• Aktuality

Aktuality


10. března 2020

Č. j.: UKKTF/97888/2020-3

V Praze dne 16. března 2020


MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ VIRU COVID-19

V souladu s usnesení vlády České republiky a pokyny rektora Univerzity Karlovy stanovím s okamžitou platností a do odvolání nebo upřesnění následující:


Obecná ustanovení

Všichni se řídí obecně platnými předpisy a nařízeními, dbají zvýšených hygienických opatření a pečují o obecné dobro akademické obce.


Přístup do prostor fakulty je od 17. 3. povolen výlučně zaměstnancům, studentům a pracovníkům ÚVT s.r.o., a to na dobu nezbytně nutnou pro zabezpečení nutných činností.


Co nejvíce agendy bude v pracovní dny v čase 9:00–17:00 řešeno komunikací na dálku. Platí tyto základní kontakty:


Děkan

novotny@ktf.cuni.cz

220 181 426

Asistentka děkana

dekan@ktf.cuni.cz, dekanat@ktf.cuni.cz

737 272 241

Studijní oddělení

studijni@ktf.cuni.cz

737 272 227

Ekonomické oddělení

ekonom@ktf.cuni.cz

737 272 242

Vědecké oddělení

science@ktf.cuni.cz

737 272 229

Zahraniční oddělení

relations@ktf.cuni.cz

737 272 226

Oddělení rozvoje a vnějších vztahů

pr@ktf.cuni.cz

737 272 228

Knihovna

knihovna@ktf.cuni.cz

x


V individuálních případech je možno zajistit osobní jednání v těchto úředních hodinách:


Děkan

pondělí-čtvrtek

8.30–13.00

Studijní oddělení

středa

9.00–11.00

Ekonomické oddělení

středa

9.00–11.00

Knihovna

středa

9.00–10.00

(výdej předem objednaných titulů)


Pro osobní jednání je uzavřena Kancelář děkana (s výjimkou děkana samotného), Vědecké oddělení, Zahraniční oddělení, Oddělení rozvoje a vnějších vztahů, Technické oddělení.


Informace o provozu kolejí a menz Univerzity Karlovy jsou dostupné na www.kam.cuni.cz.


Pokud by se u zaměstnance nebo studenta prokázalo onemocnění způsobené virem COVID-19, je on nebo jemu blízký povinen informovat děkana, aby byla zabezpečena ochrana dalších osob.


Studium

Výuka pokračuje distanční formou, tj. samostudiem, které distančně řídí pedagogové, jimž byly příslušné předměty svěřeny.


S účinností od 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do odvolání krizového opatření vyhlášeného usnesením vlády České republiky jsou zakázány jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).


Je přerušeno konání kurzů celoživotního vzdělávání (včetně U3V).


Zaměstnanci

Veškerá pracovně-právní rozhodnutí (včetně schvalování dovolených, pracovních cest a podobně) jsou s okamžitou platností do odvolání vyhrazena pouze děkanovi nebo děkanem přímo pověřené osobě.


Ruší se schválené, ale neuskutečněné zahraniční pracovní cesty.


Ruší se dozor pro děti zaměstnanců. Jejich vstup do prostor fakulty je zakázán.


Akademičtí pracovníci

Akademičtí pracovníci pokračují v plnění svých pedagogických povinností tak, že zabezpečí distanční formu výuky předmětů, které jsou jim svěřeny. Poskytují studentům elektronicky pokyny, informace a materiály nezbytné k samostudiu a jsou jim stejnou formou k dispozici pro konzultace. Svědomitě se věnují činnosti vědecké. Mzda se nemění.


Vědečtí pracovníci

Vědečtí pracovníci pokračují v plnění svých povinností beze změn. Mzda se nemění.


Zaměstnanci vyučující na základě DPP

Zaměstnanci pokračují v plnění svých pedagogických povinností distanční formou: poskytnou studentům elektronicky informace a materiály k samostudiu a jsou jim k dispozici pro konzultace osobní, telefonické či elektronické. Odměna je vyplácena dle skutečně odpracovaných hodin.


Technicko-hospodářští pracovníci

Zaměstnanci pokračují v plnění svých povinností dle pokynů nadřízeného. Mzda se nemění.


Opatření, jež se týkají zaměstnance pečujícího o nezletilé

  a. 

Dítě mladší 10 let

V souladu s § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu péče o dítě za situace, kdy je z důvodu mimořádného opatření při epidemii uzavřena škola nebo školské zařízení, v jehož péči dítě jinak je. Zaměstnanec má nárok na ošetřovné. Vyplácí se až za devět kalendářních dnů a činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu mzdy. Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

  b. 

Dítě mladší 10 let a dítě starší 10 let

Zaměstnanec může požádat o čerpání dnů osobnostního rozvoje, home office, dovolenou nebo neplacené volno. Situace bude posuzována individuálně.


V případě nejasností se lze obrátit na děkana nebo na ing. Evu Procházkovou.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan

Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty