Habilitační řízení

 • V rámci habilitačního řízení na KTF UK uchazeč prokazuje pedagogickou a vědeckou způsobilost a praxi k získání akademického titulu „docent“. Docentem pro určitý obor se může stát uchazeč, absolvent doktorského studia.

 • V současné době je na KTF UK akreditováno habilitační řízení v oborech:

  • Katolická teologie

  • Dějiny křesťanského umění


Postup habilitačního řízení na KTF UK

 • Před zahájením habilitačního řízení je třeba dodat na Vědecké oddělení „Návrh na zahájení habilitačního řízení" se všemi požadovanými přílohami

  dle § 72 odst. 2 zákona o vysokých školách.

 • Po kontrole materiálů oznámí Oddělení vědy zahájení řízení Rektorátu UK.

 • Děkan připraví návrh na ustanovení habilitační komise.

 • Návrh habilitační komise je přeložen nejbližšímu zasedání vědecké rady fakulty.

 • V souladu s OR č. 15/2019 je habilitační práce podrobena kontrole originality. Ta je prováděna systémem Turnitin nebo jiným systémem kontroly originality práce, a to jako součást hodnocení návrhu uchazeče a jeho příloh habilitační komisí dle čl. 3 odst. 4 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

 • Komise ustanoví tři oponenty, kteří vypracovávají oponentské posudky na habilitační práci uchazeče.

 • Po získání všech tří posudků se schází habilitační komise, která zhodnotí vědeckou a pedagogickou způsobilost uchazeče a vydá své stanovisko k danému habilitačního řízení.

 • Stanovisko habilitační komise je předneseno na nejbližší Vědecké radě KTF UK, kde uchazeč přednese svou habilitační přednášku; Vědecká rada KTF UK poté tajným hlasováním vysloví souhlas nebo nesouhlas.

 • V případě, že návrh na jmenování docentem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady fakulty, předloží jej děkan bez průtahů se všemi materiály k rozhodnutí rektorovi. Nezíská-li návrh na jmenování docentem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.


Obsah žádosti o zahájení habilitačního řízení

 • Každá z příloh bude začínat na samostatné stránce, jednotlivé přílohy nesmí být pevně svázané, spojené pouze kancelářskou sponkou.


 1. Návrh na záhájení habilitačního řízení

 2. Příloha 1 - Strukturovaný životopis s datem vyhotovení a podpisem uchazeče

 3. Příloha 2 - Ověřené opisy diplomů (notářsky), u zahraničních titulů jejich nostrifikace; notářsky ověřené diplomy (Bc., Mgr., Ph.D.), dále ověřené doklady o získání akademicko-vědních titulů nebo hodností jiné odborné kvalifikace (PhDr., CSc., Dr., Th.D., DrSc.)

 4. Příloha 3 - Potvrzení o praxi - Potvrzení vystavují osobní oddělení všech pracovišť, kde má uchazeč aktuálně pracovní poměr.

 5. Příloha 4 - Zhodnocení odborné a pedagogické činnosti uchazeče ředitelem ústavu/katedry (kde je uchazeč zaměstnán) – zhodnocení vyhotoví a podepíše vedoucí katedry nebo ústavu.

 6. Příloha 5 – Výkaz pedagogické činnosti - úplný výkaz pedagogické činnosti za poslední tři ukončené roky plus právě probíhající rok (doplněný souhrnným přehledem o starší pedagogické činnosti bez časového omezení) s datem vyhotovení a podpisem uchazeče.

 7. Příloha 6 – Strukturovaná bibliografie - úplnou strukturovanou bibliografii uchazeče - seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací s datem vyhotovení a podpisem uchazeče.

 8. Příloha 7 - Seznam citací prací s datem vyhotovení a podpisem uchazeče

 9. Příloha 8 - Další vědecká činnost (Stáže, granty, konference)

 10. Habilitační práce (4x + elektoronicky na CD) habilitační práce může být odevzdána jako tiskem vydaná monografie. Pokud daná práce nevyšla tiskem, musí být svázána jako celek v pevných deskách, doporučujeme, aby přední strana desek obsahovala následující údaje: jméno univerzity a fakulty, název práce, jméno autora, rok vydání (dle přiloženého formuláře). Za habilitační práci se považuje: tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky; nebo soubor uveřejněných vědeckých prací, doplněný komentářem; nebo písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky; závažné překladové dílo, provázené vědeckou studií a komentáři patřičného rozsahu a kvality (především překlady starověkých, středověkých i raně novověkých uměleckých i vědeckých děl); slovník, který svým rozsahem, zaměřením a úrovní představuje obohacení české kultury ve vazbě ke světovým kulturám.

 11. Anotace habilitační práce (max. 1x A4).

 12. Návrh témat tří habilitačních přednášek s krátkým resumé (Téma přednášky předem vybere VR KTF UK. Uchazeč tuto přednášku přednese před Vědeckou radou KTF UK; délka přednášky je 20 min., je vhodné, aby se témata přednášek přímo neshodovala s tématem habilitační práce).

 13. Kopie dokladu o platbě poplatku za habilitační řízení

 14. Příloha 10 - Podklady pro stanovisko habilitační komise


Doručení požadovaných materiálů:


 • Osobně: Oddělení vědy KTF UK (č. dveří 1059)

 • Písemně na adresu:

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00


Instrukce pro uhrazení poplatků za habilitační řízení


 • Výše poplatku za Habilitační řízení: 2.000,- Kč

 • Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení habilitační komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.

 • Poplatek uhraďte na účet KTF UK: 32034061/0100

 • U platby uveďte variabilní symbol: rodné číslo

 • Do zprávy pro příjemce: jméno uchazeče/habilitační řízení


Habilitační řízení na KTF UK

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.

Jméno habilitanda:

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.

Funkce:

Odborná asistentka

Obor:

Dějiny křesťanského umění

Zahájení řízení:

5. 5. 2023

Název habilitační práce:

Zámek Horšovský Týn Šlechtické sídlo jako zrcadlo života jeho obyvatel kolem poloviny 16. století

Text habilitační práce:

K nahlédnutí na vědeckém oddělení

Zasedání vědecké rady:

7. 6. 2023 (stanovení složení habilitační komise a tématu habilitační přednášky)

Téma habilitační přednášky:

Motiv tzv. silných žen v umění 16. století v Čechách


Habilitační komise

Předseda:

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

MUNI

doc. Richard Biegel, Ph.D.

FF UK, AVU

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Slovenská akadémia vied

doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.

NG, AVU

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UKUkončená habilitační řízení

Jméno habilitanda

funkce

obor

zahájení řízení

název habilitační práce

Výsledek / datum jmenování

Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

[podrobnosti]

Odborný asistent na katedře městského inženýrství Stavební fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě

Dějiny křesťanského umění

3. 5. 2022

Metody stavebněhistorického průzkumu a jejich využití při poznávání sakrální architektury na příkladech kostelů na severní Moravě a ve Slezsku vzniklých od poloviny 16. do poloviny 17. století

Zastaveno

VR dne

7. 6. 2023

PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

[podrobnosti]

Akademický pracovník, odborný asistent se zaměřením na teorii a dějiny umění na Filozofické fakultě Ostravské university

Dějiny křesťanského umění

3. 9. 2021

Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku

1. 10. 2022

ThLic. Mgr. Tomáš Mohelník, Th.D.

[podrobnosti]

Odborný asistent na Katedře systematické teologie a filosofie na Katolické teologické fakultě UK

Katolická teologie

1. 10. 2021

Tomáš Akvinský. O eucharistii v Teologické sumě.

Ukončeno na vlastní žádost habilitanda

5. 5. 2022

ThLic. David Bouma, Th.D.

[podrobnosti]

Odborný asistent Katedra systematické teologie a filosofie

Katolická teologie

6. 1. 2021

„Není tady. Byl vzkříšen.“ Ježíšovo zmrtvýchvstání v biblickém fundamentálněteologickém a systematickém pohledu u Hansjürgena Verweyena, Hanse Kesslera, Josepha Ratzingera a Klause Bergera.

1. 10. 2021

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

[podrobnosti]

Odborný asistent Ústav dějin křesťanského umění

Dějiny křesťanského umění

6. 1. 2020

Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby

1. 4. 2021

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

[podrobnosti]

Odborná asistentka Katedra systematické teologie a filosofie

Katolická teologie

20. 12. 2019

Katolický pohled na náboženskou pluralitu

1. 4. 2021

David Vopřada, Dr.

[podrobnosti]

Odborný asistent Katedry systematické teologie a filosofie KTF UK

Katolická teologie

9. 1. 2019

Quodvultdeus: a Bishop Forming Christians in the Vandal Africa: A Contextual Analysis of the Pre-baptismal Sermons attributed to Quodvultdeus of Carthage

1. 8. 2019

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. [podrobnosti]

Odborný asistent

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce TF JU

Katolická teologie

24. 3. 2017

Global governance? Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu


Zastaveno:

VR dne

6. 2. 2019

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Th.D.

Odborný asistent

Ústav etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK

Katolická teologie

24. 10. 2017

Pozvání do metodologie etického poradenství

Ukončeno na vlastní žádost habilitanda

ThLic. František Burda, Th.D.

Odborný asistent

Univerzita Hradec Králové

Katolická teologie

6. 12. 2016

Kultura služby. Analýza a aplikace antropologických východisek

Ukončeno na vlastní žádost habilitanda

ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

Odborný asistent Katedry biblických věd KTF UK

Katolická teologie

14. 11. 2014

List Židům, Český ekumenický komentář k Novému zákonu

1. 8. 2015

JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře právních dějin Fakulty právnické, Západočeská univerzita v Plzni

Katolická teologie

16. 5. 2013

Kuneš z Třebovle středověký právní a jeho dílo

1. 7. 2014

PhDr. Libor Ovečka, Dr.

Vedoucí Katedry teologické etiky a spirituální teologie KTF UK

Odborný asistent

Katolická teologie

14. 11.

2011

„Člověče bylo ti oznámeno, co je dobré…“ Česká katolická morální teologie 1884-1948

1. 11. 2012

PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Odborný asistent Katedry dogmatické teologie KTF UK

Katolická teologie

11. 9. 2008

Teologicky žije člověk:

Josef Zvěřina v l. 1913-1967

7. 4. 2009


Poslední změna: 13. červenec 2023 09:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám