• Aktuality

Aktuality

29. června 2021

Aktualizováno 29. 6. 2021

Obecná ustanovení

Všichni se řídí obecně platnými předpisy a nařízeními a dbají zvýšených hygienických opatření.


Zkouškové období za letní semestr je prodlouženo do 31. července, dále probíhá od 1. září do 17. září 2021.


Byl aktualizován Harmonogram akademického roku 2020/2021.

Přístup do prostor fakulty není omezen, doporučuje se však pouze na dobu nezbytně nutnou.

V prostorách budovy je povinnost nosit respirátor FFP2 a KN95.


Pregraduální výuka (bc. a mgr. studium)

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. července 2021 je od 9. července 2021 je povoleno :

 • konání individuálních konzultacích nebo při poradenských službách

 • prezenční výuka studentů všech ročníků

 • konat prezenční zkoušky (včetně přijímacích zkoušek) bez omezení počtu přítomných osob, ale s rozestupy minimálně 1,5 metru. V případě dodržení minimálně 2 m rozestupů všech zúčastněných osob je možné odložit respirátory.


Účast na zkouškách (při přítomnosti více jak 10 osob), účast na promocích, na vzdělávacích akcích apod. je možná takto:

 • Pokud osoba nemá příznaky Covid-19

 • Má výsledky negativního PCR testu, který není starší 7dní, nebo

 • má výsledky negativního antigenního testu, který není starší 72hodin. (V případě testování poskytnutého na Albertově v rámci UK má výsledky negativního testu, který není starší 7dní.), nebo

 • předloží čestné prohlášení o provedeném sebetestování s negativním výsledkem

Testování studentů UK je zajištěno po předchozí registraci na Albertově.


Povinné testování se nevztahuje na studenta, který:

 • Prokáže, že v posledních 180dnech prodělal onemocnění Covid-19 a uplynula doba izolace, nebo

 • Od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo

 • Od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.


Očkování musí být doloženo národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování.


Knihovna:


Studijní oddělení:


Postgraduální studium

Studium v rámci doktorských studijní programů je povoleno v prezenční formě.Nástroje distanční výuky


MOODLE

 • užívaný především u teologických programů a dálkového studia


MS TEAMS

 • vhodný pro všechny (licence přístupná všem studentům i zaměstnancům UK při užívání MS 365, přístup a návody zde a zde

 • vhodný pro on-line setkání i tzv. bezkontaktní výuku (sdílení materiálů atd.)


FORMA VÝUKY

optimální on-line vzdělávání v čase stanoveném rozvrhem bezkontaktní formy výuky (videopřednáška, prezentace, e-learning, samostudium) jsou přípustné jako náhrada přednášek. Musí být spojeny s průběžnou vzájemnou komunikací studentů a pedagoga.


V případě jakýchkoliv nejasností ohledně výuky kontaktujte nejdříve garanta-vyučujícího daného předmětu, dále případně garanta daného studijního programu či vedoucího katedry.


Garanti studijních programů jsou:

Aplikovaná etika (NMgr.) doc. PhDr. David Svoboda, Ph.D.

Dějiny evropské kultury (Bc.) doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

Dějiny evropské kultury (NMgr.) prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D.

Dějiny křesťanského umění (Bc.) PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

Dějiny křesťanského umění (NMgr.) prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Katolická teologie (Mgr.) prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Teologické nauky (Bc., NMgr.) doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.


Poradna centra Karolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.


Koleje

Sledujte aktuální stránky Univerzity Karlovy: https://cuni.cz/UK-1.html

V případě dalších dotazů lze kontaktovat koleje.Podpora sociálně znevýhodněných studentů (příjemců sociálního stipendia) v době distanční výuky

Cílem UK je zajistit sociálně znevýhodněným studentům, kterým je přiznáno sociální stipendium, kvalitní přístup k online výuce i v době distanční výuky tak, aby byli schopni absolvovat tuto výuku a samostudium bez jakéhokoliv omezení. Této skupině studentů proto jsou na centrální úrovni k dispozici tyto služby:

 • Dlouhodobé zapůjčení technických pomůcek ke studiu (např. notebooku, diktafonu apod.)

 • Bezplatné sociálně-právní poradenství (přístupné i ostatním studentům, stejně jako psychologické a právní poradenství)

 • Poradenství a kontakty na nadace, které podporují ekonomicky znevýhodněné studentky a studenty

 • V přípravě je poskytnutí modemu se SIM kartou s 20 GB dat do dlouhodobé výpůjčky, kdy bude daným studentkám a studentům po dobu distanční výuky hrazen měsíční tarif.

Služby pro studenty se sociálním znevýhodněním zaštiťuje Centrum Carolina (UK Point).PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., proděkanka pro studium KTF


Sdílet na: