• Aktuality

Aktuality

1. listopadu 2021

Podpora internacionalizace UK

 • V pondělí 1. listopadu 2021 v 8 hodin se otevírá podzimní kolo soutěžního programu.

 • Vzhledem k pandemické situaci ve světě a obtížným podmínkám cestovat bude v rámci podzimního kola 2021 umožněno žádat finanční příspěvek i na podporu virtuálních mobilit.

 • Program je určen především k podpoře krátkodobých mobilit (do 3 týdnů)Žádat o finanční příspěvek na virtuální mobilitu bude možné za těchto podmínek:

Kategorie Ai: Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé pobyty

 • Podpora zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů:

  • podpora účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů)

  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů

  • mezinárodní soutěže a mistrovství

  • studentské konference

  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.

  • Od podzimního kola 2021-2 je možné žádat o finanční příspěvek na virtuální mobilitu (finanční příspěvek je určen pouze na účastnický poplatek za akci).


 • Požadované přílohy ve formátu pdf:

  1. Motivační dopis ((1 normostrana, vhodný je podpis žadatele)

  2. Program akce (pokud možno stručný)


 • Závěrečné dokumenty:

  • Fyzická mobilita

   • Přílohy požadované do 2 měsíců po ukončení pobytu – přílohy vložte v elektronické podobě do aplikace:


   1. Závěrečná zpráva (ZZ_POINT_Ai_2021_2_Číslo projektu) - vkládejte ve formátu pdf, formulář ke stažení na příslušné záložce

   2. Potvrzení o pobytu - nepovinné (certifikát o účasti či jiný oficiální doklad o účasti od organizátora akce nebo zahraniční instituce)

  • Virtuální mobilita

   1. Závěrečná zpráva (ZZ_POINT_Ai_2021_2_Číslo projektu) – vkládejte ve formátu pdf, formulář ke stažení na příslušné záložce

   2. Doklad o úhradě (výpis z internetového bankovnictví či jiný)

   3. Potvrzení o pobytu - povinné (certifikát o účasti či jiný oficiální doklad o účasti od organizátora akce nebo zahraniční instituce)

 • Pokud organizátor nevydává certifikát ani jiný doklad o účasti, není možné podporu přidělit. Samotný doklad o úhradě nestačí.

 • Podporu je možné žádat pouze na účastnický poplatek za akci.

 • Důležité:

  • U kategorie Ai je tedy nutné rozlišit závěrečné dokumenty. V případě fyzické mobility je potvrzení o účasti pouze nepovinnou přílohou, v případě virtuální mobility je potvrzení o účasti povinnou přílohou.

  • Od kola 2021-2 je třeba používat mírně upravený formulář závěrečné zprávy.


Kategorie Aii: Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce

 • Podpora mezinárodních aktivit uskutečňovaných fakultami či dalšími součástmi UK ve smyslu krátkodobých akcí (s výjimkou aktivit spadajících pod písm. c) bod i)):

  • výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.) či

  • krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů.

  • Je možné, aby jeden žadatel žádal o podporu pro skupinu osob. Více informací v OR č. 10/2020

  • Od podzimního kola 2021-2 je možné žádat o finanční příspěvek na virtuální mobilitu (finanční příspěvek je určen pouze na účastnický poplatek za akci).

 • Požadované přílohy:

  1. Program akce (pokud možno stručný)

  2. Doporučující dopis odborného garanta


 • Závěrečné dokumenty:

  • Přílohy požadované do 2 měsíců po ukončení pobytu - přílohy vložte v elektronické podobě do aplikace:


  Fyzická mobilita:

  1. Závěrečná zpráva (ZZ_POINT_Aii_2021_2_Číslo projektu) - vkládejte ve formátu pdf, formulář ke stažení na této záložce

  2. Vyúčtování (VYUCT_POINT_Aii_2021_2_Číslo projektu) - formulář ke stažení na této záložce

  3. Případné potvrzení o pobytu/potvrzení o účasti - vystavuje zahraniční instituce

  Virtuální mobilita:

  1. Závěrečná zpráva (ZZ_POINT_Aii_2021_2_Číslo projektu) - vkládejte ve formátu pdf, formulář ke stažení na této záložce

  2. Vyúčtování (VYUCT_POINT_Aii_2021_2_Číslo projektu) - formulář ke stažení na této záložce

  3. Doklad o úhradě nad rámec vyúčtování (výpis z internetového bankovnictví či jiný)

  4. Potvrzení o pobytu - povinné (certifikát o účasti či jiný oficiální doklad o účasti od organizátora akce nebo zahraniční instituce)

   • Pokud organizátor nevydává certifikát ani jiný doklad o účasti, není možné podporu přidělit. Samotný doklad o úhradě nestačí.

   • Podporu je možné žádat pouze na účastnický poplatek za akci.

 • Důležité:

  • U kategorie Aii je tedy nutné rozlišit závěrečné dokumenty.

  • V případě fyzické mobility je potvrzení o účasti pouze nepovinnou přílohou, v případě virtuální mobility je potvrzení o účasti povinnou přílohou.

  • Od kola 2021-2 je třeba používat mírně upravený formulář závěrečné zprávy


Kategorie Bi: Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy

 • V této kategorii není možné žádat o podporu na virtuální mobilitu, fakulty a součásti UK mají i nadále povinnost realizovat LŠ fyzicky za přítomnosti studentů.

 • Speciální formulář GDPR u kategorie Bi) mají povinnost vkládat ti externí členové organizace letní školy, kteří nemají osobní číslo UK, tj. externí člen týmu, zahraniční vědecký pracovník/profesor a zahraniční student. Formulář ve formátu word je k dispozici přímo v aplikaci a zde.


Další informace
Sdílet na: