Přenos poznatků a technologií

Přenos poznatků a na přírodovědně a medicínsky zaměřených fakultách také transfer technologií úzce souvisí s tzv. třetí rolí univerzity. Přenos poznatků probíhá na Univerzitě Karlově v součinnosti s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. CPPT UK koordinuje Univerzitní inovační síť, která se skládá z koordinátorů přenosu poznatků (pro humanitní obory) a skautů (pro přírodní a lékařské obory). Jejich úkolem je vyhledávat výsledky vědecké práce uplatnitelné v praxi a aktivně je nabízet aplikační sféře (aplikační sférou se v tomto smyslu míní jakákoliv organizace mimo akademickou půdu, např. školy, neziskové organizace a orgány veřejné správy).

Koordinátor přenosu poznatků na KTF UKKoordinátor přenosu poznatků poskytuje pracovníkům a studentům fakulty následující služby:


  • podává informace k přenosu poznatků a technologií a monitoruje vědeckou činnost na fakultě s potenciálem pro její přenos do aplikační sféry

  • podílí se na tvorbě Katalogu služeb, který nabízí široké veřejnosti tzv. vizitky vědeckých týmů

  • aktivně se podílí na vyhledávání a jednání s potenciálními zájemci o produkty dle požadavků vědeckých týmů

  • v koordinaci s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK poskytuje poradenství ohledně ochrany duševního vlastnictví a zajišťuje potřebné kontakty na právní podporu

  • zajišťuje zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů vč. kurzu Management vědy a inovací


Projekt Univerzitní inovační síť Univerzity Karlovy (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651) je financován z prostředků  Operačního programu VVV.
Poslední změna: 28. leden 2020 16:04 
Sdílet na: