Aplikovaná etika Mgr.


Navazující magisterský studijní program Humanitní studia, studijní obor Aplikovaná etika


web oboru Aplikovaná etika


Základní charakteristika

Magisterský studijní obor „Aplikovaná etika“ je součástí studijního programu „Humanitní studia“ (N6107). Standardní doba studia je 2 roky, forma studia je kombinovaná. Ve svém rozsahu navazuje na bakalářský studijní obor „Teologické nauky“ (KKOV 6141R) zabezpečovaný Katolickou teologickou fakultou UK a na další humanitní a sociálně zaměřené bakalářské studijní programy a obory jiných fakult a škol. Jejich obsah doplňuje, rozvíjí a staví do etických kontextů. Zároveň poskytuje specializaci v oblasti křesťanské sociální etiky.


Právě překotný vývoj ve všech oblastech společenského života – ve vědě a výzkumu, v technice politice i hospodářství – zvyšuje naléhavost hledání eticky relevantního ukotvení. Právě proto chce studijní obor reagovat na zřejmou společenskou poptávku a nabídnout uchazečům o studium možnost vzdělání v základních oblastech aplikované etiky – hospodářské, politické, lékařské, mediální a právní. Obor si klade za cíl zprostředkovat studentům kompetence, které jim umožní identifikovat, pojmenovávat a rozpracovávat etické otázky současnosti. Chce tak činit s návazností na křesťanskou antropologii, pojednávající o člověku tak, jak mu rozumí křesťanství. Cílem oboru tedy je naučit studenty samostatné kritické reflexi etických problémů, respektující jejich komplexitu i rozdílnost možných odpovědí.


Uplatnění získaného vzdělání

Absolvent oboru „Aplikovaná etika“ má základní přehled o sociálních vědách – zejména o sociologii, politologii a ekonomii, rozumí jejich způsobu komunikace, orientuje se v jejich pojmosloví a umí strukturovat jejich základní problémy. Dále vykazuje znalosti v oblasti křesťanské antropologie a sociální etiky, orientuje se v Bibli a jejích výpovědích o člověku. Zároveň zná základní dějinný vývoj křesťanství ve světě i v naší zemi. Především však získává studiem kompetence rozpoznávat etické problémy, zřetelně je formulovat a metodicky kompetentně analyzovat. Jeho přehled v etické problematice není omezen pouze a jen na jednu konkrétní oblast. Absolvent se orientuje v celé řadě oblastí – etice hospodářství, politické etice, lékařské etice atd. Kromě toho v průběhu studia nebude schopnosti srozumitelné etické argumentace, prezentace etických postojů a vystupování na veřejných fórech.


Absolvent oboru nalezne profesní uplatnění zejména v těchto oblastech:


  • oblast činnosti nestátních a neziskových ekologických, lidskoprávních či místních aktivistických organizací působících ve veřejném prostoru a plnících kontrolní roli – tzv. „watch-dog“, „think tank“ a „advocacy“ organizace

  • Oblast firemního působená ve smyslu konceptu společenské odpovědnosti firem SOF), činnost v nově vznikajících odděleních a odborech pro SOF

  • Oblast utváření a uskutečňování minimálních závazných standardů jednání (tzv. etických kodexů) ve státním, veřejném i soukromém sektoru (činnost tzv. etických pověřenců a práce etických komisí)

  • Oblast profesního působení na pracovních pozicích v soukromém i veřejném sektoru vyžadujících kompetenci při řešení etických problémů (oblast medicíny a pečovatelství,  oblast sociální pomoci a podpory, oblast výzkumu, oblast personálního managementu, oblast mediálního působení)


Průběh a organizace studia

Průběh a organizace studia jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy, který je přístupný na fakultní internetové stránce věnované vnitřním předpisům.


Studijní povinnosti


a) Forma studia

Studium probíhá prezenční formou. Studenti mají možnost individuálních konzultací osobním rozhovorem s vyučujícím, telefonicky nebo via e-mail. Vzhledem k zaměření oboru je výhodou jistá zkušenost z praxe. Právě pracujícím studentům vychází vstříc organizace výuky, která je zařazena na pátek večer a sobotu. Před začátkem každého semestru jsou organizována také týdenní výjezdní soustředění. Zkoušky probíhají v obdobích, která stanoví harmonogram akademického roku.


b) Zápisy

Ve shodě s harmonogramem akademického roku si student zapisuje v době předběžných zápisů (mimo 1. ročník) povinné, povinně volitelné a volitelné kurzy podle svého výběru – nejlépe však ve shodě s doporučeným studijním plánem, který předkládá promyšlený a bezpečný způsob, jak studium řádně absolvovat. Pokud děkan nestanoví jinak, otevírají se z volitelných kurzů pouze ty, ve kterých je v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů. V době řádného zápisu je pak student povinen akceptovat korekci svého předběžného zápisu.


Změnu zápisu předmětů může student provést v průběhu prvních dvou výukových týdnů příslušného semestru na studijním oddělení. Pokud splnil podmínky zápisu, má studující právo zapsat si vedle povinných předmětů studijního plánu oboru i jakýkoli další předmět vyučovaný na Univerzitě Karlově v Praze, účastnit se jeho výuky a podrobovat se kontrole plnění souvisejících studijních povinností. Kredity z těchto předmětů se započítávají jako volitelné.


c) Studijní plán

Studium probíhá prezenční formou. Student musí absolvovat všechny povinné kurzy stanovené jednotným studijním plánem, za keré získá minimálně 90 kreditů. Pro postup do druhého úseku studia musí student získat minimálně 20 kreditů, do třetího minimálně 40 kreditů. Úsekem studia je akademický rok. Doporučený studijní plán uvádí pro každý ročník návrh ideálního výběru povinných předmětů.


V rámci povinně volitelných předmětů musí student získat minimálně 16 kreditů. Při výběru povinně volitelných kurzů se doporučuje vybírat z nabídky takové předměty, které student v rámci svého předchozího vysokoškolského studia dosud neabsolvoval.


Student musí za celou dobu studia získat také minimálně 14 kreditů z volitelných předmětů. Vybírá si je z předmětů studia UK, popř. i jiných vysokých škol, nejlépe však z rozšiřující nabídky volitelných předmětů KTF, zejména těch, jež jsou zařazeny do doporučeného studijního plánu oboru Aplikovaná etika. Fakulta otevírá dostatečné množství předmětů, jejichž nabídku každoročně obměňuje.


d) Státní závěrečná zkouška

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí ústních (Teologická a filozofická východiska křesťanské sociální etiky, Aplikovaná etika) a z obhajoby diplomové práce. Před započetím státní závěrečné zkoušky musí student absolvovat všechny povinné a povinně volitelné předměty v celkovém počtu min. 106 kreditů a získat nejméně 14 kreditů za volitelné předměty. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných studijních povinností pro tuto část státní závěrečné zkoušky.


Teologická a filozofická východiska křesťanské sociální etiky – student má prokázat znalost teologických a filozofických východisek křesťanské sociální etiky, zejména křesťanské antropologie, textů Starého i Nového zákona s jejich etickými impulsy a role, jež křesťanství sehrává v průběhu dějin pro formování etického myšlení.


Aplikovaná etika – student má prokázat znalost zásadních etických problémů v hospodářské, politické, lékařské, mediální a právní oblasti, schopnost jejich kompetentní analýzy a etické argumentace vycházející z křesťanského pohledu na člověka a svět.


Diplomová práce – Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce o rozsahu minimálně 60 normostran. Téma práce musí navazovat na předměty studijního plánu.


Doporučený studijní plán

Doporučený studijní plán blíže specifikuje časové rozložení daného studijního programu. Pro každý ročník uvádí návrh ideálního výběru povinných předmětů, vhodný výběr povinně volitelných a volitelných předmětů.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty