Projektové výzvy


  Interní

  • není otevřena žádná soutěž


  Externí

  Formulář "Vyjádření k odborné vědecké způsobilosti pro projekt podávaný na KTF UK", ke stažení zde


  Samostatné projektové výzvy

  • Neuron Impuls do 33 let

   oblast společenské vědy, základní podnímky uchazeče: věk do 33 let, získané Ph.D., pracovní poměr jako akademický pracovník na VŠ, částka podpory 250 000 Kč, délka projektu 18 měsíců; další info

   termín: výzva není otevřena

  • Neuron Impuls do 40 let

   oblast společenské vědy, základní podnímky uchazeče: věk do 40 let, získané Ph.D., částka podpory až 1 000 000 Kč, délka projektu 2–3 roky, další info

   termín: výzva není otevřena

  • Expedice Neuron

   Podpora pro vědce, kteří ke svému výzkumu potřebují data z terénu. Podporu může získat fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Alokace na všechny vybrané projekty 1 000 000 Kč. info, přihlášení projektu

   Termín: 30.9.2017

  • GAČR

   standardní, juniorské, mezinárodní projekty, info

   termín: jaro 2018


  Horizont 2020

  • Twinning

   Cílem je spolupráce mezi organizací a nejméně dvěma mezinárodně významnými výzkumnými institucemi z členských a přidružených zemí EU. Jádrem projektu má být podpora vědecké excelence a inovace, institucionální spolupráce. Podporované aktivity jsou: 1. krátkodobé výměny zaměstnanců, 2. návštěvy expertů, 3. krátkodobá školení přes web nebo počítačové sítě, workshopy, účast na konferencích, organizace letních škol, 4. aktivity s rozšířeným dopadem na zúčastněné partnery a do mezinárodní oblasti, 5. náklady na administrativu, koordinaci, budování kooperativních „síti“, management a cestovné. Další info

   Délka trvání projektu je 3 roky, do 1 mil. euro, administrativně náročné, konkurence vysoká

   spuštění 11. 5. 2017, uzávěrka 15. 11. 2017

  • Era-Chairs

   Cílem je vytvoření pozice Era-chair (ak. titul profesor, doložitelná úspěšnost v mezinárodním výzkumu, manažerských schopnostech, úspěšnosti v podávání grantových projektů) pro vysoce kvalitní vědecko-výzkumné pracovníky a manažery výzkumu v zájmu zdokonalení celkové vědecko-inovační kultury domovské instituce. Další info

   Délka trvání až 5 let, do 2.5 mil. euro, administrativně náročné, konkurence vysoká

   spuštění 12. 4. 2017, uzávěrka 5. 10. 2017

  • Marie-Sklodowska-Curie-Action, International Training Networks (ITN)

   Cílem je podporovat výzkumná školení a sítě začínajících vědců a budování společných evropských Ph.D. programů. Další info

   Finanční prostředky dle skutečných nákladů na projekt a po dohodě s partnery, administrativně náročné, konkurence vysoká

   spuštění 15. 8. 2017, uzávěrka 1. 1. 2018, délka trvání obvykle 3 roky

  • Marie-Sklodowska-Curie-Action, Individual Fellowships (IF)

   Cíl je inovace a další rozvoj znalostí individuálních výzkumných pracovníků prostřednictvím mezinárodní, multidisciplinární a mezisektorové mobility v rámci EU i mimo ni. Zahrnuje 8 vědeckých a 3 specifické multioborové „panely“. Další info

   Finanční prostředky dle skutečných nákladů na projekt a živobytí výzkumníka, úředně náročné, konkurence vysoká

   spuštění 12. 4. 2017, uzávěrka 14. 9. 2017, délka trvání 2 roky

  • Marie-Sklodowska-Curie-Action, CO-FUND

   Cílem je spolufinancování individuálních výzkumných pobytů zkušených vědeckých pracovníků a začínajících výzkumných pracovníků v doktorských studijních programech. Lze financovat náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu ve výši 50%. Další info

   Délka trvání podle charakteru projektu, který bude v rámci této výzvy spolufinancován, úředně náročné, konkurence vysoká

   spuštění 14. 4. 2017, uzávěrka 29. 9. 2017

  • Europe in a Changing World (horizontální téma H 2020 zaměřené i na humanitní vědy nebo etiku včetně náboženských témat)

   Cílem je podpora souběžného rozvoje a společenské inkluze v rámci EU, odstraňování společenských nerovností, ochrana životního prostředí a „hlubší porozumění evropské minulosti a společenské rozmanitosti“ (zejména výzva CULT-COOP-05-2017 s názvem Religious diversity in Europe – past, present and future). Další info

   Finanční prostředky závisí na více ukazatelích, zejm. na počtu partnerů v konsortiu apod., vyžaduje účast významného v Evropě respektovaného partnera, úředně náročné, konkurence vysoká

   spuštění 13. 9. 2016, uzávěrka 2. 2. 2017

  • European Research Council

   Program pro individuální vědecké excelence (průlomové objevy mezinárodního, mezioborového a veřejně prospěšného charakteru) založený výhradně na hodnocení mezinárodní komisí vědců samotných. Výzvy ERC se vypisují na třech úrovních:

   1. ERC Starting grants pro začínající vědce 2-7 let po dokončení doktorátu, finanční prostředky do 1.5 mil. EURO na 5 let

   2. ERC Consolidator grants  pro středně zkušené vědce 7-12 let po dokončení doktorátu, do 2 mil. EURO na 5 let

   3. ERC Advanced grants pro nejzkušenější vědce s vynikajícími objevy v posledních 10 letech, do 2.5 mil. EURO na 5 let


   O granty ERS se žádá zpravidla 7 měsíců před uzavřením konkrétní výzvy. Letos byla vypsána pouze výzva Advanced Grants 16. 1. 2017 s uzávěrkou 16. 3. 2017, ale lze předpokládat, že budou vypsány také zmíněné granty nižších úrovní v přibližně stejných termínech. Dašlí info


  TAČR

  • ZÉTA

   Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků. Cílem je zapojení mladé výzkumné generace do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi. Řešitelský tým musí být minimálně čtyřčlenný (alespoň 3 studenti/mladí vědečtí pracovníci do 35 let a jeden mentor). Program bude možné využít vrámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska CurieActions COFUND Horizontu 2020,a to pro projekty v oblastech, které jsou vsouladu se zaměřením programu.


   Druhy výsledků jsou certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem, památkový postup ad. Dalšími výsledky jsou ale také slovníky, učebnice, kritické edice, učební metody apod. Ačkoli se jedná o aplikovaný výzkum s návazností na praktické využití výsledků, mezi priority programu ZÉTA patří mj. Demografické stárnutí a rodinná politika (bod 1.1), Kultura, hodnoty identita, tradice (bod 3), Výchova, vzdělání, celoživotní učení (bod 4.1.) ad (podrobněji ke stažení zde). Délka projektu 12-24 měsíců, míra podpory 85%. Další info.

   Program momentálně není otevřen.

  • ÉTA

   Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více aspektů:

   • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,

   • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,

   • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

   Délka trvání projektu je předpokládána 1–3 roky, finanční podpora 80% (výzkumná organizace až 100% při zachování průměrné míry podpory projektu 80%). Další info.

   Termín: 27. 9. 2017


  Fulbrightův program v ČR

  • Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium v USA

   Podmínkou jsou dobré studijní výsledky, úspěšně složené testy TOEFL a GRE a kvalitně vypracovaná přihláška. Stipendium max. na 10 měsíců s možností studovat pouze jeden školní rok jako „non-degree“ student nebo - už s podporou jiných zdrojů - dokončit víceletý Master‘s či Ph.D. program. Dlaší info

   Termín: 1. září (na následující akademický rok)

  • Fulbright-Masarykovo stipendium

   Stipendium určeno pro zástupce akademické obce v ČR, činné v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Podmínkou je mimo jiné pozvání z USA. Stipendium (na 3–10 měsíců) se uděluje ve třech kategoriích:

   A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D. (další info)

   B. pro začínající vědecké pracovníky, kteří získali Ph.D. maximálně před pěti lety (další info)

   C. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než pěti lety (další info)

   Termín: 1. listopadu (na následující akademický rok)

  • Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející:

   Stipendium (na 3–10 měsíců) je určeno pro zástupce akademické obce v ČR. Podmínkou je titul Ph.D., pozvání z USA ad. Další info.

   Termín: 1. listopadu (na následující akademický rok)

  • Instituty amerických studií

   Určeno pro zájemce z univerzitních pracovišť, kteří se ve své výuce či výzkumu zabývají tématy, jež souvisejí s USA. Instituty v délce 6 týdnů jsou každoročně vyhlašovány. Další info pro zimní instituty, další info pro letní instituty.

  • Intercountry Travel Grant

   Program pro krátké hostování ameriských stipendistů působících v ČR a Evropě. Seznam současných stipendistů zde.

  • Fulbright Specialist Program

   Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (2–6 týdnů). Hostitelské pracoviště v ČR má poskytnout ubytování a stravování. Univerzita může požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru.vOd ledna 2017 se částečně mění systém přihlášky a je administrován novou organizací Worldlearning.org. O specialistu lze pořádat prostřednitvím on-line přihlášky.


  Visegrad Fund

  • Visegrad Fund – malé granty

   délka trvání méně než 6 měsíců, financováno až 80% celkových nákladů, částka podpory, maximální částka podpory EUR 6 000

   info

   termín: 1.3., 1.6., 1.9., 1.12.2017

  • Visegrad Fund – standardní granty

   délka trvání méně než 12 měsíců, financováno až 80% celkových nákladů, minimální částka podpory EUR 6 001

   info

   termín: 1.3., 1.6., 1.9., 1.12.2017

  • Visegrad Fund – granty pro univerzitní studia

   zaměřeno na podporu studijních kurzů a programů, zaměřených na tématiku Visegradské skupiny, částka podpory EUR 10.000–40.000

   info

   termín: 1.12.2017


  Česko-německý fond budoucnosti

  • Cíle podpory: Diskuzní fora a odborná spolupráce, publikace; délka projektu: max. 1 rok; výše financování: 50%. Další info

   Termíny uzávěrky pro projekty plánované v 1. čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku; 2. čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku; 3. čtvrtletí nebo později: do 31. března; 4. čtvrtletí nebo později: do 30. června.  Poslední změna: 28. srpen 2017 08:43 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám