• Aktuality

Aktuality

22. listopadu 2021

Aktualizováno 22. 11. 2021

Obecná ustanovení

Všichni se řídí obecně platnými předpisy a nařízeními a dbají zvýšených hygienických opatření.


Na chodbách fakulty je povinnost nosit respirátor FFP2 a KN95. Při výuce v učebnách dodržujte rozestupy min 1,5 metru. Od 15. 11. platí povinnost nosit respirátor i při výuce při účasti 50 a více studentů v posluchárně.


Pregraduální výuka (bc. a mgr. studium)


Dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví do odvolání platí:

 • studenti nemusejí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách

 • bezinfekčnost je i nadále nutné prokazovat a kontrolovat při promocích a imatrikulacích

 • podle pravidel týkajících se škol musí pravidelně dokládat bezinfekčnost studenti ubytovaní na kolejích (více info zde)


Podmínky prokázání bezinfekčnosti platné od 1. 11. 2021:

 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo

 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní


Pokud osoba nedoloží bezinfekčnost, nemůže se účastnit akce.

Očkování musí být doloženo národním certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1.


Ochrana dýchacích cest

Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy.

Povinnost se nevztahuje na:

 • studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

 • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (rozestup 1, 5 metrů)

 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání

 • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metr.


Očkování musí být doloženo národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování.


Knihovna:


Studijní oddělení:


Postgraduální studium

Studium v rámci doktorských studijní programů je v prezenční formě.


Promoce

Promoce se počínaje úterým 23. 11. 2021 ruší a budou uskutečněny v náhradním termínu.


Nástroje distanční výuky


MOODLE

 • užívaný především u teologických programů a dálkového studia


MS TEAMS

 • vhodný pro všechny (licence přístupná všem studentům i zaměstnancům UK při užívání MS 365, přístup a návody zde a zde

 • vhodný pro on-line setkání i tzv. bezkontaktní výuku (sdílení materiálů atd.)


Karlovka Online | Distanční vzdělávání


Garanti studijních programů jsou:

Aplikovaná etika (NMgr.) doc. PhDr. David Svoboda, Ph.D.

Dějiny evropské kultury (Bc.) doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

Dějiny evropské kultury (NMgr.) prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D.

Dějiny křesťanského umění (Bc.) PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

Dějiny křesťanského umění (NMgr.) prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Katolická teologie (Mgr.) prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Teologické nauky (Bc., NMgr.) doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.


Poradna centra Karolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.


Koleje

Sledujte aktuální stránky Univerzity Karlovy: https://cuni.cz/UK-1.html

V případě dalších dotazů lze kontaktovat koleje.Podpora sociálně znevýhodněných studentů (příjemců sociálního stipendia) v době distanční výuky

Cílem UK je zajistit sociálně znevýhodněným studentům, kterým je přiznáno sociální stipendium, kvalitní přístup k online výuce i v době distanční výuky tak, aby byli schopni absolvovat tuto výuku a samostudium bez jakéhokoliv omezení. Této skupině studentů proto jsou na centrální úrovni k dispozici tyto služby:

 • Dlouhodobé zapůjčení technických pomůcek ke studiu (např. notebooku, diktafonu apod.)

 • Bezplatné sociálně-právní poradenství (přístupné i ostatním studentům, stejně jako psychologické a právní poradenství)

 • Poradenství a kontakty na nadace, které podporují ekonomicky znevýhodněné studentky a studenty

 • V přípravě je poskytnutí modemu se SIM kartou s 20 GB dat do dlouhodobé výpůjčky, kdy bude daným studentkám a studentům po dobu distanční výuky hrazen měsíční tarif.

Služby pro studenty se sociálním znevýhodněním zaštiťuje Centrum Carolina (UK Point).PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., proděkanka pro studium KTF


Sdílet na: