• Aktuality

Aktuality

29. května 2024

Nové kolegium děkana

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy dnes na svém řádném zasedání projednal návrh děkana na složení nového kolegia.


Složení nového tříčlenného kolegia reaguje na aktuální výzvy, které nás v následujícím období čekají,” vysvětlil děkan Jaroslav Brož.


Důležitým tématem pro fakultu i celou univerzitu je rozvoj doktorského studia a plánované změny ve stipendijním řádu spojené s chystanou novelou vysokoškolského zákona. V kolegiu děkana proto nově vznikla pozice proděkana pro doktorské studium a vědecko-pedagogické tituly, kterou bude zastávat doc. Martin Zlatohlávek.


Proděkanem pro vědu a zahraničí bude doc. Aleš Prázný a proděkankou pro pregraduální studium a pedagogickou činnost dr. Lenka Makovcová Demartini. Zaměření těchto proděkanských pozic rovněž odráží současné potřeby fakulty a reaguje na aktuální požadavky ze strany vedení univerzity, které klade důraz na získávání finančních prostředků z grantových programů a internacionalizaci studia, a také rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků.


Představu o budoucí spolupráci s novým kolegiem děkan Jaroslav Brož komentoval:

Kandidátům na proděkany jsem přednesl svou vizi. V podstatných věcech jsme se shodli, budeme dobrý tým. Na druhé straně, ve svém způsobu řízení chci každému ponechat autonomii a uvítám, pokud bude svou oblast působení kreativně rozvíjet ve shodě s celkovou strategií a ku prospěchu fakulty.”


Akademický senát Katolické teologické fakulty se kladně vyjádřil k záměru děkana jmenovat navrhované proděkany. Nové kolegium se na vedení fakulty bude podílet od 1. června 2024.
S jakými vizemi vstupují noví proděkani do svých funkcí si můžete přečíst níže.


Proděkan pro vědu a zahraničí

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Jako proděkan pro vědu a zahraničí bych fakultě rád nabídl zkušenosti, které jsem získal během svého působení ve třech různých oblastech akademického života: v roli pedagogicko-badatelské, během svého angažmá v rozmanitých orgánech univerzity, a v neposlední řadě na poli organizace vědy a vzdělávání. Po studiu filosofie na HTF a PedF UK jsem v letech 2003 až 2024 působil na Univerzitě Pardubice, kde jsem se věnoval rozvoji oboru filosofie. Založil jsem na Filosofické fakultě UP katedru filosofie a v této souvislosti rovněž připravil akreditace studijního programu filosofie na úrovni bakalářské, navazující magisterské i doktorské. Katedru jsem poté několik let vedl. Později jsem se na stejné fakultě stal proděkanem pro vědu a zahraničí.

Ve své pedagogicko-vědecké činnosti se věnuji filosofii výchovy, politické filosofii a etice. V této oblasti mám zkušenosti jako řešitel tříletého evropského rozvojového projektu Idea univerzity, který se pokoušel prakticky rozvinout výuku filosofie na několika fakultách Univerzity Pardubice. Mnohá jednání, která jsem vedl jako vedoucí katedry, proděkan pro vědu a zahraničí či jako předseda fakultního senátu, mě dovedla k pochopení akademické diplomacie jako nezbytné podmínky fungování a rozvoje univerzitního prostředí. Mimo univerzitu jsem rozvíjel vzdělávací projekt pro středoškolské učitele, kde vidím možnosti spolupráce pro naši fakultu i nyní.

Pokud jde o vědeckou agendu, podrobně jsem se zabýval principy, které stály v pozadí metodiky M17+ i jejího vývoje a aplikace. Problematiku hodnocení vědy jsem sledoval rovněž jako člen předsednictva Rady vysokých škol ČR a jako stávající člen Sněmu Akademie věd ČR. Rád bych se zaměřil zejména na nové výzvy spojené s novou metodikou hodnocení vědy na UK, motivační potenciál přítomný v programu Cooperatio a rozvoj projektové činnosti. V oblasti zahraniční agendy bych rád fakultě pomohl rozvinout vědeckou i pedagogickou mobility studentů i zaměstnanců, internacionalizaci výuky, výzkumu a projektové činnosti, a to zejména v segmentu „internationalization at home“.


Proděkanka pro pregraduální studium a pedagogickou činnost

ThLic. Mgr. Lenka M. Demartini, PhD.

Absolvovala jsem tři ročníky oboru čeština-angličtina s pedagogickým zaměřením na FF UK a posléze pokračovala již v jednooborovém magisterském studiu oboru anglistika-amerikanistika. V roce 1994 jsem mimo to vykonala státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie. Diplomovou práci jsem vypracovala v didaktickém oboru (Analýza současných metod v cizojazyčném vyučování, 1995).

Během studia se mi narodily dvě dcery (1986, 1993), později ještě syn (2000). Období před pádem totalitního režimu, kdy jsem studovala na FF UK jsem byla současně aktivní v protikomunistickém odboji, v roce 2022 jsem od Ministerstva obrany obdržela osvědčení účastníka 3. odboje (odporu proti komunismu).

Další akademické působení je spojeno s KTF UK: od r. 2007 jako studentka denního studia katolické teologie, od roku 2014 jako doktorandka na katedře systematické teologie (Ph.D. 2022).

V současné době vyučuji na KTF UK akademickou angličtinu pro všechny obory (teologie, filosofie a etika, dějiny křesťanského umění a dějiny evropské kultury) a metodologii a úvody do studia pro teologické obory. Mimo to vyučuji v rámci své vlastní specializace v letním kurzu etiky pro partnerskou univerzitu Maryland.

K mému možnému působení v roli proděkanky pro pregraduální studium a pedagogickou činnost: Výsostnou prioritou současného univerzitního světa (napříč světem a Evropou) již není pouze věda a výzkum, ale rovnocenně se hledí na pedagogické kompetence.

K tomuto účelu z iniciativy Univerzity Karlovy vznikla poradní platforma Paedagogium (v roce 2023 jsem byla rektorkou jmenována jako zástupce naší fakulty na této platformě) a na jednotlivých fakultách mají postupně vzniknout Centra pro podporu výuky (v rámci projektu ESF+). Vytvořila jsem kompletní návrh povinného kurzu pedagogických kompetencí, který musí splňovat požadavky definované Opatřením rektorky č. 37/2023, a nyní pracuji na organizaci vzniku Centra pro podporu výuky na fakultě. Realizace obou projektů má vysoké nároky z hlediska pedagogických kompetencí a vyžaduje buď aprobaci v pedagogice nebo spolupráci s dalšími odborníky (fakultami). Vzhledem k tomu, že se již několik měsíců věnuji agendě pedagogických kompetencí, dovedlo mě to logicky k agendě studijních záležitostí. Propojení problematiky denního a kombinovaného studia s agendou celoživotního vzdělávání a podpory e-learningu i aktivitami Centra pro podporu výuky nabízí značný potenciál.

Propojením zmíněných agend v rámci jednoho (i fyzického) místa dovoluje autonomní fungování jednotlivých odpovědných osob, ale zároveň umožňuje centralizovat potřeby, které přesahují náročnou rutinní agendu studijního oddělení. Proděkan pro pedagogické a studijní záležitosti by tak v součinnosti s dalšími spolupracovníky mohl vytvořit “Centrum pro podporu výuky” nejen v původním záměru rozvoje pedagogických kompetencí, ale v rozměru mnohem univerzálnějším, a vskutku univerzitním…


Proděkan pro doktorské studium a vědecko-pedagogické tituly

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Jako proděkan pro doktorské studium a vědecko-pedagogické tituly se zaměřím zejména na tyto oblasti:

Administrativní a organizační zajištění doktorských studijních programů včetně koordinace působení oborových rad: vedle běžného provozu doktorského studia během akademického roku (vyhlášení přijímacího řízení, přijímací zkoušky, zápis do studia, zasedání oborových rad, ad.,) bude třeba v nastávajícím období připravit a realizovat nové důrazy na denní formu studia; s tím souvisí přesné vypracování individuálního studijní plánu jednotlivých studentů/-tek, zvláště denního studia, na každý akademický rok a pečlivá kontrola jeho plnění; pro doktorandy/-ky denního studia bude třeba připravit platformy a náměty k bližší spolupráci s akademickými pracovníky/-cemi fakulty; bude třeba se starat o to, aby doktorandi/-ky byli více zahrnováni do vědecké a odborné práce školitelů/-ek, ale i dalších akademiků/-ček, jejichž témata badatelské činnosti blíže souvisí s tématem, zpracovávaným v příslušné disertační práci.


Podpora tvůrčí činnosti pregraduálních i postgraduálních studentů a péče o její excelencí:

v této oblasti bude třeba dále doplňovat a rozvíjet odbornou knihovnu a studentům/-kám umožňovat výjezdy do specializovaných knihoven v zahraničí; umožňovat studentům/-kám výjezdy na exkurze a stáže; podporovat meziuniverzitní kontakty, jak v tuzemsku, tak i v zahraničí; konzultovat se studenty/-kami publikační možnosti; pravidelně pořádat mezinárodní doktorandskou konferenci, jíž se budou moci účastnit i vybraní studenti/-ky magisterského studia; doporučovat studentům/-kám jiné odborné konference, na nichž by mohli vystoupit se svým příspěvkem; vydávat v rámci fakulty, ať časopisecky, nebo knižně (i elektronicky) excelentní studentské práce.


Podpora zájmové činnosti postgraduálních studentů:

vytvořit platformu takové zájmové činnosti v rámci KTF UK; sledovat programy zájmové činnosti v rámci celé UK a odkazovat na ně; využít některých projektů a z nich financovat např. školení vystupování před veřejností (na konferencích); školení základů rétoriky; školení odborné fotografie apod.; připravit rozhovory s odborníky/-cemi z oblasti sociologie na téma, jak lze správně nalézt odpovídající zaměstnání po ukončení doktorského studia; odkazovat na významné kulturní události (koncerty, výstavy, přednášky apod.); navázat spolupráci se správci/-němi arcibiskupských lesů a rybníků a umožnit pro naše doktorandy/-ky zájmovou honitbu a rybolov; otevřít arcibiskupské a klášterní sbírky a jejich depozitáře k jejich bližšímu poznání.


Nominace na ceny za studium a za pedagogické působení v postgraduálních studijních programech:

zavčas, zpravidla při zahájení akademického roku pro doktorandy, informovat o studentských cenách v rámci UK (https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2346.html) i mimo UK; vytypovat, motivovat a podporovat takové studenty/-ky, kteří by mohli na ocenění dosáhnout; spolupracovat s hodnotiteli doktorandů/-ek na ceny a připravovat hodnotící zprávy; zavčas odeslat nominaci na příslušný úřad.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám