Řízení ke jmenování profesorem • Jmenovací řízení na KTF UK navazuje na úspěšné absolvování habilitačního řízení a další akademickou praxi. Uchazeč o titul „profesor“ prokazuje, že je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a to ve všech oblastech akademické činnosti.

 • V současné době jsou na KTF UK akreditováno řízení ke jmenování profesorem v oboru: Teologie a Dějiny křesťanského umění


Postup řízení ke jmenování profesorem


 • Před zahájením řízení je třeba dodat na Vědecké oddělení „Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem“ se všemi požadovanými přílohami.


 • Po kontrole materiálů oznámí Oddělení vědy zahájení řízení Rektorátu UK


 • Děkan připraví návrh na ustanovení komise a jmenování jejího předsedy.


 • Návrh komise je přeložen nejbližšímu zasedání vědecké rady fakulty.


 • Komise posoudí kvalifikaci uchazeče a usnese se, že návrh doporučuje / nedoporučuje.


 • Stanovisko komise je předneseno na nejbližší Vědecké radě KTF UK, kde uchazeč přednese svou habilitační přednášku; Vědecká rada KTF UK poté tajným hlasováním vysloví souhlas nebo nesouhlas.


 • V případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady fakulty, předloží jej děkan bez průtahů se všemi materiály k rozhodnutí rektorovi. Nezíská-li návrh na jmenování docentem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.


 • Rektor předloží návrh vědecké radě univerzity. Uchazeč má právo vystoupit před vědeckou radou univerzity s krátkým sdělením o výhledech svého oboru; o tomto právu rektor uchazeče předem uvědomí.


 • V případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady univerzity, předloží jej rektor bez průtahů se všemi materiály k rozhodnutí prezidentu republiky prostřednictvím ministra. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.


Obsah žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

 • Každá z příloh bude začínat na samostatné stránce, jednotlivé přílohy nesmí být pevně svázané, spojené pouze kancelářskou sponkou.


 1. Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem

 2. Příloha 1 – Písemné doporučení alespoň dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru (v případě, že řízení je zahajováno na návrh uchazeče). Je dobré minimálně jedno doporučení bylo od zahraničního profesora. Je možné připojit i další doporučující dopisy významných odborníků v oboru jmenování, kteří v případě, že nepůsobí na univerzitách, nemusí být profesory. Doporučující dopisy nebo návrh děkana (rektora) musí hodnotit celou vědeckou činnost uchazeče a definovat jeho přínos pro obor jmenovacího řízení. Dopisy musí být podepsané a s datem vyhotovení.

  (V případě, že je řízení zahajováno na návrh děkana nebo rektora, je nutný písemný souhlas uchazeče.)

 3. Příloha 2 – Strukturovaný životopis s datem vyhotovení a podpisem uchazeče

 4. Příloha 3 – Ověřené opisy diplomů (notářsky), u zahraničních titulů jejich nostrifikace; notářsky ověřené diplomy (Bc., Mgr., Ph.D.), dále ověřené doklady o získání akademicko-vědních titulů nebo hodností jiné odborné kvalifikace (PhDr., CSc., Dr., Th.D., DrSc.), doklad o habilitaci (opis jmenovacího dekretu – notářsky ověřený, a název habilitační práce – pokud není uveden v dekretu)

 5. Příloha 4 - Potvrzení o praxi - Potvrzení vystavují osobní oddělení všech pracovišť, kde má uchazeč aktuálně pracovní poměr

 6. Příloha 5 - Zhodnocení odborné a pedagogické činnosti uchazeče ředitelem ústavu/katedry (kde je uchazeč zaměstnán) – zhodnocení vyhotoví a podepíše vedoucí katedry nebo ústavu.

 7. Příloha 6 – Výkaz pedagogické činnosti

  Úplný výkaz pedagogické činnosti za posledních pět let plus právě probíhající rok (doplněný souhrnným přehledem o starší pedagogické činnosti bez časového omezení) s datem vyhotovení a podpisem uchazeče

 8. Příloha 7 – Strukturovaná bibliografie - úplnou strukturovanou bibliografii uchazeče - seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací s datem vyhotovení a podpisem uchazeče.

 9. Příloha 8 – Seznam citací prací s datem vyhotovení a podpisem uchazeče

 10. Příloha 9 – Další vědecká činnost (Stáže, granty, konference)

 11. Příloha 10 – Profesorská přednáška (Teze přednášky)

 12. Kopie dokladu o platbě poplatku za řízení ke jmenování profesorem

 13. Příloha 11 – Podklady pro stanovisko komise


Doručení požadovaných materiálů

 • Osobně: Oddělení vědy KTF UK (č. dveří 1059)

 • Písemně na adresu:

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00


Instrukce pro uhrazení poplatků za řízení ke jmenování profesorem

 • Výše poplatku: 5.000,- Kč

 • Poplatek uhraďte na účet KTF UK: 32034061/0100

 • U platby uveďte variabilní symbol: rodné číslo

 • Do zprávy pro příjemce: jméno uchazeče/řízení ke jmenování profesorem


Ukončená řízení ke jmenování profesorem


Jmenovaný

pracoviště

obor

zahájení řízení

jmenován/a od

doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Katedra fundamentální a dogmatické teologie

Katolická teologie

12. 5. 2014

1. 5. 2015

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

[podrobnosti]

Ústav dějin křesťanského umění

Dějiny křesťanského umění

13. 1. 2021

7. 6. 2022


Poslední změna: 13. červenec 2023 09:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám