Projektové výzvy


  Interní

  Primus

  • Cílem vnitřní soutěže je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Vybraní mladí vědci budou moci po dobu 3 – 5 let pracovat na vlastním nezávislém projektu. Do řešitelských týmů zapojit je možné zapojit i studenty doktorských a magisterských studijních programů. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC). info

   termín podání projektu: 20. dubna 2020


  SVV

  • Jedná se výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž SVV je především určena pro plošnou podporu studentů, zejména doktorandů. Pro individuální projekty je třeba využít soutěž GAUK.

   Fakultní termín podání přihlášky na děkanát KTF: 28.1.2020

   info

  Externí

  GAČR

  • Standardní projekty

   projekty zaměřené na základní výzkum, 2–3 roky

   předpokládaný termín vyhlášení výzvy: přelom února a března 2020


   Interní fakultní harmonogram pro přípravu projektů:

   Do 24.2. nahlášení záměru podat projekt GAČR na Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy (rozvoj@ktf.cuni.cz)

   Mezi 24.2. a 6. 3. konzultace projektu na ekonomickém oddělení

   Odevzdání finálního souboru projektu na oddělení pro rozvoj - bude upřesněno

   web soutěže

  • Projekty Expro

   Cílem je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout. Excelentní výzkum je založený na špičkových vědcích a často prostřednictvím „high risk – high gain“ projektů, což v Evropě ukazují např. projekty Evropské výzkumné rady (ERC). Podmínkou pro úspěšné splnění projektu EXPRO bude závazek řešitele nebo některého z členů jeho týmu, že nejpozději do šesti let od začátku řešení projektu podá návrh na projekt ERC. V případě, že řešitel návrh na projekt ERC nepodá, bude projekt EXPRO hodnocen jako nesplněný i v případě dostatku vědeckých výsledků a řešitel bude odpovídajícím způsobem penalizován, trvání projektu 5 let, info

  • Juniorské projekty

   projekty zaměřené na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky (pracovní tým) a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR, 2–3 roky

  • Mezinárodní projekty bilaterální

   projekty zaměřené na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě bilaterálních dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány nezávisle u obou národních agentur, spolupracující země Německo, Korea, Tchaj-wan, 2–3 roky

  • Mezinárodní projekty – LA granty

   projekty, jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky posuzování přijímá; spolupracující země Rakousko, 2–3 roky

  Česko-bavorská vysokoškolská agentura

  • Podpora projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem

   projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v ČR. Cílem je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy. Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů) info

   podpora: max. 1.000 – 10.000 euro, nutné spolufinancování

   termíny pro podávání žádostí: 15. 3., 15. 6. a 15. 9. daného roku

  • Joint Call

   Společná výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Česko-bavorské vysokoškolské agentury k podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení info

   termín: výzva momentálně není vyhlášena


  TAČR

  • ZÉTA

   Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků. Cílem je zapojení mladé výzkumné generace do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi. Řešitelský tým musí být minimálně čtyřčlenný (alespoň 3 studenti/mladí vědečtí pracovníci do 35 let a jeden mentor). Program bude možné využít vrámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska CurieActions COFUND Horizontu 2020,a to pro projekty v oblastech, které jsou vsouladu se zaměřením programu.


   Druhy výsledků jsou certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem, památkový postup ad. Dalšími výsledky jsou ale také slovníky, učebnice, kritické edice, učební metody apod. Ačkoli se jedná o aplikovaný výzkum s návazností na praktické využití výsledků, mezi priority programu ZÉTA patří mj. Demografické stárnutí a rodinná politika (bod 1.1), Kultura, hodnoty identita, tradice (bod 3), Výchova, vzdělání, celoživotní učení (bod 4.1.) ad (podrobněji ke stažení zde). Délka projektu 12-24 měsíců, míra podpory 85%. Další info.

  • ÉTA

   Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více aspektů:

   • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,

   • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,

   • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

   Délka trvání projektu je předpokládána 1–3 roky, finanční podpora 80% (výzkumná organizace až 100% při zachování průměrné míry podpory projektu 80%). Další info.


   Možnost konzultace projektu s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK, kontaktní osoba Ivana Sýkorová.

  Fulbrightův program v ČR

  • Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium v USA

   Podmínkou jsou dobré studijní výsledky, úspěšně složené testy TOEFL a GRE a kvalitně vypracovaná přihláška. Stipendium max. na 10 měsíců s možností studovat pouze jeden školní rok jako „non-degree“ student nebo - už s podporou jiných zdrojů - dokončit víceletý Master‘s či Ph.D. program. Další info

   Termín: 1. září (na následující akademický rok)

  • Fulbright-Masarykovo stipendium

   Stipendium určeno pro zástupce akademické obce v ČR, činné v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Podmínkou je mimo jiné pozvání z USA. Stipendium (na 3–10 měsíců) se uděluje ve třech kategoriích:

   A. mladí vědečtí pracovníci na počátku vědecké kariéry před dosažením Ph.D.

   B. začínající vědečtí pracovníci, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety

   C. pokročilí vědečtí pracovníci s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety

   Další info

   Termín: 1. listopadu (na následující akademický rok)

  • Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející:

   Stipendium (na 3–10 měsíců) je určeno pro zástupce akademické obce v ČR. Podmínkou je titul Ph.D., pozvání z USA ad. Další info.

   Termín: 1. listopadu (na následující akademický rok)

  • Instituty amerických studií

   Určeno pro zájemce z univerzitních pracovišť, kteří se ve své výuce či výzkumu zabývají tématy, jež souvisejí s USA. Instituty v délce 6 týdnů jsou každoročně vyhlašovány. Další info pro zimní instituty, další info pro letní instituty.

  • Intercountry Travel Grant

   Program pro krátké hostování ameriských stipendistů působících v ČR a Evropě. Seznam současných stipendistů zde.

  • Fulbright Specialist Program

   Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (2–6 týdnů). Hostitelské pracoviště v ČR má poskytnout ubytování a stravování. Univerzita může požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru.vOd ledna 2017 se částečně mění systém přihlášky a je administrován novou organizací Worldlearning.org. O specialistu lze pořádat prostřednitvím on-line přihlášky.

  Visegrad Fund

  • Visegrad Grants

   délka trvání max. 18 měsíců, financováno až 100% celkových nákladů, nutná účast 3 zemí z Visegradské čtyřky info

   termín: 1.2., 1.6., 1.10. daného roku

  • Visegrad+ Grants

   délka trvání méně než 12 měsíců, max. 18 měsíců, financováno až 100% celkových nákladů, nutná účast 3 zemí z Visegradské čtyřky a subjektu z EaP regionu nebo západního Balkánu info

   termín: 1.3., 1.6., 1.9., 1.12. daného roku

  • Strategické granty

   délka trvání 12–36 měsíců, financováno až 100% celkových nákladů, nutná účast všech zemí z Visegradské čtyřky info

   termín: 1.12. daného roku

  Česko-německý fond budoucnosti

  • Cíle podpory: Diskuzní fora a odborná spolupráce, publikace; délka projektu: max. 1 rok; výše financování: 50%. Další info

   Termíny uzávěrky pro projekty plánované v 1. čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku; 2. čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku; 3. čtvrtletí nebo později: do 31. března; 4. čtvrtletí nebo později: do 30. června.


  Poslední změna: 9. srpen 2022 14:11 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám