Časopis DOXA

Aktuální číslo: DOXA 9

Vážení čtenáři,


doufám, že se ptáte, co míníme tím podivným nadpisem na obálce: správná viditelnost církve.


Na následujících stránkách se dozvíte, že jsme ho převzali z katecheze nedávno svatořečeného papeže Pavla VI. Vychází asi z této logiky: Pozemská církev je viditelná. Musí tedy pečovat o to, aby byla její viditelnost správná, tj. aby se jevila taková, jakou má být. Musí to dělat zejména kvůli lidem, jimž to, jak ji vnímají, otevírá nebo uzavírá cestu ke Kristu. Nejde o image, PR nebo marketing, nýbrž o věrohodnost svědectví a zvěsti. A právě v tomto kontextu papež zdůraznil: „církev musí být chudá; a nejen to: církev se musí chudá jevit“.


Celé toto téma jsme učinili ohniskem Doxy a dělíme se s vámi o to, jak ho někteří naši vyučující promýšlejí. Předkládáme tedy krátké komentáře k ústřední pasáži řečené katecheze i rozhovory, jež se tak či onak dotýkají otázky správné viditelnosti církve: její chudoby a lásky k chudým, její architektury, jejího oděvu. Tento fokus pak doplňují vhledy do historie a minulosti naší fakulty, do řad a působení pedagogů, studentů i absolventů. Za obrazový doprovod vděčíme posluchačům.


Jako obvykle otevíráme také prostor Nadačnímu fondu Arnošta z Pardubic, který sbírá prostředky ve prospěch KTF UK a jmenovitě také Doxy, a prosíme, aby jeho podnět došel vašeho sluchu. Bez toho nebude vydávání zpravodaje možné.


Závěrem prosím, abyste povzbudili pouto, jež vás k fakultě váže, a věnovali nám své přátelství, svou přízeň a svou modlitbu.


Vojtěch Novotný

vedoucí redaktor


Časopis Doxa

Řecké slovo δόξα (doxa) má mj. tyto základní významy: sláva, nádhera, majestát; jas, lesk, záře; pověst, vážnost, uznání; mínění, názor, domněnka, zdání; domýšlivost, nadutost, pýcha. Katolická teologická fakulta chce pomocí zpravodaje Doxa informovat o tom, jak se pro slávu trojjediného Boha a dobro církve věnuje poznání Ježíše Krista, v němž je svět stvořen a veden k završení, a toho, jak křesťanská víra utvářela dějiny lidstva a jeho kulturu. Nechceme vystupovat domýšlivě, ani budit falešné zdání. Usilujeme nicméně o to, abychom získali dobrou pověst a byli proto bráni vážně, s přátelskou náklonností a uznalostí, s účinnou podporou všeho druhu. Zvláště se obracíme k přátelům a absolventům, kteří jsou naší „radostí a slávou“ (Flp 4,1).


DOXA je zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Fakulta vás chce jeho prostřednictvím informovat o svých „radostech a nadějích, smutcích a úzkostech“. Chce spolu s vámi hledět do minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a tak je s vámi sdílet. Co to znamená, řekneme-li Katolická teologická fakulta? Označujeme tak instituci, jež svou objektivitou překračuje všechny jednotlivce, kteří jsou s fakultou spojeni, i jejich prostý součet. Míněna je část veřejnoprávní univerzity (dle civilního práva) a samostatná právnická osoba, jíž dává subjektivitu Apoštolský stolec a jež je proto vůči místní církvi exemptní (dle kanonického práva). Takto naše fakulta trvala i v dobách, kdy se k ní nikdo nehlásil a kdy nemohla plnit své poslání. Teologická fakulta byla v r. 1347–1348 předmětně vymezena jako ta část pražské univerzity, jež se věnuje reflexi víry katolické církve. Dnes tak činí jednak na základě toho, co katolická církev jako adresátka Božího zjevení sama je a v co věří, jednak na základě studia kulturních projevů, jež si tato víra v průběhu dějin dala.


Když vám předkládáme zpravodaj Doxa, činíme to proto, abychom vás informovali o tom, kdo jsme a jak se snažíme plnit poslání, jež nás spojuje. A také proto, abychom vás požádali o přízeň a pomoc. Již nyní za ni děkujeme. Pokud chcete dostávat nové číslo Doxy automaticky ihned po vydání do své emailové schránky, přihlašte se prosím do Klubu absolventů a přátel KTF UK.


Vojtěch Novotný

vedoucí redaktor


Časopis DOXA ke stažení:


1/2015

2/2015

3/2016

4/2016

5/2016

6/2017

7/2017

8/2018

9/2018
Poslední změna: 21. leden 2019 15:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty