• Aktuality

Aktuality

21. srpna 2023

Aktualizace ke dni 7. září 2023

Rektorka UK požádala vedení KTF o návrh na řešení situace prof. Čechury a prof. Petráčka v jejich dalším působení na fakultě.

Vedení KTF na předpokládané jednání připravilo následující stanovisko, které je v souladu s právním názorem a které včera, ve středu 6. září, zaslalo rektorce UK.

1. Po dohodě s předsedou oborové rady zůstávají profesoři Čechura a Petráček školiteli svých doktorandů.

2. Pracovní poměr prof. Čechury končí k 30. 9. 2023. Pracovní poměr prof. Petráčka končí k 31. 10. 2023.

3. Není možné sjednat pracovní poměr pouze na vedení doktorandů. Je to v rozporu se zákonem o vysokých školách (§ 70 odst. 1).

4. Univerzita umožňuje činnost školitele realizovat i mimo pracovní poměr formou příkazní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

V souladu se zákonem a vnitřními předpisy univerzity navrhuje KTF UK uzavřít s oběma školiteli smluvní vztah formou příkazní smlouvy a přiznat jim za každého doktoranda, který dokončí svoje studium, odměnu ve výši 50 000 Kč, a to podle čl. 2, odst. 1 OR 36/2021 Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu. Tuto variantu navrhuje i s ohledem na to, že ji považuje za pracovně právně i administrativně vhodnější a velkorysejší než případnou dohodu o provedení práce, a to zejména ve vztahu ke školitelům.


Aktualizace ke dni 6. září 2023

Předmět Církevní a obecné dějiny novověku bude od nového akademického roku vyučovat doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D., vedoucí Katedry církevních dějin a literární historie KTF UK.


doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

Životopisná data

1997-2004 studium historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2006 státní rigorózní zkouška (PhDr.) z politologie

2006-2009 doktorandské studium politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2008-2010 spoluřešitel grantu Vatikán a Československo v letech 1918-1938 a odborný pracovník výzkumu a vývoje Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR v Praze

2016-2017 habilitační řízení na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (k 1. květnu 2017 jmenován docentem pro obor české dějiny)

2010-dosud docent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2010-dosud docent Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK

2017-2019 řešitel grantu Vatikán a české země v letech 1914-1918


Hlavní oblasti vědeckého zájmu

české a světové dějiny 20. století

církevní dějiny 19. a 20. století


Je autorem desítek odborných publikací, monografií, zahraničních studií a článků.

Podrobná bibliografie doc. Šmída je k dispozici zde.


Aktualizace ke dni 4. září 2023

Proděkan KTF UK (zastupující děkana) jednal dne 4. 9. 2023 s předsedou oborové rady doktorského studijního programu Církevní a obecné dějiny. Shodli se na tom, že prof. Čechura a prof. Petráček jsou nadále školiteli svých doktorandů a že je společným cílem, aby doktorandi mohli pod jejich školením dokončit svá studia.


Aktualizace ke dni 31. srpna 2023

Ve čtvrtek 31. srpna se vedení KTF setkalo s rektorkou UK prof. Milenou Králíčkovou. Schůzka přinesla shodu v potřebnosti řešení vzniklé situace s doktorandy prof. Jaroslava Čechury a prof. Tomáše Petráčka. Fakulta chce doktorandům umožnit dokončení studia pod stávajícími školiteli. Aktuálně pro to hledá optimální řešení a usiluje o dohodu s oběma profesory. O konkrétní podobě budoucí spolupráce budeme jednat příští týden.


Aktualizace ke dni 29. srpna 2023

Oznamujeme, že v pondělí 28. srpna 2023 v ranních hodinách byl děkan prof. Vojtěch Novotný ze závažných zdravotních důvodů a v důsledku celkového vyčerpání přijat do nemocničního ošetření.

Podle platného opatření děkana je po dobu nepřítomnosti jeho zástupcem proděkan pro vědu Doc. Jakub Jinek.

Na následující dny jsou naplánovaná další jednání, o jejichž výsledcích vás budeme na tomto místě informovat.


Aktualizace ke dni 22. srpna 2023

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy nekomentuje do médií či na sociální sítě pracovněprávní záležitosti svých zaměstnanců. Prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. tak učinil sám. K jeho vyjádřením připojujeme krátké stanovisko: Jediným důvodem, kvůli němuž s ním byl ukončen pracovní poměr podle § 52 písm. c) zákoníku práce, je potřeba vyšší efektivity hospodaření i působení fakulty. Stav úvazků se nyní snižuje o 2,5, na prof. Petráčka z toho připadá pětina. Snižujeme také počet zaměstnanců na DPP a lépe rozdělujeme výuku i další agendy. Činností, jimž se prof. Petráček na Katolické teologické fakultě věnoval, se ujmou stávající zaměstnanci. Jiné interpretace důvodů propuštění se nezakládají na faktech a nejsou pravdivé.


22. srpna 2023

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám