Publikační činnost

Nové knižní tituly

Ministerium Verbi

Adolf Kajpr, k vydání připravil Vojtěch Novotný


Kniha přináší soubor promluv Adolfa Kajpra (1902–1959), jezuitského kněze, proslulého redaktora i publicisty a neméně věhlasného kazatele, jehož „služba slova“ měla velký vliv na katolické věřící i na veřejné mínění své doby. Vynesla mu obdiv a úctu, ale i zášť a pronásledování – byl vězněn v nacistických koncentračních táborech (1941–1945) i v komunistických žalářích (1950–1959), kde zemřel. Edice přináší sto čtyři dochovaných, dosud (až na dvě výjimky) nepublikovaných kázání, z nichž většina byla pronesena v letech 1945–1950. Z hlediska obsahu jsou kázání členěna do tří skupin: cyklus o mši svaté (1947–1949), cyklus o posledních věcech člověka (1949–1950), skupina kázání o rozličných aspektech víry (1938–1941, 1945–1950). Úvodní studie zasazuje Kajprova kázání do širšího kontextu jeho života a jeho reflexe, hledá důvody, které jej přiměly k volbě příslušných témat, a upřesňuje dataci jednotlivých promluv. (text převzat z nakladatelství Karolinum)


Praha, Karolinum 2017, ISBN 9788024634685

Kristus v Getsemanech

Norbert Schmidt (ed.)

Katalog k nově objevenému gotickému reliéfu v kostele Nejs. Salvátora.

Soubor statí obsahuje testy Tomáše Halíka, Petra Vacíka SJ, Jana Royta, Benedikta Mohelníka OP, Jana Havrdy a Miroslava Kováře.


Praha, Krystal OP 2017, ISBN 978-80-7575-008-2

Přímluva za současnost. Umění v sakrálním prostoru

Norbert Schmidt


Kniha dokumentuje umělecké a prostorové intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu v letech 2009–2016 a v několika případech i umělecké a architektonické počiny v jiných církevních i necírkevních prostorech, které však se zkušenostmi z akademického kostela souvisejí a z nich také vyrůstají. Knihu doprovází cyklus fotografií Petra Neuberta, který svým objektivem soustavně salvátorské umělecké dění zaznamenával. Vydání podpořily Ministerstvo kultury ČR, Katolická teologická fakulta v Praze, Akademická farnost Praha a Nadační fond Tomáše Halíka.


Praha, Triáda 2016, ISBN 978-80-7474-185-2, 440 stran

Kroměřížský kabinet kresby. Kresby starých mistrů

Martin Zlatohlávek (ed.)


Martin Zlatohlávek v této knize zpracoval formou úvodní studie a katalogových hesel podstatnou část kreseb starých mistrů ze sbírek arcibiskupství olomouckého. Zaměřil se na určení autorů kreseb na základě znaleckých metod, stanovení námětu kreseb a zasazení do kulturně historického kontextu. Úvodní studie je zaměřena na dějiny katalogizované sbírky.


Muzeum umění Olomouc, ISBN 978-80-88103-16-5, 2016, 144 str.

Rozmanitosti kresby. Italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách

Martin Zlatohlávek, Zdeněk Kazlepka


Publikace představuje formou katalogu a úvodních kapitol nejdůležitější kresby Italských mistrů vrcholného a pozdního baroka, které jsou uloženy ve veřejných sbírkách v České republice, především v Národní galerii v Praze, Moravské galerii v Brně nebo Památníku národního písemnictví v Praze. Publikace je rozčleněna na jednotlivé kapitoly, v níž je kresba italských mistrů seřazena podle její stylové, funkční i žánrové mnohovrstevnatosti, jak bylo typické pro 17. a 18. století. A tak obsahuje studie figur, návrhy kompozice, dekorativní návrhy, návrhy pro divadelní scénu, krajiny, podobizny nebo žánr. Zohledňuje také náboženské, světské, mytologické a alegorické náměty.

Publikace je první svého druhu v prostředí českých a moravských sbírek. Všechny kresby jsou publikovány barevně. V jednom svazku naleznete i anglickou verzi textu. Připojena je i bibliografie a rejstříky.


Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, ISBN 978-80-87922-08-8; Moravská galerie v Brně, 978-80-7027-305-0, 2016, 356 str.


Slovník afixů užívaných v češtině

ico

Josef Šimandl


Slovník afixů zpracovává předpony (prefixy) a přípony (sufixy), představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům. Je to tedy kompendium popisující všechny důležité odvozovací prvky slov užívaných v současných českých textech – včetně slov přejatých. Netradiční pohled na tvoření slov od afixů dává trochu odlišný obraz než běžný směr od derivátů: do ohniska pozornosti se leckdy dostanou doklady z různých příčin opomíjené. Výhodou je i korpus jako zdroj dat: materiál je dostatečně reprezentativní a poskytuje vesměs spolehlivý základ pro odborné závěry. Pomocí slovníku je možné studovat systém afixů v závislosti na jejich frekvenci či produktivitě. Lze z něho vyjít při řešení otázek synonymie afixů, návaznosti na povahu základu a mnoha dalších jevů.


654 str. Karolinum 2016, ISBN 9788024635446.


ico

Bernard z Clairvaux: Kázání pro dobu adventní a vánoční.


O tom, že Bernardovy promluvy jsou velmi živé a aktuální, svědčí téměř vyprodané dva

svazky jeho Kázání na Píseň písní. Tento soubor přináší zajímavé náměty k rozjímání

o příchodu Božího Syna na svět. Bernard se vždy zamýšlí nejen nad jedním konkrétním

svátkem, ale dává ho do souvislosti s celými dějinami spásy. Věříme, že i tyto Bernardovy

promluvy si najdou své čtenáře a přispějí k rozvoji a prohloubení jejich duchovního života.


Poprvé přeloženo do češtiny, Vychází  jako bilingva. Překlad Markéta Koronthályová, úvodní studie Radomír Bužek, doslov Michal AltrichterSJ.315 str. Krystal OP 2016, ISBN 978-80-7575-000-6.


La théologie tchèque aujourd’hui (Česká teologie dnes)

Gemma Serrano a Benedikt Mohelník OP (ed)


Spolupráce české dominikánské revue Salve, Katolické teologické fakulty v Praze a pařížské Collège des Bernardins přinesla další nové plody. V Paříži vyšlo v listopadu 2016 speciální číslo Revue Théologique des Bernardins nazvané La théologie tchèque aujourd’hui [Česká teologie dnes]. Více než dvěstěpadesátistránkový svazek obsahuje texty těchti autorů – Benedikt Mohelník OP, Tomáš Petráček, David Vopřada, Pavel Vojtěch Kohut OCD, Tomáš Halík a Norbert Schmidt. Tato francozská sonda nezkoumá jen to, jak se dnes v České republice "dělá teologie", ale i jak křesťanské myšlení vstupuje do veřejného prostoru. Více zde.


Revue Théologique des Bernardins, Hors série, novembre 2016

Staré a Nové. Staré jako východisko, či překážka?Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů


Magdaléna Nová – Marie Opatrná (ed.)


V pořadí již třetí sborník příspěvků z mezinárodní doktorandské konference s názvem "Staré a Nové. Staré jako východisko, či překážka?“ přináší řadu zajímavých příspěvků mladých badatelů z umělecko-historických, teologických, kulturně-historických, literárních i hudebních oborů z českých i zahraničních univerzit. Jednotlivé příspěvky jsou zaměřeny na diskurs pojmu starý a nový, ať již v rámci děl hmotných, například z oblasti výtvarného umění, tak i děl nehmotných jako hudební dílo nebo duchovní idea napříč historickými obdobími. Ústřední myšlenkou souboru příspěvků je percepce, jak se v daném uměleckém díle či názorové ideji zrcadlí předchozí tvorba a myšlenky. Ve studiích je reflektováno, jak se autor či hybatel nového díla, proudu či názoru vůči staršímu vymezoval, nebo zda staré, dříve vzniklé hmotné artefakty nebo myšlenky pojal jako základní kámen.


V úvodu je publikována závěrečná přednáška konference Magdalény Nespěšné Hamsíkové

„Lze prostřednictvím dějin umění dojít k pravdě? Metodické přístupy k dílu Lucase Cranacha st“.


Praha: Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta, 2016, 454 str., ISBN 978-80-87922-07-1

Východní křesťanské církve

ico

Miloš Szabo


Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedním z jeho nejvlivnějších center byl Řím, jenž se také stal sídlem papežů a zůstal jím i po přesídlení císaře do nově vzniklé a tehdy řecké Konstantinopole. Kromě Říma, spjatého s apoštolem Petrem, však existovaly i další velké křesťanské obce, založené ostatními apoštoly a ležící na východ od římské říše, které se rovněž nazývaly církvemi.

A tak i dnes kromě největší latinské (římské) církve existují desítky východních, právem se chlubících vlastní apoštolskou tradicí. Jejich vzájemná komunikace a spolupráce byla několikrát přerušena a zase obnovena, čímž vzniklo jejich dnešní označení sjednocené církve (s Římem) a církve nesjednocené.

Tato encyklopedická monografie – první svého druhu u nás – přináší nejen stručný historický pohled na vznik a vývoj všech jednotlivých východních církví (sjednocených i nesjednocených), ale i jejich aktuální stav (2016). Mnohé z nich rostou počtem svých členů i svými aktivitami, další zanikají, a to nejen pro úbytek svých věřících, ale i z důvodu válek a pronásledování. Některé již po staletí setrvávají víceméně uzavřené na území, kde kdysi vznikly, jiné dnes naopak působí v lokalitách, které ani nelze označit Východem. Přesto zůstávají svou tradicí, obřadem, kulturou, právem i spiritualitou nadále církvemi východními.


Praha, Karolinum, říjen 2016, 222 str., 1. vydání, ISBN 9788024633626

Podrobnosti o knizeTvář. Příběh ztracení a touha znovunalézání

Norbert Schmidt (ed.)

Katalog byl vydán k výstavě Tvář v grafické úpravě Jiřího Lammela. Katalog obsahuje rozhovor s Josefem Pleskotem a obsáhlé texty obou kurátorů Jana Royta a Norberta Schmidta. Najdete zde i stať Pavola Černého o Madoně z Osíka, text o zvukové instalaci Slavomíra Hořínky nebo úvahu Martina Bedřicha “Tvář jako překážka”, která už otevírá diskusi nad celou problematikou (nové) “tváře”. Katalog doplňují fotografie Martina Frouze, Pavla Vopálky a Evy Vopátkové.


Arbor vitae v Řevnicích, Město Litomyšl a Zámecké návrší, p. o., 2016, 52 stran, ISBN 978-7467-109-8


La mistagogia del commento al Salmo 118 di Sant'Ambrogio

ico

David Vopřada


Il testo si presenta come una analisi al "Commento al Salmo 118" di sant'Ambrogio, finalizzata a spiegare il modo in cui si manifesta il mistero di Cristo nei sacramenti, nella vita liturgica e nella vita sociale dei fedeli, rivolgendo un'attenzione particolare anche al contesto socio-culturale del IV secolo.


Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 2016, 576 stran. ISBN 978-88-7961-145-9

Podrobnosti o knize


Na cestě s Jackem Kerouacem. Spirituálně-teologické interpretace „románů z cest“ Jacka Kerouaca.

ico

Karel Sládek


„Záměr Karla Sládka tematizovat Kerouacova duchovní východiska je chvályhodný právě proto, že může do jisté míry objasnit odpověď na otázku, z jakých zdrojů konceptualizace Kerouacových prací čerpal navzdory mýtu, že šlo o programové vyloučení stavebních osnov literární tvorby. Spirituálně-teologická či zkušenostně eschatologická perspektiva Karla Sládka může řešení této složité otázky posunout o krok dopředu. Karel Sládek ukazuje, že referenční rámec Kerouacovy tvorby souvisí s teologicko-spirituálním pozadím, které ovlivňuje akcenty a klíčové architektonické prvky výstavby fikčního světa jeho vyprávění. Sládek velmi pěkně ukazuje, že za původně buddhistickými obrazy, pojmy a akcenty se daleko spíše skrývají motivy a témata inspirovaná křesťanskou eschatologií a odkazy na konstitutivní znaky vycházející z křesťanské spirituality.“ (ThLic. Petr Burda, Th.D.)


Vydavatelství IN, 2016, 1. vydání, 132 stran, ISBN: 978-80-87821-05-3, EAN: 9788087821053

Podrobnosti o knize


Ekologie chovu včel

icoKvětoslav Čermák, Karel Sládek a kol.


Kniha je výborným počinem nadšenců pro propagaci znalostí apidologie v Česku i na Slovensku. V Evropě a Severní Americe došlo v posledních letech ke kritickým poklesům početnosti včelstev nejspíš v důsledku antropogenních faktorů, proto je dobré, že se člověk staví k ekologickým problémům čelem a začíná právě znalostmi, bez nichž tyto problémy řešit nelze. Vstupní kapitoly o opatovi a vědci Mendelovi a významu environmentální etiky považuji za naprosto klíčové k pochopení toho, co všechny dílčí „eko-včelařské“ problémy spojuje. Spojení historie s etickými postoji ve světle současných poznatků je tedy vhodnou syntézou, o niž předložená monografie zdařile usiluje. Kniha se dále zaobírá aktuálními otázkami v oblasti biologie a chovu včel, specifických účinků medu, morfologie pylových zrn, používání pesticidů a jejich vlivem na včely a rovněž výhodami a riziky používání geneticky modifikovaných plodin také ve vztahu ke včelám. Velmi čtivé jsou kapitoly o srovnávací bionomii bezžihadlých včel a čmeláků v porovnání se včelou medonosnou. Klíčový je ale vždy komplex, proto monografie pojednává i o ekologii krajiny jako celku a významu včel v ní zasazených. Nemohu jinak, než monografii doporučit všem nadšencům studia bohaté různorodosti přírody. Jsem přesvědčen o tom, že i zkušeným včelařům publikace přinese řadu nových a zajímavých informací. Kniha je dle mého názoru jedním z dokladů o tom, jak se v posledních desetiletích významně prohloubily znalosti v oboru apidologie. (doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.)


Nakladatelství Pavel Mervart, 2016, 284 stran, ISBN: 978-80-7465-215-8,EAN: 9788074652158

Podrobnosti o knize

Jeskyně pokladů neboli Kniha zjevení svatého Petra Klementovi

ico


Mlada Mikulicová


Raně středověký spis Jeskyně pokladů se těšil v křesťanském Orientu velké oblibě, pravděpodobně pocházel ze Sýrie z okruhu školy svatého Efréma. Arabská verze z 9. století, jejíž překlad přinášíme, je zasazena do rámce pseudoklementinských spisů. Kniha vypráví biblické dějiny s apologetickým cílem vyložit starozákonní události jako první dějství spásy člověka skrze Božího Syna a Adamova potomka, Ježíše Krista. Jeskyně s Adamovým tělem a rajským dědictvím zlata, kadidla a myrhy představuje v druhém dějství Kristův hrob jako místo vykoupení z dědičné viny.


Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, 224 stran, 1. vydání, ISBN: 978-80-7465-174-8

Podrobnosti o knize


Katolický pohled na náboženskou pluralitu

ico


Denisa Červenková


Kniha nabízí úvod do teologické reflexe vztahu křesťanství k jiným náboženským tradicím v katolické perspektivě. Představuje dějiny tohoto vztahu a definuje teologický základ křesťanského přístupu k náboženské pluralitě. Stranou neponechává ani současné teologické přístupy a některé otevřené otázky, s nimiž se setkáváme v rámci mezináboženského dialogu (zjevený charakter, spásonosnost a pravdivost různých náboženských identit).


Praha, Karolinum, červen 2016; brožovaná,  200 str., 1. vydání; ISBN 9788024633275Císař a český král – vizionář a zakladatel

ico


Jiří Kuthan, Jan Royt


V osobě Karla IV. stanul na českém i říšském trůnu panovník, jenž si byl plně vědom své osudové úlohy. Byl osobností výjimečného duchovního rozměru. Jeho duchovní kreativita a vizionářství byly provázeny věcnou střízlivostí a praktickým rozmyslem. Díky vzácnému spojení těchto vlastností byl schopen přeměňovat vize v činy. I proto mu patří nanejvýš čestné místo nejen v dějinách České koruny, ale i v historii Svaté říše římské a celé Evropy.


Tato kniha si neklade za cíl podat životopis Karla IV., příčiny, sled a důsledky událostí. Středem jejího zájmu jsou umělecká díla, ať už jde o stavby, malby, sochy či práce uměleckých řemesel, hlavně zlatnictví, a to zejména ta, která nějakým způsobem souvisí s osobností císaře Karla IV., jenž nepochybně jako stavebník a objednavatel uměleckých děl patřil k největším v dějinách evropského středověku. Autoři vycházejí z přesvědčení, že tyto památky nejsou jen „ilustrujícími“ doklady doby, ale že mají schopnost o ní vypovídat, byť i jiným způsobem než psané slovo dobových kronik a listin. A nejen o době Karlova života, ale i o jeho osobnosti, ambicích a záměrech.


Praha: NLN, 2016, ISBN: 978-80-7422-460-7


Krása spasí svět

ico


Karel Sládek a kol.


Známý výrok z Dostojevského románu Idiot „Krása spasí svět“, který dal název této kolektivní monografii, otevřel otázku, na kterou se kolektiv autorů této knihy pokusil dát odpověď: „Jaká krása spasí svět?“

Odborná monografie vznikla na základě vědeckých rozprav a kolokvia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ke společné práci byli kromě akademických pracovníků fakulty přizváni též odborníci z Filosofického ústavu Akademie věd České republiky a Diecézního teologického institutu v Hradci Králové, respektive Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Ze zahraničí to byli profesoři z italské Katolické univerzity v Brescia a Komunity v Bose, a dále slovinské Teologické fakulty Univerzity v Lublani. Jednotlivé části knihy odpovídají specializacím autorů, přičemž byl kladen důraz na to, aby se témata opřela především o teologickou reflexi. Nechybí tak starozákonní přístup, analýza středověkého křesťanského spisu Jeskyně pokladů, propojení krásy a duchovního života, pohledy významných katolických teologů i českých myslitelů a literátů. Z kapitol vysvítá myšlenka, že krása opravdu spasí svět.


Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016, 208 stran, 1. vydání, ISBN: 978-80-7465-180-9Včela chrudimská

ico


Karel Sládek


Sonda do dějin českého včelařství od doby Aloise Thumy (1838–1914) až k současnosti.

Nevšedním způsobem pojatá publikace je zajímavým exkurzem do dob revolučních změn v chovu včel v 19. století skrze díla významného včelaře té doby Aloise Thumy. Čtenáře seznámí s tehdejšími poznatky o životě včel a snahami včelařů o pokrok v metodách chovu. V každé ze sedmi kapitol jsou k porovnání uvedeny též informace o současné situaci českého včelařství. Tento citlivě předložený kontrast zvýrazňuje přínosnost poznání historických faktů pro včelaře současnosti. Dává možnost vžít se do dob našich dědů, kdy čas zdaleka neplynul tak rychle jako dnes a kdy naši předkové žili v úzkém každodenním svazku s přírodou. Význačných včelařů z té doby známe řadu. Odkaz Aloise Thumy a poznání jeho přínosu pro včelařskou praxi i spolkovou včelařskou činnost rozhodně stojí za připomenutí.


Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, 128 stran, 1. vydání, ISBN: 978-80-7465-182-3Praha Karla IV.


ico


Jan Royt


Kniha přináší barvitý obraz hlavního města Království českého v období vrcholící gotické kultury a umění na pozadí historických souvislostí, které se staly pro Prahu za vlády Karla IV. (1347 –1378) mimořádně příznivými. Po Karlově korunovaci v roce 1355 na římského císaře se stává hlavní město zemí Koruny české poprvé ve své historii i metropolí Svaté říše římské. Praha Karla IV. otevřela své brány a nabídla "stůl k pohoštění prostřený" stavitelům, studentům, umělcům, řemeslníkům, hostům, ať přicházeli odkudkoliv. V královské a císařské prestižní péči, do níž se vedle Karlovy vladařské pozice v Evropě promítla jeho západoevropská vzdělanost a kosmopolitní otevřenost stejně jako víra, respekt k přemyslovské tradici a osobní zaujetí, vykvetlo město do neotřelé krásy. Katedrála, kamenný most, univerzita a vybudování Nového Města s jeho magickým křížem kostelů dodnes stvrzují jako kamenné pečeti pražskou tvář gotické architektury, signovanou malbou a plastikou a celou sférou duchovní kultury.

Knihu doplňuje kolem 130 fotografií pražských památek, reálií a dokumentačních obrázků


Praha: Karolinum, 2016, 200 str., 1. vydání, ISBN 978-80-246-3116-5Latinská syntax pro posluchače teologie / Syntaxis Latina ad usum Sacrae Theologiae studiis deditorum

ico


Josef Šimandl


Učební text, vycházející z mnohaletých výukových zkušeností, navazuje na Šlesingerovy Základy latinského jazyka pro posluchače teologie (Karolinum) a vytváří potřebný mezistupeň k četbě textů z oboru teologie; jejich různé typy, nejvíc známé texty liturgické, jsou bohatě zastoupeny v příkladových větách. Gramatické výklady pokrývají dvousemestrální kurz (stavba věty jednoduché: významy pádů, infinitivní vazby, participia – stavba souvětí: druhy vedlejších vět, souřadné spojování a hypersyntax) a nabízejí praktickou gramatickou příručku pro budoucí četbu. Citujeme jeden z posudků: Autor „má vzácný dar i při složitějších výkladech studenta opravdově zaujmout. Šimandlova práce je kvalitní, hodnotná a obsahuje celou řadu inovativních prvků. Tak máme před sebou vzorovou učebnici, která má plnou šanci být přijata s nejvyšší pozorností.“


Praha: Karolinum, 2016, 108 str., 1. vydání, ISBN 978-80-246-3262-9Diaspora jako místo teologie

ico


Od roku 2011 se setkávají teologové a teoložky z erfurtské a pražské teologické fakulty a diskutují aktuální výzvy pro teologii a církev, zvláště vzhledem k situaci diaspory, která je pro oba regiony charakteristická. Plodem těchto intenzivních rozhovorů je kniha „Diaspora jako místo teologie“ (Echter 2016), v níž se autoři zamýšlejí nad rolí teologie, náboženství a církve v sekulární postkomunistické společnosti. V jednotlivých příspěvcích autoři a autorky představují náboženskou situaci v ČR a východním Německu, popisují specifický dějinný vývoj k situaci diaspory v obou regionech a reflektují zkušenosti angažmá laiků v době komunismu. Dále teologicky promýšlejí podněty pro církev, která hlásá evangelium v situaci novodobé diaspory, a v návaznosti na to formulují impulsy pro soudobou pastoraci, liturgické slavení a teologickou práci.


Würzburg: Echter 2016. 208 stran. ISBN: 978-3-429-03856-4Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách, 1340-1550

ico


Jan Royt


V severozápadních Čechách se dochoval pozoruhodný soubor oltářních retáblů či jednotlivých deskových obrazů z let 1340–1550. Převážná většina z nich pochází z období pozdní gotiky a raného novověku, kdy v Čechách vládla dynastie Jagellonců a Ferdinand I. Habsburský. Toto bohatství uměleckých děl bylo následkem hospodářského vzmachu severozápadních Čech, především však těžby a zpracování kovů v Krušnohoří. Autor monografie Jan Royt ve spolupráci s historičkou Michaelou Hrubou a historičkou umění Magdalénou Nespěšnou Hamsíkovou seznamuje čtenáře s vývojem deskové malby v severozápadních Čechách a v Sasku v kontextu historického a náboženského vývoje na tomto území. Jednotlivé památky jsou podrobně představeny formou katalogových hesel, doprovázených barevnými reprodukcemi.


Praha: Karolinum, 2015, 352 str., 1. vydání, ISBN 9788024631745Druhý list Tesalonickým. Český ekumenický komentář k Novému zákonu

ico


Mireia Ryšková


Český ekumenický komentář k Novému zákonu.

Druhý list Tesalonickým je dílem, které se zabývá otázkou dne Páně a Kristova návratu. Narážky na průběh konce času nabyly v dějinách církve tak velkého významu, že se 2. list Tesalonickým stal jedním z nevlivnějších novozákonních textů a byl předmět řady spekulací o Antikristu. Diskutována je rovněž otázka Pavlova autorství.


Praha: Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, 2015. 112 stran.

ISBN 978-80-87287-74-3List Židům. Český ekumenický komentář k Novému zákonu

ico


Jaroslav Brož


List Židům je mezi novozákonními spisy v mnoha ohledech jedinečný. Jako jediný pojednává přímo o Kristově kněžství nové smlouvy a povzbuzuje věřící v obtížných okolnostech k horlivé víře a vytrvalosti. Podle formy, stylu a jazykové úrovně je dnes nejčastěji označován jako raná křesťanská homilie. O autorovi, adresátech a dalších okolnostech jeho sepsání se od starých dob dodneška vede diskuse, která pro nedostatek pozitivních informací zůstane zřejmě stále otevřená. Odlišnost od pavlovských listů byla v prvních křesťanských staletích důvodem zdrženlivosti, se kterou byl přijímán mezi kanonické knihy. Komentář si všímá jazykových a literárních charakteristik Listu Židům a objasňuje jeho teologickou argumentaci.

Praha: Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, 2015. 260 stran.

ISBN 978-80-87287-73-6Církev a II. vatikánský koncil. Perspektivy současné ekleziologie

ico


Prokop Brož


Od zasedání II. vatikánského koncilu nás dělí již padesát let, během nichž se o identitě církve napsalo hodně. Publikace navazující na konferenci, již uspořádala Katolická teologická fakulta UK v Praze, by chtěla ukázat, jak dnes církev o sobě přemýšlí. S ohledem na širším způsobem vedenou diskusi o církvi je třeba upozornit nejen na ty stránky života církve, v nichž se její život spojuje s každodenním pragmatickým průběhem života společnosti, nýbrž je třeba odhalit také témata, která skutečně vedou k hlubšímu pojetí identity církve. Autoři zastoupení v předkládané publikaci, v této souvislosti sledují základní linie současného chápání církve, jak ji formuluje učení II. vatikánského koncilu: církev má zásadně extrovertní povahu (Canobbio), přičemž zůstává stále ve svém jádru pokorná (Repole), a formou společenství se tak otevírá všem způsobům existence lidí (P. Brož). Základním cílem odůvodňujícím existenci církve je spása lidí a světa (Tück). Už od prvních let existence církve je možné sledovat tento její soteriologický rys (J. Brož), jenž se v dalších staletích - staletích církevních otců - nadále propracovával (Červenková, Ambros).


Publikace nás dále seznámí s několika současnými sondami do sebepojetí církve (Mohelník, Novotný, Fipili, Juhás, Laiti, Ventura).


Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, 296 str., ISBN 9788074651489


Vidět - Slyšet - Číst - Rozumět

ico


Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů


Magdaléna Nová – Marie Opatrná (ed.)


Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů

V pořadí již druhá mezinárodní doktorandská konference s názvem "Vidět – Slyšet – Číst – Rozumět" přinesla řadu zajímavých příspěvků mladých badatelů z umělecko-historických, teologických, kulturně-historických, literárních i hudebních oborů. V centru badatelského zájmu stála jak díla hmotná, například z oblasti výtvarného umění, tak i díla nehmotná jako hudba nebo duchovní idea. Příspěvky, které byly nejvíce aktuální, přínosné v daném oboru a kvalitně zpracované byly vydány v recenzovaném sborníku. Publikovány byly příspěvky doktorandů z KTF UK, českých univerzit a také univerzit v Itálii, Polsku a na Slovensku.

Sborník navazuje na vydání sborníku z konference konané v minulém akademickém roce a stojí na počátku řady, která bude každoročně publikovat aktuální přínosy studentů doktorských programů vybraných humanitních oborů. Tento letošní sborník je výjimečný tím, že v úvodu je publikován článek prof. Thomase Da Costy Kaufmanna z Princeton Univerzity, který svou přednáškou na téma „Co je německého v německé renesanci“ velkolepě zakončil konferenci.


Praha: Univerzita Karlova v Praze. Katolická teologická fakulta, 2015, 318 str., ISBN 978-80-87922-05-7


Svatý Augustin: Vánoční promluvy

ico

David Vopřada


Jak křesťané v prvních staletích slavili Vánoce, slavnost Narození Krista? Kde se tento svátek vzal a jaké bylo jeho poselství? Jak vypadalo kázání ve starověku? To vše osvětlují kázání svatého Augustina z 5. století, která předávají samotné jádro křesťanské zvěsti: Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Augustinovy promluvy zůstávají dodnes inspirativní nejen pro kazatele, ale také pro každého, kdo chce proniknout hlouběji do tajemství Vánoc, které oslavují Kristův příchod na svět. Překlad Augustinových promluv na Narození a Zjevení Páně vychází v češtině vůbec poprvé.


Praha: Krystal OP, 2015. 296 stran. ISBN 978-80-87183-83-0

ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog

ico

Marie Zimmermannová


Anotace:

Kniha je věnována odbornému dílu Josefa Hronka (1890–1954), řádného profesora katechetiky a pedagogiky na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze. Kromě biografie podává zevrubný přehled Hronkova díla a seznamuje s oborovým kontextem, v němž působil. Jádrem monografie je tematická analýza Hronkova katecheticko-pedagogického díla a jeho zhodnocení vzhledem ke stavu soudobé teologie i pracím Hronkových souputníků. Ukazuje Hronka jako výraznou vědeckou osobnost, jejíž dílo bylo dosud neprávem opomíjeno. Knihu doplňují rozsáhlé přílohy.


Praha: Karolinum, 2015, 264 s., ISBN 9788024629629

Aquinas on One and Many

ico

David Svoboda


The quest for unity and multiplicity is one of the most important concerns in the history of human thought. Since the origins of the history of philosophy up to the present, we can observe more or less unceasing interest in the issue. The same holds of the writings of Thomas Aquinas, to whose conception this work is devoted. Since the problem of unity and multitude is closely linked to many other key metaphysical issues, such as the doctrine of transcendental concepts, the mode of composition of being qua being, as well as substantial and accidental being, or the doctrine of whole and part, we believe that its proper interpretation not only can clarify some partial metaphysical problem, but will also contribute to understanding the metaphysical thought of the Angelic Doctor as a whole.


Neunkirchen-Seelscheid: Editiones scholasticae, 2015, 156 s., ISBN: 978-3-86838-563-2

Obrazy uctívané, obdivované a interpretované

ico

Sborník k 60. narozeninám profesora Jana Royta

Miroslav Šmied (ed.), František Záruba (ed.) a kolektiv


Kniha vznikla u příležitosti životního jubilea prof. Jana Royta a to jako poděkování za jeho dosavadní pedagogickou a vědeckou činnost.


Obsahuje řadu příspěvků, zaměřených na celé spektrum uměleckých oborů – obrazy, nástěnné malby, knižní iluminace i sochy, ikonografii a také příbuzná témata. Součástí bohaté náplně publikace je například studie věnovaná Karlu IV. a relikviím v katedrále sv. Víta, Třeboňskému oltáři, portrétům dynastie Jagellonců, sochám na Karlově mostě, opicím i psům v kostele, školním obrazům i avantgardě. Autory článků jsou kolegové, doktorandi a studenti středověkého semináře z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze.


Praha: NLN, 2015, 520 s., ISBN: 9788074223822

Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože

ico

David Vopřada


Církevní otcové nepřestávají svými spisy inspirovat ani dnešní teology, pastýře církve a ostatní, kteří se snaží pochopit, jak Kristův příběh předávat dnešnímu člověku. Předkládaná kniha si klade otázku, proč svatý Ambrož svůj monumentální Výklad 118. žalmu sepsal. Studiem nábožensko-kulturního kontextu a samotného spisu dospívá k závěru, že se jedná o mystagogický text, který má za pomoci duchovní exegeze Písma již pokřtěné křesťany dovést v životě ještě dále, aby se mohli Krista zahlédnout a poznat v různých skutečnostech vlastního života. Tyto způsoby Kristovy přítomnosti v současném světě jsou pak tematizovány. V českém prostředí se jedná o dosud nejobsáhlejší uvedení do Ambrožovy teologie a biblické exegeze.


Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, 442 s. ISBN 978-80-7465-133-5

Svatý Ambrož a tajemství Krista

ico

David Vopřada


Tajemství Krista označuje u církevních otců všechno to, co Bůh vykonal a nadále všemožným způsobem koná pro dobro a spásu člověka. Milánský biskup Ambrož, první ze západních učitelů církve, nachází toto Boží působení nejen v mnoha biblických událostech, ale také v životě církve a životě jednotlivého křesťana: „Kristus je pro nás vším.“ Kniha představuje tuto Ambrožovu teologii tajemství Krista. Součástí svazku je též stručný Ambrožův životopis a překlad souboru Ambrožových textů komentujících základní momenty Ježíšova života.


Praha : Krystal OP, 2015, 223 s. ISBN 978-80-87183-73-1

Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu

ico

Prokop Brož, a kol.


II. vatikánský koncil zůstává nejdůležitější událostí života církve 20. století a v posledním půlstoletí zásadním způsobem nadále utváří život křesťanů žijících v církvi, i těch, kteří se s církví a jejím působením setkávají. Lidské dějiny jsou v pohledu víry dějinami spásy, a historické události se tak v teologické reflexi stávají okamžiky kontaktu s Božím tajemstvím v Kristu a jeho evangeliem. Tato společná kniha, která vzešla z plodného setkání při teologické konferenci na půdě Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přináší čtverý pohled na význam II. Vaticana, jak jej vnímají současní světoví i domácí teologové. Nejprve je koncil zasazen do evropského kontextu, dále je představena jeho dobová recepce v československém prostředí. Třetí část přesouvá pozornost k podnětům II. vatikánského koncilu pro církev dnes a nabízí perspektivy pro pokračování koncilní reformy. Poslední oddíl se pak věnuje vztahu pokoncilní církve ke světu.


Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 284 s., ISBN 978-80-7465-107-6

Mediální moderna. Studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality

ico

Jiří Bystřický, a kol.


Kolektivní monografie Mediální moderna (Studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality) nabízí čtenáři analýzu teorií a diskusí spjatých s vnímáním a interpretací světa v kontextu moderních a postmoderních médií a kultury. Podává obraz ztvárnění reality a změn vidění světa prostřednictvím nových médií, mezi kterými čím dál víc získává centrální postavení tzv. elektronická kultura. V této souvislosti se autoři snaží nastínit vztah mezi uměním, vědou a médií, a to z hlediska filosofického, sociologického, teologického a uměnovědního. Implicitně je přitom spojuje snaha postihnout podíl médií na utváření obrazu světa a na sociálním „konstruování“ reality. Při svých zkoumáních navazují na myšlenky, podněty a koncepce T. W. Adorna. G. Agambena, V. Flussera, N. Luhmana, P. Sloterdijka či P. Virilia.


Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 168 s., ISBN 978-80-7465-118-2

Aristokratická sídla v českých zemích 1780-1914

ico

Jiří Kuthan


Výpravná monografie o aristokratických sídlech v českých zemích – velkolepé rezidence předních aristokratických rodů i menší a nenáročné zámky vystavěné nebo přestavěné v letech 1780–1914.

První část knihy zahrnuje sídla, jejichž podobu ovlivnil klasicismus. Setkáme se u nich s ohlasem francouzských stylů či anglického klasicismu, ale i s odezvou architektury Berlína či Drážďan a samozřejmě s výraznými vazbami na vídeňskou metropoli a její kulturu. K nejosobitějším počinům se v tomto období řadí chotkovský zámek Kačina a velkolepá stavební činnost Liechtensteinů ve valticko-lednické doméně, jež svým významem přesáhly hranice českých zemí.

Druhá část svazku představuje stavby doby romantismu, inspirované britskými vzory či středověkou architekturou, později se přidaly i vlivy renesanční a barokní. Nejstaršími stavbami tohoto druhu byly venkovské rezidence vysoké aristokracie, jako je zámek Hrádek u Nechanic rodu Harrachů a přestavby zámků rodu Schwarzenbergů v Hluboké nad Vltavou a rodu Liechtensteinů v jihomoravské Lednici. Stavebníky zámků se pak stávají i ­schopní jednotlivci z podnikatelských kruhů.


Praha: NLN, 2014, 704 s., ISBN 978-80-7422-332-7

Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura

ico

Jiří Kuthan


Velká část z toho, co se dochovalo z architektury, umění a kultury raného středověku, vznikla na půdě benediktinských klášterů. Stará kultura benediktinů patří k základním kamenům evropské civilizace a v tom také tkví její odkaz a živé poselství pro dnešní evropské společenství.

Ve stavbách benediktinských klášterů se zračily požadavky regulí, monastická askeze i odloučení od vnějšího světa, pokora, potřeba meditace, ideál života, v němž běh každého dne dostává vyšší duchovní smysl. Předmětem předkládané knihy je architektura benediktinských klášterů ve střední Evropě a to jak na území někdejší Svaté říše římské, tak i v teritoriích mimo ni - v Uhrách a v Polsku. Zvláštní pozornost je věnována stavbám benediktinských klášterů v českých zemích.


Praha: NLN, 2014, 368 s., ISBN 978-80-7422-334-1

Pavel z Tarsu a jeho svět

ico

Mireia Ryšková


Monografie je první původní českou prací, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství Pavlem z Tarsu. Tento vzdělaný diasporní Žid se po setkání se zmrtvýchvstalým Pánem stal zřejmě nejhorlivějším hlasatelem evangelia a právě díky jeho nasazení a schopnostem se nová víra úspěšně prosadila v pohanském prostředí. Kniha na pozadí reálií soudobého helénistického světa sleduje Pavlovu židovskou formaci a myšlenkový obzor před obrácením, pokouší se rekonstruovat základní chronologii jeho života, zevrubně pojednává o Pavlově misijním působení a přináší rozbor jeho literární činnosti i základních témat jeho teologie. Ve snaze podat co nejúplnější syntetický obraz Pavlovy osobnosti se nevyhýbá ani problematickým okruhům a sporným otázkám. Zvláštní pozornost je věnována Pavlovu názoru na rodinu a sexualitu. Kniha není určena pouze biblistům a specialistům na rané církevní dějiny, ale i širší odborné veřejnosti a všem poučeným zájemcům o téma počátků křesťanství.


Praha: Karolinum 2014, brožovaná, 502 str., ISBN 9788024623337

Hrady Václava IV.

ico

Od nedobytného útočiště k pohodlné rezidenci

František Záruba


Hrady Václava IV. jako dějiště pohnutých osudů syna Karla IV. dlouhodobě přitahují pozornost badatelů a vzbuzují zájem laiků. Autor publikace se opírá nejen o výsledky těchto bádání, ale vychází i z vlastního zájmu a výzkumu hradních areálů doby Václavovy.

Významné postavení v knize zaujímá umělecko-historická interpretace

hradů, posuzovaných v kontextu stavební produkce celého 14. století, již lze

snad nejvýstižněji charakterizovat coby „cestu od hradu k zámku“. Kromě činnosti dvorské hutě, výtvarných souvislostí hradní architektury a historického kontextu je čtenář detailně obeznámen také se stavebními úpravami či výstavbou, již v daném období prošel Pražský hrad, Kaple Všech svatých, Loket, Žebrák, Vlašský dvůr či Nový hrad u Kunratic.


Praha: NLN, 2014, 440 s., ISBN 978-80-7422-299-3

Cultural Transfer. Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou

ico

Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů


Magdaléna Nová – Marie Opatrná (ed.)


V návaznosti na mezinárodní doktorandskou konferenci "Cultural Transfer. Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou" vydala Katolická teologická fakulta UK sborník příspěvků účastníků konference. Autory příspěvků jsou studenti doktorských programů z univerzit v Praze, Brně, Vídni, Lipsku, Římě, Varšavě a dalších, samozřejmě také doktorandi z naší fakulty.

Téma konference poskytlo dostatek prostoru pro svobodu a kreativitu nejmladší badatelské generace ve volbě tématu a jeho uchopení, umožnilo zařazení příspěvků od nejstarších dob lidské kultury až po současnost z různých úhlů pohledu.

Sborník byl recenzován odborníky z řad pedagogů KTF UK. Ve sborníku lze kromě příspěvků v českém jazyce nalézt příspěvky v jazyce anglickém, německém a italském s českojazyčným resumé.


Praha: Univerzita Karlova v Praze. Katolická teologická fakulta, 2014, 232 str., ISBN 978-80-87922-02-6

Ruská menšina a česká společnost. Východiska transkulturní komunikace

ico

Karel Sládek


V souvislosti s událostmi na Ukrajině a anexí Krymu Ruskem vyvstala ve sdělovacích prostředcích geopolitická otázka o roli Ruska v 21. století. S těmito otazníky přímo souvisí pohled na přítomnost ruské diaspory v České republice. Odborná monografie s názvem Ruská menšina a česká společnost sleduje život ruské komunity v České republice s ohledem na transkulturní komunikaci uvnitř naší společnosti. V jednotlivých částech knihy je čtenář seznámen se základními informacemi o ruské diaspoře, s životními příběhy konkrétních Rusů, se základními tématy dialogu mezi ruskou menšinou a českou společností, s hmotným kulturním dědictvím Rusů, kde je čtenář uveden do teologické interpretace architektury zdejších „ruských“ chrámů, liturgického prostoru byzantského ritu i konkrétní ortopraxe.


Ostrava: Moravapress, 2014, 106 str., ISBN 978-80-87853-12-2

Ora et labora

ico

Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu

Markéta Jarošová, Radka Lomičková (ed.)


Jedenáct studií zabývajících se historií a kulturou benediktinského řádu. Působení benediktinů bylo pro střední Evropu důležité v mnoha směrech.

Díky dochovaným pramenným souborům i hmotným památkám lze sledovat přínos ohromného kulturního dědictví této řehole, která do osudů středoevropské oblasti vstoupila již před tisícem let. Snahou této publikace je upozornit na témata, která stojí poněkud stranou hlavních proudů badatelského

zájmu, přestože představují důležité otázky výzkumu orientovaného na benediktinský řád. Autoři tohoto

svazku chtěli poukázat na široké spektrum problémů a pramenů a upozornit na to, že svět středověkých

benediktinských klášterů představuje velmi výmluvnou a informačně bohatou kapitolu evropské kultury, kterou lze zajímavě sledovat prostřednictvím světeckých životů a související hmotné i duchovní kultury.


Praha: NLN, 2014, 256 s., ISBN 978-80-7422-246-7

Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění

ico

Josef Šimandl


Čítanka představuje pestrou paletu latinských textů, s nimiž je možné se setkat v oboru dějin umění. Užitek však přinese všem, kdo si chtějí aktivovat základní poznatky o latinské mluvnici na materiálu ne textů pro výuku zjednodušených, ale autentických, s nesnázemi proměnných způsobů psaní, zkratek, dobových a žánrových zvláštností jazyka ap. Zastoupeny jsou: biblická čtení, kronikářská a životopisná literatura včetně legend, rozmanité latinské nápisy z Prahy i dalších míst v Čechách, texty antických a renesančních autorů, kteří psali o výtvarném umění, texty o předmětech uměleckého zobrazování, texty o hudbě a texty liturgické, latinské texty editorů památek a pramenů i samy prameny k církevnímu majetku v Čechách, včetně výboru ze zakládací listiny litoměřické kapituly.


Praha: Karolinum 9/2014,154 str., 1. vydání, ISBN 9788024626246

O Filokalii

ico

Karel Sládek a kol.


Kniha, hnutí, spiritualita Předložená kolektivní monografie s názvem O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita je výstupem spolupráce mezi Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Centrem Aletti, Komunitou Bose a dalších teologických institucí. Autoři monografie pocházejí z různých křesťanských konfesí, což svědčí o ekumenické dimenzi zájmu o plodný dialog mezi tradicemi křesťanského Západu a Východu. Kniha uvádí do kontextu vzniku a šíření Filokalie. Vydání samotné Filokalie a její další překlady, které se objevily záhy, vyvolaly hnutí duchovního obrození. Kéž by i její vydání v nakladatelství Refugium doprovázelo renesanci duchovního života v České republice.


Refugium 2013, 224 s., ISBN: 978-80-7412-144-9

Odvaha být církví

ico

Novotný, Vojtěch


Monografie nabízí zevrubné seznámení s životem Josefa Zvěřiny v letech 1913–1967, předkládá celoživotní bibliografii jeho publikovaných prací (včetně samizdatu) a rukopisných, resp. strojopisných materiálů, a poskytuje diachronní analýzu tohoto materiálu. První dva aspekty, třebas relativně samostatné hodnoty, slouží aspektu třetímu: biografická a bibliografická studie plní propedeutickou funkci ve vztahu k uchopení Zvěřinovy reflexe. Dějiny osoby a jejího díla se tak stávají dějinami poznání, jímž žila. Právě výjimečná souvislost mezi Zvěřinovým životem a jeho reflexí je naznačena slovy „odvaha být církví“, jimiž on sám nazval jednu ze svých nejslavnějších studií a jež jsou vložena do názvu celé knihy. Napovídá se jimi, že Josef Zvěřina „byl církví“ zcela mimořádným způsobem a toto „bytí církví“ také reflektoval.


Praha: Karolinum 2014, 592 str., ISBN 9788024624327

Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990


ico

Novotný, Vojtěch - Vaňáč, Martin - Kunštát, Miroslav


Slovník sleduje historický a prosopografický vývoj, jímž prošla teologická fakulta pražské univerzity v l. 1891–1990. Je složen ze tří samostatných částí: Martin Vaňáč: Teologická fakulta české univerzity v Praze (1891–1950), Vojtěch Novotný: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (1950–1990), Miroslav Kunštát: Teologická fakulta německé univerzity v Praze (1882/91–1945). Snahou autorů bylo oživit vzpomínku na řadu často neprávem zapomenutých osobností českého a sudetoněmeckého katolicismu a připomenout touto formou někdejší unikátní dvojjedinost katolické církve v českých zemích, která se navzdory nadnárodně založeným, předmoderním institucím a strukturám stále více ubírala odlišnými cestami. Katolicismus sudetoněmecký směřoval ze sterilního austrokatolického „zajetí“ do lůna nábožensky i teologicky dynamické církve německé (silný exogenní náraz let 1938–1945 tento proces násilně urychlil), katolicismus český pak do specifické diasporní situace extrémně sekulární poválečné společnosti.


Praha: Karolinum 2014, 288 str., ISBN 9788024624365


starší publikace


Poslední změna: 8. červen 2017 16:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám