in: Petr Jindra / Michaela Ottová et al., Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Plzeň 2013, s. 244-265 (kat. 4.1-12) (ISBN: 978-80-7467-059-6).

  • K proměnám významu benediktinských skriptorií v latinské Evropě a v českých zemích v kontextu ostatních druhů umění (600-1300), in: Markéta Jarošová / Radka Lamičková  eds.: Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin kultury benediktinského řádu (Opera facultatis theologicae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium, vol. XV.), Praha 2013, s. 90-135. (ISBN: 978-80-7422-246-7).

  • + Michaela Ottová + Jan Klípa + Aleš Mudra: kap. III.3.2. Malířství a sochařství, in: Vít Vlnas / Pavel Sommer / Jiří Kuthan et al.: Benediktini a střed Evropy. Křesťanství – kultura – společnost (800-1300), Praha 2013

  • Poznámky ke stylovému zařazení františkánských rukopisů z Chebu, in: Kamil Boldan / Jindřich Marek et al.; "Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku", Praha 2013, s. 155-184, 341-352 (ISBN: 978- 80-7050-618-9).                                                

  • The Paris fragment of the Latin translation of Cronicle of so-called Dalimil in the Context of Italian and Bohemian art. Review of existing research, in: Royal court and the town (Klára Benešovská / Lenka Panušková ed.), Praha 2011       

  • Boloňské knižní malířství 14. století a iluminace v Čechách, in: Jan Chlíbec et al.: V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu K.Stejskala, Praha 2011, s. 67-79 (ISBN: 978-80-7422-139-2).         

  • The Paris Fragment of the Latin translation of Cronicle of so-called Dalimil, in: Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John Luxembourg 1310, Cat.Exhibition MHM Prague (ed. K.Benešovská), Prague 2011, Kat. I.2.1K, s. 46-51 (ISBN: 978-80-86990-58-3).

  • Peter Kováč: Úsvit renesance (3. sv. Stavitelé katedrál). Praha 2010. Recenze. In: Dějiny a současnost, 5/ 2011, s. 46 (ISSN: 0418-5129)

  • Pařížský fragment latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila, in: Královský sňatek. Kat. výstavy MHM Prahy (ed. K.Benešovská a kol.), Praha 2010, kat. V.6.1., s. 46-51 (ISBN: 978-80-86990-55-2).

  • Pavol Černý: Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba. Olomouc (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) 2010. Recenze. In: Studia medievalia bohemica 3 (2011), s. 151–153 (ISSN: 1804-0977)

  • Poznámky k významu pozdně románské iluminace pro gotiku v Itálii a pro české knižní malířství 13. století, In: Milada Studničková (ed.): BOEMIA PLENA EST ECCLESIIS…Kniha k poctě Anežky Merhautové, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2010, s. 342-350 (ISBN: 978-80-7422-031-9).

  • Středověké iluminované rukopisy z Chebska, In: Jiří Vykoukal (ed.): Umění gotiky na Chebsku. Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb 2009 s. 89-100 (ISBN 978-80-85016-92-5).

  • Medieval Illuminated Manuscripts of Cheb Region, In: Jiří Vykoukal et al.: Gothic Art in the Cheb Region. Gothic Art on the Territory of the Historical Cheb Region and the Collection of Gothic Art in the Gallery of Fine Art in Cheb, Cheb 2009, s. 89-100 (ISBN: 978-80-85016-93-2).

  • Bemerkungen zum Import italienischer Handschriften in das luxemburgische Böhmen. In margine zur Korrektur von M.Dvořáks Avignoner Theorie, In: Markéta Jarošová / Jiří Kuthan / Stefan Scholz et al.: Prag und die großen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310–1437). Prague and Great Cultural Centres of Europe in the Luxembourgeois Period (1310–1437) (=Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. IX), Praha 2008 (ISBN 978-80-87258-10-1), s. 463-480.

  • Na okraj k problému datace pozdně gotických rukopisů v Čechách (na příkladech rukopisů z Loun), In: Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin L.Armbrustera (ed.V.Novotný) (=Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Theologica et philosophica XI), Praha 2008, s. 441-462 (ISBN: 978-80-246-1505-9).

  • Poznámky ke vzniku italského gotického systému výzdoby bordur, In: Žena ve člunu. Sborník H.J.Hlaváčkové (ed. M.Šroněk a K.Horníčková), Praha 2007, s. 53-69 (ISBN 80-86890-12-0).

  • Poznámky k Bibli z Guarneriany. Na okraj ke zdrojům gotické iluminace v Itálii, In: Ars videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem (ed.J.Royt, M.Ottová, A.Mudra), Praha 2006, s. 217-238 (ISBN: 80-903600-9-2).

  • A. Merhautová / D. Třeštík: Kodex vyšehradský. Praha 2006, a P. Černý (ed.): Du bon du coeur.Olomouc 2006. Recenze. In: Umění, 2007, s. 336–338 (ISSN: 0049-5123)

  • Na okraj k výzdobě Kodexu sv.Jiří, In: Regnum Bohemiae et Sanctum Imperium Romanum. Sborník k poctě J.Kuthana, České Budějovice 2005, s. 337-354 (ISBN: 80-903600-1-7).

  • Na okraj vývoje funkce výzdoby bordur aneb kuželkáři v českých středověkých kancionálech, In: Ústecký sborník historický 2003. Gotické umění a jeho historické souvislosti, III, Sborník kolokvia UJEP v Ústí nad Labem (28.11. 2003), Ústí nad Labem 2004, s. 305-326. 

  • Poznámky k některým rukopisům cizího původu uloženým v severních Čechách, In: Ústecký sborník historický 2002. Gotické umění a jeho historické souvislosti, II, Sborník kolokvia UJEP v Ústí nad Labem (28.11. 2002), Ústí nad Labem 2003, s.383-402.

  • Poznámky k původu stylu a k dataci Antifonáře z Bíliny, In: Ústecký sborník historický 2001. Gotické umění a jeho historické souvislosti, I, (Homolka Jaromír, Hrubá Michaela, Hrubý Petr, Ottová Michaela ed.), Sborník kolokvia UJEP v Ústí nad Labem (21.11.2001), Ústí nad Labem 2001, s.375-431.

  • O.Pujmanová – Stretti, V.Kubík, Vyříznuté miniatury, In: O.Pujmanová – Stretti, Italské renesanční umění z českých sbírek, obrazy a sochy, NG Praha , Šternberský palác 28.11. 1996 – 7.3. 1997, Praha 1996, s.222-229, 232-237, 240-253, 258-283.


  Popularization publications

  • Praha. Libor Sváček, České Budějovice 2006

  • The best of Prague, České Budějovice 2006

  • Střední Čechy a Praha. Hrady a zámky, historická města, České Budějovice 2003

  • Pražský hrad, České Budějovice 2003

  • Prague Castle, České Budějovice 2003

  • Prager Burg, České Budějovice 2003

  • Le Château de Prague, České Budějovice 2003

  • El Castillo de Praga, České Budějovice 2003

  • Castello di Praga, České Budějovice 2003

  • Пражский Град, České Budějovice 2003

  • Zamek Praski, České Budějovice 2003

  • Central Bohemia, Prague – Castles and chateaux, historical towns, culture and nature, České Budějovice 2003

  • Mittelböhmen, Prag – Burgen und Schlösser, historische Städte, Kultur und Natur, České Budějovice 2003

  • Praha. Historická část města, památky a kultura, České Budějovice 2002


  Editorial work

  • Sborník z konference “Doba jagellonská v zemích České koruny (1471-1526),“ konference pořádaná ÚDU FF UK a ÚDKU KTF v Praze (2.-4.X. 2003), Praha 2005.  


  Conferences

  • International Conference „Královský dvůr a město – Praha 1310“ - ÚDU AV ČR, 3.-5.2. 2011, referát na téma: „The Paris fragment of the Latin translation of the Chronicle of so-called Dalimil in the Context of Italian and Bohemian art.“

  • International Conference „Praha a velká kulturní centra Evropy v době lucemburské 1310-1437,“ Praha UK, 31.3-5.4.2008, referát na téma: „Bemerkungen zum Import italienischer Handschriften in das luxemburgische Böhmen. In margine zur Korrektur von M.Dvořáks Avignoner Theorie.“

  • Conference „Gotika v severních Čechách, II.,“ Ústí nad Labem 28.11. 2002, referát na téma “Poznámky k některým rukopisům cizího původu uloženým v severních Čechách.“

  • Conference „Gotika v severních Čechách,“ Ústí nad Labem 22.11. 2001, referát na téma „Poznámky k původu stylu a k dataci výzdoby antifonáře z Bíliny.“

  • Internationales Kolloquium “Die Länder der böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471 – 1526),” Kutná Hora 21.9. – 24.9.2000, referát na tema “Anmerkungen zur Kontinuität und Transformation der Ornamentik böhmischer illuminierter Hadschriften der Jagiellonischen Aera“.


  Last change: December 13, 2023 10:29 
  print
  Share on: Facebook Share on: Twitter
  Share on:  
  Contact

  Charles University

  Catholic Theological Faculty

  Thákurova 3, Prague 6, 160 00

  Czech Republic


  IČO: 00216208

  DIČ: CZ00216208


  Main contacts

  Dean (Secretariat)

  +420 220 181 244,

  fax:+420 220 181 234

  office@ktf.cuni.cz

  International Relations Office

  +420 220 181 241

  relations@ktf.cuni.cz


  other contacts  How to find us