Publikační činnost

Nové knižní tituly 2019–2020

Výzvy stárnutí

Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.

je kněz pražské arcidiecéze. U nás i na Slovensku je známý jako vyhledávaný duchovní doprovázející, přednášející a exercitátor. Je autorem řady knih, z nichž některé napsal záměrně popularizačním stylem jako právě vydávané Výzvy stárnutí.


Z úvodu autora:

Byli jsme mladí, a už nejsme. Ledacos nás bolí, a pokud ne sami na sobě, tak na svých vrstevnících vidíme, že stárnutí je proces, který nelze zastavit. Tato útlá knížka by chtěla napomoci k tomu, abychom se úkolu stárnutí včas chopili a dobře se ho zhostili.


Doron 2020, 114 str., ISBN: 9788072972265
Velikonoční hymny

Ze syrštiny přeložila a výkladovými poznámkami opatřila Mlada Mikulicová, přebásnil P. Vladimír Mikulica


Velikonoční hymny svatého Efréma Syrského (306–373) představují soubor liturgické poezie navazující na nedávno vyšlé Hymny o ráji (45. svazek edice Pro Oriente, Červený Kostelec 2018).


Katechetické téma z knihy Genesis o stvoření člověka, jeho vině, ztrátě ráje a Božím příslibu jeho záchrany z věčné smrti zde vrcholí oslavou křesťanského velikonočního tajemství – vítězného souboje Ježíše Krista se satanem, strůjcem lidské zhouby. Jako celá hymnologie svatého Efréma i velikonoční hymny byly složeny pro liturgický chór syrské pravoslavné církve, v níž se dodnes používají.


Syrské lekcionáře je zaznamenávají jako součást velikonočních liturgií. Mimoto jsou obsaženy v tematických rukopisných souborech k svátku velikonočního beránka a nekvašených chlebů (židovská Pascha), k liturgii památky utrpení a smrti Ježíše Krista (Pascha Kristova) a ke slavné liturgii Kristova vzkříšení.


Benediktinský mnich, orientalista Edmund Beck (1902–1991) zpracoval v jeho době dostupné rukopisné sbírky do kritické tištěné edice názvem Paschální hymny (Hymnes pascales, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, sv. 248, Scriptores Syri, sv. 108, Louvain 1964), v níž je celek pětatřiceti hymnů rozdělen podle trojice velikonočních svátků do oddílů O svátku nekvašených chlebů (jednadvacet hymnů De Azymis), O ukřižování (devět hymnů De Crucifixione) a O vzkříšení (pět hymnů De Resurrectione). Počet hymnů je v těchto třech souborech nerovnoměrný kvůli porušenému stavu existujících rukopisných sbírek. Některé hymny nebo části hymnů chybí. Velikonoční hymnologie svatého Efréma byla patrně mnohem bohatší a prozatím známe pouze její torzo.


Edice Pro Oriente 2020, 279 str., ISBN: 978-80-7465-426-8


Quelle grammaire de l'obligation morale?

Lukáš J. Fošum

V postmoderní době se ukázalo, že používání některých pojmů v etickém diskurzu může být v určitých kontextech více škodlivé než prospěšné. Které z nich nám mohou sloužit, když opravdu hledáme lidské dobro, aniž bychom se přitom obávali bloudění a nepochopení? Jak uchovat a znovu rozvíjet dědictví, vitalitu a stálou aktuálnost křesťanské morálky v kultuře, který se od ní značně vzdálila? Jak se v takové situaci vyvarovat na jedné straně pouhé apologii a na druhé straně podivným kompromisům? Britská filozofka Elizabeth Anscombová (1919-2001) nám zanechala významný příspěvek k hledání odpovědi na tyto současné etické výzvy. Byla studentkou a blízkou spolupracovnicí Ludwiga Wittgensteina, a přitom aristotelovského založení, a navíc již ve svých čtrnácti letech konvertovala ke katolicizmu. Její významný přínos nespočívá pouze ve filozofii akce v návaznosti na známou knihu Intention (1957), ale též v originálních myšlenkách v morální filozofii a teologii. Tato doktorská práce je prvním dílem ve francouzštině, které uceleným způsobem zpracovává autorčinu kritiku deontologického jazyka a to, co lze ve wittgensteinovském duchu nazvat „hlubokou gramatikou“ morální povinnosti, kterou nelze oddělit od nového důrazu na etiku ctností.

KTF UK podpořilo vydání této knihy Lukáše Jana Fošuma OP, který od roku 2018 vyučuje na naší fakultě morální teologii a etiku. Doktorskou práci, která je nyní publikována vedl jako školitel na univerzitě ve švýcarském Fribourgu profesor Michael Sherwin, předmluvu ke knize napsal francouzský filozof Roger Pouivet.Collection Cerf Patrimoines 2020, 296 str., ISBN: 9782204138796


Vatikán a české země v letech 1914–1918

Marek Šmíd


Obsáhlá monografie se zabývá politicko‑náboženskými dějinami českých zemí v období první světové války, s důrazem na situaci domácího katolického tábora. Zasazuje náboženské poměry v zemi do kontextu válečných operací a poukazuje na jejich provázanost s vývojem v západní Evropě. Značnou pozornost věnuje proměnám duchovního klimatu v českých zemích a změnám na biskupských stolcích v roce 1916, k nimž docházelo na základě intervence Vídně. Sleduje zejména Masarykovu, Benešovu a Štefánikovu snahu seznámit se svými plány i církevní představitele Svatého stolce. Líčení je vyváženo pohledem na americké katolíky českého původu a jejich politické aktivity, naše krajany v zahraničí i náboženský aspekt mezi legionáři. Monografie vychází z rozsáhlých fondů vatikánských a českých archivů, které konfrontuje s domácí a zahraniční literaturou. Její součástí je i výběrová kritická edice významných vatikánských dokumentů v českém překladu.


„Modlitby za blaho Rakousko-­Uherska, zachování habsburského domu, zdraví císaře Františka Josefa I. a mír souzněly tehdy s konzervativním loajálním směřováním katolické církve ve střední Evropě. Válka byla považována za ,spravedlivou záštitu drobných národů před jejich sousedními nepřáteli‘. Nebylo to však nekritické volání po válce, jak jsme naznačovali výše, ale daleko více po míru, který je projevem Boží lásky mezi lidmi. Když proto dne 27. září 1914 směřoval prosebný svatováclavský průvod ze Staroměstského na Hradčanské náměstí, pražští katolíci se modlili za brzké nastolení míru. Rovněž za voláním po vítězství zbraní bychom měli spatřovat spíše touhu po konci války a naději, že porážkou Srbska skončí utrpení válkou rozdělené Evropy a zavládne opět mír.“


CDK 2020, 609 str., ISBN 978-80-7325-496-4


Tertulián. O modlitbě

David Vopřada


Osmý svazek edice Patristika přináší nejstarší křesťanské pojednání o modlitbě z pera afrického spisovatele Tertuliána. Spis z počátku 3. století nám umožňuje nahlédnout do teologie křesťanské modlitby a získat představu o jejích vnějších projevech. Přibližuje nám, s jakými problémy a potížemi, mylnými či s křesťanstvím neslučitelnými představami bojovali v této době křesťané především v Kartágu, metropoli římské Afriky. Autor se zamýšlí nad tím, co činí modlitbu specificky křesťanskou a zda se vnitřní i vnější postoje pokřtěného při modlitbě nějakým způsobem odlišují od modlitby v ostatních náboženstvích či meditativních praktikách, které nemají v křesťanství svůj původ. Odpovídá na otázku proč a jak se modlit a vysvětluje, co znamenají slova modlitby, kterou Ježíš naučil své učedníky. Pojednání o modlitbě tak není jen vzácným dokladem starokřesťanské praxe, zajímavým pro badatele z oblasti dějin teologie a liturgie, ale také stále aktuálním textem, jenž i dnešnímu čtenáři nabízí cenné podněty k modlitbě a životu s Bohem.

Úvodní studie a komentář David Vopřada. Překlad z latiny Pavel Koronthály a David Vopřada.


Krystal OP 2020, 112 str., ISBN 978-80-7575-076-1


Křest, biřmování, eucharistie: Rozpravy o liturgii I

Radek Tichý, Petr Soukal


Publikace vychází z přednášek pronesených v rámci druhého ročníku Letní školy liturgiky v želivském klášteře v roce 2019, jež byla věnována iniciačním svátostem. Je tvořena dvěma částmi. První z nich představuje předběžná témata: všeobecné uvedení do teologie svátostí a souhrnné dějiny křesťanské iniciace. Druhá část je systematickým výkladem jednotlivých etap křesťanské iniciace od prekatechumenátu až po mystagogii.


Kniha je určena nejen absolventům Letní a Zimní školy liturgiky či studentům teologických oborů, ale také těm, kdo se chystají na přijetí iniciačních svátostí nebo na jejich slavení připravují druhé. V neposlední řadě může posloužit všem, kdo byli pokřtěni, biřmováni a přijímají eucharistii a chtějí prohloubit své porozumění těmto tajemstvím Krista a církve a plněji z nich žít.


Krystal OP 2020, 296 str., ISBN 978-80-7575-075-4Tomáš Špidlík: A Theological Life

Karel Sládek


Tomáš Špidlík: A Theological Life offers one of the first comprehensive reflections on the life and work of this enigmatic Czech theologian and cardinal. Going beyond the usual biographical and bibliographical summary, the book provides an in-depth theological reflection on the legacy which this much-loved spiritual father left to the worldwide Church. In writing this specialised work author has sought to place one small piece into what I hope will become a beautiful mosaic of research into Špidlík’s life, a mosaic that will continue to reveal new perspectives on this great yet humble Czech theologian who became a symbol of the ecumenical bridge between Eastern and Western Christianity and left an indelible mark on the world of spiritual theology.


Karolinum, 2019, 112 s., ISBN 9788024643793

Bernard z Clairvaux: Kázání pro dobu postní a velikonoční

¨

Markéta Koronthályová


Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh doby postní a velikonoční navazuje na předchozí výbor adventních a vánočních kázání (Krystal OP, 2016). Bernard uvádí své posluchače do tajemství tohoto liturgického období, aby je mohli s užitkem slavit, čerpat nabízené milosti a ještě více se přimknout ke Kristu, jenž nás přišel vysvobodit z hříchu a povznést k důstojnosti a svobodě Božích dětí. Soubor přináší kázání pro neděli Devítník, pro dobu postní, na Květnou neděli, na středu Svatého týdne, na Zelený čtvrtek a Zmrtvýchvstání Páně, na velikonoční oktáv, Prosebné dny, Nanebevstoupení Páně a na Seslání Ducha svatého.


Krystal OP 2019, 272 stran, ISBN 978-80-7575-073-0


Krizový management barokní ekonomiky?

¨

Jaroslav Čechura


Kniha se zabývá dvěma velkými jihočeskými panstvími Třeboň a Hluboká (dnes Hluboká nad Vltavou) v procesu proměn, které nastaly po třicetileté válce. Obě panství získal Jan Adolf ze Schwarzenberka krátce po roce 1660. Jaroslav Čechura reviduje výkladové stereotypy, které přisuzují této době mnohé negativní charakteristiky. Ukazuje vztah vrchnosti k poddaným v případě neúrody, ale i hledání a nalézání nových možností rozvoje hospodářství (včetně nečekaných aktivit, jako byl třeba chov želv). Pozornost je věnována třem profilujícím aspektům předpokládaných změn: panským dvorům, robotě a potahům ve dvorech. Právě robota je tu demytizována. Nejednou deklarovaná přísnost vrchnosti měla své meze a limity. Šlechtic byl nejenom pánem, ale i „otcem“ svých poddaných, kterým poskytoval v případě ohrožení pomoc a ochranu.


Karolinum 2020, 334 stran, ISBN 9788024645032


František Kutnar. O dějinách, lidu a lidech

¨

Magdaléna Pokorná, Zdeněk Beneš


Kniha přináší soubor textů historika F. Kutnara, které buď nebyly publikovány vůbec, nebo jen časopisecky v regionálních či zahraničních periodikách. Kutnarovy texty jsou v antologii členěny do tří oddílů, které vymezují tři roviny jeho pojetí studia společnosti.

První rovinu (i oddíl) tvoří teoreticko-metodologické statě vymezující výchozí rámec jeho interpretací sociálního, politického i kulturního dění, druhý oddíl obsahuje jejich konkretizace na úrovni sociálních dějin a třetí přináší studie, jež toto dění konkretizují na úrovni dění individuálního – týkají se tedy historických osobností.

Zároveň tyto tři oddíly reflektují tři základní témata Kutnarova badatelského zájmu – teorii a metodologii historického výzkumu, sociální dějiny české venkovské společnosti a dějiny historického myšlení.


Pavel Mervart 2020, 399 stran, ISBN 978-80-7465-405-3


Bůh mně ústa má otevříti může

Výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. století

Anna Kopová, Miloš Sládek


První dvě třetiny osmnáctého století náleží k poměrně opomíjeným obdobím českých literárních dějin. Kazatelé se snažili své posluchače poučit a duchovně směrovat: využívali různých formálních i obsahových prostředků, aby získali jejich trvalejší pozornost, promyšleně útočili na jejich city, ale zároveň je chtěli pobavit. Moderní zpřístupnění kázání představí barokní literaturu i kulturu v poněkud jiném světle, než jak ji dosud známe. Výběr textů je zúžen na kázání v českém jazyce, obsahuje promluvy z postily Račínovy, Nitschovy, Axlarovy, Bilovského, Veselého, Damascena Marka, Kelského, Koniášovy, Pellischottiho, Táborského a Fabritiovy.


Host 2019, 432 stran, ISBN 978-80-275-0130-4


Marie Terezie vévodkyně Savojská

Petra Oulíková, ed.

Marie Terezie vévodkyně Savojská, rozená kněžna z Liechtensteina (1694–1772), byla statečná a nevšední žena, jež v mnohém předstihla svou dobu. Po smrti svého otce získala středočeská panství Kostelec nad Černými lesy, Uhříněves, Škvorec a Plaňany. Později přikoupila ještě panství Kounice a Rataje nad Sázavou, a vlastnila tak jedno z největších dominií v Čechách. To však po smrti svého manžela Tomáše Emanuela vévody Savojsko-carignanského (1729) spravovala více jak čtyřicet let pouze z Rakouska. Již nikdy se neprovdala, po celý zbytek života se věnovala pečlivé správě panství, charitativní a budovatelské činnosti.


Publikace obsahuje příspěvky autorů, kteří se zabývají dějinami barokní kultury, výtvarného umění a hospodářskými a sociálními dějinami. Není vyčerpávající monografií o životě vévodkyně Savojské, ale má přiblížit působení pragmaticky smýšlející, zároveň i upřímně zbožné dámy pozdního baroka na středočeských panstvích.


NLN 2019, 264 stran, ISBN: 978-80-7422-695-3


Tomáš Akvinský: O svátostech obecně v Teologické sumě

překlad Benedikt Mohelník OP


Na traktát o Ježíši Kristu a jeho spásném díle navazuje v Teologické sumě traktát o svátostech. Za pomoci svátostí se Bůh setkává s člověkem, kterého stvořil, aby mu dal účast na své vlastní blaženosti. I ve stavu před hříchem potřeboval člověk dar nadpřirozené milosti, aby mohl dosáhnout blaženého patření na Boha, ale teprve po hříchu je stav lidské přirozenosti takový, že vyžaduje pomoc, kterou Bůh člověku poskytuje ve svátostech. Svátosti jsou součástí dějin spásy. Východiska pro svou teologii dějin spásy nachází Tomáš především v listech apoštola Pavla.


Krystal OP, 2019, 174 str. EAN 9788075750525, ISBN 978-80-7575-052-5.


Evangelizace a víra

Aleš Opatrný


Kniha Aleše Opatrného se nezabývá evangelizačními postupy a doporučeními, jak konkrétně evangelizaci v těch nebo oněch podmínkách vést. Snaží se podněcovat k přemýšlení zejména o trojici úzce souvisejících zásadních pojmů – evangelizace, víra a charakteristiky současné společnosti. K tomu patří také úvahy o dnešní cestě církve a o laicích jako důležitých činitelích v oblasti evangelizace. Evangelizace je zde chápána jako přiblížení evangelia člověku, které mění jeho život. Víra jako dialogická skutečnost, odehrávající se mezi hovořícím Bohem a vnímajícím člověkem, který Boží zvěst přijímá jako odpověď na své existenciální otázky. Důraz je přitom kladen na vnímání příhodného času (kairos), kdy je člověk s Božím přispěním schopen evangelium přijímat. Charakteristiky současné společnosti jsou viděny jako důležitý podklad pro chápání našich současníků.


Nakladatelství Pavel Mervart, 2019, 175 str. EAN  9788074653896, ISBN 978-80-7465-389-6.


Quodvultdeus: a Bishop Forming Christians in Vandal Africa

David Vopřada


In Quodvultdeus: a Bishop Forming Christians in Vandal Africa, David Vopřada presents the pre-baptismal catecheses of the fifth-century bishop of Carthage, delivered to the new believers in extremely di cult period of barbaric incursions. Quodvultdeus is generally not appraised as an original philosopher or theologian as his master Augustine was, in this book his qualities of a bishop who was entrusted with the care of his ock come forward. Making interdisciplinary use of the ancient and ecclesiastical history, philosophy, theology, archaeology, exegesis, liturgy science, homiletics, and rhetorics, the book o fers a new and most innovative contribution to the life, work, and theology of Quodvultdeus.


Supplements to Vigiliae Christianae, sv. 154, Leiden: Brill, 2020, 367 s. ISBN 978-90-04-41237-8, e-ISSN 978-90-04-41238-5.


Klemetinum

Petra Oulíková

Klemetinum, dnešní sídlo Národní knihovny ČR, patří mezi nejvýznamější a největší památky Prahy. Počátky tohoto unikátního barokního areálu v centru města jsou spojeny s příchodem jezuitů do Prahy v roce 1556. Cílem knihy je přiblížit složitý stavební vývoj celého areálu a jeho vnitřního zařízení, probíhající prakticky až do zrušení jezuitského řádu roku 1773


Národní knihovna České republiky, 277 s., ISBN 978-80-7050-710-0, 2019


O nesnázích v manželství. Jak je včas rozpoznat a hledat cestu dál.

Aleš Opatrný


Žádné manželství není procházka růžovým sadem, těžkosti se nevyhnou nikomu. Manželé dělají chybná rozhodnutí, ale ta by neměla vést k jejich definitivnímu rozchodu. Autor během své dlouholeté kněžské služby poznal řadu manželskych párů. Některé zvládly neuvěřitelné obtíže, a jejich manželství přesto přežilo. Ani série špatných rozhodnutí nemusí končit rozpadem manželství. Když se tak totiž stane, bolest všech zúčastněných je nesmírná. Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat katastrofu. „Je třeba hledat cestu dál – a ne cestu k ukončení vztahu a společného života,“ říká s nadějí autor.


Karmelitánské nakladatelství, 112 s., 978-80-7566-141-8, 2019


Kdo byl Melchisedek?

Jaroslav Brož (ed.)


Král a kněz Melchisedek je v biblických knihách více méně okrajovou postavou. Přesto dvě krátké zmínky o něm vyvolaly v židovském i křesťanském prostředí celou řadu intepretací, v nichž se tato tajemná postava těší velké pozornosti.


Kolektivní práce autorů působících na Katolické teologické fakultě UK předkládá řadu studií, které mapují práci s melchisedechovskými motivy v židovství Druhého chrámu, v křesťanském Listu Židům, a v dalších židovských a křesťanských, ortodoxních i heterodoxních prostředích. Tento soustavnější přehled doplňuje kapitola o výkladu postavy Melchisedeka v raněnovověké katolické teologii a studie o melchisedechovské tematice ve výtvarném umění.


Pavel Mervart, 318 s., 978-80-7465-376-6, 2019


Vatikán a německý nacismus 1923-1945

Marek Šmíd


Monografie přibližuje diplomatické styky Svatého stolce a německého nacismu v letech 1923–1945, tedy v období od Hitlerova pivnicového puče v listopadu 1923 do konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. V kontextu mezinárodních událostí 20.–40. let 20. století se pokouší zbavit vatikánsko-německé vztahy nánosů paušálních předsudků a přejímaných klišé, přičemž se soustředí na stýkání a potýkání Vatikánu a Německa v meziválečném i válečném období. Autor v knize představuje významné osobnosti, mezníky i třecí plochy vzájemných styků, kdy stranou naší pozornosti nezůstávají ani nástup Adolfa Hitlera k moci, konkordát z roku 1933, sbližování nacistického Německa s fašistickou Itálií, rasové otázky, encyklika S palčivou starostí, reflexe německé zahraniční politiky, mírové aktivity či postoje papeže Pia XII. v době druhé světové války.


Autor vychází jak z materiálů vatikánských archivů a vydaných edic, tak dostupných dokumentů církevní politiky první poloviny 20. století a rozsáhlé zahraniční literatury, především italské, německé a anglické provenience, jež byla k tématu publikována.


Triton, 332 stran, 2019


Svatý Augustin. Promluvy o modlitbě Páně

David Vopřada


Sedmý svazek edice Patristika obsahuje pět promluv svatého Augustina o modlitbě Otče náš. (Poslední promluva byla objevena teprve nedávno a ohledně Augustinova autorství panují jisté pochybnosti.) Jedná se o promluvy, které Augustin pronesl v rámci mystagogické katecheze určené kandidátům křtu, v nichž jim byla modlitba Páně, její smysl i důvod, proč se ji vůbec modlit, svěřena jako jeden z velkých pokladů církve. Augustin si modlitby Páně nesmírně cení jako „každodenní modlitby za naši spásu“. Chápe ji jako pravidlo, jak se má křesťan k Otci obracet, a dokonce vzor veškeré křesťanské modlitby, takže se křesťané nemají modlit nic jiného než to, co je v otčenáši obsaženo. Úvodní slovo, překlad a komentář David Vopřada.


Krystal OP, 108 str., brož., rok vydání 2019

Ekologická spiritualita a etika

Karel Sládek


Etické otázky se v oblasti environmentálních věd zaměřují zejména na matematické modely, které upozorňují na „meze růstu“. Statistické odhady růstu počtu obyvatel, možnosti planety v produkci potravin, znečištění životního prostředí, klimatické změny, ztráta biodiverzity a úbytek pitné vody v těchto prognózách alarmují k revizi současných postojů, protože v blízké budoucnosti by mohlo dojít vlivem působení člověka k přetížení planety Země.

Není účelem této knihy hlouběji vstupovat do debat nad protichůdnými interpretacemi těchto tzv. tvrdých dat. Tato kniha poukazuje na jiné východisko ekologické etiky, totiž na vztah člověka k životnímu prostředí a k životu jako takovému a na to, jak se toto životní prostředí dotýká spirituality člověka.

Cílem je seznámit humanitně orientovaného čtenáře se základními principy a tezemi sapienciální environmentální etiky, ve které je environmentální diskurs uveden do souvislosti s odhalováním smyslu vzniku vesmíru a života na planetě Zemi, se současnou spiritualitou a etickými výzvami v rámci integrální ekologie i s etickými výzvami budoucnosti. Ty se objevují ve vědeckém výzkumu, a to zejména s přihlédnutím k možnostem genetických manipulací, přicházející umělé inteligenci, „řízenému“ vývoji člověka, průzkumu vesmíru a hledání mimozemského života.


Praha: Triton, 2019, ISBN 978-80-7553-696-9


The Christian roots of European identity: A central European perspektive

Karel Sládek et al.


Předložená kolektivní monografie v angličtině s názvem The Christian roots of European identity a podnázvem A central European perspective přináší pohled na evropskou identitu od akademických pracovníků ze tří středoevropských univerzit: Univerzity Karlovy sídlící v Praze (Česká republika), Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko) a Papežské univerzity Jana Pavla II. v Krakově (Polsko). Vzhledem k aktuálnosti tématu evropského islámu byla přizvána též odbornice z Ludwig Maxmilian Univerzity v Mnichově (Německo). Jednotlivé pohledy poukazují na specifika přístupu k otázkám evropské identity ze zemí, které prošly odlišným politickým vývojem ve 20. století než západní Evropa, jelikož byly součástí sovětského bloku. V těchto zemích se stal klíčovým vztah evropské identity a křesťanství, zejména po pádu železné opony a opětovném nastolení náboženské svobody. Kolektivní monografie tak přináší další vklad do dialogu o evropské identitě a k diskusi nad jejími křesťanskými kořeny.


Vídeň: Praesens Verlag (ve spolupráci s Pavel Mervart), 244 s., ISBN 978-3-7069-1043-9


List Koloským. Český ekumenický komentář k NZ

Mireia Ryšková


Jako další svazek v ediční řadě Český ekumenický komentář k Novému zákonu vychází List Koloským. Jde o list nejspíš z pera jednoho z blízkých spolupracovníků apoštola Pavla, který po Pavlově smrti reaguje na nové ideové proudy v 2. polovině 1. století v Malé Asii. Komentář k listu je uveden obsáhlým historicko-teologickým úvodem. Aktualita listu pro dnešní dobu se ukazuje zejména v pasážích, které se zabývají kritikou esoterických cest k Bohu, jež vedou pouze k hledání sebe místo křesťanské angažovanosti pro druhé. Komentář s poměrně rozsáhlým poznámkovým aparátem je doplněn i rejstříkem odkazů na biblické knihy i starověkou mimobiblickou literaturu.


ČBS, 232 stran, Český ekumenický komentář, ISBN 978-80-75450-78-4, 2019


Efrém Syrský: Hymny o ráji

překlad připravili Jaroslav Brož, Mlada Mikulicová, Vladimír Mikulica


Hymny o ráji svatého Efréma Syrského vznikly jako katechetické rozjímání o Adamově prvotní kráse a o jeho kněžské úloze v ráji, kde směl pobývat v blízkosti jeho nitra – tajemné Boží přítomnosti.

Když prarodiče lidstva selhali v této úloze, poté co uposlechli hadův návod k opovážlivosti, ztratili rajský život. Sám Bůh přijal tělo člověka-Adama , aby pokořil Satana a smrt a otevřel tak znovu bránu ráje „vítězům“, kteří v jeho síle bojovali za pozemského života s nástrahami Zlého.


Dvanáct hymnických písní barvitě líčí krásy rajské zahrady, stromů a květů, příbytků určených pro spravedlivé. Básník-katecheta se nepokládá za hodného obyvatele ráje, ale v pokoře touží alespoň po místě na jeho okraji. Hymny byly určeny k recitaci se sborovým zpěvem refrénu.

V této knize se čtenáři nabízí první český překlad sbírky, pořízený ze syrštiny, doplněný poznámkami a úvodní kapitolou o teologii ráje u svatého Efréma Syrského.


Pavel Mervart, 192 stran, 978-80-7465-353-7, 2019


Jdi svou cestou: Variety sociálních a kulturních dějin

Oldřich Chládek, Tomáš Petráček, Jan Sič, Veronika Stachurová Kucrová (ed.)


Titul knihy, verš z nesmrtelné Božské komedie, je oblíbeným citátem českého historika Jaroslava Čechury (* 1952). Dobře vystihuje zásady, jimž tento plodný autor trvale zachovává věrnost: Nikdy se nenechá vyvést z míry mluvením zaujatých kritiků, a naopak prvořadou pozornost věnuje hlasům pramenů, respektive jejich tvůrců, které nechává promlouvat ve svých pracích. Publikace, kterou držíte v rukou, souvisí s profesorem Čechurou hned v několika rovinách. Je darem k jeho životnímu jubileu, napsali ji jeho kolegové, přátelé a žáci a obsahuje studie k tématům, jimž se odborně věnoval nebo věnuje. Nechybějí tu klášterní dějiny, osobnost historika Josefa Pekaře, spletitý labyrint dějů předbělohorských a bělohorských či kriminální delikty v minulosti (včetně těch sexuálních). Autoři těmto studiím věnovali tolik péče a času, že se z daru k oslavencovým 65. narozeninám stal dar k šestašedesátinám…


Praha: Lidové noviny, 744 stran, 978-80-7422-629-8, 2019

Poslední změna: 21. říjen 2020 08:26 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty