• Aktuality

Aktuality

9. června 2021

Aktualizováno 9. 6. 2021

Obecná ustanovení

Opatřením rektora č. 16/2021 se prodlužuje mimořádný stav na

Univerzitě Karlově do 25. června 2021.

Všichni se řídí obecně platnými předpisy a nařízeními a dbají zvýšených hygienických opatření.


Zkouškové období za letní semestr je prodlouženo do 31. července, dále probíhá od 1. září do 17. září 2021.


Byl aktualizován Harmonogram akademického roku 2020/2021.

Přístup do prostor fakulty není omezen, doporučuje se však pouze na dobu nezbytně nutnou.

V prostorách budovy je povinnost nosit respirátor FFP2 a KN95.


Pregraduální výuka (bc. a mgr. studium)

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021 je od 8. června 2021 je povoleno :

 • konání individuálních konzultacích nebo při poradenských službách

 • prezenční výuka studentů všech ročníků

 • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků

 • konat prezenční zkoušky (včetně přijímacích zkoušek) bez omezení počtu přítomných osob, ale s rozestupy minimálně 1,5 metru. V případě dodržení minimálně 2 m rozestupů všech zúčastněných osob je možné odložit respirátory.


Testování studentů

Osobní přítomnost na vzdělávání (včetně prezenčního zkoušení) na vysoké škole umožní vysoká škola studentovi pouze tehdy:

 • Pokud nemá příznaky Covid-19

 • Má výsledky negativního PCR testu, který není starší 7dní, nebo

 • má výsledky negativního antigenního testu, který není starší 72hodin. (V případě testování poskytnutého na Albertově v rámci UK má výsledky negativního testu, který není starší 7dní.), nebo

 • předloží čestné prohlášení o provedeném sebetestování s negativním výsledkem

Testování studentů UK je zajištěno po předchozí registraci na Albertově.


Povinné testování se nevztahuje na studenta, který:

 • Prokáže, že v posledních 180dnech prodělal onemocnění Covid-19 a uplynula doba izolace.

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

Čestné prohlášení o prodělání onemocnění

Čestné prohlášení o očkování

Čestné prohlášení


Knihovna:

 • Aktuální provoz knihovny sledujte na webových stránkách KTF

 • Cesta pro rezervovanou knihu do knihovny je součástí přípravy na zkoušku a potvrzení o rezervaci, spolu s průkazem studenta lze předložit k ověření oprávnění cestování mezi okresy.


Studijní oddělení:


Akademické obřady - Promoce a imatrikulace:

 • Všechny akademické obřady (promoce, imatrikulace) jsou zrušeny do konce března 2021. Studijní oddělení bude kontaktovat všechny absolventy ohledně předání diplomů.Postgraduální studium

Studium v rámci doktorských studijní programů je povoleno v prezenční formě.Nástroje distanční výuky


MOODLE

 • užívaný především u teologických programů a dálkového studia


MS TEAMS

 • vhodný pro všechny (licence přístupná všem studentům i zaměstnancům UK při užívání MS 365, přístup a návody zde a zde

 • vhodný pro on-line setkání i tzv. bezkontaktní výuku (sdílení materiálů atd.)


FORMA VÝUKY

optimální on-line vzdělávání v čase stanoveném rozvrhem bezkontaktní formy výuky (videopřednáška, prezentace, e-learning, samostudium) jsou přípustné jako náhrada přednášek. Musí být spojeny s průběžnou vzájemnou komunikací studentů a pedagoga.


V případě jakýchkoliv nejasností ohledně výuky kontaktujte nejdříve garanta-vyučujícího daného předmětu, dále případně garanta daného studijního programu či vedoucího katedry.


Garanti studijních programů jsou:

Aplikovaná etika (NMgr.) doc. PhDr. David Svoboda, Ph.D.

Dějiny evropské kultury (Bc.) doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

Dějiny evropské kultury (NMgr.) prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D.

Dějiny křesťanského umění (Bc.) PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

Dějiny křesťanského umění (NMgr.) prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Katolická teologie (Mgr.) prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Teologické nauky (Bc., NMgr.) doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.


Poradna centra Karolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.


Koleje

Sledujte aktuální stránky Univerzity Karlovy: https://cuni.cz/UK-1.html

V případě dalších dotazů lze kontaktovat koleje.Podpora sociálně znevýhodněných studentů (příjemců sociálního stipendia) v době distanční výuky

Cílem UK je zajistit sociálně znevýhodněným studentům, kterým je přiznáno sociální stipendium, kvalitní přístup k online výuce i v době distanční výuky tak, aby byli schopni absolvovat tuto výuku a samostudium bez jakéhokoliv omezení. Této skupině studentů proto jsou na centrální úrovni k dispozici tyto služby:

 • Dlouhodobé zapůjčení technických pomůcek ke studiu (např. notebooku, diktafonu apod.)

 • Bezplatné sociálně-právní poradenství (přístupné i ostatním studentům, stejně jako psychologické a právní poradenství)

 • Poradenství a kontakty na nadace, které podporují ekonomicky znevýhodněné studentky a studenty

 • V přípravě je poskytnutí modemu se SIM kartou s 20 GB dat do dlouhodobé výpůjčky, kdy bude daným studentkám a studentům po dobu distanční výuky hrazen měsíční tarif.

Služby pro studenty se sociálním znevýhodněním zaštiťuje Centrum Carolina (UK Point).PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., proděkanka pro studium KTF


Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty