Masmediální komunikace

Celoživotní vzdělávání – seminář „Masmediální komunikace“


Program se uskuteční formou prezenčního blokového semináře. Garantem kurzu je doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.


Seminář proběhne od pondělí 27. 2. 2017 od čtvrtka 2. 3. 2017 denně od 14.00 do 19.30 v budově KTF UK v Dejvicích.


Lhůta pro podání přihlášky je prodlužena do 27. února 2017.


Semináře se mohou také zúčastnit studenti všech fakult.

PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU: minimálně 80% aktivní účast na seminářích, vypracování eseje na téma z teoretické části nebo aktivní prezentace zadaného tématu (viz anotace v SIS)

KREDITOVÁ DOTACE: 4 kredity

ZÁPIS PŘEDMĚTU: v nabídce předmětů KTF UK v SIS

kód KSTE173 – Masmediální komunikace

TÉMATA:

Masová komunikace a masová kultura

Informační útvary, Novinářská etika

Zábava v médiích, Manipulace

Reklama, Veřejné mínění


Program

doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, Ph.D. – vždy obecné uvedení do jednotlivých témat; ostatní hosté zařazují podle návaznosti jejich témata a oblasti, ve které působí. Půlka dne vždy bude teoretická.


Pondělí 27. 2. 2017

• 14:00 – 16:00: doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, Ph.D.

Masmediální komunikace - pojem

Masová komunikace a masová kultura

Informační útvary – pojmy a použití

Zábava v médiích – pozitivní i negativní rozměr zábavných formátů


• 16:30 – 19:30 host prvního dne: Mgr. Lenka Svobodová

Náboženská vysílání v rádiu – praxe a zkušenosti


Úterý 28. 2. 2017

• 14:00 – 16:00: doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, Ph.D.

Reklama

Veřejné mínění

Manipulace

Novinářská etika


• 16:30 – 19:30 host druhého dne: Ing. Martin Holík

post-true, post-facts fenomén doby

reflexe výzkumu Manipulace v médiích (MUNI): podléhání vlivům webů, kategorizace (dehumanizace, nálepkování, marginalizace, démonizace...)


Středa 1. 3. 2017

• 14:00 – 16:30 : doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, Ph.D.

Rádio

Televize

Internet


• 16:30 – 19:30 host třetího dne: Lukáš Jirsa, Ph.D

Spiritualita a film – různé podoby setkávání filmu a náboženství


Čtvrtek 2. 3. 2017

• 14:00 – 16:00 doc. Karel Sládek, Th.D.

Závěrečná diskuse: Fikční svět médií a reálný život


Uzavření programu


Přihláška

Přihláška CŽV - Masmediální komunikace

Lhůta pro podání přihlášky je do 27. února 2017.


Platba

  • poplatek za celý kurz je stanoven na 1 500,- Kč/jeden účastník

  • úhrada musí být uhrazena výhradně složenkou nebo bankovním převodem

  • číslo účtu: 32034061/0100

  • specifický symbol: 1238

  • variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla

  • při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: