• Aktuality

Aktuality

20. května 2020

Čelní představitelé oborových pracovišť dějin umění vydali své stanovisko k záměru zrušení výběrového řízení na ředitele NG v Praze. Poukazují především na potřebu dodržování etického kodexu galerie i Mezinárodní rady muzeí ICOM. Jako nezbytné pro další rozvoj této státní organizace vidí otevřené a transparentní výběrové řízení. Ke stanovisku se připojil i prof. Vít Vlnas, vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.Stanovisko představitelů profesních organizací a oborových pracovišť dějin umění k požadavku na zrušení výběrového řízení na funkci generálního ředitele Národní galerie v Praze


Odložení trestních oznámení podaných předchozím ministrem kultury na bývalého generálního ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta by podle našeho názoru nemělo být důvodem ke zrušení vypsaného výběrového řízení a opětovnému přímému jmenování ředitele galerie.


Dosavadní šetření neprokázalo spáchání trestného činu a nepřímo naznačilo, že tehdejší vedení ministerstva kultury nemělo řešit pracovně-právní problémy ve zřizované příspěvkové organizaci touto formou. Zůstává však skutečností, že veřejnosprávní kontrola provedená ministerstvem v květnu 2019 upozornila na nedostatky a porušení povinností, která se jeví nadále jako problematická a v rozporu s etickým kodexem galerie i Mezinárodní rady muzeí ICOM. Z hlediska zásad a standardů odborné práce se jedná mimo jiné o nedostatečně doložené plnění dle autorské a licenční smlouvy, zavazující k vytvoření původních a jedinečných autorských děl mimo rámec zaměstnaneckého poměru. Využití institutu autorské smlouvy v tomto případě, zahrnujícím mimo jiné dohled nad realizací výstavního plánu, vzbudilo v odborné obci značné rozpaky a nebylo přesvědčivě zdůvodněno. Zaměstnanci Národní galerie přitom v dané době vykonávali tvůrčí aktivity výhradně v režimu zaměstnaneckého díla bez autorských smluv a nároku na honorář. Ze strany vedení NG tím docházelo k uplatňování nerovného přístupu vůči odborným pracovníkům galerie.


Domníváme se, že na vedoucí představitele kulturních a výzkumných institucí je nutno klást přísná profesně-etická měřítka, jak o tom hovoří i dokumenty ICOM. Věříme, že zárukou spravedlivého a objektivního posouzení všech odborných, manažerských i morálních předpokladů je otevřené a transparentní výběrové řízení, a to zvláště v případě výběru nového generálního ředitele Národní galerie v Praze.


V Praze dne 19. května 2020


PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy


Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.

předseda Rady galerií České republiky


Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.

vedoucí Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity


prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


PhDr. Radim Vondráček

předseda Uměleckohistorické společnosti


prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze


doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.


doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty