Projektové výzvy


  Interní

  Primus

  • Cílem vnitřní soutěže je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Vybraní mladí vědci budou moci po dobu 3 – 5 let pracovat na vlastním nezávislém projektu. Do řešitelských týmů zapojit je možné zapojit i studenty doktorských a magisterských studijních programů. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC). info

   termín podání projektu: 16. dubna 2019, v 16.00


  Externí

  Formulář "Vyjádření k odborné vědecké způsobilosti pro projekt podávaný na KTF UK", ke stažení zde


  GAČR

  • Standardní projekty

   projekty zaměřené na základní výzkum, 2–3 roky, zadávací dokumentace

   termín vyhlášení výzvy: 27. 2. 2018


   Interní fakultní harmonogram pro přípravu projektů:

   Do 8. 3. nahlášení záměru podat projekt GAČR na Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy (rozvoj@ktf.cuni.cz)

   Mezi 12. 3. a 22. 3. konzultace projektu na ekonomickém oddělení

   Do 6. 4. odevzdání finálního souboru projektu na oddělení pro rozvoj


  • Projekty Expro

   Cílem je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout. Excelentní výzkum je založený na špičkových vědcích a často prostřednictvím „high risk – high gain“ projektů, což v Evropě ukazují např. projekty Evropské výzkumné rady (ERC). Podmínkou pro úspěšné splnění projektu EXPRO bude závazek řešitele nebo některého z členů jeho týmu, že nejpozději do šesti let od začátku řešení projektu podá návrh na projekt ERC. V případě, že řešitel návrh na projekt ERC nepodá, bude projekt EXPRO hodnocen jako nesplněný i v případě dostatku vědeckých výsledků a řešitel bude odpovídajícím způsobem penalizován, trvání projektu 5 let, info

   termín vyhlášení výzvy: druhé čtvrtletí roku 2018

  • Juniorské projekty

   projekty zaměřené na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky (pracovní tým) a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR, 2–3 roky, zadávací dokumentace

   termín vyhlášení výzvy: 27. 2. 2018

   harmonogram přípravy viz standardní granty GAČR

  • Mezinárodní projekty bilaterální

   projekty zaměřené na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě bilaterálních dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány nezávisle u obou národních agentur, spolupracující země Německo, Korea, Tchaj-wan, 2–3 roky zadávací dokumentace

   termín vyhlášení výzvy: 27. 2. 2018

   harmonogram přípravy viz standardní granty GAČR

  • Mezinárodní projekty – LA granty

   projekty, jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky posuzování přijímá; spolupracující země Rakousko, 2–3 roky info

   termín podání projektu: 16.3.2018

  Česko-bavorská vysokoškolská agentura

  • Podpora projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem

   projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v ČR. Cílem je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy. Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů) info

   podpora: max. 1.000 – 10.000 euro, nutné spolufinancování

   termíny pro podávání žádostí: 15. 3., 15. 6. a 15. 9. 2018

  • Joint Call

   Společná výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Česko-bavorské vysokoškolské agentury k podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení info

   termín: výzva momentálně není vyhlášena

  Horizont 2020

  • Twinning

   Cílem je spolupráce mezi organizací a nejméně dvěma mezinárodně významnými výzkumnými institucemi z členských a přidružených zemí EU. Jádrem projektu má být podpora vědecké excelence a inovace, institucionální spolupráce. Podporované aktivity jsou: 1. krátkodobé výměny zaměstnanců, 2. návštěvy expertů, 3. krátkodobá školení přes web nebo počítačové sítě, workshopy, účast na konferencích, organizace letních škol, 4. aktivity s rozšířeným dopadem na zúčastněné partnery a do mezinárodní oblasti, 5. náklady na administrativu, koordinaci, budování kooperativních „síti“, management a cestovné. Další info

   Délka trvání projektu je 3 roky, do 1 mil. euro, administrativně náročné, konkurence vysoká

   spuštění 11. 5. 2017, uzávěrka 15. 11. 2017

  • Era-Chairs

   Cílem je vytvoření pozice Era-chair (ak. titul profesor, doložitelná úspěšnost v mezinárodním výzkumu, manažerských schopnostech, úspěšnosti v podávání grantových projektů) pro vysoce kvalitní vědecko-výzkumné pracovníky a manažery výzkumu v zájmu zdokonalení celkové vědecko-inovační kultury domovské instituce. Další info

   Délka trvání až 5 let, do 2.5 mil. euro, administrativně náročné, konkurence vysoká

   spuštění 12. 4. 2017, uzávěrka 5. 10. 2017

  • Marie-Sklodowska-Curie-Action, International Training Networks (ITN)

   Cílem je podporovat výzkumná školení a sítě začínajících vědců a budování společných evropských Ph.D. programů. Další info

   Finanční prostředky dle skutečných nákladů na projekt a po dohodě s partnery, administrativně náročné, konkurence vysoká

   spuštění 15. 8. 2017, uzávěrka 1. 1. 2018, délka trvání obvykle 3 roky

  • Marie-Sklodowska-Curie-Action, Individual Fellowships (IF)

   Cíl je inovace a další rozvoj znalostí individuálních výzkumných pracovníků prostřednictvím mezinárodní, multidisciplinární a mezisektorové mobility v rámci EU i mimo ni. Zahrnuje 8 vědeckých a 3 specifické multioborové „panely“. Další info

   Finanční prostředky dle skutečných nákladů na projekt a živobytí výzkumníka, úředně náročné, konkurence vysoká

   spuštění 12. 4. 2017, uzávěrka 14. 9. 2017, délka trvání 2 roky

  • Marie-Sklodowska-Curie-Action, CO-FUND

   Cílem je spolufinancování individuálních výzkumných pobytů zkušených vědeckých pracovníků a začínajících výzkumných pracovníků v doktorských studijních programech. Lze financovat náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu ve výši 50%. Další info

   Délka trvání podle charakteru projektu, který bude v rámci této výzvy spolufinancován, úředně náročné, konkurence vysoká

   spuštění 14. 4. 2017, uzávěrka 29. 9. 2017

  • Europe in a Changing World (horizontální téma H 2020 zaměřené i na humanitní vědy nebo etiku včetně náboženských témat)

   Cílem je podpora souběžného rozvoje a společenské inkluze v rámci EU, odstraňování společenských nerovností, ochrana životního prostředí a „hlubší porozumění evropské minulosti a společenské rozmanitosti“ (zejména výzva CULT-COOP-05-2017 s názvem Religious diversity in Europe – past, present and future). Další info

   Finanční prostředky závisí na více ukazatelích, zejm. na počtu partnerů v konsortiu apod., vyžaduje účast významného v Evropě respektovaného partnera, úředně náročné, konkurence vysoká

   spuštění 13. 9. 2016, uzávěrka 2. 2. 2017

  • European Research Council

   Program pro individuální vědecké excelence (průlomové objevy mezinárodního, mezioborového a veřejně prospěšného charakteru) založený výhradně na hodnocení mezinárodní komisí vědců samotných. Výzvy ERC se vypisují na třech úrovních:

   1. ERC Starting grants pro začínající vědce 2-7 let po dokončení doktorátu, finanční prostředky do 1.5 mil. EURO na 5 let

   2. ERC Consolidator grants  pro středně zkušené vědce 7-12 let po dokončení doktorátu, do 2 mil. EURO na 5 let

   3. ERC Advanced grants pro nejzkušenější vědce s vynikajícími objevy v posledních 10 letech, do 2.5 mil. EURO na 5 let


   O granty ERS se žádá zpravidla 7 měsíců před uzavřením konkrétní výzvy. Letos byla vypsána pouze výzva Advanced Grants 16. 1. 2017 s uzávěrkou 16. 3. 2017, ale lze předpokládat, že budou vypsány také zmíněné granty nižších úrovní v přibližně stejných termínech. Dašlí info

  TAČR

  • ZÉTA

   Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků. Cílem je zapojení mladé výzkumné generace do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi. Řešitelský tým musí být minimálně čtyřčlenný (alespoň 3 studenti/mladí vědečtí pracovníci do 35 let a jeden mentor). Program bude možné využít vrámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska CurieActions COFUND Horizontu 2020,a to pro projekty v oblastech, které jsou vsouladu se zaměřením programu.


   Druhy výsledků jsou certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem, památkový postup ad. Dalšími výsledky jsou ale také slovníky, učebnice, kritické edice, učební metody apod. Ačkoli se jedná o aplikovaný výzkum s návazností na praktické využití výsledků, mezi priority programu ZÉTA patří mj. Demografické stárnutí a rodinná politika (bod 1.1), Kultura, hodnoty identita, tradice (bod 3), Výchova, vzdělání, celoživotní učení (bod 4.1.) ad (podrobněji ke stažení zde). Délka projektu 12-24 měsíců, míra podpory 85%. Další info.

   Program momentálně není otevřen.

  • ÉTA

   Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více aspektů:

   • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,

   • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,

   • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

   Délka trvání projektu je předpokládána 1–3 roky, finanční podpora 80% (výzkumná organizace až 100% při zachování průměrné míry podpory projektu 80%). Další info.

   Předpokládané vyhlášení výzvy: 9. 5. 2018

   Možnost konzultace projektu s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK, kontaktní osoba Ivana Sýkorová.

  Fulbrightův program v ČR

  • Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium v USA

   Podmínkou jsou dobré studijní výsledky, úspěšně složené testy TOEFL a GRE a kvalitně vypracovaná přihláška. Stipendium max. na 10 měsíců s možností studovat pouze jeden školní rok jako „non-degree“ student nebo - už s podporou jiných zdrojů - dokončit víceletý Master‘s či Ph.D. program. Dlaší info

   Termín: 1. září (na následující akademický rok)

  • Fulbright-Masarykovo stipendium

   Stipendium určeno pro zástupce akademické obce v ČR, činné v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Podmínkou je mimo jiné pozvání z USA. Stipendium (na 3–10 měsíců) se uděluje ve třech kategoriích:

   A. mladí vědečtí pracovníci na počátku vědecké kariéry před dosažením Ph.D.

   B. začínající vědečtí pracovníci, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety

   C. pokročilí vědečtí pracovníci s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety

   Další info

   Termín: 1. listopadu (na následující akademický rok)

  • Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející:

   Stipendium (na 3–10 měsíců) je určeno pro zástupce akademické obce v ČR. Podmínkou je titul Ph.D., pozvání z USA ad. Další info.

   Termín: 1. listopadu (na následující akademický rok)

  • Instituty amerických studií

   Určeno pro zájemce z univerzitních pracovišť, kteří se ve své výuce či výzkumu zabývají tématy, jež souvisejí s USA. Instituty v délce 6 týdnů jsou každoročně vyhlašovány. Další info pro zimní instituty, další info pro letní instituty.

  • Intercountry Travel Grant

   Program pro krátké hostování ameriských stipendistů působících v ČR a Evropě. Seznam současných stipendistů zde.

  • Fulbright Specialist Program

   Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (2–6 týdnů). Hostitelské pracoviště v ČR má poskytnout ubytování a stravování. Univerzita může požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru.vOd ledna 2017 se částečně mění systém přihlášky a je administrován novou organizací Worldlearning.org. O specialistu lze pořádat prostřednitvím on-line přihlášky.

  Visegrad Fund

  • Visegrad Grants

   délka trvání max. 18 měsíců, financováno až 100% celkových nákladů, nutná účast 3 zemí z Visegradské čtyřky info

   termín: 1.2., 1.6., 1.10.2018

  • Visegrad+ Grants

   délka trvání méně než 12 měsíců, max. 18 měsíců, financováno až 100% celkových nákladů, nutná účast 3 zemí z Visegradské čtyřky a subjektu z EaP regionu nebo západního Balkánu info

   termín: 1.3., 1.6., 1.9., 1.12.2017

  • Strategické granty

   délka trvání 12–36 měsíců, financováno až 100% celkových nákladů, nutná účast všech zemí z Visegradské čtyřky info

   termín: 1.12.2017

  Česko-německý fond budoucnosti

  • Cíle podpory: Diskuzní fora a odborná spolupráce, publikace; délka projektu: max. 1 rok; výše financování: 50%. Další info

   Termíny uzávěrky pro projekty plánované v 1. čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku; 2. čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku; 3. čtvrtletí nebo později: do 31. března; 4. čtvrtletí nebo později: do 30. června.

  Neuron Impuls

  • Neuron Impuls do 33 let

   oblast společenské vědy, základní podnímky uchazeče: věk do 33 let, získané Ph.D., pracovní poměr jako akademický pracovník na VŠ, částka podpory 250 000 Kč, délka projektu 18 měsíců; další info

   termín: výzva zatím není otevřena ani avizována

  • Neuron Impuls do 40 let

   oblast společenské vědy, základní podnímky uchazeče: věk do 40 let, získané Ph.D., částka podpory až 1 000 000 Kč, délka projektu 2–3 roky, další info

   termín: výzva zatím není otevřena ani avizována

  • Expedice Neuron

   Podpora pro vědce, kteří ke svému výzkumu potřebují data z terénu. Podporu může získat fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Alokace na všechny vybrané projekty 1 000 000 Kč. info, přihlášení projektu

   termín: výzva zatím není otevřena ani avizována


  Poslední změna: 15. duben 2019 14:59 
  Sdílet na:  
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty